Договір купівлі-продажу права вимоги

Д О Г О В І Р

купівлі-продажу права вимоги   

           м. Київ                                                                                                                     18 січня 2012 року

________________________________________, надалі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», з одного боку

та,

_________________________________________ надалі іменується «ПОКУПЕЦЬ», з другого боку (в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір купівлі-продажу права вимоги (надалі іменується «Договір»), про наступне.

1.       Предмет договору

1.1.За цим Договором, одна сторона (Продавець) зобов’язується передати право вимоги за правочином другій стороні (Покупцеві), а Покупець зобов’язується прийняти таке право і сплатити за нього певну грошову суму коштів, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

1.2.Предметом Договору є право вимоги Продавця за договором з асоційованим Учасником Асоціації (допущеним до роботи в системі МДП), укладеним між ______________________________ та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України від _____________ за № __, а саме право вимоги грошових коштів в сумі 42 483 грн. 05 коп., які внесені Продавцем згідного даного договору у вигляді фінансової гарантії перед АсМАП за здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні.   

1.3.На момент укладання даного договору Продавець підтверджує, а Покупець перевірив наявність у продавця дійсного права вимоги, що випливає з договору з асоційованим Учасником Асоціації (допущеним до роботи в системі МДП), укладеним між____________________________________ та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (далі по тексту – «Договір з Асоціацією»). 

1.4.Сторони дійшли згоди, що умови та порядок передання Продавцем своїх прав Покупцю за Договором з Асоціацією буде здійснюватись за окремою угодою про уступку права вимоги, який повинен бути укладений між сторонами у письмовій формі, з дотриманням вимог передбачених ст. ст. 512-519 Цивільного кодексу України, в строк не більше 10 (десяти) днів, і становить невід’ємну частину цього договору. У випадку не укладання Сторонами у зазначений вище строк угоди про відступлення права вимоги, цей договір вважається припиненим, і кожна із сторін зобов’язана повернути іншій стороні все, що вона отримала за даним договором.           

2.       Ціна Договору та порядок розрахунків за придбаний Товар

2.1. Сторони домовились, що ціна передання права вимоги за договором з асоціацією на момент укладання цього Договору визначається у грошовій одиниці України – гривні і становить грошову суму коштів у розмірі ______________.   

2.2.Покупець зобов’язаний оплатити Продавцеві повну ціну за передання права вимоги, шляхом перерахування грошових коштів на користь останнього протягом ____ днів з моменту укладання даного договору (досягнення всіх істотних умов та його підписання) шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

3.       Передання права вимоги

3.1.Моментом переходу прав від Продавця до Покупця за договором з Асоціацією є момент укладання між цими сторонами договору про відступлення права вимоги, який повинен бути укладений між сторонами згідно п. 1.4. цього Договору.     

3.2.До Покупця переходять права Продавця у зобов’язанні, що передбачені договором із Асоціацією, в обсязі і на умовах, що будуть існувати на момент укладання між цими сторонами договору про відступлення права вимоги (п.1.4. даного Договору).  

3.3.Продавець зобов’язаний на момент підписання даного договору передати Покупцю договір з асоційованим Учасником Асоціації (допущеним до роботи в системі МДП), укладеним між ___________________________________  та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України, всі додатки, додаткові угоди та зміни до даного договору, а також платіжний документ, якій підтверджує внесення грошових кошти в сумі  _______________ , у вигляді фінансової гарантії перед АсМАП за здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні та будь-які інші документи та інформацію, яка є важливою для здійснення прав за вказаним договором.

3.4.Покупець має право розпоряджатися придбаними за цим Договором правами вимоги на власний розсуд, у тому числі відступати право вимоги іншим особам, якщо таке відступлення не суперечить чинному законодавству України.

4.       Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань та порядок урегулювання спорів

4.1.В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні цим збитки у повному їх обсязі.

4.2.В разі не виконання чи не належного виконання Покупцем свого обов’язку щодо оплати Ціни передання права вимоги, що передбачено п. п. 2.2., 2.3. цього Договору, в тому числі порушення строків їх сплати, останній зобов’язаний сплатити на користь Продавця пеню в розмірі 0,1 % від суми не виконання чи не належно виконаного грошового зобов’язання за кожен день не виконання чи не належного виконання взятих на себе зобов’язань.  

4.3.У випадку, якщо одна із Сторін ухилиться від виконання зобов’язання щодо укладання договору про відступлення права вимоги або ж порушить строки укладання такого договору, вимоги щодо укладання якого передбачено п. 1.4. даного Договору, винна сторона зобов’язана сплатити на користь іншої сторони штраф у розмірі 10 % від ціни даного Договору (передання права вимоги).

4.4.Якщо вимоги, що були передані Продавцем за цим Договором Покупцю є недійсними або ж в подальшому будуть визнані в установленому законом порядку судом недійсними, Продавець зобов’язаний повернути Покупцю грошові кошти, що будуть сплачені Покупцем як ціну за передання права вимоги, а також додатково сплатити на користь останнього неустойку (штраф) у розмірі 10 % вартості ціни даного Договору.       

4.5.Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків не звільняють Сторону від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.6.Сторони несуть також іншу відповідальність передбачену умовами цього Договору.

4.7.Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

4.8.У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

4.9.Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.

4.10.У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, внаслідок не виконання чи не належного виконання зобов’язань іншою Стороною цього Договору, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

5.       Обставини, які виключають відповідальність – непереборна сила (форс-мажор)

5.1.Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання чи неналежного виконання будь-яких умов цього Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання є наслідком обставин, які знаходяться поза сферою контролю Сторони, як то: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, надзвичайні погодні умови, війна, військові дії будь-якого виду, страйки, блокада, громадські безпорядки, арешт чи блокування рахунків в установах банків, неправомірні дії органів державної влади і управління, а також прийняття закону або іншого нормативного акту України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором (надалі  -  "Форс-мажор").

5.2.Сторона, яка знаходиться під дією Форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання Форс-мажору.

5.3.Після припинення Форс-мажору Сторона, яка знаходилася під дією Форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення Форс-мажору.

5.4.Настання, дія і припинення Форс-мажору повинні підтверджуватися документом, виданим уповноваженим на те органом.

6.       Строк дії договору, умови та порядок внесення змін до договору та його припинення.

6.1.Цей Договір набирає чинності з моменту досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов та його підписання і діє до належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.  

6.2.Внесення змін у цей Договір або його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, крім випадків встановлених цим Договором. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду.

6.3.Внесення змін у цей Договір оформлюється додатковою угодою, яка є його невід’ємною частиною. 

6.4.Одностороння відмова від виконання взятих на себе зобов’язань та одностороння відмова від цього Договору не допускається, крім випадків прямо передбачених цим Договором.

7.       Прикінцеві положення

7.1.Сторони застосовують до правовідносин, які виникли на підставі цього Договору, положення чинного законодавства, в частині, що не врегульовано даним Договором.   

7.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3.Всі зміни, доповнення, додаткові угоди чи акти до цього Договору мають юридичну силу і є невід’ємною частиною даного Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін в 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному примірнику – для кожної із Сторін.

7.4.Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5.Цей Договір укладений в м. Києві, при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

8.      Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

ПРОДАВЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

Підписи

 

ПОКУПЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

сторін

 

 

 

 

Голоси відсутні

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації