Договір підряду на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт (скорочений)

 ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ____

на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт по системі пожежної автоматики

           м. Київ                                                                                          «_____» ____________ 2006 року

____________________________________________, надалі іменується «ЗАМОВНИК» з одного боку,

та

____________________________________________, надалі іменується «ГЕНЕРАЛЬНИЙ  ПІДРЯДНИК», з другого боку (в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір підряду на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт по системі пожежної автоматики (надалі іменується «Договір»), про наступне.

1.Предмет Договору

1.1. За цим Договором одна Сторона (Генеральний підрядник) зобов’язується своїми силами і засобами на замовлення другої Сторони (Замовника) виконати і здати Замовникові у встановлений строк зумовлені в п. 1.2. цього Договору Роботи відповідно до Проектно-Кошторисної документації, а Замовник зобов’язується передати Генеральному підряднику Об’єкт виконання робіт, прийняти закінчені Роботи і оплатити їх на умовах та в порядку передбаченому даним Договором.

1.2. Генеральний підрядник за завданням Замовника та на умовах передбачених цим Договором зобов’язується здійснити наступний комплекс Робіт: монтаж, пуск, налагодження та здача в експлуатацію системи пожежної автоматики (далі по тексту - «Роботи»).

1.3.За даним Договором Генеральний підрядник виконує роботи _______________ ___________________, за адресою: ________________________________________ ______________________________________________(далі по тексту – «Об’єкт»).

2. Договірна ціна

2.1. Ціна даного Договору становить суму грошових коштів, яку Замовник зобов’язаний сплатити на користь Генерального підрядника на умовах передбачених цим Договором.

2.2. До складу ціни Договору включаються сукупність всіх витрат Генерального підрядника на виконання Робіт, в тому числі вартість придбаних Генеральним підрядником матеріалів, устаткування та обладнання (до складу якої також включаються витрати по: транспортуванню, збереженні на складі, митних процедурах, по здачі в експлуатацію) тощо;

2.3.Договірна ціна в цьому Договорі визначається на основі твердого Кошторису та складає загальну суму в розмірі _______________________ грн., в тому числі податок на додану вартість.  

2.4.Тверда договірна ціна (твердий Кошторис) може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін, а саме Генеральний підрядник не має права вимагати збільшення твердої договірної ціни (твердого Кошторису), а Замовник її зменшення. 

2.5.В разі істотного зростання після укладання цього Договору вартості матеріалів, устаткування та обладнання, які мали бути надані Генеральним підрядником, Генеральний підрядник, не зважаючи на умови передбачені в п. 2.4. даного Договору, має право вимагати збільшення Договірної ціни, а в разі відмови Замовника на таке збільшення – розірвання цього Договору в порядку передбаченому цим Договором. Зростання ціни на матеріали, устаткування, обладнання та послуги вважається істотним, якщо їх вартість після укладання цього Договору зросла на 10 % і більше від тієї вартості, яка існувала на момент укладання даного Договору;

3. Строки виконання Робіт

3.1. Генеральний підрядник зобов’язаний приступити до виконання Робіт не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дати отримання від Замовника авансового платежу та передачі Об’єкту виконання робіт і зобов’язаний закінчити виконання Робіт до «___» ____________ 200_ року (далі по тексту – «Строк виконання робіт»).

3.2. Датою початку виконання робіт є дата 5 (п’ятого) робочого дня, за днем, в якому Генеральний підрядник отримав від Замовника авансовий платіж в розмірі передбаченому п. 17.5. цього Договору, при умові, що Замовник передав Об’єкт виконання робіт.

3.3.Датою закінчення виконання Робіт Генеральним підрядником, вважається дата їх прийняття Замовником шляхом підписання Акту приймання-передачі всього обсягу виконаних Робіт.

3.4. Строки виконання робіт, зазначені в п. 3.1. даного Договору, можуть бути змінені Сторонами шляхом укладання останніми додаткової угоди про зміну Строку виконання робіт, в якій зазначається час, на який збільшується чи зменшується Строк виконання робіт, вказується дата закінчення виконання Робіт та обставини, на підставі яких Сторони переглянули Строк виконання робіт;  

4. Права Замовника

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених Робіт у разі виявлення відступів або інших недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у цьому Договорі, і не можуть бути усунені Генеральним підрядником.

4.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генерального підрядника (Субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт передбачених Проектом і Кошторисом;

4.1.3.Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генеральним підрядником порушень, за рахунок останнього;

4.1.4.Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генеральний підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у Строк, визначений даним Договором, стає неможливим;

4.2.Замовник має інші права передбачені цим Договором.

5.Обов’язки Замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Надати Генеральному підряднику Об’єкт виконання робіт;

5.1.2. Надати Генеральному підряднику для виконання робіт за цим Договором джерела енергії та водопостачання на Об’єкті, виконувати заходи щодо забезпечення на Об’єкті охорони, пожежної безпеки, дотримання екологічних та санітарних правил протягом всього Строку виконання робіт Генеральним підрядником; 

5.1.3. Надати Генеральному підряднику на період виконання робіт приміщення для зберігання обладнання, інструменту та розміщення робітників;

5.1.4.З метою вільного доступу працівників Генерального підрядника на Об’єкт з метою виконання Робіт, надати їм, в установленому Замовником порядку, перепустки;    

5.1.5.Передати Генеральному підряднику завдання на проектування, інші вихідні дані, необхідні для розроблення Проектної документації, надати йому допомогу в погодженні Проектної документації;

5.1.6. В разі належного та якісного виконання Генеральним підрядником Робіт, передбачених цим Договором, вчасно підписувати Акт приймання-передачі виконаних робіт;         

5.1.7. Прийняти та оплатити виконані Роботи в установленому цим Договором порядку;

5.1.8. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором, у випадках та в порядку передбаченому даним Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

5.2. Замовник зобов’язаний виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

6. Права Генерального підрядника

6.1.Генеральний підрядник має право:

6.1.1. Залучати, за згодою Замовника, до виконання цього Договору третіх осіб (Субпідрядників);

6.1.2. Не розпочинати Роботу, а розпочату Роботу зупинити, якщо Замовник не надав Об’єкт виконання робіт і цим створив неможливість виконання цього Договору;

6.1.3. Зупиняти Роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Генеральним підрядником Робіт;

6.1.4. Вимагати виплати авансу за виконання робіт в розмірі передбаченому цим Договором;

6.1.5. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та цього Договору;

6.1.6.  Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання; 

6.2. Генеральний підрядник має інші права передбачені цим Договором.

7.  Обов’язки Генерального підрядника

7.1.  Генеральний підрядник зобов’язаний:

7.1.1. Виконати з використанням власних матеріалів, устаткування, обладнання та у встановлені Строки Роботи відповідно до Проектної та Кошторисної документації, а також умов цього Договору;

7.1.2. Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів Робіт, а також погодити Проектну документацію з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування;

7.1.3.Виконувати Роботи та використовувати в роботах матеріали, устаткування та обладнання, відповідно до затвердженої робочої документації, діючих державних норм та будівельних стандартів України. 

7.1.4. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання Робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

7.1.5.Передати Замовнику у порядку, передбаченому цим Договором, закінчені Роботи;

7.1.6.Передати Замовникові виконані Роботи, які мають відповідати умовам цього Договору, Проекту та Кошторису;

7.1.7. Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з його вини;

7.1.8. Відшкодувати відповідно до цього Договору завдані Замовнику збитки;

7.2. Генеральний підрядник повинен виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

8. Об’єкт виконання Робіт

8.1. Замовник зобов’язаний не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів, з моменту укладання цього Договору, передати Генеральному підряднику Об’єкт, а також протягом всього Строку виконання робіт, забезпечувати можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу працівників Генерального підрядника, Субпідрядників, а також інших осіб, які допускаються на Об’єкт за рішенням Генерального підрядника, виконувати заходи щодо забезпечення на Об’єкті охорони, пожежної безпеки, дотримання екологічних та санітарних правил, утримання Об’єкту в належному стані.

8.2.Генеральний підрядник, негайно після закінчення всіх Робіт, або протягом встановленого Сторонами Строку після виконання Робіт, однак в будь-якому випадку не пізніше ніж на 10 день після виконання Робіт, зобов’язаний вивезти з Об’єкту технічне обладнання, невикористані матеріали, відходи, допоміжні конструкції тощо.

8.3. Після закінчення виконання Робіт, але у будь-якому разі не раніше ніж Генеральний підрядник виконає свої обов’язки зазначені в п. 8.2. цього Договору, останній в день підписання Сторонами Акт приймання-передачі виконаних робіт здійснює передачу Об’єкта Замовнику про, що Сторони повинні передбачити в Акті приймання-передачі виконаних робіт. 

9. Вимоги до організації Робіт

9.1.Генеральний підрядник повністю забезпечує та здійснює виконання Робіт за рахунок власної сировини, будівельних та пально-мастильних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, обладнання та інших матеріалів (по тексту – «Матеріали»), які останній придбав на підставі цивільно-правових, господарських та міжнародних договорів і які повинні відповідати якості та комплектності будівельним нормам, стандартам та Кошторису.

9.2.Генеральний підрядник під час виконання Робіт за цим Договором повинен інформувати Замовника про:

9.2.1. Хід виконання Робіт, у тому числі про можливість відхилення від Строків їх виконання та передачі, повідомляючи Замовника про причини та заходи щодо усунення від такого відхилення;

9.2.2. Результати здійснення контролю Замовником за якістю виконаних Робіт;

9.2.3. Загрозу не виконання цього Договору з вини Замовника;

9.2.4. Те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату Роботи.   

9.3. Протягом всього часу виконання робіт, Генеральний підрядник зобов’язаний забезпечити виконання Робіт відповідно до будівельних норм та правил, вимог Проекту, Кошторису та цього Договору;

10. Залучення до виконання Робіт Субпідрядників та робочої сили

10.1. Генеральний підрядник має право залучити до виконання вказаних в цьому Договорі Робіт інших осіб – Субпідрядників, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої Роботи (далі по тексту – «Субпідрядники»).

10.2. Генеральний підрядник залучає Субпідрядників шляхом укладання з ними договорів Субпідряду, за якими Генеральний підрядник виконує функції Замовника та відповідно до умов здійснює координацію їх діяльності на Об’єкті.

10.3. Залучення Генеральним підрядником Субпідрядників здійснюється виключно за спільною згодою Сторін.

10.4. Договір субпідряду між Генеральним підрядником і Субпідрядником укладається на підставі і в межах цього Договору та в зв’язку з цим обов’язково повинен відповідати і не суперечити його умовам.

10.5. Для виконання Робіт, Генеральний підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації, дотримуючись вимог трудового законодавства (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

11.  Порядок здійснення Замовником контролю за якістю Робіт і Матеріалів (в тому числі обладнання та устаткування)

11.1. Роботи і Матеріали, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, Проектній і Кошторисній документації та цьому Договору.

11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю Робіт, та матеріалів установленим вимогам, передбачених п. 11.1 цього Договору, Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням Робіт.

11.3.Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням Робіт Замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або спеціалісту.

11.4. У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Генеральним підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання Робіт.

11.5.  Генеральний підрядник у разі виявлення в матеріалах, обладнаннях чи устаткуванні невідповідності встановленим цим Договором вимогам, зобов’язаний негайно провести їх заміну.

12. Ризики випадкового знищення або пошкодження виконаних Робіт.

12.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Робіт до його прийняття Замовником несе Генеральний підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

12.2. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Робіт.

12.3. Генеральний підрядник зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню Робіт. Замовник повинен компенсувати Генеральному підряднику пов’язані з цим додаткові витрати, якщо не доведе, що такі витрати Генерального підрядника були необґрунтовані.

13. Приймання-передача закінчених Робіт

13.1. Після виконання всіх Робіт, передбачених цим Договором та Кошторисом, Генеральний підрядник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня завершення виконання Робіт письмово повідомляє Замовника про готовність виконаних Робіт та Об’єкта до їх передачі останньому.

13.2. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів за днем, в якому він отримав повідомлення зазначене в п. 13.1. цього Договору, створює приймальну комісію, до складу якої входять представники Замовника та Головного підрядника (надалі по тексту – «Приймальна комісія»).

13.3. Приймальна комісія протягом 2 (двох) робочих днів, з моменту її створення, здійснює прийняття Робіт і засвідчує передачу їх Замовнику.

13.4. Передача закінчених Робіт Генеральним підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом приймання-передачі (далі по тексту – «Акт прийняття-передачі робіт»), який складається генеральним підрядником і підписується представниками Сторін, які входять до складу Приймальної комісії, по одному примірнику кожній із них.

13.5. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених Робіт недоліків, допущених з вини Генерального підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених Робіт.

13.6. Підписання Акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

13.7. Якщо Замовник не сплатив суми, належні Генеральному підряднику, під час виконання Робіт, згідно із умовами цього Договору, Генеральний підрядник, попередньо повідомивши Замовника, має право притримати передачу Замовнику закінчених Робіт. Порушення строків передачі закінчених Робіт у цьому разі вважається таким, що спричинено з вини Замовника і передбачає відшкодування витрат Генерального підрядника, зумовлених цим порушенням.

13.8. Після підписання Акта приймання-передачі робіт за цим Договором, Замовник та Генеральний підрядник підписують Акт про приймання системи автоматичної пожежної сигналізації в експлуатацію, за участю уповноважених представників Сторін та представника НТО УПБ МЧС України.

13.9. До порядку приймання системи автоматичної пожежної сигналізації в експлуатацію застосовуються положення п. 13.1. - 13.6. цього Договору.        

13.10.Сторони мають право змінити порядок прийняття-передачі Робіт виконаних Генеральним підрядником, зокрема передбачивши виконання її частинами або етапами, шляхом спільно підписання додатку до цього Договору.   

14. Гарантійні строки якості закінчених Робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

14.1. Генеральний підрядник гарантує якість закінчених Робіт, обладнання та устаткування, досягнення показників, визначених у Проектній та Кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом 12 місяців, при умові забезпечення та експлуатації вказаних Робіт, обладнання та устаткування згідно інструкцій заводів-виробників (далі по тексту – «Гарантійний строк виконання робіт»).

14.2. Початком Гарантійних строків вважається день підписання Акта про приймання системи автоматичної пожежної сигналізації в експлуатацію. 

14.3.У разі виявлення Замовником протягом Гарантійних строків встановлених п. 14.1. цього Договору, недоліків (дефектів) у закінчених Роботах, обладнанні чи устаткуванні, він повідомляє про них Генерального підрядника в письмовій формі протягом 10 (десяти) днів з моменту виявлення таких недоліків.

14.4. Сторони спільно оглядають виявлені недоліки виконаних Робіт і фіксують ці недоліки в Акті про виявлені недоліки (надалі по тексту – «Акт про виявлені недоліки»), якій складається і підписується Сторонами в двох примірниках по одному для кожної із Сторін, в якому зазначається вид, обсяг і вартість виявлених недоліків, фіксується дата виявлених недоліків і встановлюється строк, протягом якого Генеральний підрядник зобов’язаний їх усунути.

15.Проведення розрахунків за виконані Роботи та їх фінансування.

15.1.Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасне проведення розрахунків з Генеральним підрядником та Субпідрядниками за Роботи, виконані останніми.

15.2. Фінансування Робіт на Об’єкті проводиться Замовником протягом всього Строку їх виконання, шляхом здійснення авансування виконання Робіт та проведення кінцевих розрахунків за їх виконання, при цьому авансові платежі зараховують у вартість Робіт, сплачених Замовником після закінчення їх виконання.

15.3. Замовник зобов’язаний за виконання Генеральним підрядником Робіт передбачених цим Договором та Кошторисом, здійснити виплату авансу, шляхом перерахування коштів в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Генерального підрядника протягом 5 (п’яти) днів з моменту укладання цього Договору (досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов та його підписання).

15.4. Розмір авансового платежу, який Замовник сплачує на користь Генерального підрядника у відповідності до п. 15.2. цього Договору, становить 50 % договірної ціни (твердого Кошторису),, що складає _____________________________________________ в тому числі податок на додану вартість.

15.5.Підписаний Сторонами Акт приймання-передачі виконаних робіт, передбачений п. 13 цього Договору, є єдиним документом, на підставі якого Замовник здійснює остаточні розрахунки з Генеральним підрядником за виконані Роботи.

15.6. Проведення Замовником остаточних розрахунків за виконані Роботи, здійснюється шляхом перерахування у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Генерального підрядника грошові кошти в розмірі 50 % договірної ціни, що становить __________________________________________________ в тому числі податок на додану вартість, протягом 5 (п’яти) днів з дня підписання Сторонами Акту прийняття-передачі робіт.

15.7. Сторони мають право протягом дії цього Договору змінити порядок здійснення розрахунків Замовником за виконання Робіт Генеральним підрядником, спільно підписавши додаток до вказаного Договору.    

16. Забезпечення Робіт Проектною та Кошторисною документацією

16.1.Проектна та Кошторисна документація розробляється та затверджується відповідно до державних будівельних норм та інших нормативних документів.

16.2. Забезпечення Робіт, передбачених цим Договором, Проектною та Кошторисною документацією, в разі необхідності, у випадках передбачених чинним законодавством України, їх погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється Генеральним підрядником.

16.3. Генеральний підрядник, на якого покладено обов’язок забезпечити Роботи Проектною та Кошторисною документацією, зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх розроблення надати Замовнику 4 (чотири) примірників Проектної та Кошторисної документації, для їх підтвердження.

16.4.Замовник, отримавши від Генерального підрядника 4 (чотири) примірників Проектної та Кошторисної документації, зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів підтвердити їх, після чого 2 (два) примірники залишаються у Замовника, а 2 (два) примірники надаються протягом вказаного вище строку Генеральному підряднику.    

16.5.  З дати підтвердження Замовником Проектної та Кошторисної документації, розробленої Генеральним підрядником, вказані документи набирають чинності та стають частиною даного Договору. 

16.6. Проектна та Кошторисна документація, яка є невід’ємною частиною цього Договору та викладена в Додатках складається з:

16.6.1.Договірна ціна на проведення монтажних робіт – Додаток № 1;

16.6.2. Локальний кошторис на проведення монтажних робіт – Додаток № 2;

16.6.3.Договірна ціна на проведення пусконалагоджувальних робіт – Додаток № 3;

16.6.4.Локальний кошторис на проведення пусконалагоджувальних робіт – Додаток № 4;

16.6.5. Специфікація монтажного обладнання – Додаток № 5;

16.6.6.Кошторис на проведення проектних робіт – Додаток № 6;

17. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань та порядок урегулювання спорів

17.1.В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні цим збитки у повному їх обсязі.

17.2. В разі, якщо Генеральний підрядник не приступає до виконання Робіт у строк зазначений в п. 3.1. цього Договору, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі 1 (один) відсоток від суми авансу, сплаченого Замовником, за кожен день прострочення.

17.3. В разі прострочення Строку виконання робіт, встановленого п. 3.1. цього Договору, або зміненого угодою про зміну строку виконання Робіт, Генеральний підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 1 (одного) відсотка від загальної вартості Робіт, виконаних на день вчинення цього порушення, за кожен день прострочення.

17.4.В разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами будь-якого грошового зобов’язання за цим Договором, в тому числі щодо строків оплати Замовником виконаних Робіт, передбачених п. 15.6. цього Договору, та строків виплати останнім авансу, передбачених п. 15.3  даним Договором, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 2 (двох) відсотків від простроченої суми, за кожен день прострочення.

17.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків не звільняють Сторону від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

17.6. Сторони несуть також іншу відповідальність передбачену умовами цього Договору.

17.7.Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

18.Обставини, які виключають відповідальність – непереборна сила (форс-мажор)

18.1.Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання чи неналежного виконання будь-яких умов цього Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання є наслідком обставин, які знаходяться поза сферою контролю Сторони, як то: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, надзвичайні погодні умови, війна, військові дії будь-якого виду, страйки, блокада, громадські безпорядки, арешт чи блокування рахунків в установах банків, неправомірні дії органів державної влади і управління, а також прийняття закону або іншого нормативного акту України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором (надалі  -  "Форс-мажор").

18.2. Сторона, яка знаходиться під дією Форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання Форс-мажору.

18.3. Після припинення Форс-мажору Сторона, яка знаходилася під дією Форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення Форс-мажору.

18.4. Настання, дія і припинення Форс-мажору повинні підтверджуватися документом, виданим уповноваженим на те органом.

19.Строк дії договору, умови та порядок внесення змін до договору та його припинення.

19.1. Цей Договір набирає чинності з моменту досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов та його підписання.

19.2.Даний Договір укладений на строк, перебіг якого починається з дати з якої Договір набирає чинності і закінчується датою, закінчення перебігу Гарантійного строку виконаних робіт (надалі по тексту – «Строк дії договору»).

19.3.Внесення змін у цей Договір допускається тільки за згодою Сторін, крім випадків встановлених цим Договором. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду.

19.4.Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою.

19.5.Сторона, яка вважає за необхідне внести зміни у цей Договір чи розірвати  його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні, яка в свою чергу в строк протягом 20 (двадцяти) днів повідомляє другу Сторону про своє рішення.

19.6. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у це Договір або його розірвання чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона може звернутися до суду.

20. Прикінцеві положення

20.1. Сторони застосовують до правовідносин, які виникли на підставі цього Договору, положення чинного законодавства, в частині, що не врегульовано даним Договором.    

20.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

20.3. Всі зміни, доповнення, додаткові угоди чи акти до цього Договору мають юридичну силу і є невід’ємною частиною даного Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін в 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному примірнику – для кожної із Сторін.

20.4.Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

20.5.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

21. Додатки до Договору

21.1.  До цього Договору додається:

21.1.1.Договірна ціна на проведення монтажних робіт – Додаток № 1;

21.1.2.Локальний кошторис на проведення монтажних робіт – Додаток № 2;

21.1.3. Договірна ціна на проведення пусконалагоджувальних робіт – Додаток № 3;

21.1.4. Локальний кошторис на проведення пусконалагоджувальних робіт – Додаток № 4;

21.1.5. Специфікація монтажного обладнання – Додаток № 5;

21.1.6. Кошторис на проведення проектних робіт – Додаток № 6;

22.Місцезнаходження і реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Підписи

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ    ПІДРЯДНИК

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

сторін

 

Голоси відсутні

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації