Договір підряду на виконання монтажних та пусконалагоджуваних робіт (розширений)

 ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ____

на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт по системі пожежної автоматики

           м. Київ                                                                «_____» ____________ 2005 року

__________________________________________________, надалі іменується «ЗАМОВНИК» з одного боку,

та

__________________________________________________ надалі іменується «ГЕНЕРАЛЬНИЙ  ПІДРЯДНИК», з другого боку (в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір підряду на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт по системі пожежної автоматики (надалі іменується «Договір»), про наступне.

1. Загальні положення

1.1.  Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627 Цивільного кодексу України.

1.2.  Сторони в Договорі відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої правовідносини, які викладені нижче, на власний розсуд.

1.3.  В даному Договорі сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для Сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

1.4.  До вказаного Договору застосовуються лише загальні принципи, засади та положення про договір підряду в капітальному будівництві, обмеживши та змінивши його тим колом умов, які запропонували Сторони та відповідно погодили.

2.  Визначення термінів, які вживаються в Договорі

2.1.  В цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1.Генеральний підрядник — підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи, а також яка виконує та передає замовнику закінчені роботи, передбачені договором підряду.

2.1.2.Договірна документація — договір підряду та інші документи (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду;

2.1.3.Договірна ціна — визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у договорі підряду ціна (вартість) робіт;

2.1.4.Дозвільна документація — дозвіл на будівництво, дозвіл на виконання будівельних робіт, інші дозволи, передбачені законом;

2.1.5.Документи про виконання договору підряду — документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов’язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо);

2.1.6.Закінчені роботи — роботи, виконані підрядником відповідно до договору підряду, проектної та кошторисної документації;

2.1.7.Замовник — сторона договору підряду, яка за власним рішенням або дорученням інвестора розміщує замовлення на виконання робіт (будівництво об’єкта), приймає закінчені роботи (об’єкт будівництва) та оплачує їх;

2.1.8.Істотні умови — умови договору, визнані істотними за законом і необхідні для договорів підряду в капітальному будівництві, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди;

2.1.9.Кошторис — зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об’єктні та локальні кошторисні розрахунки, об’єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою, на основі яких визначається кошторисна вартість будівництва і договірна ціна. Кошторисна вартість будівництва може визначатися у приблизному або твердому кошторисі. Кошторис вважається твердим, якщо договором підряду не передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за згодою сторін.

2.1.10.Кошторисна документація — кошториси та інші документи, пов’язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни;

2.1.11.Матеріальні ресурси — сировина, будівельні та пально-мастильні матеріали, енергія всіх видів, конструкції, вироби, устаткування;

2.1.12.Проектна документація — текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об’єкта будівництва;

2.1.13.Роботи — будівельні, монтажні, проектні, пусконалагоджувальні та інші роботи, пов’язані з будівництвом об’єкта;

2.1.14.Субпідрядник — підрядник, який в порядку, визначеному договором підряду, та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт;

2.1.15.Тверда договірна ціна — договірна ціна, визначена на основі твердого кошторису, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду.

3. Предмет Договору

3.1.  За цим Договором одна Сторона (Генеральний підрядник) зобов’язується своїми силами і засобами на замовлення другої Сторони (Замовника) виконати і здати Замовникові у встановлений строк зумовлені в п. 3.2. цього Договору Роботи відповідно до Проектно-Кошторисної документації, а Замовник зобов’язується передати Генеральному підряднику Об’єкт виконання робіт, прийняти закінчені Роботи і оплатити їх на умовах та в порядку передбаченому даним Договором.

3.2.  Генеральний підрядник за завданням Замовника та на умовах передбачених цим Договором зобов’язується здійснити наступний комплекс Робіт: монтаж, пуск, налагодження та здача в експлуатацію системи пожежної автоматики (далі по тексту - «Роботи»).

3.3. За даним Договором Генеральний підрядник виконує роботи _______________ ___________________, за адресою: ________________________________________ ______________________________________________(далі по тексту – «Об’єкт»).

4.Договірна ціна

4.1.Ціна даного Договору становить суму грошових коштів, яку Замовник зобов’язаний сплатити на користь Генерального підрядника на умовах передбачених цим Договором.

4.2.До складу ціни Договору включаються:

4.2.1. Сукупність всіх витрат Генерального підрядника на виконання Робіт;

4.2.2.Плата Генеральному підряднику за виконані Роботи;

4.2.3.Вартість придбаних Генеральним підрядником матеріалів, устаткування та обладнання (до складу якої також включаються витрати по: транспортуванню, збереженні на складі, митних процедурах, по здачі в експлуатацію) тощо;

4.2.4.Інші фактичні витрати, про які Сторони досягли письмової згоди та які підтверджуються документами бухгалтерського обліку та звітності;

4.3.Договірна ціна в цьому Договорі визначається на основі твердого Кошторису та складає загальну суму в розмірі _______________________ грн., в тому числі податок на додану вартість.  

4.4. Тверда договірна ціна (твердий Кошторис) може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін, а саме Генеральний підрядник не має права вимагати збільшення твердої договірної ціни (твердого Кошторису), а Замовник її зменшення. 

4.5.У разі підвищення Генеральним підрядником твердої договірної ціни (перевищення твердого Кошторису), не передбаченого п. 4.7. цього Договору, всі пов’язані з цим витрати несе Генеральний підрядник.

4.6.Сторони за взаємною згодою можуть уточнити тверду договірну ціну, шляхом збільшення Генеральним підрядником чи зменшити Замовником твердого Кошторису в наступних випадках:

4.6.1.Виникнення обставин непереборної сили, передбачених п. 20 цього Договору;

4.6.2.Уповільнення темпів або зупинення виконання Робіт за рішенням Замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати Генерального підрядника;

4.6.3.Зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

4.7.В разі істотного зростання після укладання цього Договору вартості матеріалів, устаткування та обладнання, які мали бути надані Генеральним підрядником, а також послуг, що надавались останньому третіми особами, Генеральний підрядник, не зважаючи на умови передбачені в п. п. 4.4., 4.6. даного Договору, має право вимагати збільшення Договірної ціни, а в разі відмови Замовника на таке збільшення – розірвання цього Договору в порядку передбаченому цим Договором. Зростання ціни на матеріали, устаткування, обладнання та послуги вважається істотним, якщо їх вартість після укладання цього Договору зросла на 10 % і більше від тієї вартості, яка існувала на момент укладання даного Договору;

4.8.При настанні обставин передбачених п. 4.6. цього Договору, одна із сторін (Замовник чи Генеральний підрядник), яка виявила намір уточнити тверду договірну ціну (збільшити чи зменшити твердий Кошторис) надсилає іншій стороні протягом 5 (п’яти) робочих днів, з моменту коли одна із Сторін дізналася або повинна була дізнатись про виникнення обставин передбачених п. 4.6 даного Договору, обґрунтовану письмову пропозицію.

4.9.Сторона яка отримала пропозицію, протягом 3 (трьох) робочих днів повинна надати письмову відповідь іншій Стороні, в якій виражає свою згоду щодо уточнення твердої Договірної ціни (збільшення чи зменшення твердого Кошторису), або відповідну відмову;    

4.10. Якщо Сторони дійшли спільної згоди стосовно уточнення твердої Договірної ціни (збільшення чи зменшення твердого Кошторису), вони зобов’язані внести відповідні зміни до цього Договору та Кошторису.

4.11. Якщо Сторони не дійшли спільної згоди стосовно уточнення твердої Договірної ціни (збільшення чи зменшення твердого Кошторису), цей Договір діє та виконується на тих самих умовах.

4.12. У випадку настання обставин передбачених п. 4.7. цього Договору, Генеральний підрядник має право протягом 10 (десяти) днів з моменту коли він дізнався про вказані обставини, надіслати Замовнику письмову вимогу про збільшення Договірної ціни. Замовник, отримавши письмову вимогу Генерального підрядника, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів надіслати останньому письмову відповідь, в якій надати згоду на збільшення Договірної ціни або ж викласти обґрунтовані заперечення, після чого Генеральний підрядник має право звернутися до суду.      

4.13. Генеральний підрядник не може вимагати уточнення твердої Договірної ціни (збільшення твердого Кошторису) у зв’язку із зростанням цін на матеріали, обладнання та устаткування, що використовуються для виконання Робіт, у разі, коли строки виконання цих Робіт порушені з вини Генерального підрядника.

4.14. Замовник має право вносити зміни до Проектної та Кошторисної документації до початку Робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові Роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують 10 (десяти) % визначеної у Кошторисі ціни і не змінюють характеру Робіт, визначених цим Договором.

4.15. Внесення до Проектної та Кошторисної документації змін, що потребують додаткових Робіт, вартість яких перевищує 10 (десять) % визначеної у Кошторисі ціни, допускається лише за згодою Генерального підрядника. У цьому разі Генеральний підрядник має право відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

4.16. Якщо фактичні витрати Генерального підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні Договірної ціни (твердого Кошторису), за умови забезпечення належної якості, Генеральний підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою цим Договором, якщо Замовник не доведе, що отримане Генеральним підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи.  

5. Строки виконання Робіт

5.1. Генеральний підрядник зобов’язаний приступити до виконання Робіт не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дати отримання від Замовника авансового платежу та передачі Об’єкту виконання робіт і зобов’язаний закінчити виконання Робіт до «___» ____________ 200_ року (далі по тексту – «Строк виконання робіт»).

5.2. Датою початку виконання робіт є дата 5 (п’ятого) робочого дня, за днем, в якому Генеральний підрядник отримав від Замовника авансовий платіж в розмірі передбаченому п. 17.5. цього Договору, при умові, що Замовник передав Об’єкт виконання робіт. Якщо Об’єкт виконання робіт не наданий Генеральному підряднику Замовником, при умові, що останній перерахував авансовий платіж, датою початку виконання Робіт є дата 5 (п’ятого) робочого дня, за днем, в якому Генеральний підрядник отримав від Замовника Об’єкт для виконання робіт.

5.3.Датою закінчення виконання Робіт Генеральним підрядником, вважається дата їх прийняття Замовником шляхом підписання Акту приймання-передачі всього обсягу виконаних Робіт.

5.4. Виконання Робіт може бути закінчено Генеральним підрядником достроково, тільки за письмовою згодою Замовника.

5.5. Строки виконання робіт, зазначені в п. 5.1. даного Договору, можуть бути змінені Сторонами за спільною згодою з внесенням до нього відповідних змін, з підстав передбачених п. 5.7.  цього Договору та за умови, що Генеральний підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання обставин, які є підставою для перегляду Строку виконання робіт, письмово повідомив Замовника про їх настання.

5.6. Якщо Генеральний підрядник не повідомив Замовника про обставини, які є підставою для перегляду Строку виконання робіт, передбачені п. 5.7. цього Договору та в термін і в спосіб зазначений в п. 5.5. даного Договору, він позбавлений права вносити на розгляд питання про перегляд Строку виконання робіт.

5.7.Підставами перегляду Строку виконання робіт є настання будь-яких обставин, які не знаходяться під контролем Генерального підрядника, перешкоджають нормальному виконанню Робіт і тягнуть за собою збільшення Строку їх виконання, а саме:

5.7.1. Виникнення обставин непереборної сили;

5.7.2. Не виконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань, зокрема відсутність коштів на оплату Робіт, не передання Об’єкту для виконання робіт;

5.7.3. Внесення змін до Проектної чи Кошторисної документації;

5.7.4. Дії третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені обставинами, які залежать від Генерального підрядника;

5.7.5. Зміна, за спільною згодою Сторін Договірної ціни (збільшення або зменшення твердого Кошторису).

5.8. В разі зміни Строку виконання робіт з підстав передбачених п. 5.7. цього Договору, до Строку, на який збільшується Строк виконання робіт, включається час на припинення та відновлення робочого процесу.

5.9.Будь-які зміни Строку виконання робіт оформляється Сторонами шляхом укладання останніми додаткової угоди про зміну Строку виконання робіт, в якій зазначається час, на який збільшується чи зменшується Строк виконання робіт, вказується дата закінчення виконання Робіт та обставини, на підставі яких Сторони переглянули Строк виконання робіт;

6.Права Замовника

6.1.  Замовник має право:

6.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених Робіт у разі виявлення відступів або інших недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Проектній документації та цьому Договорі, і не можуть бути усунені Генеральним підрядником, самим Замовником або третьою особою;

6.1.2. Якщо під час виконання Робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, Замовник має право призначити Генеральному підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Генеральним підрядником цієї вимоги – відмовитися від даного Договору та вимагати відшкодування збитків, або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Генерального підрядника;   

6.1.3. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генерального підрядника (Субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт передбачених Проектом і Кошторисом;

6.1.4.Делегувати в установленому порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Генеральним підрядником за невиконання або неналежне виконання зобов’язань передбачених цим Договором, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;

6.1.5.Вносити зміни у Проектну та Кошторисну документацію до початку виконання Робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових Робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків Договірної ціни і не впливає на характер Робіт, визначених у цьому Договорі;

6.1.6.Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генеральним підрядником порушень, за рахунок останнього або виправити їх своїми силами, якщо Генеральний підрядник відмовляється виправити недоліки Робіт. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Генеральним підрядником;

6.1.7.Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генеральний підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у Строк, визначений даним Договором, стає неможливим;

6.1.8.Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Генеральному підряднику виконану частину Робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

6.1.9.Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків у випадках передбачених цим Договором.  

6.1.10.Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням цього Договору, у випадках та в порядку передбаченому даним Договором.

6.2.  Замовник має інші права передбачені цим Договором.

7.  Обов’язки Замовника

7.1. Замовник зобов’язаний:

7.1.1. Надати Генеральному підряднику Об’єкт виконання робіт, передати дозвільну та іншу договірну документацію, передбачені цим Договором;

7.1.2.Надати Генеральному підряднику для виконання робіт за цим Договором джерела енергії та водопостачання на Об’єкті;

7.1.3. Виконувати заходи щодо забезпечення на Об’єкті охорони, пожежної безпеки, дотримання екологічних та санітарних правил протягом всього Строку виконання робіт Генеральним підрядником; 

7.1.4. Надати Генеральному підряднику на період виконання робіт приміщення для зберігання обладнання, інструменту та розміщення робітників;

7.1.5. З метою вільного доступу працівників Генерального підрядника на Об’єкт з метою виконання Робіт, надати їм, в установленому Замовником порядку, перепустки;    

7.1.6.Передати Генеральному підряднику завдання на проектування, інші вихідні дані, необхідні для розроблення Проектної документації, надати йому допомогу в погодженні Проектної документації;

7.1.7. Сприяти Генеральному підряднику у виконанні Робіт;

7.1.8.В разі належного та якісного виконання Генеральним підрядником Робіт, передбачених цим Договором, вчасно підписувати Акт приймання-передачі виконаних робіт, зазначені в п. 15 цього Договору.         

7.1.9.Прийняти та оплатити виконані Роботи в установленому цим Договором порядку;

7.1.10.Після підписання Сторонами цього Договору Акту приймання-передачі виконаних робіт, здійснювати заходи по збереженню виконаних Генеральним підрядником Робіт, обладнання та устаткування.     

7.1.11.Негайно повідомити Генерального підрядника про виявлені недоліки в Роботі;

7.1.12.Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором, у випадках та в порядку передбаченому даним Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;

7.2.  Замовник зобов’язаний виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

8.Права Генерального підрядника

8.1.   Генеральний підрядник має право:

8.1.1. Залучати, за згодою Замовника, до виконання цього Договору третіх осіб (Субпідрядників);

8.1.2.Не розпочинати Роботу, а розпочату Роботу зупинити, якщо Замовник не надав Об’єкт виконання робіт і цим створив неможливість виконання цього Договору;

8.1.3.Зупиняти Роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Генеральним підрядником Робіт;

8.1.4.Вимагати від Замовника підвищення Договірної ціни у разі істотного зростання після укладення цього Договору цін на матеріали, устаткування, обладнання, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами, а у разі відмови Замовника — розірвання цього Договору в установленому, даним Договором, порядку;

8.1.5.На ощадливе ведення Робіт за умови забезпечення належної їх якості; 

8.1.6. Вимагати виплати авансу за виконання робіт в розмірі передбаченому цим Договором;

8.1.7. Відмовитися від цього Договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення Замовником змін до Проектної та Кошторисної документації, що потребують виконання додаткових Робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків Договірної ціни;

8.1.8. Відмовитися від цього Договору з відшкодуванням збитків у разі, коли додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров’ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог;

8.1.9.На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та цього Договору;

8.1.10.Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання; 

8.2. Генеральний підрядник має інші права передбачені цим Договором.

9.  Обов’язки Генерального підрядника

9.1.  Генеральний підрядник зобов’язаний:

9.1.1. Виконати з використанням власних матеріалів, устаткування, обладнання та у встановлені Строки Роботи відповідно до Проектної та Кошторисної документації, а також умов цього Договору;

9.1.2.Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів Робіт;

9.1.3. Погодити Проектну документацію з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування;

9.1.4. Передати Замовнику на затвердження в установленому порядку Проектну та Кошторисну документацію у визначеній, цим Договором, кількості примірників;

9.1.5.Виконувати Роботи та використовувати в роботах матеріали, устаткування та обладнання, відповідно до затвердженої робочої документації, діючих державних норм та будівельних стандартів України. 

9.1.6. Вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

9.1.7. Здійснювати експертну перевірку і випробовування Робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, обладнання тощо, які використовуються для виконання Робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені цим Договором строки;

9.1.8. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання Робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

9.1.9.Відповідати за дотримання санітарних і протипожежних вимог, правил техніки безпеки, охорони праці свого персоналу;

9.1.10.Передати Замовнику у порядку, передбаченому цим Договором, закінчені Роботи;

9.1.11.Передати Замовникові виконані Роботи, які мають відповідати умовам цього Договору, Проекту та Кошторису;

9.1.12.Координувати діяльність Субпідрядників на Об’єкті виконання робіт;

9.1.13.Своєчасно усувати недоліки Робіт, допущені з його вини;

9.1.14.Відшкодувати відповідно до цього Договору завдані Замовнику збитки;

9.1.15.Відмовитися від цього Договору з відшкодуванням йому збитків Замовником у разі, коли додержання його вказівок стосовно способу виконання Робіт загрожує життю та здоров’ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог;

9.1.16.Інформувати, в установленому цим Договором порядку, Замовника про хід виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

9.1.17.За власний рахунок та своїми силами здійснити комплекс Робіт зі збору та вивезення залишків матеріалів, упаковки, будівельного та побутового сміття з Об’єкту виконання робіт.     

9.2. Генеральний підрядник повинен виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

10. Об’єкт виконання Робіт

10.1. Замовник зобов’язаний не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів, з моменту укладання цього Договору, передати Генеральному підряднику Об’єкт, а також протягом всього Строку виконання робіт, забезпечувати можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу працівників Генерального підрядника, Субпідрядників, а також інших осіб, які допускаються на Об’єкт за рішенням Генерального підрядника.

10.2. Протягом всього Строку виконання робіт, Генеральний підрядник виключно власними силами і за свій рахунок забезпечує відмежування Об’єкту від інших приміщень, виконує заходи щодо забезпечення на Об’єкті охорони, пожежної безпеки, дотримання екологічних та санітарних правил, утримання Об’єкту в належному стані, підтримання на ньому порядку і чистоти.

10.3.Генеральний підрядник, негайно після закінчення всіх Робіт, або протягом встановленого Сторонами Строку після виконання Робіт, однак в будь-якому випадку не пізніше ніж на 10 день після виконання Робіт, зобов’язаний вивезти з Об’єкту технічне обладнання, невикористані матеріали, відходи, допоміжні конструкції тощо.

10.4.Після закінчення виконання Робіт, але у будь-якому разі не раніше ніж Генеральний підрядник виконає свої обов’язки зазначені в п. 10.3. цього Договору, останній в день підписання Сторонами Акт приймання-передачі виконаних робіт здійснює передачу Об’єкта Замовнику про, що Сторони повинні передбачити в Акті приймання-передачі виконаних робіт. 

11. Вимоги до організації Робіт

11.1. Генеральний підрядник повністю забезпечує та здійснює виконання Робіт за рахунок власної сировини, будівельних та пально-мастильних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, обладнання та інших матеріалів (по тексту – «Матеріали»), які останній придбав на підставі цивільно-правових, господарських та міжнародних договорів і які повинні відповідати якості та комплектності будівельним нормам, стандартам та Кошторису.

11.2.В разі виконання Робіт з неякісних чи некомплектних Матеріалів Генерального підрядника або з Матеріалів, що не відповідають державним стандартам, нормам або вимогам Кошторису, а так само Матеріалів, що підлягають обов’язковій сертифікації, але не пройшли її (далі по тексту – «Неякісні матеріали»), про що Сторони складають акт, Генеральний підрядник, за вибором Замовника:

11.2.1.Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення Робіт з використанням Неякісних матеріалів, за свій рахунок переробляє Роботи, використовуючи Матеріали належної якості та комплектності;

11.2.2.Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту здійснення Замовником виправлення таких Робіт, відшкодовує Замовнику вартість Робіт по виправленню, в тому числі вартість якісних та комплектних Матеріалів, замінених останнім. 

11.3. Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту укладання цього Договору передати Генеральному підряднику Об’єкт на якому будуть виконуватись Роботи, про що Сторони повинні підписати Акт прийняття-передачі Об’єкту.

11.4. Якщо Замовник, в строки передбачені п. 11.3. цього Договору,  не передає Об’єкт для виконання Робіт Генеральному підряднику, останній має право не приступати до початку виконання Робіт, а якщо Об’єкт не був наданий Генеральному підряднику для виконання Робіт протягом 20 (двадцяти) днів з моменту укладання цього Договору, останній має право відмовитись від даного Договору.

11.5.Замовник зобов’язаний до моменту передачі Об’єкту для виконання робіт Генеральним підрядником, в порядку передбаченому п. п. 11.3, 11.4. цього Договору, виконати підготовчі роботи необхідні для використання Об’єкту Генеральним підрядником для здійснення робіт, зокрема: _______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.6. У разі виникнення обставин, які перешкоджають Замовнику виконати свої обов’язки передбачені п. 10.1. цього Договору, останній зобов’язаний визначити порядок доступу працівників Генерального підрядника та Субпідрядника до Об’єкту, однак ці заходи та обставини не повинні вплинути на можливість Генерального підрядника виконувати Роботи на умовах та в порядку передбаченому цим Договором. У такому випадку Замовником забезпечується охорона Об’єкту та можливість доступу Генерального підрядника та Субпідрядника.

11.7. Генеральний підрядник під час виконання Робіт за цим Договором повинен інформувати Замовника про:

11.7.1.Хід виконання Робіт, у тому числі про можливість відхилення від Строків їх виконання та передачі, повідомляючи Замовника про причини та заходи щодо усунення від такого відхилення;

11.7.2.Залучення до виконання Робіт додаткової робочої сили, яка не перебуває в трудових відносинах із Генеральним підрядником, та Субпідрядниками;

11.7.3.Результати здійснення контролю Замовником за якістю виконаних Робіт;

11.7.4.Загрозу не виконання цього Договору з вини Замовника;

11.7.5.Те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату Роботи.   

11.8. Генеральний підрядник повинен зберігати на Об’єкті один комплект Проектної та Кошторисної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування.

11.9. Протягом всього часу виконання робіт, Генеральний підрядник зобов’язаний:

11.9.1.Забезпечити виконання Робіт відповідно до будівельних норм та правил, вимог Проекту, Кошторису та цього Договору;

11.9.2.Забезпечувати збереження виконаних Робіт і майна Замовника, які знаходяться на Об’єкті;

11.9.3.Забезпечувати виконання необхідних природоохоронних заходів та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

11.9.4.Вживати інших необхідних заходів для належного виконання Генеральним підрядником всього обсягу Робіт та умов цього Договору.

11.9.5.Повідомити Замовника про виникнення непередбачених обставин, які зумовлюють необхідність виконання додаткових Робіт та відповідного підвищення Договірної ціни, протягом 5 (п’яти) днів з моменту настання вказаних обставин.

11.10.  Якщо Генеральний підрядник не повідомив Замовника, згідно п. 11.9.5. цього Договору, про обставини, які зумовлюють необхідність виконання додаткових Робіт та відповідного підвищення Договірної ціни, Генеральний підрядник не має права вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових Робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких Робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема в зв’язку з тим, що зупинення Робіт загрожувало знищенню або пошкодженню Об’єкта та самих Робіт.      

11.11. Генеральний підрядник протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення загрози зупинення виконання Робіт, чи їх уповільнення з вини Замовника, а також у зв’язку з іншими обставинами, які не знаходяться під контролем Генерального підрядника, але можуть перешкодити нормальному виконанню Робіт, письмово повідомляє Замовника про таку загрозу.

11.12.Закінчення виконання Генеральним підрядником всього обсягу Робіт, передбаченого цим Договором, Проектом та Кошторисом, оформляється Актом приймання-передачі робіт, який складається Генеральним підрядником, подається останнім Замовнику та в разі прийняття Замовником Робіт, підписується Сторонами.

11.13.Генеральний підрядник не має право без письмової згоди Замовника використовувати приміщення Об’єкта для власних потреб (розміщення робітників та спеціалістів, складування матеріальних цінностей, тощо).

12.  Залучення до виконання Робіт Субпідрядників та робочої сили

12.1.Генеральний підрядник має право залучити до виконання вказаних в цьому Договорі Робіт інших осіб – Субпідрядників, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої Роботи (далі по тексту – «Субпідрядники»).

12.2.Генеральний підрядник залучає Субпідрядників шляхом укладання з ними договорів Субпідряду, за якими Генеральний підрядник виконує функції Замовника та відповідно до умов здійснює координацію їх діяльності на Об’єкті. При цьому Генеральний підрядник зобов’язаний погодити із Замовником організації, які виконуватимуть функції Субпідрядників, що залучаються Генеральним підрядником на виконання окремих видів робіт, а Замовник може відхиляти запропоновані організації, що професійно або фінансово неспроможні виконувати Роботи.

12.3. Залучення Генеральним підрядником Субпідрядників здійснюється виключно за спільною згодою Сторін, шляхом підписання Додатку до цього Договору, в якому повинні бути передбачені наступні умови: відомості про субпідрядника, яку частину робіт останній повинен виконати та в які терміни.

12.4.Після підписання Сторонами Додатку, передбаченого п. 12.3. даного Договору, Генеральний підрядник укладає із Субпідрядником договір субпідряду на виконання окремих видів Робіт. Витрати на оплату Робіт, які виконуватимуться Субпідрядником не повинні перевищувати їх вартості передбаченої Кошторисом.

12.5.Договір субпідряду між Генеральним підрядником і Субпідрядником укладається на підставі і в межах цього Договору та в зв’язку з цим обов’язково повинен відповідати і не суперечити його умовам.

12.6.Забезпечуючи виконання окремих видів Робіт Субпідрядниками, Генеральний підрядник зобов’язаний:

12.6.1.Забезпечити готовність Об’єкта, його конструкцій та окремих видів Робіт для виконання Субпідрядниками подальших Робіт;

12.6.2.Своєчасно здійснювати комплектну передачу Субпідрядникам, необхідних матеріалів, обладнання, устаткування Генерального підрядника.

12.6.3.Здійснювати координацію діяльності Субпідрядників, які беруть участь у виконанні Робіт;

12.6.4.Здійснювати контроль за відповідністю Робіт, виконуваних Субпідрядниками будівельним нормам і правилам, вимогам Проекту, Кошторису та цього Договору;

12.6.5.Здійснювати інші функції та виконувати інші обов’язки, які є необхідними для найбільш вчасного і правильного виконання Субпідрядниками Робіт на Об’єкті.

12.7. Генеральний підрядник здійснює приймання Робіт, виконаних Субпідрядниками, про що останні складають Акт приймання-передачі виконаних робіт.

12.8.Генеральний підрядник несе майнову та іншу відповідальність у повному її обсязі перед Замовником за всі роботи, передбачені цим Договором, враховуючі також роботи що виконуються залученими Субпідрядниками.   

12.9.Замовник і Субпідрядник не мають права пред’являти один одному вимоги, пов’язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з Генеральним підрядником.

12.10.Для виконання Робіт, Генеральний підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

12.11.Генеральний підрядник, у випадку передбаченому п. 12.10. цього Договору, повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

12.12.Замовник може вимагати від Генерального підрядника відсторонення працівника(ів) від виконання Робіт на Об’єкті з письмовим обґрунтуванням такої вимоги.     

13.Порядок здійснення Замовником контролю за якістю Робіт і Матеріалів

(в тому числі обладнання та устаткування)

13.1.Роботи і Матеріали, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, Проектній і Кошторисній документації та цьому Договору.

13.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю Робіт, та матеріалів установленим вимогам, передбачених п. 13.1 цього Договору, Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням Робіт.

13.3.Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням Робіт Замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або спеціалісту.

13.4.Технічний нагляд і контроль Замовника, дорученої спеціалізованої організації чи спеціалістом, за виконанням Робіт забезпечується шляхом:

13.4.1.Проведення експертизи відповідності Робіт і Матеріалів установленим вимогам, передбачених п. 13.1. цього Договору, в тому числі із залученням незалежних експертів;

13.4.2.Участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності Робіт і Матеріалів установленим вимогам;

13.4.3.Проведення перевірок наявності у Генерального підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання Робіт;

13.4.4.Перевірки ведення документації про виконання цього Договору та виконання Генеральним підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює нагляд стосовно якості виконаних Робіт і використаних Матеріалів.

13.5. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням Робіт Генеральний підрядник зобов’язаний на письмову вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи, протягом 2 (двох) днів з моменту отримання такої вимоги.

13.6.У разі виявлення невідповідності виконаних Робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Генеральним підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання Робіт.

13.7. Генеральний підрядник у разі виявлення в матеріалах, обладнаннях чи устаткуванні невідповідності встановленим цим Договором вимогам, зобов’язаний негайно провести їх заміну.

13.8.Роботи, виконані з використанням Матеріалів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

14. Ризики випадкового знищення або пошкодження виконаних Робіт.

14.1.Ризик випадкового знищення або пошкодження Робіт до його прийняття Замовником несе Генеральний підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

14.2.У разі коли ризик виник унаслідок використання Замовником без згоди Генерального підрядника неприйнятих ним Робіт, порушення Замовником договірних зобов’язань щодо надання Генеральному підряднику доступу до Об’єкту або інших залежних від Замовника обставин, його несе Замовник.

14.3.Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Робіт.

14.4.У разі випадкового знищення або пошкодження Робіт до передачі його Замовнику, Генеральний підрядник зобов’язаний негайно власними силами усунути пошкодження та протягом 2 (двох) робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника, Генеральний підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового знищення чи пошкодження Робіт. За погодженням із Замовником Генеральний підрядник може залучати до усунення пошкодження Робіт третіх осіб.

14.5.Якщо Генеральний підрядник виявить обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню Робіт, ризик якого несе Замовник, він зобов’язаний негайно припинити Роботи і невідкладно письмово повідомити про такі обставини Замовника. У такому разі Генеральний підрядник може вимагати внесення відповідних змін до цього Договору стосовно Строків виконання робіт.

14.6.Після отримання повідомлення, Замовник протягом 2 (двох) робочих днів повідомляє в письмовій формі Генерального підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника, Генеральний підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов цього Договору.

14.7.Генеральний підрядник зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню Робіт. Замовник повинен компенсувати Генеральному підряднику пов’язані з цим додаткові витрати, якщо не доведе, що такі витрати Генерального підрядника були необґрунтовані.

14.8. Сторони можуть укласти окремий договір про виконання додаткових робіт, спрямованих на запобігання знищенню або пошкодженню Робіт, які виконуються за цим Договром, ризик якого несе Замовник, або на усунення такого пошкодження.

15.Приймання-передача закінчених Робіт

15.1.Після виконання всіх Робіт, передбачених цим Договором та Кошторисом, Генеральний підрядник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня завершення виконання Робіт письмово повідомляє Замовника про готовність виконаних Робіт та Об’єкта до їх передачі останньому.

15.2.Замовник протягом 2 (двох) робочих днів за днем, в якому він отримав повідомлення зазначене в п. 15.1. цього Договору, створює приймальну комісію, до складу якої входять представники Замовника та Головного підрядника (надалі по тексту – «Приймальна комісія»).

15.3.За вимогою будь-якої із Сторін до складу Приймальної комісії можуть бути включені представники незалежних контролюючих організацій.

15.4.Приймальна комісія протягом 2 (двох) робочих днів, з моменту її створення, здійснює прийняття Робіт і засвідчує передачу їх Замовнику.

15.5.Фінансування витрат на організацію приймання Закінчених Робіт покладається на Замовника, за винятком додаткових витрат, що виникли з вини Генерального підрядника.

15.6.Передача закінчених Робіт Генеральним підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом приймання-передачі (далі по тексту – «Акт прийняття-передачі робіт»), який складається генеральним підрядником і підписується представниками Сторін, а також представниками організацій, які входять до складу Приймальної комісії, по одному примірнику кожній із Сторін та організаціям, представники яких входили до складу Приймальної комісії.     

15.7.У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених Робіт недоліків, допущених з вини Генерального підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених Робіт. Якщо Генеральний підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Генерального підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Генеральним підрядником.

15.8.Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Генеральним підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Робіт та компенсацію збитків.

15.9.Право власності на закінчені Роботи переходить до Замовника з моменту підписання Акта приймання-передачі.

15.10.Підписання Акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

15.11.Якщо Замовник не сплатив суми, належні Генеральному підряднику, під час виконання Робіт, згідно із умовами цього Договору, Генеральний підрядник, попередньо повідомивши Замовника, має право притримати передачу Замовнику закінчених Робіт. Порушення строків передачі закінчених Робіт у цьому разі вважається таким, що спричинено з вини Замовника і передбачає відшкодування витрат Генерального підрядника, зумовлених цим порушенням.

15.12.Після підписання Акта приймання-передачі робіт за цим Договором, Замовник та Генеральний підрядник підписують Акт про приймання системи автоматичної пожежної сигналізації в експлуатацію, за участю уповноважених представників Сторін та представника НТО УПБ МЧС України.

15.13.До порядку приймання системи автоматичної пожежної сигналізації в експлуатацію застосовуються положення п. 15.1. - 15.11. цього Договору.        

15.14.Сторони мають право змінити порядок прийняття-передачі Робіт виконаних Генеральним підрядником, зокрема передбачивши виконання її частинами або етапами, шляхом спільно підписання додатку до цього Договору.   

16.  Гарантійні строки якості закінчених Робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

16.1. Генеральний підрядник гарантує якість закінчених Робіт, обладнання та устаткування, досягнення показників, визначених у Проектній та Кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом 12 місяців, при умові забезпечення та експлуатації вказаних Робіт, обладнання та устаткування згідно інструкцій заводів-виробників (далі по тексту – «Гарантійний строк виконання робіт»).

16.2. Початком Гарантійних строків вважається день підписання Акта про приймання системи автоматичної пожежної сигналізації в експлуатацію. 

16.3.У разі виявлення Замовником протягом Гарантійних строків встановлених п. 17.1. цього Договору, недоліків (дефектів) у закінчених Роботах, обладнанні чи устаткуванні, він повідомляє про них Генерального підрядника в письмовій формі протягом 10 (десяти) днів з моменту виявлення таких недоліків.

16.4.Генеральний підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання повідомлення від Замовника, в порядку передбаченому п. 16.3. даного Договору, направити свого представника для огляду та фіксації виявлених недоліків.

16.5. Сторони спільно оглядають виявлені недоліки виконаних Робіт і фіксують ці недоліки в Акті про виявлені недоліки (надалі по тексту – «Акт про виявлені недоліки»), якій складається і підписується Сторонами в двох примірниках по одному для кожної із Сторін, в якому зазначається вид, обсяг і вартість виявлених недоліків, фіксується дата виявлених недоліків і встановлюється строк, протягом якого Генеральний підрядник зобов’язаний їх усунути.

16.6.В разі не надання Генеральним підрядником, протягом строку, встановленого п. 16.4. даного Договору, свого представника для огляду виявлених недоліків виконаних Робіт, Замовник, на свій розсуд за участі представника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю складає Акт про виявлені недоліки, один примірник якого надсилає Генеральному підряднику, при чому дата отримання останнім примірника Акта про виявлені недоліки є датою, з якої починається перебіг строку встановленого в останньому, протягом якого Генеральний підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки.

16.7. Всі недоліки виконаних Робіт, обладнання чи устаткування, які виникають протягом Гарантійного строку виконаних Робіт, і виникнення яких зумовлене виконання робіт з порушенням встановлених норм і правил, усуваються Генеральним підрядником за рахунок останнього, зокрема шляхом заміни або ремонту обладнання чи устаткування, або ж їх комплектуючих.    

16.8. В разі, якщо Генеральний підрядник відмовляється усунути недоліки виконаних Робіт, виявлені протягом Гарантійного строку виконаних робіт, а так само не приступає до їх усунення більше половини строку, зазначеного у Акті про виявлені недоліки, Замовник може усунути виявлені недоліки власними силами, або залучити до їх усунення третіх осіб, при чому, всі витрати, понесені Замовником, відшкодовуються останньому за рахунок Генерального підрядника.

16.9.Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені Роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Генеральний підрядник.

16.10.Генеральний підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених Роботах, протягом Гарантійних строків, передбачених п. 16.3. даного Договору, якщо він не доведе, що:

16.10.1.  Недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в Акті;

16.10.2. Недоліки виникли внаслідок:

16.10.2.1.Природного зносу результату закінчених Робіт, обладнання чи устаткування;

16.10.2.2. Неправильної експлуатації результатів Робіт, обладнання чи устаткування Замовником;

16.10.2.3.Неналежного ремонту результатів Робіт, обладнання чи устаткування проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;

16.10.2.4.Інших незалежних від Генерального підрядника обставин.

16.11.Якщо між Замовником і Генеральним підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Генерального підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього Договору Генеральним підрядником або причинного зв’язку між діями Генерального підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

17.  Проведення розрахунків за виконані Роботи та їх фінансування.

17.1.Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасне проведення розрахунків з Генеральним підрядником та Субпідрядниками за Роботи, виконані останніми.

17.2. Фінансування Робіт на Об’єкті проводиться Замовником протягом всього Строку їх виконання, шляхом здійснення авансування виконання Робіт та проведення кінцевих розрахунків за їх виконання, при цьому авансові платежі зараховують у вартість Робіт, сплачених Замовником після закінчення їх виконання.

17.3.За рішенням Замовника, про яке останній письмово повідомляє Генерального підрядника, Замовник може здійснювати проведення авансування за окремі роботи та проводити кінцеві розрахунки за виконання цих робіт, безпосередньо із субпідрядниками, які здійснюються шляхом перерахування Замовником коштів безпосередньо на розрахункові рахунки Субпідрядників.

17.4.Замовник зобов’язаний за виконання Генеральним підрядником Робіт передбачених цим Договором, Кошторисом та у відповідності до Проекту, здійснити виплату авансу, шляхом перерахування коштів в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Генерального підрядника протягом 5 (п’яти) днів з моменту укладання цього Договору (досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов та його підписання).

17.5.Розмір авансового платежу, який Замовник сплачує на користь Генерального підрядника у відповідності до п. 17.4. цього Договору, становить 50 % договірної ціни (твердого Кошторису), передбаченої п. 4.3. цього Договору, що складає __________________________________________________________ в тому числі податок на додану вартість.

17.6. Підписаний Сторонами Акт приймання-передачі виконаних робіт, передбачений п. 15 цього Договору, є єдиним документом, на підставі якого Замовник здійснює остаточні розрахунки з Генеральним підрядником за виконані Роботи.

17.7.Проведення Замовником остаточних розрахунків за виконані Роботи, здійснюється шляхом перерахування у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Генерального підрядника грошові кошти в розмірі 50 % договірної ціни, що становить __________________________________________________ в тому числі податок на додану вартість, протягом 5 (п’яти) днів з дня підписання Сторонами Акту прийняття-передачі робіт.

17.8. В разі, якщо після закінчення всього комплексу Робіт передбаченого цим Договром, Кошторисом та Проектом, під час їх передачі та передачі Об’єкта Генеральним підрядником Замовнику, будуть виявлені недоліки (дефекти) чи невідповідність виконаних робіт цьому Договору, Кошторису чи Проекту, які виникли з вини Генерального підрядника, Замовник має право затримати проведення кінцевих розрахунків до усунення Генеральним підрядником таких недоліків.

17.9. Сторони мають право протягом дії цього Договору змінити порядок здійснення розрахунків Замовником за виконання Робіт Генеральним підрядником, спільно підписавши додаток до вказаного Договору.    

18.  Забезпечення Робіт Проектною та Кошторисною документацією

18.1. Проектна та Кошторисна документація розробляється та затверджується відповідно до державних будівельних норм та інших нормативних документів.

18.2.Забезпечення Робіт, передбачених цим Договором, Проектною та Кошторисною документацією, в разі необхідності, у випадках передбачених чинним законодавством України, їх погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється Генеральним підрядником.

18.3.Генеральний підрядник, на якого покладено обов’язок забезпечити Роботи Проектною та Кошторисною документацією, зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх розроблення надати Замовнику 5 (п’ять) примірників Проектної та Кошторисної документації, для їх підтвердження.

18.4.Замовник, отримавши від Генерального підрядника 5 (п’ять) примірників Проектної та Кошторисної документації, зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів підтвердити її, після чого 3 (три) примірники залишаються у Замовника, а 2 (два) примірники надаються протягом вказаного вище строку Генеральному підряднику.    

18.5. З дати підтвердження Замовником Проектної та Кошторисної документації, розробленої Генеральним підрядником, як передбачено п. 18.3., 18.4. цього Договору, Проектна та Кошторисна документація набирає чинності та стає частиною даного Договору. 

18.6. Додаткові примірники Проектної та Кошторисної документації надаються за домовленістю Сторін, на письмову вимогу Замовника чи Генерального підрядника, з дотриманням вимог передбачених п. п. 18.3., 18.4. цього Договору.

18.7. Передача некомплектної Проектної чи Кошторисної документації, а також Проектної та Кошторисної документації, що не відповідає державним будівельним нормам та іншим нормативним документам - не дозволяється.

18.8. Одна із Сторін може звернутися до іншої Сторони з письмовою пропозицією щодо внесення змін до Проектної та Кошторисної документації, з додержанням вимог передбачених п. 4 цього Договору.

18.9. Сторона яка отримала письмову пропозицію, передбачену п. 18.7 цього Договору, зобов’язана протягом 2 (двох) робочих днів надати відповідь, виклавши її в письмовій формі, про внесення змін до Проектної та/чи Кошторисної документації або обґрунтовану відмову.

18.10.Зміни до Проектної чи Кошторисної документації оформляються Додатком до цього Договору, який підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками.

18.11.Замовник може вносити зміни до Проектної та Кошторисної документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру Робіт. Внесення змін до Проектної та Кошторисної документації, що призведуть до підвищення Договірної ціни більше ніж на 10 відсотків, допускається тільки за згодою Генерального підрядника. За відсутності такої згоди, Генеральний підрядник має право відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

18.12.Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається Законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

18.13.Проектна та Кошторисна документація, яка є невід’ємною частиною цього Договору та викладена в Додатках складається з:

18.13.1. Договірна ціна на проведення монтажних робіт – Додаток № 1;

18.13.2. Локальний кошторис на проведення монтажних робіт – Додаток № 2;

18.13.3.  Договірна ціна на проведення пусконалагоджувальних робіт – Додаток № 3;

18.13.4. Локальний кошторис на проведення пусконалагоджувальних робіт – Додаток № 4;

18.13.5. Специфікація монтажного обладнання – Додаток № 5;

18.13.6.Кошторис на проведення проектних робіт – Додаток № 6;

19.  Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань та порядок урегулювання спорів

19.1. В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні цим збитки у повному їх обсязі.

19.2. У разі порушення зобов’язань за цим Договором можуть настати такі правові наслідки:

19.2.1.Припинення виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок односторонньої відмови від нього чи його розірвання Стороною, у випадках передбачених даним Договором;

19.2.2.Зміна умов цього Договору, у випадку передбачених даним Договором;

19.2.3.Сплата неустойки (штраф, пеня);

19.2.4.Відшкодування збитків та моральної шкоди.

19.3. В разі, якщо Генеральний підрядник не приступає до виконання Робіт у строк зазначений в п. 5.1. цього Договору, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі 1 (один) відсоток від суми авансу, сплаченого Замовником, за кожен день прострочення.

19.4. В разі прострочення Строку виконання робіт, встановленого п. 5.1. цього Договору, або зміненого угодою про зміну строку виконання Робіт, Генеральний підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 1 (одного) відсотка від загальної вартості Робіт, виконаних на день вчинення цього порушення, за кожен день прострочення.

19.5. В разі прострочення строків, протягом яких Генеральний підрядник зобов’язаний усунути недоліки виконаних Робіт виявлені протягом Гарантійного строку виконаних робіт, що зазначається в Акті про виявлені недоліків, Генеральний підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 1 (один) відсоток від вартості Робіт, виконаних з недоліками чи невиконаних взагалі, за кожен день прострочення.

19.6. В разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами будь-якого грошового зобов’язання за цим Договором, в тому числі щодо строків оплати Замовником виконаних Робіт, передбачених п. 17.7. цього Договору, та строків виплати останнім авансу, передбачених п. 17.4  даним Договором, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 2 (двох) відсотків від простроченої суми, за кожен день прострочення.

19.7. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків не звільняють Сторону від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

19.8. Сторони несуть також іншу відповідальність передбачену умовами цього Договору.

19.9.Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

19.10. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

19.11. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.

19.12.У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

20.  Обставини, які виключають відповідальність – непереборна сила (форс-мажор)

20.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання чи неналежного виконання будь-яких умов цього Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання є наслідком обставин, які знаходяться поза сферою контролю Сторони, як то: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, надзвичайні погодні умови, війна, військові дії будь-якого виду, страйки, блокада, громадські безпорядки, арешт чи блокування рахунків в установах банків, неправомірні дії органів державної влади і управління, а також прийняття закону або іншого нормативного акту України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором (надалі  -  "Форс-мажор"),  але  не  обмежуючись  ними,  які  не  дозволяють  Сторонам  економічно беззбитково виконати свої зобов'язання за цим Договором і безпосередньо вплинули на можливість виконання Договору і не могли бути усунуті розумними і економічно вигідними діями Сторін, на період, що починається з моменту оголошення Стороною, що не виконує чи неналежно виконує умови цього Договору, про Форс-мажор і закінчується, коли Форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує чи неналежно виконує умови цього Договору вжила дій, які б вона в дійсності могла б вжити для виходу із Форс-мажору.

20.2. Сторона, яка знаходиться під дією Форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання Форс-мажору.

20.3. Після припинення Форс-мажору Сторона, яка знаходилася під дією Форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення Форс-мажору.

20.4. Протягом  строку дії Форс-мажору Сторона,  яка знаходиться  під дією  Форс-мажору, зобов'язана, при можливості, вживати всіх необхідних заходів з метою припинення Форс-мажору та/або скорочення строку його дії.

20.5.Настання Форс-мажору у момент невиконання або неналежного виконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором позбавляє таку Сторону права посилатися на Форс-мажор як на підставу звільнення від відповідальності.

20.6.Настання Форс-мажору продовжує строк виконання своїх обов'язків за цим Договором Стороною, яка знаходилася під дією Форс-мажору, на проміжок часу, що  дорівнює строку дії Форс-мажору.

20.7. Настання, дія і припинення Форс-мажору повинні підтверджуватися документом, виданим уповноваженим на те органом.

20.8. У разі порушення вимог п. п. 20.2., 20.3. цього Договору Стороною, яка знаходилася під дією Форс-мажору, вона втрачає право посилатися на Форс-мажор як на підставі звільнення від відповідальності. 

21.  Строк дії договору, умови та порядок внесення змін до договору та його припинення.

21.1.  Цей Договір набирає чинності з моменту досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов та його підписання.

21.2. Даний Договір укладений на строк, перебіг якого починається з дати з якої Договір набирає чинності і закінчується датою, закінчення перебігу Гарантійного строку виконаних робіт (надалі по тексту – «Строк дії договору»).

21.3. Зобов’язання за цим Договором припиняється:

21.3.1. Закінченням строку дії Договору, зазначеного в п. 21.2. цього Договору, за умови проведення належного виконання Сторонами своїх зобов’язань;

21.3.2. Угодою Сторін;

21.3.3. Виключенням Генерального підрядника з Державного реєстру України юридичних осіб (ліквідація Генерального підрядника);

21.3.4. Банкрутством однієї із Сторін;

21.3.5. Розірванням Замовником цього Договору в односторонньому порядку до закінчення строку його дії, або відмови Замовника від нього, з підстав передбачених цим Договром.

21.3.6. Розірванням Генеральним підрядником цього Договору в односторонньому порядку до закінчення строку його дії, або відмови Генерального підрядника від нього, з підстав передбачених цим Договром.

21.4. В інших випадках, ніж тих, що передбачені даним Договром, розірвання цього Договору та відмова від нього допускається тільки за згодою Сторін. 

21.5.Сторона, яка має намір розірвати або відмовитись від цього Договору, в односторонньому порядку, у випадках передбачених цим Договором, зобов’язана надіслати другій Стороні повідомлення, викладене в письмовій формі, яке повинно містити вказівка на причину розірвання чи відмови від даного Договору.     

21.6. Внесення змін у цей Договір допускається тільки за згодою Сторін, крім випадків встановлених цим Договором. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду.

21.7.  Внесення змін у договір підряду оформлюється додатковою угодою.

21.8.Сторона, яка вважає за необхідне внести зміни у цей Договір чи розірвати  його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні.

21.9. Сторона, яка одержала пропозицію про внесення змін у цей Договір або розірвання його, у 20 (двадцятиденний) строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

21.10. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у це Договір або його розірвання чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона може звернутися до суду.

21.11. Якщо судовим рішенням у цей Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

22.  Прикінцеві положення

22.1.  Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

22.2.Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу і є невід’ємною частиною даного Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін.

22.3. Будь-які додаткові угоди, укладені Сторонами до цього Договору, як то: Проект, Кошторис, угоди про зміну вартості робіт, угоди про зміну строку виконання робіт, угоди про зміну виконуваних робіт, Додаток про залучення субпідрядника тощо, укладаються або погоджуються Сторонами в рамках цього Договору і є невід’ємними його частинами, кожна з яких має письмову форму, складається і підписується Сторонами в 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному примірнику – для кожної із Сторін.

22.4.Будь-які акти, складені і підписані сторонами в рамках цього Договору, як то: Акт приймання-передачі виконаних робіт, Акт про виконання додаткових робіт, Акт про виявлення недоліків (дефектів) тощо, складені Сторонами в процесі виконання своїх зобов’язань за цим Договором, є невід’ємними його частинами, кожна з яких має письмову форму, складається і підписується Сторонами в 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному примірнику – для кожної із Сторін.           

22.5. З моменту припинення зобов’язань за цим Договором, Сторони є зв’язаними положенням п. 16.9. цього Договору.

22.6. Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

22.7.Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

22.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

23.  Додатки до Договору

23.1.До цього Договору додається:

23.1.1. Договірна ціна на проведення монтажних робіт – Додаток № 1;

23.1.2.Локальний кошторис на проведення монтажних робіт – Додаток № 2;

23.1.3. Договірна ціна на проведення пусконалагоджувальних робіт – Додаток № 3;

23.1.4. Локальний кошторис на проведення пусконалагоджувальних робіт – Додаток № 4;

23.1.5. Специфікація монтажного обладнання – Додаток № 5;

23.1.6.  Кошторис на проведення проектних робіт – Додаток № 6;

23.1.7.  (вказати безпосередньо сам проект). 

24.  Місцезнаходження і реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Підписи

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ    ПІДРЯДНИК

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

сторін

 

 

 

Average: 3 (1 голос)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації