Договір позики грошових коштів

ДОГОВІР
позики грошових коштів 

м. Бориспіль

 

19 грудня 2008 р.

Громадянин України ____________________________________ паспорт серії ___ №________, виданий _________________________________________________________, який проживає за адресою: _____________________________________ (у подальшому “Позикодавець”), з одного боку, і громадянин України _____________________________________, паспорт серії ___ № ________, виданий “___” _________ 199_ р. _________________________________________________, який проживає за адресою: ___________________________________________________ (у подальшому "Позичальник"), з другого боку, при спільному вживанні “Сторони”, уклали даний Договір про наступне

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Позикодавець зобов’язується передати Позичальнику у власність гроші, відповідно до п. п. 2.1. – 2.4. даного Договору, а Позичальник зобов’язується повернути вказану суму у визначений даним Договором строк.

1.2.Позикодавець надає Позичальнику безпроцентну позику.

2.РОЗМІР ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

2.1.Сума позики за даним Договором становить ________________________________.

2.2.Позикодавець зобов’язаний надати позику одночасно з підписанням даного Договору, про що Позичальник представляє Позикодавцю розписку, яка посвідчує передання вказаної в п. 2.1. даного Договору суми грошових коштів та яка підписується Сторонами.       

2.3.Позика надається в готівковій формі.

3.СТРОК ПОЗИКИ

3.1.Строк надання позики за даним Договором становить  ______________________ з моменту підписання Сторонами даного Договору.  

3.2.Строк, вказаний у п. 3.1 даного Договору, може бути продовжений за згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1.Сума позики, визначена п. 2.1. даного Договору підлягає поверненню Позикодавцю в терміни, встановлені по домовленості між Сторонами, але не пізніше строку, вказаного в п. 3.1. даного Договору.

4.2.Позика підлягає поверненню в готівковій формі в іноземній валюті - доларах США чи в грошовій одиниці України – гривні, яка є законним платіжним засобом, обов’язковим до прийняття за номінальною вартістю на всій території Україні, яка визначається за офіційним курсом іноземної валюти – долара США на день платежу (повернення позики). 

4.3.Передача суми позики відповідно до п. 4.1. даного Договору здійснюється під Розписку, яка підписується Сторонами.

5. СТРОК ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту його повного виконання.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.За порушення умов даного Договору винна Сторона відшкодовує завдані збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2.Порушення будь-яких із зазначених даним Договором строків однією із Сторін тягне за собою обов'язок сплати іншій Стороні пеню в розмірі 2 (два) % від суми Договору за кожний день прострочення до моменту виконання зобов'язань в повному обсязі.

6.3.Якщо Позичальник прострочив виконання грошового зобов’язання перед Позикодавцем, а саме щодо повернення грошової суми коштів (позики), яка передбачена п. 2.1. даного Договору, в строк встановлений п. 3.1. цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю позику з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 11 (одинадцять) % річних від суми неповернутої позики, яка встановлена цим Договором.         

7.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1.При виникненні спорів та розбіжностей, що виникають по даному Договору або в зв'язку з його виконанням, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів. 

7.2.При не досягненні згоди шляхом переговорів, Сторони передають вказаний спір на розгляд Бориспільському міськрайонному суду Київської області.  

8.ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

8.1. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладанням додаткової угоди.

8.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди на це іншої Сторони за даним Договором.

9.ІНШІ УМОВИ

9.1Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

9.2.У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.3.Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з даним Договором, втрачають юридичну силу

10. ПІДПИСИ СТОРІН

 

                            Позикодавець                                                    Позичальник

            _______________________________         _______________________________

                                    (підпис)                                                                  (підпис)

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації