Договір позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги)

ДОГОВІР
позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги) 

           м. Київ

 

  «__» _________ 2012 року

___________________________________________________________ (у подальшому “Позикодавець”), з одного боку, і ___________________________________________________________ (у подальшому іменується "Позичальник"), з другого боку, при спільному вживанні “Сторони”, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Позикодавець зобов’язується передати Позичальнику у власність грошову суму коштів, виражену в іноземній валюті – доларах США, в порядку та на умовах передбачених даним Договором, а Позичальник зобов’язується повернути вказану суму позики у визначений цим Договором строк.

1.2.Сторони домовились, що Позикодавець надає Позичальнику позику на безоплатній основі - без сплати процентів за користування позикою.

1.3.Позикодавець свідчить, що дійсно є власником грошових коштів, не має обмежень щодо свого права розпорядження грошовими коштами, грошові кошти, на момент укладення цього договору нікому іншому не подаровані, не відчужені іншим способом, права третіх осіб щодо грошових коштів відсутні, питання права власності на грошові кошти не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначених грошових коштів відсутні, грошові кошти не внесені до статутного капіталу юридичної особи.

1.4.До правовідносин позики, що встановлена цим Договором застосовуються відповідні положення про договір Позики, що передбачений Цивільним кодексом України, а також інші норми актів цивільного законодавства України.  

1.5.Оподаткування операцій за договором позики та відносини між сторонами щодо позики грошових коштів також регулюються Податковим кодексом України щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги, якою є сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. 

2. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

2.1.Сума позики за даним Договором становить _________________________________ грн., що є еквівалентом ______________ доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України, встановленого на момент укладання договору.       

2.2.Позикодавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних, з моменту досягнення всіх істотних умов за цим договором та його підписання, передати Позичальнику позику, яка становить грошову суму коштів, визначену п. 2.1. цього Договору, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника, що зазначений в цьому Договорі, або ж внесення таких коштів до каси Позичальника.    

2.3.Позичальник, який отримав від Позикодавця за цим Договором позику в повному обсязі, зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання такої позики, надати (видати) Позикодавцю довідку (розписку) про отримання грошових коштів, розмір якої визначено п. 2.1. цього Договору, що є відповідним письмовим підтвердженням укладання договору позики та досягнення між сторонами згоди щодо всіх його істотних умов.      

2.4.Позичальник має право надати позику як в готівковій так і в безготівковій формі, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

3.СТРОК ПОЗИКИ

3.1.Строк надання позики за даним Договором становить ___________ місяців з моменту передання грошей, та повинна бути повернута до «__» __________ 201_ року, з дати настання якої Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцеві позику, передбачену п. 2.1. цього Договору.

3.2.Строк, вказаний у п. 3.1 даного Договору, може бути продовжений за згодою Сторін, шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору, яка підписується Сторонами.  

4.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1.Сума позики, визначена п. 2.1. даного Договору може бути повернена Позичальником Позикодавцю достроково в будь-який час, протягом строку дії Договору, але не пізніше строку, вказаного в п. 3.1. даного Договору, з моменту настання якого у Позичальника виникає обов’язок повернути Позикодавцю суму позику. 

4.2.З настанням строку повернення позики, який встановлений п. 3.1. даного Договору, Позичальник зобов’язаний повернути Позичальнику позику у вигляді грошової суми коштів у такій самій сумі еквівалентній долару США за валютним курсом Національного банку України, що була передана Позикодавцю за цим Договором, шляхом перерахування їх на банківський рахунок чи отримання коштів з каси Позичальника.

4.3.Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві грошових коштів, передбачених п. 2.1. даного Договору або ж їх зарахування на банківський рахунок.

4.4.Після повернення Позичальником всієї грошової суми коштів у вигляді позики Позикодавцю, останній зобов’язаний на вимогу Позичальника надати довідку (розписку) про повернення таких коштів за цим договором.

5. СТРОК ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір вважається укладеним з моменту передання грошей Позикодавцем Позичальнику, що визначені в п. 2.1. даного Договору і діє до належного виконання їх Сторонами взятих на себе зобов’язань, передбачених цим Договором, зокрема до виконання Позичальником грошового зобов’язання щодо повернення позики.   

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.За порушення умов даного Договору винна Сторона відшкодовує завдані збитки, у тому числі упущену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Позичальник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання щодо повернення позики.

6.3.Порушення Позичальником строків повернення Позикодавцю позики або її частини, встановлених п. 3.1. даного Договору, тягне за собою цивільно-правову відповідальність Позикодавця у вигляді неустойки (пені) в розмірі _____ % від суми позики чи частини неповернутої позики, за кожний день прострочення до моменту виконання зобов'язань в повному обсязі.

6.4.Сплата неустойки не звільняє Позичальника від виконання свого обов’язку повернути позику та не позбавляє права Позикодавця на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання. 

6.5.Якщо Позичальник прострочив виконання грошового зобов’язання та не повернув позику або ж її частину Позикодавцю, в строк встановлений п. 3.1. цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю позику з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також  3 % річних від суми неповернутої позики, яка встановлена цим Договором.           

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Сторони можуть бути звільнені від відповідальності у певних випадках, встановлених даним Договором, які настали незалежно від волі Сторін.

7.2.Підставою для звільнення від відповідальності визнаються обставини, що викликані подіями, які не залежать від волі Сторін і яких не могла б уникнути і добросовісна Сторона (форс-мажор). Ці обставини настали після укладення Договору і заважають його повному або частковому виконанню.

7.3.Випадками непереборної сили вважаються: збройні конфлікти, мобілізація, страйки, епідемія, пожежа, вибухи, дорожні пригоди та природні катастрофи, акти органів влади, які впливають на виконання зобов’язань.

8.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. При виникненні спорів та розбіжностей, що виникають за даним Договором або в зв'язку з його виконанням, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів. 

8.2. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.3. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, надіславши її рекомендованим листом з повідомлення про вручення поштового відправлення.  

8.4.Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.

8.5. У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, внаслідок не виконання чи не належного виконання зобов’язань іншою Стороною цього Договору, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

8.6.Одна із Сторін не залежно від можливості врегулювати спір в позасудовому порядку, має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права чи інтересу в будь-який час не чекаючи поновлення таких прав чи інтересів іншою стороною, яка допустила їх порушення.  

9.ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для Сторін і можуть бути змінені чи припинені виключно за взаємною згодою Сторін з обов’язковим укладанням додаткової угоди.

9.2. Одностороння відмова від виконання взятих на себе зобов’язань та одностороння відмова від цього Договору не допускається.

9.3. Внесення змін у цей Договір оформлюється додатковою угодою, яка є його невід’ємною частиною. 

9.4.Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій особі без письмової згоди на це іншої Сторони за даним Договором.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.2. Всі зміни, доповнення, додаткові угоди чи акти до цього Договору мають юридичну силу і є невід’ємною частиною даного Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін.

10.3.Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.4.Цей Договір укладений в м. Києві, при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному Позикодавцю та Позичальнику.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

                            Позикодавець                                                        Позичальник

 

            _______________________________              _______________________________

                                               (підпис)                                                                                                           (підпис)

Голоси відсутні

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації