Договір про спільну діяльність з будівництва водозабірної споруди (скважини) та її використання

 ДОГОВІР

Про спільну діяльність з будівництва водозабірної споруди (скважини) та її використання  

           м. Київ                                                                                                                «__» __________ 2008 року

 ____________________________________________________, надалі іменується «Учасник 1», з одного боку

та

____________________________________________________, надалі іменується «Учасник 2», з другого боку

(в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір про спільну діяльність з будівництва водозабірної споруди (скважини) та її використання (надалі іменується «Договір») про наступне.

1. Загальні положення

1.1.  Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627 Цивільного кодексу України.

1.2. Сторони в договорі відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої правовідносини, які викладені нижче, на власний розсуд.

1.3. В даному Договорі сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для Сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

1.4. До вказаного договору застосовуються лише загальні принципи, засади та положення про договір найму (найму будівлі або іншої капітальної споруди), обмеживши та змінивши його тим колом умов, які запропонували Сторони та відповідно погодили.

2.Предмет договору

2.1.За цим Договором Сторони зобов’язуються спільно діяти з метою будівництва на земельній ділянці водозабірної споруди (скважини), за рахунок спільних грошових, трудових та інших внесків, а також спільного використання збудованої водозабірної споруди для власних особистих потреб.     

2.2.Сторони домовились про те, що будівництво водозабірної споруди буде здійснюватись на засадах спільної координації дій як Учасником1 так і Учасником2, добровільності, гарантованості та неухильного дотримання Сторонами умов цього Договору та виконання взятих на себе кожною із сторін зобов’язань за цим Договором, виконання їх належним чином та в погоджені строки.

2.3.Причиною та підставою до укладання Сторонами цього Договору є та обставина, що земельна ділянка кожного із Учасника знаходяться поруч та межують одна із одною, внаслідок чого інтереси кожної із Сторін полягають в можливості здійснити спільне будівництво біля межі однієї із земельних ділянок Учасника, яка межує із землею іншого Учасника, водозабірної споруди для спільного використання її у власних потребах та цілях.

2.4.Кожна із Сторін гарантують, що земельна ділянка належить їй на прав приватної власності чи на праві постійного користування чи оренди і вказане право підтверджується правовстановлюючим документом, зокрема Державним актом на право власності на земельну ділянку чи Державним актом на право постійного користування землею або ж договором оренди, які в установленому законом порядку зареєстровані органом державної влади і при цьому земельні ділянки не обтяжені правами третіх осіб, не перебувають під забороною чи судовим спором.

2.5.Сторони спільно домовились, що будуть здійснювати будівництво водозабірної споруди, яка має наступні технічні характеристики: _________________________________________

3. Умови будівництва та використання водозабірної споруди та права Сторін

3.1.Будівництво водозабірної споруди та місце подальшого її розташування буде здійснюватись на земельній ділянці, яка належить Учасника1 чи Учасника2, що ніяким чином не впливає на права та обов’язки кожного із них щодо будівництва та подальшого використання водозабірною спорудою.

3.2.Під час планування будівництва та проведення підготовчих робіт Сторони остаточно домовляються про подальше місце розташування водозабірної споруди, її точне місце знаходження на земельній ділянці та необхідну частину земельної ділянки, яка буде виділена для такого будівництва.

3.3.У випадку будівництва водозабірної споруди на земельній ділянці одного із Учасників, інший учасник має аналогічні права щодо подальшого володіння та користування водозабірною спорудою, як і той із учасників, на земельній ділянці якого буде збудована та розміщена водозабірна споруда. Учасник, на земельній ділянці якого будуватиметься та розміщуватиметься водозабірна споруда, зобов’язується не чинити перешкоди іншому учаснику у вільному володінні та доступі до водозабірної споруди з метою використання її у відповідності до умов та мети цього Договору. В іншому випадку, той із Учасників якому інший Учасник перешкоджає у володінні та користуванні водозабірною спорудою має право на власний розсуд або ж відмовитись від цього Договору з покладенням на іншого Учасника обов’язку повернути йому суму грошового вкладу в рахунок будівництва водозабірної споруди та відшкодування збитків завданих не виконанням умов цього Договору або ж звернутись до суду з вимогою про усунення перешкод у володінні та користуванні водозабірною спорудою.                 

3.4.Координацію дій та ведення спільних справ з приводу будівництва водозабірної споруди покладено на Учасника1 (Учасника2), який виступає як від свого імені так і від імені та в інтересах іншого Учасника у правових відносинах з третіми особами, зокрема в частині укладання договорів спрямованих на досягнення мети цього Договору, здійснення розрахунків та вчинення будь-яких інших дій та прийняття поточних рішень, які стосуються виключно будівництва водозабірної споруди. Однак, інший Учасник має повне право в будь-який час перевірити стан будівництва водозабірної споруди, контролювати використання спільних грошових внесків у будівництво та виступати від свого імені під час виконання робіт третіми особами по будівництву водозабірної споруди.      

3.5.Для будівництва водозабірної споруди, Сторони цього Договору запрошують третіх осіб (фізичних чи юридичних осіб), які на підставі відповідних цивільно-правових договорів, укладених з Учасниками або ж одним із Учасників, здійснюють комплекс робіт по проектуванню, підготовці та будівництву водозабірної споруди на земельній ділянці одного із Учасників.

3.6.В разі необхідності, для виконання робіт по будівництву водозабірної споруди, той із учасників, який згідно п. 3.4. цього Договору, здійснює координацію дій та ведення спільних справ, придбаває в установленому законом порядку необхідні матеріали та запчастини, які будуть використані в цілях будівництва водозабірної споруди, за рахунок внесків Учасників цього Договору.

3.7.Водозабірна споруда повинна бути обладнана двома водопровідними кранами для кожного із Учасника цього Договору, який матиме право використовувати воду лише із свого водопровідного крану. На обидва водопровідні крани монтуються засоби вимірювання води (лічильники води) з метою здійснення контролю за кількістю використаної води кожним із Учасників.

4. Технічне обслуговування та ремонт водозабірної споруди

4.1. Сторони домовились, що протягом всього часу спільного користування водозабірною спорудою перуть на себе зобов’язання спільно здійснювати технічне обслуговування водозабірної споруди у відповідності до норм та стандартів, які встановлюють виконання робіт по технічному обслуговуванню водозабірної споруди, а також її ремонт у випадку виходу із ладу частини деталей та агрегатів, які підлягають заміні.

4.2. Розмір грошових внесків Учасників на ремонт та технічне обслуговування водозабірної споруди визначається пропорційно використаної води кожним із Учасників, виходячи із показників засобів обліку води, встановлених на його водопровідному крані водозабірної споруди.

4.3. Жоден із Учасників не має право відмовитись від внесення грошових коштів як внеску в рахунок ремонту та технічного обслуговування водозабірної споруди. В іншому випадку, один із Учасників має право провести за рахунок власних коштів ремонт та технічне обслуговування водозабірної споруди, з покладенням обов’язку на іншого Учасника відшкодувати в добровільному порядку грошову суму коштів, пропорційно використаній воді виходячи із показників засобів обліку води, встановлених на його водопровідному крані водозабірної споруди. Якщо, такий Учасник відмовиться від добровільного відшкодування витрат в рахунок ремонту та технічного обслуговування водозабірної споруди, інший Учасник має право звернутись до суду з вимогами про стягнення вказаних вище грошових сум.        

5.Грошові внески на будівництво водозабірної споруди

5.1. На виконання умов цього Договору, Сторони домовились, що розмір грошового внеску кожного Учасника для будівництва водозабірної споруди є рівним і складає ______________ грн., що загалом становить грошову суму коштів у розмірі _____________________________ грн.

5.2.На момент підписання цього Договору, Учасник1 передав Учаснику2, який здійснює координацію дій та ведення спільних справ, грошовий внесок, розмір якого складає _________________грн., в той час як Учасник2 гарантує про наявність в нього грошового внеску в такому ж розмірі та фактичного внесення цього внеску в рахунок виконання зобов’язань за цим Договором по будівництву водозабірної споруди.     

5.3. Загальна сума внесків Учасників не повинна бути нижчою від кошторисної вартості будівництва водозабірної споруди, яка розраховується Учасниками до укладання цього Договору.    

5.4.У разі потреби для досягнення мети, визначеної цим Договором, у додаткових внесках Учасниками, Сторони укладають додаткову угоду, в якій зазначають розмір додаткових внесків та порядок їх сплати. Учасники зобов’язані сплатити додаткові внески, якщо внаслідок їх не сплати не можливо завершити будівництво водозабірної споруди. Якщо один із Учасників відмовляється укласти додаткову угоду до цього Договору та сплатити  додатковий внесок, який необхідний для завершення будівництва водозабірної споруди, інший учасник має право за рахунок власних коштів добудувати водозабірну споруду та покласти обов’язок на другого Учасника відшкодувати частину коштів пропорційно внесену першим Учасником в будівництво або ж відмовитись в односторонньому порядку від договору, внаслідок чого той Учасник, який відмовився сплатити додатковий внесок, зобов’язаний відшкодувати іншому Учаснику збитки у вигляді внесених ним всіх  грошових сум протягом строку дії Договору.   

6.Права та обов’язки Учасників

6.1.Відповідно до цього Договору Учасники мають право:

6.1.1.Спільно володіти та користуватись збудованою водозабірною спорудою на умовах, в порядку та з метою передбаченою цим Договором.

6.1.2.Однокового володіння та користування водозабірною спорудою незалежно від того на земельній ділянці якого із Учасника вона збудована;  

6.1.3. Користуватись іншими правами, які передбачені цим Договором. 

6.2. Відповідно до цього Договору Учасники зобов’язані:

6.2.1.Сплатити грошову суму коштів як внесок для будівництва водозабірної споруди та в разі необхідності сплачувати додаткові внески, в розмірі та в порядку передбаченому цим Договором та додатковими угодами;

6.2.2.Сплачувати внески в рахунок проведення ремонту та технічного обслуговування в порядку та на умовах передбачених цим Договором; 

6.2.3.Не чинити перешкоди іншому Учаснику у вільному володінні та користуванні водозабірною спорудою, з метою передбаченою цим Договором;

7. Права Учасників на водозабірну споруду

7.1.Водозабірна споруда, будівництво якої на підставі та в порядку передбаченому цим Договором закінчилось, належить на праві спільної часткової власності Учаснику1 та Учаснику2. При цьому частки Учасників у спільній власності на водозабірну споруду є рівними.

7.2. Режим володіння та користування спільним майном встановлюється у відповідності до умов цього Договору, а в іншій частині, що не врегульовано цим Договором, регулюється актами цивільного законодавства України, які регулюють право спільної власності на майно.

7.3. В тому випадку, якщо один із Учасників відчужив свою земельну ділянку та/або житловий будинок з відповідними господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться на цій землі, до нового власника домоволодіння переходить право власності на 1/2 частку водозабірної споруди. Під час відчуження земельної ділянки та/або житлового будинку з відповідними господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться на цій землі, Учасник зобов’язаний повідомити нового власника майно про права та обов’язки щодо водозабірної споруди іншого Учасника та наявність цього Договору. До нового власника домоволодіння переходять всі права та обов’язки попереднього Учасника, який відчужив землю та житловий будинок. Якщо новий власник домоволодіння відмовляється набути права та взяти на себе зобов’язання Учасника за цим Договором, інший Учасник зобов’язаний відшкодувати йому вартість сплачених коштів як внесків у будівництво попереднім Учасником водозабірної споруди, внаслідок чого право спільної власності на неї припиняється і цей Учасник набуває права приватної власності на водозабірну споруду. Новий власник домоволодіння не має право чинити перешкоди Учаснику у вільному доступі до водозабірної споруди та необмеженому володінні та користуванні цим майном для отримання води.

7.4.Якщо той з учасників, який відчужив свою земельну ділянку та/або житловий будинок з відповідними господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться на цій землі, не повідомив нового власника домоволодіння про наявність цього Договору та прав і обов’язків іншого Учасника щодо володіння та користування водозабірною спорудою, і в наслідок цього цей Учасник позбавлений можливості вільно користуватись водозабірною спорудою, останній має право вимагати від попереднього Учасника, який відчужив житловий будинок та земельну ділянку, відшкодування збитків та повернення сплачених ним всіх грошових внесків у рахунок будівництва, технічного обслуговування та ремонту водозабірної споруди.     

Прикінцеві положення.

15.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

15.2.Пропозиції, попередження та будь-які листи чи повідомлення передбачені даним договором, викладаються у письмовій формі та належним чином вручаються іншій Стороні, тобто або ж рекомендованим листом із внутрішнім описом поштового вкладення, або ж під розписку особі, яка уповноваження на прийняття поштової кореспонденції.     

15.3.Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

15.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

15.5.Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

15.6.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

16.     Місцезнаходження і реквізити Сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

Підписи

ОРЕНДАР

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

сторін

Average: 4.5 (2 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації