Договір суборенди нежилих приміщень

 ДОГОВІР

суборенди нежилих приміщень

           м. Київ                                                                                                              «__» травня 2008 року

_________________________________________________, надалі іменується «Суборендодавець», з одного боку

та

_________________________________________________, надалі іменується «Суборендар», з другого боку

(в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір суборенди нежилого приміщення (надалі іменується «Договір») про наступне.

В цьому договорів термін «орендодавець» вживається в такому значенні: ________________________________, яка є власником предмету договору суборенди, тобто нежилих приміщень, які знаходиться ___________________________ та яка уклала «__» _________ 2008 року договір оренди за № ___ з суборендодавцем, 

1. Загальні положення

1.1. Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627 Цивільного кодексу України.

1.2. Сторони в договорі відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої правовідносини, які викладені нижче, на власний розсуд.

1.3.В даному Договорі сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для Сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

1.4. До вказаного договору застосовуються лише загальні принципи, засади та положення про договір найму (найму будівлі або іншої капітальної споруди), обмеживши та змінивши його тим колом умов, які запропонували Сторони та відповідно погодили.

2.Предмет договору суборенди

2.1.За вказаним Договором суборендодавець передає суборендарю в платне користування, протягом строку встановленого цим Договором, нежиле приміщення, зазначений в п. 2.3. цього Договору, а суборендар в свою чергу зобов’язаний прийняти вказані приміщення в користування, вчасно справляти плату за користування ним в порядку і в розмірі встановленому цим Договором, а також відшкодувати витрати на його утримання, та після закінчення строку користування повернути його в належному стані, з урахуванням нормального зносу. 

2.2. Предметом даного Договору є неподільна та нерухома річ – нежилі приміщення, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні.  

2.3.Нежилі приміщення, які є предметом даного Договору, знаходиться в  ___________________________, під № _____, зазначені літерами (цифрами) ____________________ згідно поверхневого плану, що міститься в технічному паспорті виданого  __________________________________________________________________________, площа яких складає _____ кв. м., (далі по тексту – «майно» або «нежилі приміщення»).

3.Право користування Суборендодавця.

3.1.Зазначені в п. 2.3. цього Договору нежилі приміщення належать суборендодавцю на праві користування на підставі Договору оренди від «__» __________ 2008 року за № ___, укладеного між Гребенщиковою Галиною Федорівною та Товариством з обмеженою відповідальністю «Даял».  

3.2.Власником, вказаних в п. 2.3. цього Договору, нежилих приміщень є Гребенщікова Галина Федорівна, які належить це майно на підставі Договору купівлі-продажу , посвідченого нотаріально та зареєстрованого в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна.                

3.3.У разі відчуження власником, Гребенщіковою Галиню Федорівною, нежилих приміщень чи іншим шляхом переходу права власності на нього до третіх осіб (новому власнику), даний Договір суборенди припиняється.   

4.Мета використання майна Суборендарем.

4.1.Субрендодавець передає суборендарю нежилі приміщення, вказаний в п. 2.3. цього Договору, з метою використання їх під розміщення ________________________________________.              

4.2.Суборендар не має право змінювати цільове використання майна без письмової згоди Суборендодавця.  

4.3.Не може бути змінено суборендарем використання майна на розміщення в нежилих приміщеннях промислового виробництва для цілей господарської діяльності.

5.Права Суборендодавця

5.1.Відповідно до умов цього договору Суборендодавець має наступні права:

5.1.1.В присутності Суборендаря, здійснювати контроль за наявністю, цілісністю, схоронністю та цільовим використанням майна, переданого в користування Суборендарю, необмежену кількість разів на день та на місяць, в будь-яку годину дня, попередивши про це Суборендаря за 1 год. 

5.1.2.Вимагати відшкодування завданих збитків у разі погіршення майна з вини Суборендаря.

5.1.3.Вимагати від суборендаря сплати орендної плати в порядку та на умовах викладених в цьому Договорі.   

5.1.4. Користуватись іншими правами, наданих даним Договором. 

6.Обов’язки Суборендодавця

6.1.Відповідно до умов цього договору Суборендодавець зобов’язаний:

6.1.1.Передати суборендарю майно, зазначене в п. 2.3. цього Договору в порядку та на умовах передбачених вказаним Договором.

6.1.2.Передати Суборендарю майно у комплекті і у стані, що відповідають умовам цього Договору та його призначенню.

6.1.3.Попередити Суборендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я фізичних осіб, а також майна Суборендаря, або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.      

6.1.4. Забезпечити безперешкодне використання Суборендарем приміщень, що орендуються на умовах даного Договору та безперешкодного доступу до них.     

6.1.5.За власний рахунок усувати технічні несправності, аварії, поломки та інші недоліки майна, які сталися не з вини Суборендаря в строки погоджені з ним.       

6.1.6. У присутності Суборендаря перевірити стан майна, яке повертається ним Суборендодавцю.   

6.1.7.Виконувати інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору.

7.Права Суборендаря

7.1. Відповідно до умов цього Договору суборендар має право:

7.1.1. Вимагати від Суборендодавця передачі майна, зазначеного в п. 2.3. цього Договору в порядку та на умовах встановленому вказаним Договором.      

7.1.2.Користуватись майном у відповідності до умов цього Договору.

7.1.3. Робити за власні кошти виключно обладнання та зміну внутрішнього інтер’єр майна на власний розсуд.     

7.1.4. Позначити своє місце знаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок перед входом до приміщення.     

7.1.5.Користуватись іншими правами, наданими даним Договором.

8.Обов’язки Суборендаря

8.1. Відповідно до умов цього Договору Суборендар зобов’язаний: 

8.1.1.Справляти плату за користування майном в порядку, в строки та на умовах встановлених цим Договором.

8.2.Відшкодовувати Суборендодавцю сплачені ним такі комунальні послуги як електропостачання, постачання холодної води та водовідведення, теплопостачання та утримання будинку та прибудинкової території, пропорційно орендованій площі нежилого приміщення Суборендарем від всієї площі яку орендує Суборендодавець.        

8.2.1.Усунути погіршення майна, які сталися з його вини.

8.2.2.Відшкодувати на загальних підставах шкоду, завдану третім особам, внаслідок використання майна на умовах оренди.

8.2.3.Безперешкодно допускати Суборендодавця до майна, що передано в користування, в порядку встановленому цим Договором.  

8.2.4.Повернути майно, передане останньому в користування, у випадках та в порядку встановленому цим Договором.

8.2.5.Діяти добросовісно та дбайливо, що свідчило б про ставлення до майна, як до власного.   

8.2.6.Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших правил експлуатації нежилих приміщень, переданих в користування на підставі цього Договору, а також правил користування тепловою та електричною енергією.   

8.2.7. Здійснювати інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору.   

9.Розмір та строки внесення плати за користування майном (орендна плата) та витрати на його утримання

9.1.За користування майном Суборендар справляє на користь Суборендодавця плату (орендну плату), в розмірі ______________________ за кожен місяць користування вказаним майном, з урахуванням ПДВ., яка включає як саму плату за користування майном так і відшкодування витрат Суборендодавцю на утримання, обслуговування нежилого приміщення та створення належних умов для здійснення Суборендарем господарської діяльності, в тому числі відшкодування Суборендодавцю сплачені ним такі комунальні послуги як електропостачання, постачання холодної води та водовідведення, теплопостачання та утримання будинку та прибудинкової території, пропорційно орендованій площі нежилого приміщення Суборендарем від всієї площі яку орендує Суборендодавець.

9.2.За користування майном Суборендар справляє на користь Суборендодавця плату (орендну плату), в розмірі ______________________ за кожен місяць користування вказаним майном, з урахуванням ПДВ.

9.3.Крім плати за користування майном, Суборендар відшкодовує Суборендодавцю сплачені ним такі комунальні послуги як електропостачання, постачання холодної води та водовідведення, теплопостачання та утримання будинку та прибудинкової території, пропорційно орендованій площі нежилого приміщення Суборендарем від всієї площі яку орендує Суборендодавець, сума якого складає _________________, що повинна бути перерахована Суборендарем на користь Суборендодавця в строки та в порядку передбаченому для сплати орендної плати.       

9.4.Плата за користування майном справляється Суборендарем на користь Суборендодавця кожного місяця у строк не пізніше ніж до ___  числа місяця наступного за місяцем, за який здійснюється плата, авансовим платежем.

9.5.Суборендар зобов’язаний протягом _________ днів, з моменту прийняття майна за цим Договором в користування, перерахувати орендну плату на користь Суборендодавця в розмірі _________________ грн.    

9.6.Розмір орендної плати може бути змінений (збільшений чи зменшений) лише за згодою сторін, шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.       

9.7. У випадку підвищення розміру сплати будь-яких комунальних послуг для Суборендодавця, останній має право в односторонньому порядку змінити розмір відшкодування сплачених ним комунальних послуг, повідомивши Суборендаря за 1 (один) місяць шляхом надсилання відповідної письмової заяви, внаслідок чого Суборендар зобов’язаний відшкодовувати сплачені Суборендодавцем комунальні послуги в новому розмірі, визначеному останнім.     

9.8. Суборендар сплачує орендну плату за користування нежилими приміщеннями в будь-якому випадку навіть за той час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає і не залежали від вини Суборендодавця.    

9.9.У разі виникнення обставин, за яких майно не може бути використане Суборендарем в повному обсязі, як передбачено цим Договором, Сторони можуть письмово погодити інший розмір орендної плати в залежності від умов, які істотно зменшили можливість користуватись Суборендарем майном.  

9.10. Справляння Суборендарем на користь Суборендодавця суми орендної плати, яка перевищує розмір, встановлений п. 9.1. цього Договору, підлягає поверненню Суборендодавцем Суборендарю, або ж заліку в рахунок майбутніх платежів.   

10.  Порядок та умови передачі майна в користування та їх повернення

10.1. Передача Суборендодавцем майна, в користування Суборендарю здійснюється на підставі Акту прийняття-передачі (далі по тексту – «Акт передачі»), якій обов’язково підлягає підписанню Сторонами.       

10.2. Повернення Суборендарем майна Суборендодавцю здійснюється на підставі Акту повернення майна (далі по тексту – «Акт повернення»), якій обов’язково підлягає підписанню Сторонами.       

10.3.Суборендодавець зобов’язаний протягом ___ робочих днів після укладання даного Договору передати субрендарю майно в користування, а Суборендар повинен прийняти його, після чого Сторони підписують в двох примірниках Акт передачі майна, кожен з яких має однакову юридичну силу.          

10.4. З моменту припинення, розірвання чи відмови від даного Договору, відповідно до його умов, Суборендар зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів передати майно Суборендодавцю, в свою чергу останній повинен прийняти його, після чого Сторони підписують в двох примірниках Акт повернення майна, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10.5.Акт передачі та Акт повернення містять необхідну інформацію про стан майна на момент його передачі чи повернення.

10.6.Після підписання Сторонами Акту передачі або Акту повернення, майно вважається таким, що передані або повернуті відповідно Суборендарю або Суборендодавцю в належному стані.

11.  Якість майна переданого в користування.

11.1.Суборендодавець зобов’язаний передати Суборендарю майно у стані, що відповідають умовам цього Договору. 

11.2.Суборендодавець повинен попередити Суборендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я фізичних осіб, а також майна Суборендаря, або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.  

11.3.Суборендар зобов’язаний у присутності Суборендодавця перевірити стан майна на придатність його для необхідного використання за цим Договором   

11.4.Якщо Суборендар у момент передання майна в його володіння та підписання Акту передачі не переконається у придатності його для необхідного використання за цим Договором, майно вважається таким, що передане в належному стані.            

11.5. Суборендодавець гарантує, що майно, яке передається в користування Суборендарю, збереже свій первісний стан, який існував на момент укладання даного Договору, протягом всього терміну його дії, з врахуванням нормального для цієї речі зношення.  

11.6. Суборендар зобов’язаний усунути погіршення майна, які сталися з його вини.

12.  Ремонт та поліпшення майна

12.1. Поточний ремонт майна, переданого Суборендодавцем в користування за цим Договором, проводиться останнім за його рахунок не рідше одного разу на 1 (один) рік.  

12.2. У випадку проведення Орендодавцем капітального ремонту майна, переданого за цим Договором, нарахування орендної плати за цим Договором припиняється, Суборендодавець та Суборендар зобов’язаний на період капітального ремонту звільнити приміщення від своїх речей та засобів для ведення господарської діяльності. На період проведення капітального ремонту майна Орендодавцем, права Суборендодавця та Суборендаря щодо користування нежилими приміщеннями обмежується та поновлюються в повному обсязі після проведення відповідного ремонту, при цьому дія Договору не припиняється. Якщо Суборендар відмовляється виконати вказані вище вимоги та виселитись тимчасово на період проведення капітального ремонту, Суборендодавець має право відмовитись від договору в односторонньому порядку.           

12.3. Суборендар не має права на поліпшення майна, яке є предметом цього Договору, крім його обладнання та зміну внутрішнього інтер’єр майна.    

12.4. Якщо, в супереч вимогам п. 12.3. цього Договру, Суборендар здійснив поліпшення майна, то у випадку припинення чи розірвання цього Договору, витрати на поліпшення майна, здійснені Суборендарем, які не можуть бути відокремлені від вказаного нерухомого майне не підлягають відшкодуванню Суборендодавцем та не можуть бути зараховані Суборендарем чи Суборендодавцем в рахунок плати за користування майном. Якщо поліпшення, здійснені суборендарем, можуть бути відокремлені від майна без його пошкодження, останній має право на їх вилучення. Якщо в результаті поліпшення майна, створена нова річ, суборендар не набуває жодних прав на нерухомого майна та не стає його співвласником.

13.  Зміна, припинення, розірвання та відмова від Договору суборенди

13.1.Зміна, розірвання, припинення чи відмова від цього Договору в односторонньому порядку не допускаються, крім випадків, які прямо передбачені цим Договором.   

13.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за вказаним Договором.

13.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання даного Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

13.4. У разі якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) цього  Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений, п. 14.3. даного Договору, строк, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду.   

13.5. Вказаний Договір припиняється у разі ліквідації Орендодавця, Суборендодавця та Суборендаря як юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, в порядку встановленому чинним законодавством України, визнання їх банкрутами, а також в разі відчуження Орендодавцем цього майна на користь третіх осіб.

13.6.Вказаний Договір припиняється у випадку припинення чи розірвання Договору оренди від «__» __________ 2008 року за № __, укладеного між Орендодавцем та Суборендодавцем.   

13.7. Суборендодавець має право відмовитись від цього Договору, надіславши на адресу Суборендаря письмовий лист, і вимагати повернення майна, якщо Суборендар не вносить плату за користування майном протягом 2 (двох) місяців.   

В разі відмови Суборендодавця від цього Договору, Договір вважається розірваним з моменту одержання Суборендарем письмового повідомлення Суборендаря про відмову від Договору.

14.7. Суборендодавець має право вимагати розірвання цього Договору, якщо:

14.7.1.Орендодавець має на меті використовувати нежиле приміщення для власних потреб, не пов’язаних з переданням цього майна в оренду іншим особам;  

14.7.2.Суборендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження майна.

14.7.3.Суборендар не здійснив поточного ремонту у випадках передбачених цим Договором;   

14.7.4.В інших випадках передбачених цим Договором.

14.8.Суборендар має право вимагати розірвання цього Договору, якщо Суборендодавець передав у користування майно, якість якого не відповідає умовам даного Договору.

14. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

14.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором. Порушенням зобов’язання є невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

14.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.

14.3. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

14.4. Якщо Суборендар порушив строки сплати орендної плати, які передбачені п. 9.2. цього Договору, на користь Суборендодавця або ж сплатив у меншому розмірі ніж той, що передбачений п. 9.1. даного Договору, Суборендар сплачує на користь Суборендодавця додатково пеню в розмірі 1% від суми невиконаного чи не належно виконаного грошового зобов’язання за кожен день.

14.5. У випадку порушення строків передання Суборендарем нерухомого майна Суборендодавцю після розірвання чи припинення цього Договору, Суборендар сплачує на користь Суборендодавця збитки, які становлять розмір орендної плати за користування нерухомим майном у відповідності до умов цього Договору.         

14.6. У випадку порушення Суборендарем умов п. 4 цього Договору щодо цільового використання майна, переданого в оренду, останній сплачує на користь Суборендодавця штраф у розмірі 100 % від суми сплачених за період строку дії цього Договору, платежів за користування майном.    

15.Строк дії Договору та порядок його припинення.

15.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту досягнення домовленості сторонами з усіх істотних умов, підписання Сторонами цього Договору і діє до ___________________ року, однак в будь-якому випадку цей строк не повинен перевищувати строку дії Договору оренди від «__» _________ 2008 року, укладеного між Орендодавцем та Суборендодавцем.

15.2. Обчислення строку дії цього Договору, передбаченого п. 15.1 даного Договору, починається з моменту підписання Акту прийняття, передбаченого п. 10.1., вказаного Договору.

15.3. Цей Договір вважається припиненим з моменту закінчення строку його дії, передбаченого п. 16.1 даного Договору, та підписання Акту повернення, передбаченого п. 10.2. цього Договору.

15.4. Суборендар, який належно виконує свої обов’язки за цим Договором, після спливу строку даного Договору має переважне право перед іншими особами на укладання договору суборенди на новий строк.

15.5. Не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до спливу строку користування, зазначеного в п. 17.1. цього Договору, будь-яка із Сторін може запропонувати іншій Стороні укласти договір суборенди на новий строк на умовах даного Договору або інших умовах, або ж одна із Сторін може попередити іншу сторону про відмову від укладання договору суборенди на новий строк.

15.6. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право Суборендаря на укладання нового договору суборенди припиняється.   

15.7.Якщо Суборендар продовжує користуватись майном після закінчення строку цього Договору, то, за відсутності заперечень Суборендодавця протягом одного місяця, даний Договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений Договором та на тих самих умовах.

15.8.Заперечення Суборендодавця, зазначене в п. 15.7 даного Договору, повинно бути викладене в письмовій формі та належним чином вручене Суборендарю.

16. Прикінцеві положення.

16.1.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

16.2.Пропозиції, попередження та будь-які листи чи повідомлення передбачені даним договором, викладаються у письмовій формі та належним чином вручаються іншій Стороні, тобто або ж рекомендованим листом із внутрішнім описом поштового вкладення, або ж під розписку особі, яка уповноваження на прийняття поштової кореспонденції.     

16.3.Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

16.4.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

16.5.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

16.6.Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

16.7.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

17.     Додатки до Договору

17.1. До договору додається:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.        Місцезнаходження і реквізити Сторін

СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Підписи

 

СУБОРЕНДАР

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

сторін

 

Average: 1 (1 голос)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації