Статут Товариства з обмеженою відповідальністю (заснованого двома і більше учасниками)

 “ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними Зборами Учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

___________________

Протокол № 1 від  «__» ________ 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

товариства з обмеженою відповідальністю

“______________________”

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2010 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю _________________ (далі за текстом “Товариство”) визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення та діяльності Товариства, зокрема розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника, склад та компетенція органів управління Товариством, порядок прийняття ними рішень, порядок формування резервного фонду, права i обов`язки Учасників Товариства, порядок вступу до Товариства, виходу з нього та передання (переходу) часток у статутному капіталі, порядок припинення Товариства та інші засади діяльності Товариства.

1.2. Товариство створене для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про господарські товариства”, Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншими нормативно-правовими актами України.

1.3. Назва Товариства:

1.3.1. Повна:

- українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю “_________________ ”;

- російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью “_________________ ”;

- англійською мовою: Limited Trading Company  “____________________”.

1.3.2. Скорочена:

- українською мовою: ТОВ “______”

- російською мовою: ООО “_____”;

- англійською мовою: “________” LTD.

1.4. Місцезнаходження Товариства: ____________________________________   

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво, реалізація устаткування, запчастин та комплектуючих, товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупки і продажу товарів та продукції, надання торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій та іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності, для отримання прибутку на вкладений капітал.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Діяльність у сфері інформатизації та оброблення даних

-          Консультування з питань інформатизації;

-          Розроблення стандартного програмного забезпечення: розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм;

-          Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення: консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розроблення web-сторінок; надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації;

-          Оброблення даних: оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повне оброблення, підготовку та введення даних; експлуатацію на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання місця у web-мережі;

-          Діяльність, пов'язана з банками даних;

-          Надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;

-          Видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет;

-          Створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн";

-          Створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі;

-          Діяльність, пов'язану з порталами пошуку у web-мережі ;

-          Набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації;

-          Збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції (електронна, друкована, фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція);

-          Забезпечення реконструкції і розвиток технічної бази для одержання та поширення інформації, впровадження та експлуатації технічних засобів, систем збирання, обробки і поширення інформації, телекомунікацій та комп’ютерних технологій, створення баз даних тощо;

-          Надання інформаційного обслуговування державних та недержавних підприємств, установ, організацій (включаючи іноземні);

-          Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки;

-          Інша діяльність у сфері інформатизації;

Діяльність з захисту інформації

-          Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

-          Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

Діяльність у сфері інжинірингу; надання послуг підприємцям

-          Консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування;

-          Архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів "під ключ"), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;

-          Проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устаткування;

-          Проектування, управління проектами, інженерно-технічну діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо;

-          Розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо;

-          Діяльність технічних консультантів;

-          Інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт;

-          Технічні випробування та дослідження: вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності тощо; аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо; випробувальні роботи в галузі гігієни харчування, у т. ч. випробування та ветеринарний контроль, пов'язані з виробництвом продуктів харчування; випробування на міцність, надійність та зносостійкість виробів; контроль розрахунків елементів будівельних конструкцій; сертифікацію літаків, транспортних засобів, резервуарів, працюючих під тиском, ядерних установок тощо; технічний догляд автотранспортних засобів;

-          Надання послуг у сфері підприємницької діяльності, таких як: консультації з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку, наймання та підбір персоналу, рекламну, охоронну діяльність, секретарські послуги, фотографування, прибирання виробничих та житлових приміщень, пакування та інші послуги, які надаються, головним чином, підприємствам та фізичним особам – підприємцям;

-          Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

-          Вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів;

-          Вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;

-          Консультування з питань комерційної діяльності та управління;

-          Консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо;

-          Консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо;

-          Консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо) ;

-          Організація аптек  і створення аптечної мережі;

-          Надання медично-діагностичних послуг;

-          Надання комунальних та побутових послуг, послуг зв’язку;

-          Надання фізичним та юридичним особам маркетингових, лізингових, брокерських, представницьких, дилерських, комісійних, агентських, культурно-просвітницьких, інформаційних, виробничих, побутових, управлінських, консигнаційних, складських, консультаційних, облікових, сервісних та інших послуг як в Україні, так і за її межами (у тому числі засобами телекомунікаційних та комп’ютерних мереж);

-          Послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку;

-          Послуги з посередництва різного роду: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів;

-          Діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо;

-          Випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо;

-          Послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів;

-          Діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановах та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям, продюсерам тощо;

-          Надання інших комерційних послуг;

Рекламна діяльність

-          Планування та проведення рекламних кампаній;

-          Створення та розміщення реклами, наприклад, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо;

-          Здійснення рекламної діяльності в засобах масової інформації, яка пов’язана з продажем друкованих смуг;

-          Розповсюдження рекламних проспектів та зразків;

-          Виготовлення та розміщення рекламних щитів по Києву та інших містах України (зовнішня реклама);

-          Розміщення реклами в центральній та регіональній пресі України, на телебаченні та радіо;

-          Розробка комп’ютерної, відео, анімаційної та радіо реклами;

-          Розміщення реклами в Київському метрополітені;

-          Реклама на транспорті; 

-          Рекламу у засобах масової інформації, шляхом продажу часу та місця для реклами;

-          Повітряна рекламу;

-          Здавання в оренду місця для реклами;

Діяльність інформаційних агентств

-          Діяльність агентств друку, які надають засобам масової інформації новини, фотографії та інші матеріали;

-          Діяльність журналістів та фоторепортерів;

Будівництво

-          Будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості;

-          Будівництво індивідуальних будинків "під ключ";

-          Роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель;

-          Будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, інших спортивних та рекреаційних споруд;

-          Роботи з завершення будівництва: штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи, покриття підлог та облицювання стін, малярні роботи та скління та інші роботи з завершення будівництва;

Транспорт

-          Діяльність автомобільного регулярного транспорту;  

-          Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

-          Перевезення пасажирів автомобілями та іншими видами наземного транспорту не за розкладом: чартерні перевезення, екскурсійні та туристичні перевезення, перевезення пасажирів службовими автомобілями, робітників до місця роботи за договорами підприємств, організацій, обслуговування делегацій, приватних осіб за замовленнями;

-          Надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів на Україні та за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом, в тому числі послуги таксі;

-          Діяльність автомобільного вантажного транспорту;

-          Перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, великовагових та небезпечних вантажів тощо;

-          Рефрижераторне перевезення;

-          Перевезення непакованих вантажів навалом або наливом, включаючи перевезення автоцистернами, у тому числі збирання молока на фермах;

-          Перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого оброблення ;

-          Оренда вантажних автомобілів з водієм;

-          Вантажні перевезення транспортними засобами з використанням живої тяглової сили;

-          Організація перевезення вантажів;

-          Експедиція вантажів;

-          Маркетингові послуги, пов’язані з транспортними перевезеннями;

-          Організація перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом;  

-          Приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів;

-          Підготування транспортної документації та супровідних листів;

-          Організація групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання та розподілення вантажів;

-          Послуги митних брокерів;

-          Послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту);

-          Операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо;

-          Послуги транспортних агентств;

-          Відкриття та обслуговування автомобільних стоянок;

-          Організація підготовки водіїв на усі транспортні засоби;

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

-          Торгівля автомобілями;

-          Технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

-          Торгівля авто товарами;

-          Торгівля мотоциклами та їх ремонт;

-          Створення СТО, ремонт, обслуговування, діагностика вантажних та легкових автомобілів, оптова та роздрібна торгівля (юридичним та фізичним особам), в тому числі комісійна, автотранспортними засобами (з видачею довідок-рахунків) та запчастинами;

-          Організація та експлуатація автогосподарств, авто зупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;

-          Роздрібна торгівля пальним та мастильними матеріалами;

Послуги з організації подорожувань

-          Турагентська діяльність (послуги з організації подорожувань);

-          Посередницьку діяльність турагентів з реалізації туристичного продукту туроператорів;

-          Туристична діяльність: реалізація та надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення, консультації та планування маршрутів, організація індивідуальних подорожей та інші туристичні послуги (відвідування об'єктів культури, організація відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо);

-          Посередництво щодо послуг різних видів страхування майна туристів (в тому числі страхування транспортних засобів тощо), оренда транспортних засобів;

-          Надання послуг по організації проведення відпочинку та лікування іноземних громадян та громадян України;

-          Надання послуг по прийому та комплексному обслуговуванню туристів та представників іноземних компаній, організація туризму громадян України за кордон, прокат предметів культурно-побутового призначення, автомобільного та іншого транспорту, а також інших товарів;

-          Надання послуг в сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;

-          Здійснення та обслуговування ділових поїздок;

-          Туристичні агентства та бюро подорожей;

-          Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);

-          Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

-          Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм );

-          Екскурсійна діяльність;

-          Діяльність екскурсоводів (гідів);

-          Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);

-          Продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустка, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту;

-          Організація та обслуговування авіа- та залізнодорожних касс;

-          Інформаційно-консультаційні послуги;

-          Надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України (паспортно-візові послуги);

-          Посередництво у наданні послуг харчування туристів;

Діяльність у сфері  підбіру персоналу та забезпечення персоналом

-          Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

Діяльність у сфері відпочинку та розваг

-          Послуги з організації відпочинку та розваг;

-          Діяльність парків відпочинку, у т. ч. проведення курсів навчання з гри в бридж, шахи, організація настільних ігор, електронних ігор, відеоігор тощо, та пляжів, включаючи послуги пляжної інфраструктури, у т. ч. стаціонарної;

-          Надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів, включаючи водні, діяльність центрів верхової їзди;

Діяльність у сфері спорту

-          Організацію та проведення спортивних заходів під відкритим небом або в закритому приміщенні для професіоналів та любителів.

-          Діяльність з сприяння та підготовки спортивних заходів

-          Мисливство, як вид спорту чи дозвілля, спортивно-аматорське рибальство

-          Надання послуг, пов'язаних зі спортом

Торгівля та посередництво у торгівлі

-          Дистриб'юторська діяльність;

-          Дилерська діяльність;

-          Оптова торгівля продовольчими товарами;

-          Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами;

-          Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та промисловими товарами;

-          Оптова торгівля пальним та мастильними матеріалами;

-          Оптова торгівля нафтопродуктами та природним газом;

-          Постачання природного газу за врегульованими та неврегульованими тарифами;

-          Оптова торгівля не переробленими сільськогосподарськими продуктами;

-          Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами;

-          Оптова торгівля промисловим обладнанням;

-          Посередництво в торгівлі різними товарами;

-          Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису

-          Інші види оптової торгівлі;

-          Експорт-імпорт непродовольчих товарів;

-          Здійснення оптової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних, торгово-посередницька діяльність;

-          Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;

-          Закупка і реалізація на внутрішньому і зовнішньому ринках (організаціям і приватним особам) товарів народного споживання;

-          Експорт-імпорт товарів народного споживання;

-          Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами споживчого призначення;

-          Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами та непродовольчими товарами;

-          Оптова та роздрібна торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису;

-          Оптова та роздрібна торгівля магнітними стрічками, компакт-дисками, цифровими відеодисками, аудіо- та відеокасетами;

-          Створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;

-          Створення фірмової мережі магазинів для реалізації виробничих товарів та товарів одержаних за взаєморозрахунками з українськими і зарубіжними партнерами;

-          Виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально технічному постачанні;

-          Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;

-          Оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;

-          Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;

-          Роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах;

-          Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами та парфумерією;

-          Інші види роздрібної торгівлі у спеціалізованих магазинах;

-          Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

-          Оптова та роздрібна торгівля поза магазинами : діяльність аукціонних торгових фірм; оптова та роздрібна торгівля через Інтернет; роздрібна торгівля будь-якими видами товарів через торгові автомати; роздрібна торгівля через комівояжерів, рознощиків тощо;

-          Організація торгівлі по каталогах, надання комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг, укладання угод по експорту-імпорту продукції;

Фінансове посередництво та допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва

-          Фінансовий лізинг;

-          Управління фінансовими ринками;

-          Функціонування фінансових ринків та контроль за їх діяльністю, крім контролю державними органами: діяльність фондових бірж, товарних бірж тощо;

-          Біржові операції з фондовими цінностями;

-          Управління власністю;

-          Здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб та пов'язана з цим діяльність;

-          Здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, включаючи ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

-          Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва: всі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва;

Операції з нерухомим майном, оренда

-          Організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;

-          Організацію будівництва об'єктів нерухомості;

-          Купівля та продаж власного нерухомого майна;

-          Здавання в оренду власного нерухомого майна;

-          Операції з нерухомістю для третіх осіб;

-          Діяльність агентств нерухомості;

-          Посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;

-          Управління нерухомим майном;

-          Управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності;

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги

-          Електронна верстка;

-          Підготовка цифрових даних (актуалізація даних, їх відбір, формування на машинних носіях);

-          Тиражування записаних носіїв інформації;

-          Тиражування звукозаписів;

-          Тиражування відеозаписів;

-          Тиражування програмного забезпечення: тиражування на диски та магнітні стрічки програм і даних з оригінальної матриці;

Обробна промисловість

-          Виробництво світлочутливих матеріалів, у тому числі кінофільмів, плівок радіографічних, магнітних та спеціального призначення, плівок та пластин для поліграфічної промисловості;

-          Виробництво клейких стрічок, електроізоляційних та теплоізоляційних матеріалів;

-          Виробництво композитних матеріалів;

-          Виробництво парфумерно-косметичних і санітарно-гігієнічних виробів;

-          Виробництво годинників;

-          Виробництво ігор та іграшок;

-          Харчова промисловість;

-          Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції,

-          Переробка м'яса, птиці, риби, та відходів відповідних виробництв;

-          Організація та експлуатація пунктів громадського харчування;

-          Створення виробництв різного виду тари та упаковки, а також матеріалів для них;

-          Розробка, створення обладнання та виробництв по переробці відходів виробництва і побутових відходів;

-          Впровадження прогресивних технологій переробки та упаковки харчових продуктів та кормовиробництва;

-          Виробництво харчових продуктів та напоїв;

-          Організація виробництва по виготовленню міцних та кріплених напоїв;

-          Тютюнова промисловість;

-          Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;

-          Виробництво готового одягу та хутра;

-          Виробництво шкіри та шкіряного взуття;

-          Виробництво деревини та виробів з деревини;

-          Виробництво дерев’яної тари;

-          Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетення;

-          Виробництво паперу та картону;

-          Виробництво виробів з паперу та картону;

-          Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;

-          Виробництво паперових канцелярських виробів;

-          Виробництво інших виробів з паперу та картону;

-          Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення;

-          Хімічне виробництво;

-          Фармацевтичне виробництво;

-          Виробництво гумових та пластмасових виробів;

-          Виробництво тари з пластмас;

-          Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів;

-          Металургія та оброблення металу;

-          Виготовлення ювелірних, побутових та інших виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;

-          Виготовлення промислової та іншої продукції, що вміщує дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;

-          Приймання під заставу, експонування, зберігання, надання посередницьких та інших послуг з оцінки дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових та інших виробів з них;

-          Продаж (роздрібний, оптовий, комісійний) дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових та інших виробів з них;       

-          Надання суб'єктами підприємництва послуг щодо схоронності, зберігання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

-          Діяльність торговельних організацій із закупівлі-продажу, комісійної діяльності з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

-          Інші види діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають державному пробірному нагляду;

-          Виробництво та поставка будівельних матеріалів і конструкцій;

-          Розробка та впровадженню нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва;

-          Виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;

-          Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;

-          Виробництво машин та устаткування;

-          Виробництво електричного та електронного устаткування;

-          Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури, її монтаж та установлення;

-          Виробництво транспортного устаткування;

-          Інше виробництво, не віднесене до інших угрупувань;

-          Оброблення відходів;

Освіта

-          Початкова загальна освіта;

-          Середня освіта;

-          Вища освіта;

-          Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти;

-          здійснення інших робіт та надання послуг, які не заборонені чинним законодавством.

 

2.3. Товариство має право:

2.3.1. вчиняти від свого імені правочини (укладати договори) та інші юридичні дії, а саме: кредитні та вексельні, купівлі-продажу, оренди підряду, позики, дарування, пожертви, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та будь-які інші, а також брати участь в торгах, аукціонах, наданні гарантій іншим юридичним та фізичним особам;

2.3.2. продавати та передавати підприємствам, організаціям, установам і фізичним особам, набувати і одержувати у них, здавати та брати в найм (оренду), надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

2.3.3. здійснювати оптову, консигнаційну та роздрібну торгівлю, надавати послуги за вільно конвертовану валюту в порядку, встановленому чинним законодавством України;

2.3.4. проводити охоронну діяльність та вживати засоби, що пов’язані з виконанням цього виду діяльності.

2.4. Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, які не суперечать діючому законодавству України, після внесення відповідних змін та доповнень до Статуту в установленому порядку.

2.5. Усі види діяльності, які згідно чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів та ліцензій, Товариство здійснює тільки після отримання зазначених дозволів та ліцензій.

2.6. Конкретне спрямування та зміст роботи Товариства визначається сучасною та перспективною кон’юнктурою ринку.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою згідно законодавства України, яке має самостійний баланс, поточний і валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку та штамп, із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також фірмовий бланк. Товариство може мати власну торгівельну марку та емблему. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках у відповідності з чинним законодавством України. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.3. Товариство при необхідності може користуватися кредитами, які одержує на комерційних умовах, згідно вимог чинного законодавства України.

3.4. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати будь-які правочини, набувати, орендувати, і відчужувати майно, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді.

3.5. Правочини, укладені Засновниками від імені Товариства до моменту реєстрації, визначаються такими, що укладені з Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством.

3.6. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, яке передане Товариству Засновниками (Учасниками). Товариство здійснює, згідно з чинним законодавством, володіння, користування та розпорядження майном, що є у його власності згідно його статутної діяльності і призначенням майна.

3.7. Майно та активи Товариства, його підприємств, а також майно, яке передане їм у користування і знаходиться на території України не підлягає націоналізації, конфіскації, іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Товариство не відповідає по зобов’язанням Учасників. Учасники відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах своїх вкладів до Статутного капіталу. Учасник, що не повністю вніс свій вклад до Статутного капіталу Товариства, відповідає за зобов’язаннями останнього також в межах не сплаченої частки на підставі рішення Загальних Зборів Учасників. Товариство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях усім наявним майном та коштами.

3.9. Товариство не відповідає по зобов’язанням держави, а держава не відповідає по зобов’язанням Товариства.

3.10. Товариство відповідає по своїх зобов’язаннях належним йому майном, на яке може бути накладене стягнення згідно законодавства України.

3.11. Товариство може створювати самостійно і разом з іншими товариствами, кооперативами, підприємствами, установами, закладами, організаціями, а також українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном підприємства, товариства з правами юридичної особи, створювати та входити до об`єднань, розміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

3.12. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.

3.13. Філії та представництва діють на підставі положень про них, а також на основі доручень, одержаних від Товариства керівниками філій та представництв, дочірні підприємства - на підставі Статуту. Статути дочірніх підприємств, положення про філії та представництва приймаються Загальними Зборами Учасників Товариства згідно законодавству України.

3.14. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичною особою, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, так само, як Товариство не відповідає за зобов’язаннями цих підприємств.

3.15. Філії та представництва наділяються основними та оборотними засобами за рахунок Товариства.

3.16. Товариство самостійно планує свою діяльність та соціальний розвиток трудового колективу. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних робітників, самостійно визначати форми, системи, розміри та інші види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

3.17. Товариство може направляти за кордон у відрядження для стажування і перепідготовки фахівців, для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств за кордоном, збору ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

3.18. Товариство має право застосовувати контрактну основу при наймі працівників на роботу.

3.19. Товариство може здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних чи залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, приміщення, інше нерухоме майно, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

            3.20. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

            4.1. Учасниками (Засновниками) Товариства є:

4.1.1 Фізична особа:

ZZZ_________________________, громадянин України, ідентифікаційний номер:______________, паспорт № XXX, виданий XXX_____________ року, проживає (зареєстрований) за адресою: Україна,  м. Київ, вул.______________, буд.___, кв. _____.

4.1.2 Фізична особа:

QQQ_________________________, громадянин України, ідентифікаційний номер:______________, паспорт № XXX, виданий XXX_____________ року, проживає (зареєстрований) за адресою: Україна,  м. Київ, вул.______________, буд.___, кв. _____.

4.1.3 Фізична особа:

NNN________________________, громадянин України, ідентифікаційний номер:______________, паспорт № XXX, виданий XXX_____________ року, проживає (зареєстрований) за адресою: Україна,  м. Київ, вул.______________, буд.___, кв. _____.

4.2. До складу Учасників за рішенням Загальних Зборів Учасників можуть бути прийняті інші фізичні і юридичні особи України та інших держав. При цьому визначається порядок і розмір внесення новими учасниками вкладів до Статутного капіталу Товариства.

4.3. Учасники Товариства мають права:

-          за згодою Загальних Зборів Учасників Товариства продати, відчужити чи іншим чином відступити свою частку (її частину) в Статутному капіталі одному або декільком учасникам цього Товариства або третім особам. Передача всієї частки третій особі здійснюється з одночасним переходом до неї всіх прав та обов’язків Учасника;

-          відчужити свою частку в Статутному капіталі Товариства до повної сплати в частині, в якій її уже сплачено; 

-          переважне придбання частки (її частини) Учасника, який виявив намір відчужити, продати чи іншим чином відступити її, пропорційно своїй частці у Статутному капіталі або в іншому погодженому між Учасниками порядку;

-          брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину пропорційно частці у Статутному капіталі (дивіденди);

-          брати участь в управлінні справами Товариства безпосередньо або через представників в Загальних Зборах Учасників, змінити свого представника в будь-який час, сповістивши про це заздалегідь інших Учасників Товариства або його виконавчий орган (Директора);

-          брати участь в прийнятті рішень заочно - методом опитування;

-          отримувати вичерпну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності, будь-якою іншою документацією;

-          вимагати проведення незалежної аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи іншими Учасниками;  

-          вимагати надання книги протоколів Загальних Зборів Учасників Товариства в будь-який час і отримувати з неї засвідчені витяги;

-          передати свою частку в Статутному капіталі Товариства в спадщину або правонаступнику за згодою інших Учасників Товариства;

-          вийти в установленому порядку з Товариства;

-          на виплату вартості частини майна Товариства пропорційно його частці в Статутному капіталі при виході з Товариства;

-          вимагати при виході з Товариства повернення його внеску повністю або частково в натуральній формі;

-          вносити пропозиції на розгляд Загальних Зборів Товариства;

-          інші права, передбачені законами та підзаконними нормативно-правовими актами України.

4.4. Учасники Товариства зобов’язані:

-          дотримуватись даного Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних Зборів Учасників;

-          виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою участю;

-          вносити вклади в розмірі, порядку та засобами, передбаченими Законом та цим Статутом;

-          не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Об’єм інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними Зборами Учасників Товариства;

-          сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності, погоджувати свої дії, щоб не нанести збитків Товариству;

-          приймати участь в Загальних Зборах Учасників Товариства безпосередньо або іншим шляхом, передбаченим цим Статутом;

-          за місяць повідомити інших Учасників Товариства про свій намір вийти з Товариства; при виході з Товариства отримати згоду інших Учасників на відчуження чи іншими чином відступлення своєї частки третім особам.

4.5. Учасник не має права вимагати збільшення своєї частки в Статутному капіталі Товариства у разі зміни вартості переданого ним майна або орендної плати, якщо внеском Учасника були орендні права (майнові).

4.6. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів.

4.7. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення, у відповідності до чого Загальні Збори Учасників Товариства приймають рішення, що є підставою для внесення відповідних змін до Статуту.

Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред’явлення вимог кредиторами.

4.8. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у даному Товаристві на підставі рішення Загальних Зборів Учасників Товариства.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

            5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства створеного за рахунок вкладів Учасників (Засновників) становить _____________________________________________ гривень.

            5.2. Частки учасників в Статутному капіталі становлять:

            5.2.1. Фізична особа:

ZZZ–___________________________________________, що становить 33 % Статутного капіталу Товариства.

            5.2.2. Фізична особа:

QQQ–___________________________________________, що становить 34 % Статутного капіталу Товариства.

5.2.3. Фізична особа:

NNN______________________________________________, що становить 33 % Статутного капіталу Товариства.

            5.3. В рахунок своєї частки до Статутного капіталу Учасники можуть вносити грошові кошти, майно, майнові права.

5.4. Зміна розміру Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства та набуває чинності з дня внесення цих змін до Єдиного Державного реєстру.

5.5. За рішенням Загальних Зборів Учасників розмір Статутного капіталу може збільшуватись шляхом відповідних відрахувань від прибутку Товариства після його розподілу, за рахунок додаткових внесків Учасників або залучення нових Учасників. В разі внесення Учасниками додаткових внесків до Статутного капіталу Товариства розмір їх часток у Статутному капіталі змінюється пропорційно до розміру додаткових внесків.

5.6. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх внесків.

5.7.  Товариство за рішенням Загальних Зборів Учасників може зменшити розмір Статутного капіталу. Сума, отримана в результаті такого зменшення, має бути виплачена Учасникам в пропорціях, які відповідають частці відповідного Учасника в Статутному капіталі, або вказана сума за рішенням Загальних Зборів Учасників використовується на інші цілі.

5.8. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.

5.9. В разі не сплати учасниками протягом року діяльності Товариства в повному обсязі суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити, прийнявши відповідне рішення на Загальних Зборах Учасників, про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти на Загальних Зборах Учасників рішення про ліквідацію Товариства.

5.10. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Загальні Збори Учасників не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. При цьому, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного Законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство повинно прийняти на Загальних Зборах Учасників рішення про ліквідацію Товариства. 

 

6. УСТУПКА ЧАСТКИ

6.1. Учасник Товариства може за попередньою письмовою згодою решти учасників уступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам або третім особам.

6.2. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, якій її уступив повністю або частково, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі.

6.3. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належали Учасникові, якій уступив її повністю або частково.

6.4. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна, пропорційно його частці у Статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і не пізніше 12 місяців з дня виходу.

6.5. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

6.6. Частка Учасника Товариства може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати придбану частку Учасника іншим учасникам або третім особам на протязі року з моменту придбання частки. На протязі цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму в Загальних Зборах Учасників Товариства проводяться без урахування придбаної частки.

6.7. У разі закінчення терміну для передачі придбаної частки Учасника Товариством іншим учасникам або третім особам, передбаченого пунктом 6.6. даного Статуту, Товариство зобов’язане зменшити розмір статутного капіталу на суму придбаного Товариством вкладу Учасника.

7. спадкоємство

7.1. У разі смерті Учасника Товариства його спадкоємці мають переважне право вступу до Товариства за згодою Загальних Зборів Учасників.

7.2. При відсутності такої згоди Товариства або відмови правонаступників чи спадкоємців стати Учасником Товариства їм видається у грошовій або натуральній формі частка у майні Товариства, яка належала померлому Учаснику. Вартість частки визначається на день смерті Учасника.

В цьому випадку розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

 

8. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

8.1. Майно Товариства становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

8.2. Джерелами формування майна Товариства є:

-          кошти та майно, передане йому Учасниками Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу;

-          кошти отримані Товариством в результаті здійснення його діяльності;

-          майно, придбане Товариством в процесі здійснення його діяльності;

-          продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;

-          добровільні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі й іноземних;

-          доходи, одержані від реалізації та надання послуг (продукції, робіт), цінних паперів;

-          кредити банків та інших кредиторів;

-          надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що належать йому, придбання майна інших суб’єктів;

-          безоплатні внески;

-          інше майно, набуте на підставах, що не заборонені Законом.

8.3. Майно Товариства становить його власність.

8.4. Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, які не суперечать законодавству.

8.5. Вкладами до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші права, що мають грошову оцінку (права володіння, права користування).

8.6. Грошова оцінка вкладу Учасника в Товариство здійснюється за згодою інших Учасників, зокрема згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

8.7. У Товаристві створюється Резервний фонд, а також інші фонди, що передбачені чинним законодавством України.

8.8. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань, що становлять не менш 5 % чистого прибутку і спрямовується на відшкодування збитків за підсумками фінансового року. Рішення про збільшення Резервного фонду понад 25% від розміру Статутного капіталу приймається Загальними Зборами Учасників. Товариство може використовувати кошти Резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних засобів, покриття збитків від зниження ціни продукції чи послуг та на інші цілі.

8.9. За рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства частина коштів Резервного фонду може бути спрямована на оплату праці з компенсуванням їх в подальшому з фонду оплати праці.

8.10. Крім того за рішенням Загальних Зборів Учасників в Товаристві можуть бути створені й інші фонди такі як:

- фонд розвитку підприємства;

- фонд оплати праці;

- фонд матеріального заохочення;

- фонд соціального розвитку;

- інші фонди, що не заборонені Законом.

 

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

9.1. Економічний прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності виручки, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.

9.2. З економічного прибутку сплачуються податки, збори та інші обов’язкові платежі, що встановлені чинним законодавством України, а також відсотки по кредитах банків і облігаціям.

9.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у власності Товариства та розподіляється між його Учасниками як дивіденд, пропорційно розмірам часток в Статутному капіталі чи іншим чином відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників.

9.4. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду буде недостатньо, Учасники приймають рішення про джерела їх покриття.

 

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Вищим керівним органом Товариства є «Загальні Збори» його Учасників (Засновників).

10.1.1. Загальні збори Учасників складаються з усіх Учасників або їх представників. Учасники мають право призначити для роботи в Загальних Зборах Учасників своїх представників. Представники можуть бути постійними, або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час змінити свого представника, повідомивши про це решту Учасників Товариства або його виконавчий орган (Директора). Учасник має право передати свої повноваження в Загальних Зборах іншому Учаснику чи його уповноваженому представнику. Повноваження представника підтверджуються нотаріально засвідченим дорученням, підписаним відповідним Учасником.

10.1.2. Брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства. Учасники Загальних Зборів, які беруть в них участь, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та секретарем Загальних Зборів.

10.1.3. Загальні Збори Учасників обирають Голову Загальних Зборів Учасників Товариства, який організує ведення протоколу.

10.1.4. Загальні Збори Учасників правомочні приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства.

10.1.5. Кожен з Учасників Товариства має право вимагати розгляду будь-якого питання на Загальних Зборах Учасників за умови, якщо воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних Зборів.

Допускається прийняття рішень шляхом опитування в порядку, що визначається Загальними Зборами Учасників, або чинним законодавством.

10.1.6. Загальні Збори Учасників скликаються Учасниками Товариства по мірі необхідності, але не рідше двох разів на рік.

10.1.7. Позачергові збори Учасників скликаються Головою Товариства.

Учасники Товариства, які володіють не менш як 10 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Загальних Зборів Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні Збори Учасників.

10.1.8. Про проведення Загальних Зборів Учасники повідомляються усно чи письмово із зазначенням відомостей, обсяг яких встановлюється Загальними Зборами Учасників Товариства або чинним законодавством.

Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних Зборів Учасників. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних Зборів, Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних Зборах Товариства.

10.1.9. Учасник має на Загальних Зборах кількість голосів пропорційно його внеску до Статутного капіталу Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних Зборів Товариства.

10.1.10. Загальні Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.  Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства приймаються шляхом відкритого голосування.

10.1.11. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства;

в) обрання та відкликання членів виконавчого органу Товариства, призначення та звільнення директора, обрання та відкликання контролюючого органу (Ревізійної комісії);

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії, представництва; затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку; строк та порядок виплати прибутку (дивідендів); визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;

є) затвердження правил трудового розпорядку, посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

е) винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

з) затвердження договорів на суму, що визначається Загальними Зборами Учасників;

і) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

ї) вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) Учасника;

к) затвердження порядку розподілу та використання прибутку, нормативів та порядку утворення фондів Товариства;

л) виключення Учасника з Товариства;

м) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків до Статутного капіталу;

н) відчуження більш ніж 50 % майна Товариства.

10.1.12 З питань, зазначених у пунктах «а», «б», «л» рішення вважається прийнятим на Загальних Зборах Товариства, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % голосів Учасників Товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

10.2. Виконавчим органом Товариства, який керує поточною діяльністю є «Директор» Товариства.

Директор Товариства призначається Загальними Зборами Учасників.

10.2.1. Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетентності Загальних Зборів Учасників.

Загальні Збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора, крім повноважень зазначених в підпунктах «а», «б», «в», «г», «д», «і», «ї», «л», «н», п. 10.1.11 цього Статуту, які не можуть бути передані виконавчому органу Товариства (Директору) і вирішуються виключно на Загальних Зборах Учасників Товариства.

10.2.2. Директор Товариства:

-          розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

-          затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;

-          приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;       

-          затверджує тарифи на послуги та цін на продукцію;

-          видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

-          подає на затвердження Загальних Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;

-          забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників;

-          представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, закладами, організаціями, державними органами влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, іноземними контрагентами без довіреності;

-          розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, що визначені Загальними Зборами Учасників Товариства, але в будь-якому випадку не більш ніж 50 % майна Товариства;

-          укладає будь-які правочини, в тому числі кредитні договори, договори застави, а також ті, що пов’язані з іпотекою, та інші нормативні та ненормативні акти, видає довіреності, забезпечує їх виконання, відкриває в банках поточні та інші рахунки;

-          користується правом підпису фінансових документів Товариства;

-          обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;

-          здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

10.2.3. Директор не може бути одночасно головою Загальних Зборів Учасників.

10.2.4. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності Товариства та виконання доручених йому завдань та функцій.

10.2.5. За рішенням Загальних Зборів Учасників директор може призначатися також із осіб, що не є учасниками Товариства..

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу (Директора) Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Загальними Зборами Учасників Товариства.

10.3.1. Ревізійна комісія, включаючи її Голову, обирається Загальними Зборами Учасників в кількості 3-х осіб, що не займають керівних посад в Товаристві, терміном на 1 (один) рік.

Загальні Збори Учасників можуть достроково переобрати окремих членів Ревізійної комісії, а також Ревізійну комісію в цілому. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів.

10.3.2. До завдань Ревізійної комісії належить перевірка щорічного балансу і звіту Товариства, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Товариства.

             Ревізійна комісія:

-          здійснює контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства;

-          перевіряє вірність та своєчасність ведення обліку та звітності;

-          вимагає від посадових осіб Товариства подання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень;

-          має право брати участь у засіданні адміністрації з правом дорадчого голосу;

-          направляє результати перевірок, що проведені нею до Загальних Зборів Учасників Товариства;

-          складає висновок щодо річних звітів та балансів. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства;

-          має право ставити питання про скликання позачергових Загальних Зборів Учасників Товариства, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб Товариства;

-          перевіряє діяльність виконавчого органу Товариства за дорученням Загальних Зборів Учасників, на вимогу Учасників Товариства або з власної ініціативи.

10.3.3. Річній звіт та баланс подається Загальним Зборам Учасників Товариства разом з висновками Ревізійної комісії не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним.

10.3.4. Ревізійна комісія веде протоколи своїх засідань.

 

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі фізичні особи, що своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці та залучення співробітників до діяльності Товариства.

11.2. Рішення з соціально-економічних питань, що стосується діяльності Товариства, приймаються Директором за участю трудового колективу або уповноваженого ним органу.

11.3. З метою узгодження інтересів Товариства та працівників Товариства в особі Директора з однієї сторони, та профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органом, з другої сторони, укладається Колективний договір, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини між сторонами, додержуючись положень чинного законодавства України.

11.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

11.5. Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством України.

11.6. Товариство відраховує внески для соціального та медичного страхування, та соціального забезпечення відповідно до діючого законодавства України.

11.7. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

 

12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВАРИСТВА

12.1. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку діяльності Товариства.

12.2. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає, відповідно до вимог Закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані передбачені чинним законодавством України, органам державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють перевірки та контролюють діяльність Товариства.

12.3. Товариство не зобов’язане надавати статистичної та іншої інформації про діяльність Товариства державним органам влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам установам, закладам, організаціям, не залежно від форми власності та підпорядкування, не передбачених Законом або з порушенням порядку встановленого Законом.

12.4. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених Законом повноважень, а також ревізійною комісією Товариства.

12.5. Додатково, для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, на підставі рішення Загальних Зборів Учасників Товариства, а також на вимогу одного з Учасників Товариства та в інших випадках встановлених Законом, може бути призначена та проведена аудиторська перевірка із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи одного з учасників, з метою перевірки річної фінансової звітності Товариства та з інших підстав передбачених рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

Витрати пов’язані з проведенням аудиторської перевірки на вимогу одного з Учасників Товариства, покладаються на останнього, якщо інше не передбачено рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

12.6. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

12.7. Товариство має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності.

12.8. Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені Товариством у встановленому Законом порядку.

12.9. Директор і головний бухгалтер Товариства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірності обліку та звітності.

12.10. Вартісний облік ведеться в національній валюті, що знаходиться в обігу на Україні.

 

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

13.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

13.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності та самофінансування.

13.3. Товариство має право: здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до цього Статуту та які прямо не заборонені чинним законодавством, зокрема:

13.3.1. Експорт та імпорт товарів.

13.3.2. Надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності з усіх напрямків діяльності Товариства.

13.3.3. Різноманітна кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності, навчання та підготовка фахівців.

13.3.4. Спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів відповідно до предмету діяльності Товариства.

13.3.5. Організація та проведення ярмарків, виставок, торгів, аукціонів та інших заходів спільно з іноземними партнерами.

13.3.6. Орендні (лізингові) операції.

13.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв’язків, в тому числі Товариство має право:

13.4.1. Володіти, користуватись та розпоряджатись коштами, майном, майновими та немайновими правами та іншими результатами діяльності.

13.4.2. Відкривати свої представництва і філії та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до чинного законодавства цих держав.

13.4.3. Брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій.

13.4.4. Здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних договорів, договорів доручення та ін.).

13.4.5. Самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори, контракти всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені чинним законодавством України.

13.4.6. Самостійно визначати форму розрахунків зовнішньоекономічних операцій серед тих, що не суперечать законодавству та відповідають міжнародним правилам.

13.4.7. Безпосередньо брати кредити.

13.4.8. Вільно обирати банківсько-кредитні установи, які вестимуть валютні розрахунки та розрахунки з іноземними суб’єктами.

13.4.9. Самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічних операцій.

13.4.10. Реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених чинним законодавством України.

 

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

У разі злиття Товариства та інших суб’єктів господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання Товариства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього переходять усі майнові права та обов’язки Товариства.

Перетворення Товариства є зміна його організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі майнові права та обов’язки Товариства.

У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частинах до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

14.2. Припинення Товариства відбувається на підставі:

- рішення Загальних Зборів Учасників Товариства.

- рішення суду

- в іншому порядку передбаченому чинним законодавством України.  

14.3. Рішення про припинення діяльності Товариства, в результаті чого передається все своє майно, права та обов’язки іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) приймається Загальними Зборами Учасників Товариства в порядку передбаченому підпунктом «б» пункту 10.1.11. та пунктом 10.1.12. даного Статуту.

14.4. Загальні Збори Учасників Товариства зобов’язані письмово повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про прийняте рішення, який в свою чергу вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

14.5. Загальні Збори Учасників Товариства, що прийняли рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію або ліквідатора).

За рішенням Загальних Зборів учасників Товариства функції комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства.

14.6. З моменту призначення комісії з припинення Товариства, до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства та надається право комісії виступати в суді від імені Товариства.

14.7. Комісія з припинення Товариства протягом 10 днів з дня прийняття рішення Загальними Зборами Учасників про припинення Товариства поміщає в спеціалізовані друковані засоби масової інформації органу державної влади або органу місцевого самоврядування, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього.

Термін заявлення кредиторами вимог до Товариства триває протягом 2 (двох) місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

14.8. Комісія з припинення Товариства вживає усіх можливих заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

14.9. Кредитор Товариства, що припиняється, може вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов’язання.

14.10. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами, встановленого абзацом другим пунктом 12.7. даного Статуту, та задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

14.11. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджується рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи – правонаступника.

14.12. Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов’язків Товариства, що припинилося, неможливо, юридичні особи – правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

14.13. Товариство має право виділити частину майна, прав та обов’язків Товариства за розподільчим балансом до одного чи кількох створених юридичних осіб.

Рішення про виділення частини майна, прав та обов’язків Товариства, з метою створення одного чи кілька юридичних осіб приймається Загальними Зборами Учасників Товариства.

До виділу застосовуються положення пунктів 14.4. – 14.5., 14.6. – 14.12. цього Статуту Товариства.

14.14. Товариство ліквідується:

-          за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

-          за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути.

-          в інших випадках встановлених Законом.

14.15. Порядок припинення Товариства шлях ліквідації здійснюється в порядку передбаченому пунктами 14.3. – 14.9. цього Статуту.

14.16. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів, передбаченого абзацом другим пунктом 14.7. даного Статуту, складає проміжний ліквідаційний баланс, якій містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс підлягає затвердженню рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

14.17. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, проводиться відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплата яким проводиться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу, в наступному порядку:

-          в першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

-          в другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

-          в третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

-          в четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

14.18. В разі недостатності у Товариства, що ліквідується грошових коштів для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

14.19. Після завершення розрахунків з кредиторами, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

14.20. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією Товариства, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, що ліквідується, вважається погашеними.

14.21. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

14.22. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його Учасникам пропорційно розміру частки (вкладу) в Статутному капіталі Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів Товариства.

14.23. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за заподіяну Товариству, його Учасникам та третім особам, шкоду.

14.24. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

14.25. Якщо вартість майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

15. Арбітражне застереження

15.1. Усі спори, які виникають серед Учасників з приводу виконання умов Статуту або у зв’язку з ним, його структури, дії, терміну, припинення, вирішуються шляхом переговорів Учасників.

15.2. В тому разі, якщо спори, вказані в п. 15.1. цього Статуту, не вирішуються Учасниками самостійно, вони вирішуються компетентними юрисдикційними органами за місцем знаходження відповідача.

15.3. Рішення компетентного юрисдикційного органу є кінцевим і обов’язковим для виконання Учасниками.

 

16. ПРОЦЕДУРА. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

16.1. Цей Статут набирає сили щодо взаємин Учасників від дати підпису Статуту.

16.2. Термін дії Статуту не обмежується.

16.3. Підписуючи цей Статут, Учасники засвідчують, що Установчі документи відповідають вимогам чинного законодавства України. У випадку змін та доповнень в законодавстві в Установчих документах також повинні статись зміни, які, на думку Учасників, могли б відповідати їх інтересам та законодавству.

Учасники негайно проведуть переговори з метою розробки необхідних доповнень до Установчих документів (або розроблять Установчі документи у новій редакції), які пом’якшать несприятливі наслідки або забезпечать захист інтересів Учасників в випадку змін в законодавстві.

16.4. Зміни та доповнення до даного Статуту вносяться на підставі рішення Загальних Зборів Учасників Товариства.

16.5. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

16.6. Товариство зобов’язане протягом 30 (тридцяти) днів повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни в Статуті, для внесення цих змін до Єдиного державного реєстру.

16.7. Якщо будь-яке з положень Статуту визнається недійсним чи ставиться питання про визнання його недійсним, дана підстава не тягне за собою визнання недійсності Статуту в цілому.

16.8. Зміст Статуту переважає над всіма іншими попередніми письмовими та усними угодами Учасників.

16.9. Зміни та доповнення до даного Статуту визнаються недійсними, якщо вони не підписані всіма Учасниками або їх представниками.

 

17. ДІЯ СТАТУТУ

17.1. Цей Статут укладено на невизначений термін. Дія Статуту припиняється у випадках реорганізації або ліквідації Товариства.

17.2. Статут складено українською мовою, в двох екземплярах.

 

 

 

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ):

 

 

 

 

ZZZ                                                                                       _________________

                                                                                                                      (підпис)

 

 

QQQ                                                                                      _________________

                                                                                                                      (підпис)

 

 

NNN                                                                                      _________________

                                                                                                                      (підпис) 

Average: 3 (1 голос)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації