Юридичний висновок щодо отримання та перерахунок пенсії іноземцю у випадку переїзду його на постійне місце проживання в Україну

 ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК

№ 8/09-08

 

         Виконавець: Ковальчук Степан Миколайович 

«Про отримання та перерахунок пенсії іноземцю – громадянину Киргизстану на території України, у випадку переїзду його на постійне місце проживання або ж на постійне місце проживання з метою набуття громадянства України»

Цей висновок підготовлений з наступних питань:

1.      Чи має право громадянин Киргизії, у випадку переїзду на постійне місце проживання до України з метою отримання громадянства України чи без такої мети отримувати пенсію, якщо такий громадянин Киргизії вже досяг пенсійного віку та отримує пенсію в Республіці Киргизстан ? Якщо так, який розмір пенсійного забезпечення буде отримувати громадянин Киргизстану в Україні та які необхідно для цього подати документи ?  

         При підготовці висновку були використані наступні нормативно-правові акти:

1.      Угода про гарантію прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року;

2.      Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року;

3.      Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуваня» від 9 липня 2003 року;

4.      Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 25 листопада 2005 року за № 22-1;

5.      Лист Міністерства праці та соціальної політики від 4 листопада 2000 року стосовно соціальних угод;

1. Насамперед питання пенсійного забезпечення на території України іноземців, тобто громадян інших держав, регулюються міжнародними документами, зокрема угодами, конвенціями, пакти та іншими міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких була надана Верховною радою України.

Також, порядок призначення та перерахунок пенсії іноземцям регулюється національним законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами прийнятими Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Пенсійним Фондом України.

Тому, основним правовим актом, який надає підстави для призначення та перерахунку пенсії іноземцю – громадянину Киргизії, на території України є Угода про гарантію прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року.  Вказана Угода була підписана в м. Москві, урядами Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан,  Республіки Киргизстан, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменії, Республіки Узбекистан та України та набула чинності з моменту підписання.

У відповідності до ст. 1 Угоди про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення (текст угоди, в цьому юридичному висновку, наводиться на мові оригіналу її підписання), «пенсионное обеспечение граждан государств-участников настоящего Соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают».

З наведеної вище норми міжнародного договору випливає, що іноземець – громадянин Киргизії, яка є державою – учасницею угоди, переїхавши на постійне місце проживання на територію України має право на пенсійне забезпечення на умовах, у відповідності та на підставах передбачених законодавством України.

Крім того, як передбачено ст. 5 Угоди про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення, «настоящее Соглашение распространяется на все виды пенсионного обеспечения граждан, которые установлены или будут установлены законодательством государств-участников Соглашения».

  Тобто, оскільки законодавством України передбачено отримання громадянами пенсій за віком, іноземець перебуваючи на пенсії за віком в Республіці Киргизстан, має право на отримання аналогічної пенсії в Україні, на умовах та в порядку передбаченому вказаною вище Угодою, яка має вищу юридичну силу порівняно із законодавством України, і як наслідок на підставі актів законодавства України.

  Також, як передбачено п.1 ст. 6 Угоди про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення, «назначение пенсий гражданам государств-участников Соглашения производится по месту жительства».

  В такому випадку, громадянину Киргизії, який має намір постійно проживати на території України, як іноземець, необхідно в установленому законом порядку зареєструвати своє постійне місце проживання на території України та отримати відповідний документ, який підтверджує факт постійного місця проживання на території України. Після отримання відповідного документу такий іноземець має право звернутись до територіального управління пенсійного фонду в місті чи районі із заявою про призначення та перерахунок пенсії.

  Згідно п.2 ст. 6 Угоди про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення, «для установления права на пенсию, в том числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, гражданам государств-участников Соглашения учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР за время до вступления в силу настоящего Соглашения».              

За таки умов, у відповідності до ст. 7 Угоди про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення, «при переселении пенсионера в пределах государств-участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера. Размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством государства-участника Соглашения по новому месту жительства пенсионера с соблюдением условий, предусмотренных п. 3 ст. 6 Соглашения».

Тому, п. 3 ст. 6 Угоди про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення передбачено, що «исчисление пенсий производится из заработка (дохода) за периоды работы, которые засчитываются в трудовой стаж. В случае, если в государствах-участниках Соглашения введена национальная валюта, размер заработка (дохода) определяется исходя из официально установленного курса к моменту назначения пенсии».

При таких обставин з наведених вище положень Угоди випливає, що оскілкьи на території України діє національна валюта – гривня, призначення пенсії відбувається в залежності від розміру заробітку, який був отриманий іноземцем на території Киргизії за певний період часу, який буде розрахований в залежності від офіційно встановленого курсу національної валюти НБУ по відношенню до валюти Республіки Киргизстан, в якій іноземець отримував пенсію.

Однак, звертаю Вашу увагу на те, що під час отримання інформації від Пенсійного фонду України з приводу поставленого питання, була надана усна відповідь, що перерахунок пенсії буде відбуватись в наступному порядку: з наданих іноземцем документів буде встановлений розмір не заробітку, а пенсії у валюті Республіки Киргизії, яка просто буде переводитись в національну валюту України – гривню за офіційним курсом НБУ на момент перерахунку та призначення пенсії.

В зв’язку з цим, під час надання документів іноземцем для отримання пенсії, необхідно отримати більш точну інформацію саме за місцем її призначення, яким є місце постійного проживання іноземця, в якому порядку буде здійснений розрахунок пенсії. 

Крім того, звертаю Вашу увагу на те, що у відповідності до ст. 11 Угоди про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення, «Необходимые для пенсионного обеспечения документы, выданные в надлежащем порядке на территории государств-участников Содружества Независимых Государств и государств, входивших в состав СССР до 1 декабря 1991 г., принимаются на территории государств-участников Содружества без легализации».     

Вказана вище норма, є досить доречною та спрощує процедуру перерахунку та призначення пенсії, оскільки завданням іноземця є лише отримання в Республіці Киргизстан документів, які були підставою для призначення пенсії та надання їх в такому ж вигляді на території України в територіальне управління пенсійного фонду (виключення з цього правила може бути офіційний переклад документів – однак таку інформацію необхідно уточнити за місце призначення пенсії, оскільки в законодавстві України та з інформації отриманої в Пенсійному фонді такі відомості відсутні).

Крім того, звертаю Вашу увагу, що чинне законодавство України практично не регулює питання призначення та перерахунку пенсій іноземцям, затвердивши лише загальні засади їх пенсійного забезпечення, зокрема:

У відповідності до ст. 20 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року, іноземці та особи без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Крім того, згідно ч.4 ст. 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуваня» від 9 липня 2003 року, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

При таких обставинах, враховуючи те, що в системі нормативно-правових актів України міжнародні договори мають вищу юридичну силу порівняно із законами та підзаконними нормативно-правовими актами України, всі вищезазначені умови та підстави для призначення пенсій іноземцям у відповідності до Угоди про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення має пріоритетне застосування порівняно із вказаними вище Законами України.

Всі інші положення національного законодавства України, які не врегульовані Угодою про гарантію прав громадян держав-учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення, регулюються актами законодавства України, які є підставою для призначення та перерахунку пенсії.

Призначення та перерахунок пенсії за віком встановлено ст. 25, 26, 27, 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуваня», яка передбачає розмір пенсії за віком та порядок її розрахунку (додається).

 При таких обставинах, виходячи з аналізу міжнародних договорів, нормативно-правових актів України та отриманої інформації від Пенсійного фонду України, іноземець повинен надати в територіальне управління пенсійного фонду України обов’язково крім відповідної заяви встановленого зразка, трудову книжку, яка підтвердить стаж роботи, довідка про заробітну плату та всі наявні в пенсійному фонді Республіки Киргизстан документи (пенсійну справу), які були підставою для розрахунку, призначення та нарахування пенсій.

Однак, в будь-якому випадку іноземцю чи іншій довіреній нею особі необхідно звернутись в територіальне управління пенсійного фонду України в місті чи районі за місцем постійного проживання іноземця на території України з метою отримання більш точної та достовірної (практичної) інформації щодо переліку необхідних документів для призначення та перерахунку пенсій за віком іноземцю, який приїхав на територію України на простійне місце проживання, оскільки наявність передбачених законодавством України документів для призначення пенсії може досить різко відрізнятись від необхідних документів для призначення пенсії, які вимагаються на практиці (більш того в залежності від територіального управління пенсійного фонду).        

Однак, не зважаючи на вищевикладене, п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 25 листопада 2005 року за № 22-1, передбачено перелік документів необхідних для призначення чи перерахунку пенсій, зокрема до заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;

б) документи про стаж (трудової книжки або відповідних записів у ній);

в) довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу, а починаючи з 01.07.2000 року індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку;

г) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

ґ) документи, які засвідчують особливий статус особи:

При таких обставинах, рекомендую отримати на території Республіки Киргизстан максимально більшу кількість необхідних документів, які підтверджують трудовий стаж та розмір заробітку, а найкращим варіантом в такому випадку буде отримання всієї пенсійної справи в Республіці Киргизстан з метою надання її в територіальне управлення пенсійного фонду за постійним місцем проживання для перерахунку та призначення пенсії. 

  15 вересня 2008 року

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                    _______________

                                                                                              М.П.                      (підпис)

Average: 5 (2 голоси)

Коментарі

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації