Статут Товариства з обмеженою відповідальністю (заснованого одним учасником)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням Загальних Зборів Засновника 

Товариства з обмеженою  відповідальністю

«____________________________________»

Протокол  № 1  

від 20 грудня 2010 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

           

Товариства з обмеженою відповідальністю

«__________________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2010 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________________» (далі за текстом “Товариство”) визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення та діяльності Товариства, зокрема розмір статутного капіталу, склад та компетенція органів управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок формування резервного фонду, права i обов`язки Учасника Товариства, порядок вступу до Товариства, виходу з нього та передання (переходу) часток у статутному капіталі, порядок припинення Товариства та інші засади діяльності Товариства.   

1.2. Товариство створене для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про господарські товариства”, Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншими нормативно-правовими актами України.

1.3. Назва Товариства:

Українською мовою

повне

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Технологіка»

скорочене

ТОВ «______________»

 

Російською мовою

повне

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технологика»

скорочене

ООО «____________»

 

Англійською мовою

повне

«Technologica» Scientific-Production Enterprise

 Limited liability company 

скорочене

«_________________» SPE  LTD

 

1.4. Місцезнаходження Товариства:________________________________________________ 

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство здійснює комерційну, виробничу і науково-дослідницьку діяльність з метою задоволення суспільних потреб у продукції, роботах та послугах, а також отримання прибутку в валюті України та іноземній валюті і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу Товариства.

2.2.  Предметом діяльності Товариства є:

          Дослідження і розробки

 • Фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;
 • Прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань з метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень;
 • Експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання, придбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію;
 • Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки.

 

           Виробництво та випробувальні роботи

 • Виробництво основних фармацевтичних продуктів
 • Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
 • Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів;
 • Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
 • Випробувальні роботи в галузі гігієни харчування

 

             Рекламна діяльність

 • Планування та проведення рекламних кампаній;
 • Створення та розміщення реклами, наприклад, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо;
 • Розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
 • Розміщення реклами в центральній та регіональній пресі України, на телебаченні та радіо;
 • Розробка комп’ютерної, відео, анімаційної та радіо реклами.

            

            Торгівля та посередництво у торгівлі

 • Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
 • Оптова торгівля продовольчими товарами;
 • Оптова торгівля не переробленими сільськогосподарськими продуктами;
 • Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами;
 • Посередництво в торгівлі різними товарами;
 • Інші види оптової торгівлі;
 • Здійснення оптової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних, торгово-посередницька діяльність;
 • Закупка і реалізація на внутрішньому і зовнішньому ринках (організаціям і приватним особам) товарів народного споживання;
 • Експорт-імпорт товарів народного споживання;
 • Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами та непродовольчими товарами;
 • Створення фірмової мережі магазинів для реалізації виробничих товарів та товарів одержаних за взаєморозрахунками з українськими і зарубіжними партнерами;
 • Виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально технічному постачанні;
 • Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
 • Роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах;
 • Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
 • Інші види роздрібної торгівлі у спеціалізованих магазинах;
 • Оптова та роздрібна торгівля поза магазинами: діяльність аукціонних торгових фірм; оптова та роздрібна торгівля через Інтернет; роздрібна торгівля через комівояжерів, рознощиків тощо;
 • Організація торгівлі по каталогах, надання комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг, укладання угод по експорту-імпорту продукції.

 

Обробна промисловість

 • Харчова промисловість;
 • Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції,
 • Створення виробництв різного виду тари та упаковки, а також матеріалів для них;
 • Впровадження прогресивних технологій переробки та упаковки харчових продуктів та кормовиробництва;
 • Виробництво харчових продуктів та напоїв;
 • Хімічне виробництво;
 • Фармацевтичне виробництво;

 

2.3. Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, які не суперечать діючому законодавству України, після внесення відповідних змін та доповнень до Статуту в установленому порядку.

2.4. Усі види діяльності, які згідно чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів та ліцензій, Товариство здійснює тільки після отримання зазначених дозволів та ліцензій.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою згідно законодавства України, яке має самостійний баланс, поточний і валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку та штамп, із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також фірмовий бланк. Товариство може мати власну торгівельну марку та емблему. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках у відповідності з чинним законодавством України. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.3. Товариство при необхідності може користуватися кредитами, які одержує на комерційних умовах, згідно вимог чинного законодавства України.

3.4. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати будь-які правочини, набувати, орендувати, і відчужувати майно, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді.

3.5. Правочини, укладені Засновником від імені Товариства до моменту реєстрації, визначаються такими, що укладені з Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством.

3.6. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, яке передане Товариству Засновником (Учасником). Товариство здійснює, згідно з чинним законодавством, володіння, користування та розпорядження майном, що є у його власності згідно його статутної діяльності і призначенням майна.

3.7. Майно та активи Товариства, його підприємств, а також майно, яке передане їм у користування і знаходиться на території України не підлягає націоналізації, конфіскації, іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Товариство не відповідає по зобов’язанням Учасника. Учасник відповідає за зобов’язаннями Товариства у межах своїх вкладів до Статутного капіталу. Учасник, що не повністю вніс свій вклад до Статутного капіталу Товариства, відповідає за зобов’язаннями останнього також в межах не сплаченої частки на підставі рішення Загальних Зборів Учасника. Товариство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях усім наявним майном та коштами. 

3.9. Товариство не відповідає по зобов’язанням держави, а держава не відповідає по зобов’язанням Товариства.

3.10. Товариство відповідає по своїх зобов’язаннях належним йому майном, на яке може бути накладене стягнення згідно законодавства України.

3.11. Товариство може створювати самостійно і разом з іншими товариствами, кооперативами, підприємствами, установами, закладами, організаціями, а також українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном підприємства, товариства з правами юридичної особи, створювати та входити до об`єднань, розміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

3.12. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.

3.13. Філії та представництва діють на підставі положень про них, а також на основі доручень, одержаних від Товариства керівниками філій та представництв, дочірні підприємства - на підставі Статуту. Статути дочірніх підприємств, положення про філії та представництва приймаються Загальними Зборами Учасника Товариства згідно законодавству України.

3.14. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичною особою, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, так само, як Товариство не відповідає за зобов’язаннями цих підприємств.

3.15. Філії та представництва наділяються основними та оборотними засобами за рахунок Товариства.

3.16. Товариство самостійно планує свою діяльність та соціальний розвиток трудового колективу. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних робітників, самостійно визначати форми, системи, розміри та інші види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

3.17. Товариство може направляти за кордон у відрядження для стажування і перепідготовки фахівців, для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств за кордоном, збору ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

3.18. Товариство має право застосовувати контрактну основу при наймі працівників на роботу. 

3.19. Товариство може здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних чи залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, приміщення, інше нерухоме майно, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

3.20. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

4. УЧАСНИК ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Учасник Засновник Товариства є:

4.1.1 Фізична особа:  

_________________________, громадянин України, ідентифікаційний номер:______________, паспорт № XXX, виданий XXX_____________ року, проживає (зареєстрований) за адресою: Україна,  м. Київ, вул.______________, буд.___, кв. _____. 

4.2. До складу Учасників за рішенням Загальних Зборів Учасника можуть бути прийняті інші фізичні і юридичні особи України та інших держав. При цьому визначається порядок і розмір внесення новими учасниками вкладу до Статутного капіталу Товариства.

4.3. Учасник Товариства має право:

- продати, відчужити чи іншим чином відступити свою частку (її частину) в Статутному капіталі третім особам. Передача всієї частки третій особі здійснюється з одночасним переходом до неї всіх прав та обов’язків Учасника;  

- відчужити свою частку в Статутному капіталі Товариства до повної сплати в частині, в якій її уже сплачено;        

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину пропорційно частці у Статутному капіталі (дивіденди);

- брати участь в управлінні справами Товариства безпосередньо або через представників в Загальних Зборах Учасника, змінити свого представника в будь-який час, сповістивши про це його виконавчий орган (Генеральний директора); 

- брати участь в прийнятті рішень заочно - методом опитування; 

- отримувати вичерпну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності, будь-якою іншою документацією;

- вимагати проведення незалежної аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством;     

- вимагати надання книги протоколів Загальних Зборів Учасника Товариства в будь-який час і отримувати з неї засвідчені витяги;

- передати свою частку в Статутному капіталі Товариства в спадщину або правонаступнику; 

- вийти в установленому порядку з Товариства; 

- вносити пропозиції на розгляд Загальних Зборів Товариства;

- інші права, передбачені законами та підзаконними нормативно-правовими актами України.

4.4. Учасник Товариства зобов’язаний:

- дотримуватись даного Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних Зборів Учасника;

- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою участю;  

- вносити вклади в розмірі, порядку та засобами, передбаченими Законом та цим Статутом; 

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Об’єм інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними Зборами Учасника Товариства; 

- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності, погоджувати свої дії, щоб не нанести збитків Товариству;

- приймати участь в Загальних Зборах Учасника Товариства безпосередньо або іншим шляхом, передбаченим цим Статутом.

4.5. Правонаступники і спадкоємці Учасника користуються правом переважного вступу до Товариства за згодою Загальних Зборів Учасників. При відсутності такої згоди або відмови правонаступників чи спадкоємців стати Учасником Товариства їм видається частка майна Товариства, що належало юридичній особі, що припинила свою діяльність, чи померлому Учаснику. При цьому розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

4.6. Частка Учасника Товариства може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати придбану частку Учасника іншим учасникам (в разі їхнього вступу) або третім особам на протязі року з моменту придбання частки. На протязі цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму в Загальних Зборах Учасників Товариства проводяться без урахування придбаної частки.

4.7. У разі закінчення терміну для передачі придбаної частки Учасника Товариством іншим учасникам (в разі їхнього вступу) або третім особам, передбаченого пунктом 4.9. даного Статуту, Товариство зобов’язане зменшити розмір статутного капіталу на суму придбаного Товариством вкладу Учасника.

4.8. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів.

4.9. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення, у відповідності до чого Загальні Збори Учасника Товариства приймають рішення, що є підставою для внесення відповідних змін до Статуту. 

Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред’явлення вимог кредиторами.

4.10. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у даному Товаристві на підставі рішення Загальних Зборів Учасника Товариства.

 

5. СТАТУТНИЙ  КАПІТАЛ

5.1. Учасник (Засновник) за рахунок свого вкладу утворює Статутний капітал Товариства в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень.

5.2. Частка учасника в Статутному капіталі становить:

                _________________________в рахунок своєї частки вносить__________________, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства.

5.3 В рахунок своєї частки до Статутного капіталу Учасники можуть вносити грошові кошти, майно, майнові права.

5.4. Зміна розміру Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасника Товариства та набуває чинності з дня внесення цих змін до Єдиного Державного реєстру.

5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства проводиться шляхом внесення Учасником Товариства додаткових внесків та іншими способами, згідно чинного законодавства України.

5.6. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю Учасником свого внеску.

5.7. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.

5.8 В разі не сплати учасником протягом року діяльності Товариства в повному обсязі суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити, прийнявши відповідне рішення на Загальних Зборах Учасника, про зменшення  свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти на Загальних Зборах Учасника рішення про ліквідацію Товариства.

5.9. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Загальні Збори Учасника не прийняли рішення про внесення додаткового вкладу. При цьому, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного Законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство повинно прийняти на Загальних Зборах Учасника рішення про ліквідацію Товариства.        

 

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД            

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

-         майно, передане йому Учасником Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу;

-         продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;

-         добровільні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі й іноземних;

-         одержані доходи від реалізації та надання послуг (продукції, робіт), цінних паперів;

-         кредити банків та інших кредиторів;

-         надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що належать йому, придбання майна інших суб’єктів;

-         безоплатні внески;  

-         інше майно, набуте на підставах, що не заборонені Законом.

6.3 Вкладами до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші права, що мають грошову оцінку (права володіння, права користування).

6.4. Грошова оцінка вкладу Учасника в Товариство здійснюється згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».      

6.5. У Товаристві створюється Резервний фонд, а також інші фонди, що передбачені чинним законодавством України.

6.6. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань, що становлять не менш 5 % чистого прибутку і спрямовується на відшкодування збитків за підсумками фінансового року. Рішення про збільшення Резервного фонду понад 25% від розміру Статутного капіталу приймається Загальними Зборами Учасника. Товариство може використовувати кошти Резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних засобів, покриття збитків від зниження ціни продукції чи послуг та на інші цілі.

6.7. За рішенням Загальних Зборів Учасника Товариства частина коштів Резервного фонду може бути спрямована на оплату праці з компенсуванням їх в подальшому з фонду оплати праці.

6.8. Крім того за рішенням Загальних Зборів Учасника в Товаристві можуть бути створені й інші фонди такі як:

- фонд розвитку підприємства;

- фонд оплати праці;

- фонд матеріального заохочення;

- фонд соціального розвитку;

- інші фонди, що не заборонені Законом.

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

7.1. Економічний прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності виручки, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.

7.2. З економічного прибутку сплачуються податки, збори та інші обов’язкові платежі, що встановлені чинним законодавством України, а також відсотки по кредитах банків і облігаціям.

7.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у власності Товариства та розподіляється його Учасником пропорційно розмірам часток в Статутному капіталі чи іншим чином відповідно до рішення Загальних Зборів Учасника.

7.4. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Резервного фонду.

 

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Вищим органом Товариства є «Загальні Збори» Учасника (Засновника).

8.1.1. Учасник має право призначити для роботи в Загальних Зборах Учасника своїх представників. Представники можуть бути постійними, або призначеними на певний термін. Учасник має право у будь-який час змінити свого представника, повідомивши про це його виконавчий орган (Генеральний директора).

8.1.2. Брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

8.1.3. В разі необхідності Загальні Збори Учасника обирають Голову Загальних Зборів Учасника Товариства, який організує ведення протоколу.

8.1.4. Загальні Збори Учасника правомочні приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства.

8.1.5. Учасник Товариства має право вимагати розгляду будь-якого питання на Загальних Зборах Учасника за умови, якщо воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних Зборів.

Допускається прийняття рішень шляхом опитування в порядку, що визначається Загальними Зборами Учасника, або чинним законодавством.

8.1.6. Загальні Збори Учасника скликають по мірі необхідності, але не рідше двох разів на рік.   

8.1.7. Позачергові збори Учасника скликаються Головою Товариства.

Учасник Товариства, який володіє не менш як 10 % голосів, має право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Загальних Зборів Товариства не виконав зазначеної вимоги, Учасник вправі сам скликати Загальні Збори Учасника.

8.1.8. Про проведення Загальних Зборів Учасника повідомляються усно чи письмово із зазначенням відомостей, обсяг яких встановлюється Загальними Зборами Учасника Товариства або чинним законодавством.

Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних Зборів Учасника.

8.1.9. Учасник має на Загальних Зборах кількість голосів пропорційно його внеску до Статутного капіталу Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних Зборів Товариства.    

8.1.10. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасника Товариства належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства;

в) обрання та відкликання членів виконавчого органу Товариства, призначення та звільнення Генеральний директора, обрання та відкликання контролюючого органу (Ревізійної комісії);

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії, представництва; затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку; строк та порядок виплати прибутку (дивідендів); визначення порядку покриття збитків; 

д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;

є) затвердження правил трудового розпорядку, посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

е) винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

з) затвердження договорів на суму, що визначається Загальними Зборами Учасника;

і) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

ї) вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) Учасника;

к) затвердження порядку розподілу та використання прибутку, нормативів та порядку утворення фондів Товариства; 

л) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасником додаткових внесків до Статутного капіталу;

м) відчуження більш ніж 50 % майна Товариства. 

8.1.11. У випадку прийняття до складу учасників Товариства нового (нових) Учасників, з питань, зазначених у пунктах «а», «б» рішення вважається прийнятим на Загальних Зборах Товариства, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

8.2. Виконавчим органом Товариства, який керує поточною діяльністю є «Генеральний директор» Товариства.

Генеральний директор Товариства призначається Загальними Зборами Учасника.

8.2.1. Генеральний директор Товариства має право без доручення діяти від імені Товариства.

8.2.2. Генеральний директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетентності Загальних Зборів Учасника.

Загальні Збори Учасника можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Генеральний директора, крім повноважень зазначених в пунктах «а», «б», «в», «г», «д», «і», «ї», «м», які не можуть бути передані виконавчому органу Товариства (Генеральному директору) і вирішуються виключно на Загальних Зборах Учасника Товариства.    

8.2.3. Генеральний директор Товариства:  

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;

- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;          

- затверджує тарифи на послуги та цін на продукцію;

- видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства; 

- подає на затвердження Загальних Зборів Учасника річний звіт та баланс Товариства;

- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасника;

- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, закладами, організаціями, державними органами влади, органами місцевого самоврядування, громадянами, іноземними контрагентами без довіреності;

- розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, що визначені Загальними Зборами Учасника Товариства, але в будь-якому випадку не більш ніж 50 % майна Товариства;

- укладає будь-які правочини, в тому числі кредитні договори, договори застави, а також ті, що пов’язані з іпотекою, та інші нормативні та ненормативні акти, видає довіреності, відкриває в банках поточні та інші рахунки;

- користується правом підпису фінансових документів Товариства;

- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;   

- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

8.2.4. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам Учасника і організує виконання їх рішень.  

8.2.5. Членами виконавчого органу (Генеральним директором) можуть бути також і особи, які не є Учасниками Товариства.

8.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу (Генерального директора) Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Загальними Зборами Учасника Товариства.

8.3.1. Ревізійна комісія, включаючи її Голову, обирається Загальними Зборами Учасника в кількості 3-х осіб, що не займають керівних посад в Товаристві, терміном на 1 (один) рік.

Загальні Збори Учасника можуть достроково переобрати окремих членів Ревізійної комісії, а також Ревізійну комісію в цілому. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів.

8.3.2. До завдань Ревізійної комісії належить перевірка щорічного балансу і звіту Товариства, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Товариства.

                 Ревізійна комісія:

-         здійснює контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства; 

-         перевіряє вірність та своєчасність ведення обліку та звітності;

-         вимагає від посадових осіб Товариства подання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень;

-         має право брати участь у засіданні адміністрації з правом дорадчого голосу; 

-         направляє результати перевірок, що проведені нею до Загальних Зборів Учасника Товариства; 

-         складає висновок щодо річних звітів та балансів. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори Учасника Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства; 

-         має право ставити питання про скликання позачергових Загальних Зборів Учасника Товариства, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб Товариства;

-         перевіряє діяльність виконавчого органу Товариства за дорученням Загальних Зборів Учасника, на вимогу Учасника Товариства або з власної ініціативи.

8.3.3. Річній звіт та баланс подається Загальним Зборам Учасника Товариства разом з висновками Ревізійної комісії не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним. 

8.3.4. Ревізійна комісія веде протоколи своїх засідань.

 

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі фізичні особи, що своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Рішення з соціально-економічних питань, що стосується діяльності Товариства, приймаються Генеральним директором за участю трудового колективу або уповноваженого ним органу.

9.3. З метою узгодження інтересів Товариства та працівників Товариства в особі Генерального директора з однієї сторони, та профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органом, з другої сторони, укладається Колективний договір, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини між сторонами, додержуючись положень чинного законодавства України.

9.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

9.5. Працівники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством України.

9.6. Товариство відраховує внески для соціального та медичного страхування, та соціального забезпечення відповідно до діючого законодавства України.

9.7. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

 

10. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку діяльності Товариства.

10.2. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає, відповідно до вимог Закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані передбачені чинним законодавством України, органам державної влади та місцевого самоврядування, що здійснюють перевірки та контролюють діяльність Товариства.

10.3. Товариство не зобов’язане надавати статистичну та іншу інформацію про діяльність Товариства державним органам влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам установам, закладам, організаціям, не залежно від форми власності та підпорядкування, якщо її надання не передбачено чинним законодавством.

10.4. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених Законом повноважень, а також ревізійною комісією Товариства.

10.5. Додатково, для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, на підставі рішення Загальних Зборів Учасника Товариства, а також на вимогу Учасника Товариства та в інших випадках встановлених Законом, може бути призначена та проведена аудиторська перевірка із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи з Учасником, з метою перевірки річної фінансової звітності Товариства та з інших підстав передбачених рішенням Загальних Зборів Учасника Товариства.      

Витрати пов’язані з проведенням аудиторської перевірки на вимогу Учасника Товариства, покладаються на останнього, якщо інше не передбачено рішенням Загальних Зборів Учасника Товариства.  

10.6. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

10.7. Товариство має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності.

10.8. Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені Товариством у встановленому Законом порядку.  

10.9. Генеральний директор і головний бухгалтер Товариства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірності обліку та звітності.

10.10. Вартісний облік ведеться в національній валюті, що знаходиться в обігу на Україні.

 

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

11.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі самоокупності та самофінансування.

11.3. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство самостійно здійснює:

-         надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності по всіх видах діяльності Товариства;

-         спільну діяльність з іноземними партнерами з предмету діяльності Товариства;

-         інші види зовнішньоекономічної діяльності у відповідності із Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

У разі злиття Товариства та інших суб’єктів господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання Товариства до іншого суб’єкта господарювання, до останнього переходять усі майнові права та обов’язки Товариства.

Перетворення Товариства є зміна його організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі майнові права та обов’язки Товариства.

У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частинах до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.         

12.2. Припинення Товариства відбувається на підставі: 

-         рішення Загальних Зборів Учасника Товариства.

-         рішення суду

-         в іншому порядку передбаченому чинним законодавством України.  

12.3. Рішення про припинення діяльності Товариства, в результаті чого передається все своє майно, права та обов’язки іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) приймається Загальними Зборами Учасника Товариства в порядку передбаченому підпунктом «б» пункту 8.1.10 даного Статуту. 

12.4. Загальні Збори Учасника Товариства зобов’язані письмово повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про прийняте рішення, який в свою чергу вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

12.5. Загальні Збори Учасника Товариства, що прийняли рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію або ліквідатора).

За рішенням Загальних Зборів учасника Товариства функції комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства.

12.6. З моменту призначення комісії з припинення Товариства, до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства та надається право комісії виступати в суді від імені Товариства. 

12.7. Комісія з припинення Товариства протягом 10 днів з дня прийняття рішення Загальними Зборами Учасника про припинення Товариства поміщає в спеціалізовані друковані засоби масової інформації органу державної влади або органу місцевого самоврядування, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього.

Термін заявлення кредиторами вимог до Товариства триває протягом 2 (двох) місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

12.8. Комісія з припинення Товариства вживає усіх можливих заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

12.9. Кредитор Товариства, що припиняється, може вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов’язання.

12.10. Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами, встановленого абзацом другим пунктом 12.7. даного Статуту, та задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

12.11. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджується рішенням Загальних Зборів Учасника Товариства.

Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи – правонаступника.

12.12. Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов’язків Товариства, що припинилося, неможливо, юридичні особи – правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

12.13. Товариство має право виділити частину майна, прав та обов’язків Товариства за розподільчим балансом до одного чи кількох створених юридичних осіб.

Рішення про виділення частини майна, прав та обов’язків Товариства, з метою створення одного чи кілька юридичних осіб приймається Загальними Зборами Учасника Товариства.

До виділу застосовуються положення пунктів 12.4. – 12.12. цього Статуту Товариства.

12.14. Товариство ліквідується:

-         за рішенням Загальних Зборів Учасника Товариства.

-         за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути.

-         в інших випадках встановлених Законом.

12.15. Порядок припинення Товариства шлях ліквідації здійснюється в порядку передбаченому пунктами 12.3. – 12.9. цього Статуту.

12.16. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів, передбаченого абзацом другим пунктом 12.7 даного Статуту, складає проміжний ліквідаційний баланс, якій містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс підлягає затвердженню рішенням Загальних Зборів Учасника Товариства.

12.17. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, проводиться відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплата яким проводиться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу, в наступному порядку:

-         в першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

-         в другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

-         в третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

-         в четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

12.18. В разі недостатності у Товариства, що ліквідується грошових коштів для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.   

12.19. Після завершення розрахунків з кредиторами, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується рішенням Загальних Зборів Учасника Товариства.

12.20. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією Товариства, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, що ліквідується, вважається погашеними.

12.21. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками (в разі вступу інших Учасників) до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

12.22. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його Учаснику пропорційно розміру частки (вкладу) в Статутному капіталі Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів Товариства.

12.23. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за заподіяну Товариству, його Учаснику та третім особам, шкоду.

12.24. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

12.25. Якщо вартість майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

 

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до даного Статуту вносяться на підставі рішення Загальних Зборів Учасника Товариства.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

13.3. Товариство зобов’язане у п’ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни в Статуті, для внесення цих змін до Єдиного державного реєстру.

13.4. Якщо одне з положень Статуту визнається недійсним чи ставиться питання про визнання його недійсним, дана підстава не тягне за собою визнання недійсності Статуту в цілому.   

               

ПІДПИС  ЗАСНОВНИКА (УЧАСНИКА):

 

 

                Демченко Павло Іванович                                                                                                                         

                                                                                                                                                              (підпис)

Average: 3.7 (3 голоси)

Коментарі

Степан, если позволите, обозначу небольшую неточность в подготовленном Вами документе. Пунктом 8.2 Устава предусмотрен исполнительный орган в виде Генерального директора, при этом ст. 62 ЗУ "О хозяйственных обществах" содержит императивную норму о том, что в ООО создается исполнительный орган коллегиальный (дирекция) или единоличный (директор). При этом, дирекцию возглавляет Генеральный директор. Из данной нормы следует, что если в ООО существует единоличный исполнительный орган, то это только - Директор. Сама не обращала на это внимание, и спокойно регистрировала устав с единоличный Генеральным директором, пока недавно не получила отказ в Шевченковском р-не г. Киева.

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації