Договір купівлі-продажу цінного товару

 ДОГОВІР  № __

купівлі-продажу товару   

           м. Київ                                                                                                              «__» ____________ 2009 року

            __________________________________________________________, надалі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», з одного боку

та

            ____________________________________________________, надалі іменується «ПОКУПЕЦЬ», з другого боку (в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір купівлі-продажу товару (надалі іменується «Договір»), про наступне.

1.Предмет договору

1.1.  За цим Договором, одна сторона (Продавець) зобов’язується передати майно (далі по тексту – «товар») в кількості, якості та комплектності, що відповідає умовам цього Договору, у власність другій стороні (Покупцеві), а Покупець зобов’язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього певну грошову суму коштів, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

1.2.  Предметом Договору є товар, який є у Продавця на момент укладання цього Договору, а саме _______________

1.3.  Право продажу Товару належить Продавцю, який на момент укладання цього Договору є його власником.

2.      Ціна Договору та порядок розрахунків за придбаний Товар

2.1.  Сторони домовились, що ціна Товару на момент укладання цього Договору визначається грошовим еквівалентом в іноземній валюті, а саме в доларах США. 

2.2. Грошова сума коштів як ціна за Товар підлягає сплаті у гривнях, яка визначається за курсом іноземної валюти  - долара США на день платежу, встановленого за домовленістю сторін та зафіксованого на одному рівні протягом дії цього Договору, який складає ____________ за 1 (одну) грн., який не може бути змінено в односторонньому порядку жодною із сторін.    

2.3.  Ціна товару на момент укладання цього Договору (досягнення усіх істотних умов та його підписання Сторонами) становить  _________________ доларів США.

2.4.  Покупець зобов’язаний оплатити Продавцеві повну ціну переданого Товару в строки та в порядку передбаченому цим Договором.

2.5. Сторони дійшли згоди про те, що продаж товару Покупцю здійснюється із розстроченням платежу.     

2.6. На момент укладання цього Договору, тобто досягнення згоди щодо всіх істотних умов та його підписання, Покупець зобов’язаний частково оплатити товар, сплативши на користь Продавця грошову суму коштів в розмірі ______________ доларів США, шляхом перерахування цих коштів на користь останнього в грошовій одиниці України – гривні, яка є законним платіжним засобом, обов’язковим до прийняття за номінальною вартістю на всій території Україні, яка визначається за курсом іноземної валюти  - долара США на день платежу, встановленого за домовленістю сторін та зафіксованого на одному рівні протягом дії цього Договору, який складає ____________ за 1 (одну) грн., який не може бути змінено в односторонньому порядку жодною із сторін.

2.7.  Залишок коштів як ціну за Товар не сплачену Покупцем, останній зобов’язаний сплатити на користь Продавця після підписання Сторонами Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей шляхом розстрочення платежу, перераховуючи їх кожного місця рівними частинами в національній грошовій одиниці України – гривні, виходячи з курсу іноземної валюти  - долара США на день платежу, встановленого за домовленістю сторін та зафіксованого на одному рівні протягом дії цього Договору, який складає ____________ за 1 (одну) грн., який не може бути змінено в односторонньому порядку жодною із сторін.

2.8. Покупець зобов’язаний остаточно оплатити повну вартість Товар до «__» ______________ 2008 року.

2.9.  Повну ціну Товару Покупець має право оплатити як на момент підписання цього Договору так і в будь-який час після підписання Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей до настання строку, встановленого п. 2.8 цього Договору.  

2.10. Покупець має право здійснювати розрахунки за придбаний Товар у готівковій формі, шляхом внесення коштів в касу Продавця, чи безготівковій формі, шляхом сплати коштів на розрахунковий рахунок Продавця через установу банку, виключно в грошовій одиниці України – гривні, яка є законним платіжним засобом, обов’язковим до прийняття за номінальною вартістю на всій території Україні на момент платежу.

2.11.  У разі прострочення сплати Покупцем, принаймні, хоча б одного чергового платежу, розстроченого на підставі п. 2.7 цього Договору, за Товар, Продавець має право вимагати від Покупця оплати чергового платежу за оплату Товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами, розмір яких становить 3 % річних, або ж сплати всієї грошової суми коштів за Товар, передбаченої п. 2.3. цього Договору, за мінусом тієї суми, яка вже була сплачена Покупцем в рахунок оплати Товару.    

3.Забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором Завдатком

3.1.  Грошова сума коштів внесена Покупцем на підставі п. 2.6. цього Договору є як частковою оплатою за придбаний Покупцем Товар, так і завдатком як видом забезпечення виконання зобов’язання і видається Продавцю Покупцем у рахунок належних з нього за договором платежів на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.

3.2.  Зобов’язання, які забезпечуються завдатком є тими зобов’язаннями, які передбачені п. 2.7 цього Договору, виходячи з яких на Покупця покладається обов’язок сплачувати кожного місяця рівними частинами залишок коштів як ціну Товару на користь Продавця після підписання Сторонами Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей шляхом розстрочення платежу.

3.3. Якщо порушення будь-якого із зобов’язань сталося з вини Покупця, завдаток залишається в Продавця.  

4. Порядок передачі та приймання Товару

4.1. Після внесення Покупцем грошової суми коштів, передбаченої п. 2.6. цього Договору, як часткової оплати Товару, Продавець зобов’язаний передати Покупцеві Товар, зазначений в п. 1.2. цього Договору.

4.2. Продавець повинен одночасно з Товаром передати Покупцеві його приналежності та документи (інструкцію з експлуатації товару, сертифікат відповідності тощо), що стосуються Товару та підлягають переданню разом із Товаром відповідно до цього Договору.

4.3. Продавець зобов’язаний передати Товар, зазначений в п.1.2. цього Договору в строк протягом ___________ днів, з моменту внесення Покупцем грошової суми коштів, передбаченої п. 2.6. цього Договору. 

4.4. Обов’язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Товару Покупцеві за адресою місця проживання, яка зазначена в цьому Договорі.

4.5. Витрати на доставку Товару до місця проживання Покупця покладаються на Продавця та не відшкодовуються Покупцем.

4.6. Після досягнення згоди щодо всіх істотних умов та укладання цього Договору, а також після внесення Покупцем грошової суми коштів, передбаченої п. 2.6. цього Договору, останній зобов’язаний прийняти Товар за адресою місця проживання, вказаною в цьому Договорі.

4.7. З метою доставки товару, Покупець зобов’язаний бути присутнім за адресою місця проживання, яка зазначена в цьому договорі в період часу погодженого з Продавцем.

4.8. Оформлення передачі Товару від Продавця до Покупця здійснюється шляхом підписання цими Сторонами Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей. 

4.9. У разі відмови Продавця передати проданий Товар Покупець має право відмовитись від цього Договору та вимагати повернення грошової суми коштів, сплаченої ним у відповідності до п. 2.6. цього Договору.

4.10.  Якщо Продавець не передає Покупцеві приналежності Товару та документи, що стосуються Товару та підлягають переданню разом з Товаром відповідно до цього Договору, Покупець має право встановити розумний строк для їх передання. Якщо приналежності Товару або документи, що стосуються Товару, не передані Продавцем у встановлений строк, Покупець має право відмовитися від цього Договору купівлі-продажу та повернути Товар Продавцеві.

4.11. Якщо Покупець не прийняв Товар, в строки та в порядку передбаченому цим Договором, або відмовився його прийняти, Продавець має право вимагати від нього прийняти та оплатити Товар або відмовитися від цього Договору.

4.12.  Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання йому Товару.

5. Кількість, технічна характеристика та комплектність товару

5.1. Найменування, загальна кількість товарів, їх технічна характеристика та комплектність Товару визначається додатками до цього Договору, що становить його невід’ємну частину.        

6. Безпека товару, його якість та гарантії якості і безпечності. Забезпечення прав покупця на інформацію про продукцію

6.1. Продавець гарантує, що Товар, який є предметом цього Договору, на момент передачі Покупцеві відповідає технічному рівню та умовам державних стандартів, встановлених для таких чи подібних товарів законодавством України.

6.2. Продавець засвідчує, що якість Товару, відповідає умовам викладеним у цьому Договорі та придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

6.3. Продавець гарантує нормальну та безперебійну роботу Товару протягом 36 (тридцяти шести) місяців з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, який є гарантійним строком.  

6.4. Продавець зобов’язаний за свій рахунок протягом строку встановленого за домовленістю Сторін усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку, передбаченого п. 6.3. цього Договору, або з цих причин замінити Товар, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання Товару.

6.5. У разі усунення дефектів у Товарі, на який встановлений гарантійний строк, цей строк продовжується на час, протягом якого він не використовувався через дефекти, а при заміні Товару гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни. Обчислення строку не можливості використовувати Товар через дефекти, рахується з моменту звернення Покупця з відповідною письмовою заявою про їх усунення.

6.6. Гарантійний строк на комплектуючий виріб дорівнює гарантійному строку на основний виріб і починає спливати одночасно з ним.

6.7. В рахунок підтвердження належної якості та безпеки товару, Продавець передає покупцю відповідно Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та Сертифікат відповідності на Товар, які є додатками до цього договору. Підписуючи даний договір, Покупець засвідчує, що він отримав від Продавця вказані вище документи, які підтверджують безпеку та якість товару. Будь-які претензії та посилання з боку Покупця, що він не отримував вказаних вище документів, є безпідставними та не приймаються до розгляду. 

6.8. До купівлі товару, Покупець пересвідчився, а на момент його підписання стверджує, що товар, який є предметом договору, задовольняє його за формою, габаритами, кольором, розміром, вагою та за іншими показниками, вимоги до яких ставить Покупець. Як виняток, з підстав передбачених ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право обміняти товар належної якості на інший товар, який є в наявності у Продавця. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом проданим Товаром.

6.9. Перед передачею Товару, Продавець зобов’язаний ознайомити Покупця з технічними та якісними характеристиками, інструкцією по експлуатації і іншими даними, які безпосередньо стосуються експлуатації Товару. В присутності Покупця Товар перевіряється по якості, комплектності і можливості його експлуатації у відповідності до інструкції. Підписуючи цей договір, Покупець стверджує, що на момент укладання цього Договору, йому була передана інструкція з експлуатації, було роз’яснено всі основні питання пов’язані з роботою товару, а також продемонстрована робота товару і вона його задовольняє як з технічної сторони, так із з боку зручності та комфортності користування. На момент укладання договору, Покупець не заперечував щодо передання йому інструкції з експлуатації на російській мові, яку, з його слів він розуміє та володіє нею досить добре, достатньо для того, щоб розібратись з питаннями експлуатації та використання товару.  

6.10. Покупець, до укладання цього договору, особисто перевірив безпеку, комплектність, міру, вагу та ціну Товару, йому було продемонстровано безпечне і правильне його використання.    

6.11. Покупець погоджується та стверджує, що до укладання цього Договору та відповідно придбання Товару, ним від продавця була одержана необхідна, доступна, достовірна та своєчасна інформація про Товар, що забезпечило можливість її свідомого і компетентного вибору, а саме інформація про:

1) назву Товару;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості Товару, умови використання, а також іншу інформацію, що поширюється на даний Товар;

4) дані про ціну товару, умови та правила придбання Товару;

5) дату виготовлення Товару;

6) відомості про умови зберігання Товару;

7) гарантійні зобов’язання продавця Товару;

8) правила та умови ефективного і безпечного використання Товару;

9) строк служби Товару;

10) найменування та місцезнаходження виробника та продавця і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.   

6.12. За згодою Покупця, зазначена в п. 6.10 цього Договору інформація про Товар, на момент укладання цього договору була доведена йому за допомогою засобів дистанційного зв’язку та особисто працівниками Продавця в приміщенні, за місцем укладання договору купівлі-продажу, а також у супровідній документації, що додається до товару.  

6.13. Покупець, укладаючи цей договір, запевняє, що не були порушені його права як споживача на свободу вибору продукції, свобода волевиявлення, продавцем не нав’язувались умови одержання товару, не порушено принципу рівності сторін, не обмежувалося право покупця на одержання необхідної, достовірної та своєчасної інформації про Товар, його ціну визначено належним чином та покупець погоджується з нею. 

6.14. Покупець засвідчує, що придбаний, на підставі цього договору, Товар має потрібні споживчі властивості та може бути використаний за призначенням.

7. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань та порядок урегулювання спорів

7.1. В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні цим збитки у повному їх обсязі.

7.2. У разі порушення зобов’язань за цим Договором можуть настати такі правові наслідки:

7.2.1.         Припинення виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок односторонньої відмови від нього чи його розірвання Стороною, у випадках передбачених цим Договором;

7.2.2.         Зміна умов цього Договору, у випадку передбачених даним Договором;

7.2.3.         Сплата неустойки (штраф, пеня);

7.2.4.         Відшкодування збитків.  

7.3. В разі продажу Продавцем Товару неналежної якості, Продавець зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 0,05 % від вартості Товару.

7.4. В разі не виконання чи не належного виконання Покупцем свого обов’язку щодо оплати Ціни Товару, що передбачені п. п. 2.6., 2.7. цього Договору, зокрема порушення строків їх сплати, останній зобов’язаний сплатити на користь Продавця пеню в розмірі 1 % від суми не виконання чи не належно виконаного грошового зобов’язання за кожен день не виконання чи не належного виконання взятих на себе зобов’язань.  

7.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків не звільняють Сторону від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

7.6. Сторони несуть також іншу відповідальність передбачену умовами цього Договору та Законом.

7.7. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

7.8. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

7.9. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.

7.10. У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не надасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, внаслідок не виконання чи не належного виконання зобов’язань іншою Стороною за цим Договором, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

8. Строк дії договору, умови та порядок внесення змін до договору та його припинення.

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов та його підписання і діє до належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.  

8.2. Внесення змін у цей Договір або його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, крім випадків встановлених цим Договором. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду.

8.3. Внесення змін у цей Договір оформлюється додатковою угодою, яка є його невід’ємною частиною. 

8.4. Одностороння відмова від виконання взятих на себе зобов’язань та одностороння відмова від цього Договору не допускається, крім випадків прямо передбачених цим Договором.

8.5. Покупець має право повернути Товар Покупцю та вимагати повернення сплачених ним коштів в рахунок цього Договору виключно у випадках прямо передбачених Договором, що тягне за собою розірвання чи припинення цього Договору.   

9. Прикінцеві положення

9.1. Сторони застосовують до правовідносин, які виникли на підставі цього Договору, положення чинного законодавства, в частині, що не врегульовано даним Договором. Сторони домовились, що в першу чергу застосовуються положенням цього Договору, а потім лише Акти законодавства України.       

9.2. Всі зміни, доповнення, додаткові угоди чи акти до цього Договору мають юридичну силу і є невід’ємною частиною даного Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін в 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному примірнику – для кожної із Сторін.

9.3. Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Цей Договір укладений в м. Києві, при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

10. Додатки до Договору

10.1. До цього Договору додається:

10.1.1.    Акт приймання передачі Товарно-матеріальних цінностей; 

10.1.2.    Гарантійний талон;

10.1.3.    Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

10.1.4.    Сертифікат відповідності на товар;

10.1.5.    Інструкція з експлуатації Товару;  

 

11. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

ПРОДАВЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

Підписи

 

ПОКУПЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

сторін

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації