Договір оренди майна, що знаходиться в межах нежилого приміщення

 ДОГОВІР

оренди майна, що знаходиться в межах нежилого приміщення

м. Бориспіль                                                                                                   «__» грудня 201_ року

________________________________________________________________, надалі іменується «Орендодавець», з одного боку

та

_________________________________________________________________далі іменується «Орендар», з другого боку

(в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір оренди майна, що знаходиться в межах нежилого приміщення (надалі іменується «Договір») про наступне.

1. Загальні положення

1.1.Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627 Цивільного кодексу України.

1.2.Сторони в договорі відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої правовідносини, які викладені нижче, на власний розсуд.

1.3. В даному Договорі сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для Сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

1.4.До вказаного договору застосовуються лише загальні принципи, засади та положення про договір найму (найму будівлі або іншої капітальної споруди), обмеживши та змінивши його тим колом умов, які запропонували Сторони та відповідно погодили.

2.       Предмет договору оренди

2.1.За вказаним Договором Орендодавець передає Орендарю в платне користування, протягом строку встановленого цим Договором, майно, що знаходиться в межах нежилого приміщення, перелік якого зазначено в Додатку № 1, який є невід’ємною частиною цього Договору, а Орендар в свою чергу зобов’язаний прийняти вказане майно в користування, вчасно справляти плату за користування ним в порядку і в розмірі встановленому цим Договором та після закінчення строку користування повернути його в належному стані, з урахуванням нормального зносу. 

2.2.Майно знаходиться в межах нежилого приміщення, за адресою: _________________________________

3.       Право власності Орендодавця.

3.1.Орендодавець гарантує та запевняє, що майно, що знаходиться в межах нежилого приміщення та є предметом цього Договору, належать Орендодавцю на праві приватної власності.

3.2.Майно, що знаходиться в межах нежилого приміщення складається з: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, вичерпний перелік якого зазначений в додатку № 1 до цього Договору.               

3.3. Орендодавець повідомляє, що майно не перебуває під заставою та на нього не мають жодних прав треті особи.

3.4. У разі відчуження Орендодавцем майна чи іншим шляхом переходу права власності на нього третім особам (новому власнику), даний Договір оренди припиняється.                          

4.       Мета використання майна Орендарем.

4.1.Орендодавець передає Орендарю майно з метою використання його виключно в межах нежилого приміщення, що знаходиться в ____________________________________________       

4.2.Орендар не має право переміщувати, переносити, виносити чи відчужувати майно без письмової згоди Орендодавця.  

5.       Права Орендодавця

5.1.Відповідно до умов цього договору Орендодавець має наступні права:

5.1.1.В присутності Орендаря, здійснювати контроль за наявністю, цілісністю, схоронністю та цільовим використанням майна, переданого в користування Орендарю, необмежену кількість разів на день та на місяць, в будь-яку годину дня, завчасно попередивши про це Орендаря. 

5.1.2.Відчужувати або іншим способом передавати право власності на майно третім особам, без згоди Орендаря.

5.1.3.Вимагати відшкодування завданих збитків у разі погіршення майна з вини Орендаря.

5.1.4.Вимагати від Орендаря сплати орендної плати в порядку та на умовах викладених в цьому Договорі.   

5.1.5.Користуватись іншими правами, наданих даним Договором. 

6.       Обов’язки Орендодавця

6.1.Відповідно до умов цього договору Орендодавець зобов’язаний:

6.1.1.Передати Орендарю майно, зазначене в п. 3.2. цього Договору та його додатку № 1, в порядку та на умовах передбачених вказаним Договором.

6.1.2.Передати Орендарю майно у комплекті і у стані, що відповідають умовам цього Договору та його призначенню.

6.1.3.Попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я фізичних осіб, а також майна Орендаря, або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.     

6.1.4.Забезпечити безперешкодне використання Орендарем майна, що орендуються на умовах даного Договору та безперешкодного доступу до них.     

6.1.5.За власний рахунок усувати технічні несправності, аварії, поломки та інші недоліки майна, які сталися не з вини Орендаря в строки погоджені з ним.       

6.1.6.У присутності Орендаря перевірити стан майна, яке повертається ним Орендодавцю.

6.1.7.Виконувати інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору.

7.       Права Орендаря

7.1.Відповідно до умов цього Договору Орендар має право:

7.1.1.Вимагати від Орендодавця передачі майна, зазначеного в п. 3.2. цього Договору та його додатком № 1, в порядку та на умовах встановленому вказаним Договором.     

7.1.2.Користуватись майном у відповідності до умов цього Договору.

7.1.3.Користуватись іншими правами, наданими даним Договором.

8.       Обов’язки Орендаря

8.1. Відповідно до умов цього Договору Орендар зобов’язаний: 

8.1.1. Справляти плату за користування майном в порядку, в строки та на умовах встановлених цим Договором.

8.1.2.Користуватись майном виключно за призначенням у відповідності до умов цього Договору.

8.1.3.Усунути погіршення майна, які сталися з його вини.

8.1.4.Відшкодувати на загальних підставах шкоду, завдану третім особам, внаслідок використання майна на умовах оренди.

8.1.5.Безперешкодно допускати Орендодавця до майна, що передано в користування, в порядку встановленому цим Договором.

8.1.6.Повернути майно, передане останньому в користування, у випадках та в порядку встановленому цим Договором.

8.1.7.Діяти добросовісно та дбайливо, що свідчило б про ставлення до майна, як до власного.   

8.1.8.Здійснювати інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору.   

9.       Розмір та строки внесення плати за користування майном (орендна плата)

9.1.За користування майном Орендар справляє на користь Орендодавця плату (орендну плату), в розмірі ______________________ за кожен місяць користування вказаним майном, з урахуванням ПДВ. 

9.2.Плата за користування майном справляється Орендарем на користь Орендодавця кожного місяця у строк не пізніше ніж до ___  числа місяця наступного за місяцем, за який здійснюється плата, авансовим платежем.

9.3.Розмір орендної плати може бути змінений (збільшений чи зменшений) лише за згодою сторін, шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.       

9.4.Орендар сплачує орендну плату за користування нежилими приміщеннями в будь-якому випадку навіть за той час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає і не залежали від вини Орендодавця.    

9.5.У разі виникнення обставин, за яких майно не може бути використане Орендарем в повному обсязі, як передбачено цим Договором, Сторони можуть письмово погодити інший розмір орендної плати в залежності від умов, які істотно зменшили можливість користуватись Орендарем майном.

9.6.Справляння Орендарем на користь Орендодавця суми орендної плати, яка перевищує розмір, встановлений п. 9.1. цього Договору, підлягає поверненню Орендодавцем Орендарю, або ж заліку в рахунок майбутніх платежів.

10.  Порядок та умови передачі майна в користування та їх повернення

10.1.Передача Орендодавцем майна, в користування Орендарю здійснюється на підставі Акту прийняття-передачі (далі по тексту – «Акт передачі»), якій обов’язково підлягає підписанню Сторонами.     

10.2.Повернення Орендарем майна Орендодавцю здійснюється на підставі Акту повернення майна (далі по тексту – «Акт повернення»), якій обов’язково підлягає підписанню Сторонами.     

10.3.Орендодавець зобов’язаний протягом ___ робочих днів після укладання даного Договору передати Орендарю майно в користування, а Орендар повинен прийняти його, після чого Сторони підписують в двох примірниках Акт передачі майна, кожен з яких має однакову юридичну силу.        

10.4.З моменту закінчення, припинення, розірвання чи відмови від даного Договору, відповідно до його умов, Орендар зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів передати майно Орендодавцю, в свою чергу останній повинен прийняти його, після чого Сторони підписують в двох примірниках Акт повернення майна, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10.5.Акт передачі та Акт повернення містять необхідну інформацію про стан майна на момент його передачі чи повернення.

10.6.Після підписання Сторонами Акту передачі або Акту повернення, майно вважається таким, що передані або повернуті відповідно Орендарю або Орендодавцю в належному стані.

11.  Якість майна переданого в користування.

11.1. Орендодавець зобов’язаний передати Орендарю майно у стані, що відповідають умовам цього Договору.

11.2.Орендодавець повинен попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я фізичних осіб, а також майна Орендаря, або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.

11.3.Орендар зобов’язаний у присутності Орендодавця перевірити стан майна на придатність його для необхідного використання за цим Договором

11.4.Якщо Орендар у момент передання майна в його володіння та підписання Акту передачі не переконається у придатності його для необхідного використання за цим Договором, майно вважається таким, що передане в належному стані.           

11.5.Орендодавець гарантує, що майно, яке передається в користування Орендарю, збереже свій первісний стан, який існував на момент укладання даного Договору, протягом всього терміну його дії, з врахуванням нормального для цієї речі зношення.

11.6. Орендар зобов’язаний усунути погіршення майна, які сталися з його вини.

12.  Передача майна в суборенду.

12.1.Орендар має право передати все майно або його частину за плату в користування іншій особі (суборенда) виключно за попередньою письмовою згодою Орендодавця.   

12.2.Строк договору суборенди не може перевищувати строк дії цього Договору.

12.3.Отримані доходи від передання Орендарем майна в суборенду іншим особам, є власністю Орендаря.    

13.  Ремонт та поліпшення майна

13.1.Поточний ремонт майна, переданого Орендодавцем в користування за цим Договором, проводиться Орендарем за його рахунок не рідше одного разу на місяць.  

13.2.Якщо Орендар відмовляється проводити поточний ремонт майна або не провів його в строки погоджені сторонами, Орендодавець має право:

13.2.1.Провести поточний ремонт майна, зарахувавши його вартість в рахунок плати за користування ним, або вимагати відшкодування вартості ремонту.

13.2.2.Вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків.

13.3.Орендар має право поліпшити майно, яке є предметом цього Договору, виключно за попередньою письмовою згодою на це Орендодавця.    

13.4.Якщо поліпшення, здійснені Орендарем, можуть бути відокремлені від майна без його пошкодження, останній має право на їх вилучення.

13.5.Витрати на поліпшення майна, здійснені Орендарем, які не можуть бути відокремлені від вказаного нерухомого майне не підлягають відшкодуванню Орендодавцем та не можуть бути зараховані Орендарем чи Орендодавцем в рахунок плати за користування майном.    

13.6.Якщо в результаті поліпшення майна, створена нова річ, Орендар не набуває жодних прав на нерухомого майна та не стає його співвласником.

14.  Зміна, припинення, розірвання та відмова від Договору оренди

14.1.Зміна, розірвання, припинення чи відмова від цього Договору в односторонньому порядку не допускаються, крім випадків, які прямо передбачені цим Договором.   

14.2.Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за вказаним Договором.

14.3.Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання даного Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

14.4.У разі якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) цього  Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений, п. 14.3. даного Договору, строк, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду.   

14.5. Вказаний Договір припиняється у разі ліквідації Орендаря як юридичної особи, в порядку встановленому чинним законодавством України, а також в разі визнання його банкрутом.

14.6.Орендодавець має право відмовитись від цього Договору, надіславши на адресу Орендаря письмовий лист, і вимагати повернення майна, якщо Орендар не вносить плату за користування майном протягом 2 (двох) місяців.   

В разі відмови Орендодавця від цього Договору, Договір вважається розірваним з моменту одержання Орендарем письмового повідомлення Орендаря про відмову від цього Договору, за адресою місця знаходження нежилих приміщень, що є предметом цього договору, а саме: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, особисто чи направлення цінного листа, про що буде свідчити розрахунковий документ про його відправлення, і буде вважатись належним повідомленням.  

14.7.Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору, якщо Орендар:

14.7.1.Своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження майна.

14.7.2. Без письмового дозволу Орендодавця передав нерухоме майно у користування іншій особі;

14.7.3.Користується нерухомим майном всупереч договору або його призначенню, зокрема в порушення п. п. 4 цього Договору;  

14.7.4.Не здійснив поточного ремонту у випадках передбачених цим Договором;   

14.7.5.В інших випадках передбачених цим Договором.

14.8.Орендар має право вимагати розірвання цього Договору, якщо Орендодавець передав у користування майно, якість якого не відповідає умовам даного Договору, зокрема розділу 12.

15.            Відповідальність сторін та вирішення спорів.

15.1.У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором. Порушенням зобов’язання є невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

15.2.Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.

15.3.Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

15.4.Якщо Орендар порушив строки сплати орендної плати, які передбачені п. 9.2. цього Договору, на користь Орендодавця або ж сплатив у меншому розмірі ніж той, що передбачений п. 9.1. даного Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця додатково пеню в розмірі 1% від суми невиконаного чи не належно виконаного грошового зобов’язання за кожен день.

15.5.У випадку порушення строків передання Орендарем майна Орендодавцю після розірвання чи припинення цього Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця збитки, які становлять розмір орендної плати за користування майном у відповідності до умов цього Договору.        

15.6.У випадку порушення Орендарем умов п. 4 цього Договору щодо використання майна, переданого в оренду, останній сплачує на користь Орендодавця штраф у розмірі 100 % від суми сплачених за період строку дії цього Договору, платежів за користування майном.

15.7.У випадку передання Орендарем майна, що є предметом цього Договору, в суборенду будь-якім іншим особам, з порушенням порядку встановленого п. 12 даного Договору, зокрема без попередньої письмової згоди Орендодавця на передачу майна в суборенду, Орендар сплачує штраф у розмірі 100 % від суми перерахованих, за період строку дії цього Договору, Орендарем платежів за користування майном.        

16.     Строк дії Договору та порядок його припинення.

16.1.Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту досягнення домовленості сторонами з усіх істотних умов, підписання Сторонами цього Договору і діє до ___________________ року.

16.2. Обчислення строку дії цього Договору, передбаченого п. 16.1 даного Договору, починається з моменту підписання Акту прийняття, передбаченого п. 10.1., вказаного Договору.

16.3.Цей Договір вважається припиненим з моменту закінчення строку його дії, передбаченого п. 16.1 даного Договору, та підписання Акту повернення, передбаченого п. 10.2. цього Договору.

16.4.Орендар, який належно виконує свої обов’язки за цим Договором, після спливу строку даного Договору має переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди на новий строк.

16.5.Не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до спливу строку користування, зазначеного в п. 17.1. цього Договору, будь-яка із Сторін може запропонувати іншій Стороні укласти договір оренди на новий строк на умовах даного Договору або інших умовах, або ж одна із Сторін може попередити іншу сторону про відмову від укладання договору оренди на новий строк.

16.6.У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право Орендаря на укладання нового договору оренди припиняється.   

16.7.Якщо Орендар продовжує користуватись майном після закінчення строку цього Договору, то, за відсутності заперечень Орендодавця протягом одного місяця, даний Договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений Договором та на тих самих умовах.

16.8.Заперечення Орендодавця, зазначене в п. 16.7 даного Договору, повинно бути викладене в письмовій формі та вручене Орендарю за адресою місця знаходження нежилих приміщень, що є предметом цього договору, а саме: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79, в порядку передбаченому п. 14.6 цього Договору.  

17.     Прикінцеві положення.

17.1.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

17.2.Пропозиції, попередження та будь-які листи чи повідомлення передбачені даним договором, викладаються у письмовій формі та належним чином вручаються іншій Стороні, тобто або ж рекомендованим листом із внутрішнім описом поштового вкладення, або ж під розписку особі, яка уповноваження на прийняття поштової кореспонденції.     

17.3.Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

17.4.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

17.5.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

17.6.Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

17.7.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

18.     Додатки до Договору

18.1. До договору додається:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.        Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

Підписи

 

ОРЕНДАР

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

 сторін

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації