Договір оренди нежилих приміщень

 Д О Г О В І Р

оренди нежилих приміщень

           м. Київ                                                                                                        «__» _________ 2011 року

____________________________________________________, надалі іменується «Орендодавець», з одного боку

та

____________________________________________________, надалі іменується «Орендар», з другого боку

(в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір оренди нежилого приміщення (надалі іменується «Договір») про наступне.

1. Загальні положення

1.1. Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627 Цивільного кодексу України.

1.2. Сторони в договорі відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої правовідносини, які викладені нижче, на власний розсуд.

1.3.В даному Договорі сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для Сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

1.4.До вказаного договору застосовуються лише загальні принципи, засади та положення про договір найму (найму будівлі або іншої капітальної споруди), обмеживши та змінивши його тим колом умов, які запропонували Сторони та відповідно погодили.

2.        Предмет договору оренди

2.1. За вказаним Договором Орендодавець передає Орендарю в платне користування, протягом строку встановленого цим Договором, нежилі приміщення, зазначені в п. 2.3. цього Договору, а Орендар в свою чергу зобов’язаний прийняти вказані приміщення в користування, вчасно справляти плату за користування ним в порядку і в розмірі встановленому цим Договором та після закінчення строку користування повернути його в належному стані, з урахуванням нормального зносу. 

2.2.Предметом даного Договору є неподільна та нерухома річ – нежилі приміщення, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні.  

2.3.Нежилі приміщення, які є предметом даного Договору, знаходиться _________________________________________, згідно поверхневого плану, що міститься в технічному паспорті виданого ____________________________________, площа яких складає _______ кв. м., (далі по тексту – «майно» або «нежилі приміщення»).

3.        Право власності Орендодавця.

3.1.Орендодавець гарантує та запевняє, що нежилі приміщення, які вказані в п. 2.3. цього Договору та є його предметом, належать Орендодавцю на праві приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу _______________________.                 

3.2.Орендодавець повідомляє, що нежилі приміщення, які вказані в п. 2.3. цього Договору та є його предметом, не відчужені, та не передані у користування третім особам та не обтяжені правами третіх осіб, крім тих прав, що передаються за цим договором орендарю.  

3.3.У разі відчуження Орендодавцем майна чи іншим шляхом переходу права власності на нього третім особам (новому власнику), даний Договір оренди припиняється.  

4.        Мета використання майна Орендарем.

4.1.Орендодавець передає Орендарю нежилі приміщення, вказаний в п. 2.3. цього Договору, з метою використання їх для __________________________________.               

4.2.Орендар не має право змінювати цільове використання майна без письмової згоди Орендодавця.  

4.3.Не може бути змінено Орендарем використання майна на розміщення в нежилих приміщеннях промислового виробництва для цілей господарської діяльності

5.        Права Орендодавця

5.1. Відповідно до умов цього договору Орендодавець має наступні права:

5.1.1.В присутності Орендаря, здійснювати контроль за наявністю, цілісністю, схоронністю та цільовим використанням майна, переданого в користування Орендарю, необмежену кількість разів на місяць, завчасно попередивши про це Орендаря, однак не менш ніж за один день до часу проведення такої перевірки.   

5.1.2.Відчужувати або іншим способом передавати право власності на майно третім особам, без згоди Орендаря.

5.1.3.Вимагати в письмовій формі від Орендаря проведення ним поточного ремонту майна, переданого в користування за цим Договором.

5.1.4.Вимагати відшкодування завданих збитків у разі погіршення майна з вини Орендаря.

5.1.5.Вимагати від Орендаря сплати орендної плати в порядку та на умовах передбачених в цьому Договорі.   

5.1.6.Користуватись іншими правами, наданих даним Договором. 

6.        Обов’язки Орендодавця

6.1. Відповідно до умов цього договору Орендодавець зобов’язаний:

6.1.1. Передати Орендарю майно, зазначене в п. 2.3. цього Договору в порядку та на умовах передбачених вказаним Договором.

6.1.2. Попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я фізичних осіб, а також майна Орендаря, або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.     

6.1.3. Забезпечити безперешкодне використання Орендарем приміщень, що орендуються на умовах даного Договору та безперешкодного доступу до них.     

6.1.4. За власний рахунок усувати технічні несправності, аварії, поломки та інші недоліки майна, які сталися не з вини Орендаря в строки погоджені з ним.       

6.1.5. У присутності Орендаря перевірити стан майна, яке повертається ним Орендодавцю.

6.1.6. Виконувати інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору.

7.        Права Орендаря

7.1. Відповідно до умов цього Договору Орендар має право:

7.1.1.Вимагати від Орендодавця передачі майна, зазначеного в п. 2.3. цього Договору в порядку та на умовах встановленому вказаним Договором.     

7.1.2.Користуватись майном у відповідності до умов цього Договору.

7.1.3.Змінювати внутрішній інтер’єр майна на власний.      

7.1.4.Здійснювати поліпшення, перепланування, технічне переоснащення, реконструкцію, за умови, що такі дії не призведуть до порушень будівельних, санітарних, екологічних та інших норм та правил експлуатації майна, виключно за попередньої письмової згоди на це Орендодавця.  

7.1.5.Обладнувати та розміщувати власне майно в межах нежилого приміщення, що передано Орендарю в користування, на власний розсуд.

7.1.6.Позначати своє місце знаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок перед входом до приміщення.     

7.1.7.Користуватись іншими правами, наданими даним Договором.

8.        Обов’язки Орендаря

8.1. Відповідно до умов цього Договору Орендар зобов’язаний: 

8.1.1. Справляти плату за користування майном в порядку, в строки та на умовах встановлених цим Договором.

8.1.2. Здійснювати за рахунок власних коштів поточний ремонт майна, переданого в користування за цим Договором.

8.1.3. Користуватись майном виключно за цільовим призначенням у відповідності до умов цього Договору.

8.1.4.Усунути погіршення майна, які сталися з його вини.

8.1.5. Відшкодувати на загальних підставах шкоду, завдану з вини орендаря третім особам, внаслідок використання майна на умовах оренди.

8.1.6.Безперешкодно допускати Орендодавця до майна, що передано в користування, в порядку встановленому цим Договором.

8.1.7. Повернути майно, передане останньому в користування, у випадках та в порядку встановленому цим Договором.

8.1.8.Діяти добросовісно та дбайливо, що свідчило б про ставлення до майна, як до власного.   

8.1.9.Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших правил експлуатації нежилих приміщень, переданих в користування на підставі цього Договору, а також правил користування тепловою та електричною енергією.   

8.1.10. Здійснювати інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору.   

9.        Розмір та строки внесення плати за користування майном (орендна плата) та компенсації сплачених комунальних послуг

9.1.За користування майном Орендар справляє на користь Орендодавця плату (орендну плату), в розмірі ______________________ за кожен місяць користування вказаним майном, з урахуванням ПДВ. 

9.2.Плата за користування майном справляється Орендарем на користь Орендодавця кожного місяця у строк не пізніше ніж до ___  числа місяця наступного за місяцем, за який здійснюється плата, авансовим платежем.

9.3.Орендодавець та Орендар домовились, що протягом перших _________ місяців орендна плата становить _______________________ грн., однак не більше ніж до моменту отримання Орендарем Ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в сфері ___________________________, яку Орендар зобов’язаний сплачувати на користь Орендодавця в строки встановлені п. 9.2. цього Договору. Після спливу строку встановленого даним пунктом Договору, однак в будь-якому випадку не пізніше ніж отримання Орендарем відповідної Ліцензії, Орендар сплачує на користь Орендодавця розмір орендної плати передбачений п. 9.1 цього Договору в строки та в порядку передбаченому п. 9.2. даного Договору. 

9.4.Орендар зобов’язаний протягом _________ днів, з моменту прийняття майна за цим Договором в користування, перерахувати орендну плату на користь Орендодавця в розмірі передбаченому п. 9.3 даного Договору, а після спливу обставин передбачених п. 9.3. сплачувати орендну плату в розмірі, в порядку та в строки передбачені п. п. 9.1, 9.2 цього Договору.   

9.5.Якщо Орендар прострочив плату за користування майном або ж не вніс частково чи в повному обсязі орендну плату, наступна ним плата з користування приміщеннями зараховується в рахунок заборгованості за попередній місяць (місяці) і лише в подальшому, у випадку сплати Орендарем орендної плати, вона зараховується в рахунок поточних платежів як плату за користування майном.  

9.6.Розмір орендної плати може бути змінений (збільшений чи зменшений) лише за згодою сторін, шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору. Одностороння зміна стороною розміру орендної плати – не допускається.

9.7.Сторони домовились, що через кожні 12 місяців протягом терміну дії договору, що передбачений його п. 16.1., Орендодавець та Орендар здійснюють перегляд розміру орендної плати, що передбачений п. 9.1 Договору, у випадку зміни ринкової (дійсної) вартості нежилих приміщень, що є предметом договору оренди, більш ніж на 20 % від тієї вартості, яка становила на момент укладання даного Договору (в сторону збільшення вартості майна). В такому випадку новий розмір орендної плати буде пропорційно збільшений порівняно з вартістю нежилого приміщення визначеного на момент укладання договору та через кожні дванадцять місяців. Ринкова (дійсна) вартість нежилого приміщення визначається шляхом замовлення Орендодавцем (або ж спільно з Орендарем) відповідної оцінки майна у суб’єктів оціночної діяльності, за законодавством України яким надано право проведення відповідної оцінки, надання висновку та звіту про оцінку майна. Після спливу кожних 12 місяців протягом терміну дії договору, у випадку збільшення ринкової вартості майна, Орендодавець направляє Орендарю повідомлення про зміну розміру орендної плати, копію висновку та звіту про оцінку майна та проект додаткової угоди до договору оренди в двох примірниках поштовою кореспонденцією у вигляді цінного листа з внутрішнім описом, доказом відправлення якого є розрахунковий документ та внутрішній опис за адресою місця знаходження Орендодавця. Орендар зобов’язаний протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання відповідного повідомлення, підписати додаткові угоди про зміну розміру орендної плати та направити один примірник додаткової угоди на адресу місця знаходження Орендодавця. У випадку недосягнення згоди між сторонами щодо збільшення розміру орендної плати у випадку збільшення ринкової (дійсної) вартості нежилих приміщень, що є предметом договору оренди, більш ніж на 20 %, не підписання Орендарем додаткової угоди до Договору за будь-яких причин, або ж не направлення протягом десятиденного терміну на адресу Орендодавця підписаної Орендарем додаткової угоди про збільшення розміру орендної плати – договір оренди вважається припиненим, і в Орендаря виникає обов’язок щодо повернення майна передбачений п. 10.4 цього Договору.               

9.8.Орендар сплачує орендну плату за користування нежилими приміщеннями в будь-якому випадку навіть за той час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає і не залежали від вини Орендодавця.         

9.9.У разі виникнення обставин, за яких майно не може бути використане Орендарем в повному обсязі, як передбачено п. 9.9. цього Договору, Сторони письмово можуть погодити інший розмір орендної плати, шляхом укладання додаткової угоди до даного Договору.  

9.10.Справляння Орендарем на користь Орендодавця суми орендної плати, яка перевищує розмір, встановлений п. 9.1. цього Договору, підлягає поверненню Орендодавцем Орендарю, або ж заліку в рахунок майбутніх платежів.

9.11.Орендар зобов’язаний здійснювати компенсацію Орендодавцю сплачених ним комунальних послуг і інших витрат на утримання нежилого приміщення, зазначеного в п. 2.3. цього Договору, для його належного функціонування, на підставі договорів про надання комунальних послуг, укладених Орендодавцем з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, які є виконавцями чи виробниками комунальних послуг і надають такі послуги Орендодавцю, якими користуються Орендар, зокрема, але не виключення, договорів про надання послуг з електропостачання, постачання холодної води та водовідведення, теплопостачання і утримання будинку та прибудинкової території і надання послуг з електрозв’язку, а також інші витрати які необхідні для функціонування приміщення та є обов’язковими виходячи з вимог актів законодавства України. 

9.12.Підставою для компенсації Орендарем сплачених Орендодавцем комунальних послуг і інших витрат на утримання нежилого приміщення для його належного функціонування є квитанції, платіжні доручення, рахунки та інші фінансово-розрахункові документи, на підставі яких Орендодавець сплатив на користь підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, які є виконавцями чи виробниками комунальних послуг, вартість комунальних послуг.

9.13.Орендар здійснює компенсацію Орендодавцю комунальних послуг і інших витрат на утримання нежилого приміщення для його належного функціонування протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання ним  фінансово-розрахункових документів, на підставі якого Орендодавцем були понесені витрати на оплату комунальних послуг, в розмірі таких витрат Орендодавця. 

9.14.Орендар здійснює компенсацію Орендодавцю комунальних послуг і інших витрат на утримання нежилого приміщення для його належного функціонування виключно в розмірі тих витрат, які були понесені Орендодавцем та зазначені у фінансово-розрахункових документах, на підставі яких були сплачені ним комунальні послуги та інші витрати на утримання нежилого приміщення.        

10.    Порядок та умови передачі майна в користування та їх повернення

10.1. Передача Орендодавцем майна, в користування Орендарю здійснюється на підставі Акту передачі (далі по тексту – «Акт передачі»), якій обов’язково підлягає підписанню Сторонами.     

10.2.Повернення Орендарем майна Орендодавцю здійснюється на підставі Акту повернення майна (далі по тексту – «Акт повернення»), якій обов’язково підлягає підписанню Сторонами.     

10.3.Орендодавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів після укладання даного Договору передати Орендарю майно в користування, а Орендар повинен прийняти його, після чого Сторони підписують в двох примірниках Акт передачі майна, кожен з яких має однакову юридичну силу.        

10.4.З моменту припинення, розірвання чи відмови від даного Договору, відповідно до його умов, Орендар зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів передати майно Орендодавцю, в свою чергу останній повинен прийняти його, після чого Сторони підписують в двох примірниках Акт повернення майна, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10.5.Акт передачі та Акт повернення повинен містити необхідну інформацію про стан майна на момент його передачі чи повернення.

10.6.Після підписання Сторонами Акту передачі або Акту повернення, майно вважається таким, що передані або повернуті відповідно Орендарю або Орендодавцю в належному стані.

11.    Якість майна переданого в користування.

11.1.Орендодавець зобов’язаний передати Орендарю майно у стані, що відповідають умовам цього Договору.

11.2.Орендодавець повинен попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я фізичних осіб, а також майна Орендаря, або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.

11.3.Орендар зобов’язаний у присутності Орендодавця перевірити стан майна на придатність його для необхідного використання за цим Договором

11.4.Якщо Орендар у момент передання майна в його володіння та підписання Акту передачі не переконається у придатності його для необхідного використання за цим Договором, майно вважається таким, що передане в належному стані.           

11.5.Орендодавець гарантує, що в нежилих приміщеннях, які передаються в користування Орендарю, проведений капітальних ремонт, має всі необхідні комунікації, зокрема водопостачання та водовідведення, теплопостачання та електропостачання, при цьому майно збереже свій первісний стан, який існував на момент укладання даного Договору, протягом всього терміну його дії, з врахуванням нормального для цієї речі зношення.

11.6.Орендар зобов’язаний усунути погіршення майна, які сталися з його вини.

12.    Передача майна в суборенду.

12.1.Орендар має право передати все майно або його частину за плату в користування іншій особі (суборенда) виключно за попередньою письмовою згодою Орендодавця.   

12.2. Строк договору суборенди не може перевищувати строк дії цього Договору.

12.3. Отримані доходи від передання Орендарем майна в суборенду іншим особам, є власністю Орендаря.    

13.    Ремонт та поліпшення майна

13.1.Поточний ремонт майна, переданого Орендодавцем в користування за цим Договором, проводиться Орендарем за його рахунок.

13.2.Орендар має право поліпшити майно, яке є предметом цього Договору, в тому числі здійснити перепланування, технічне переоснащення, реконструкцію виключно за попередньою письмовою згодою на це Орендодавця.    

13.3.Якщо поліпшення, здійснені Орендарем, можуть бути відокремлені від майна без його пошкодження, останній має право на їх вилучення.

13.4.Витрати на поліпшення майна (перепланування, технічне переоснащення, реконструкцію, тощо), здійснені Орендарем, які не можуть бути відокремлені від вказаного нерухомого майне, не підлягають відшкодуванню Орендодавцем та не можуть бути зараховані Орендарем чи Орендодавцем в рахунок плати за користування майном, не залежно від того чи надавалася згода Орендодавцем на проведення таких поліпшень чи ні.      

13.5.Якщо в результаті поліпшення майна, створена нова річ, Орендар не набуває жодних прав на нерухомого майна та не стає його співвласником.

14.    Зміна, припинення, розірвання та відмова від Договору оренди

14.1.Зміна, розірвання, припинення чи відмова від цього Договору в односторонньому порядку не допускаються, крім випадків, які прямо передбачені цим Договором.   

14.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за вказаним Договором.

14.3.Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання даного Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

14.4.У разі якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) цього  Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений, п. 14.3. даного Договору, строк, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду.   

14.5.Вказаний Договір припиняється у разі ліквідації Орендаря як юридичної особи, в порядку встановленому чинним законодавством України, а також в разі визнання його банкрутом.

14.6.Орендодавець має право відмовитись від цього Договору, надіславши на адресу Орендаря письмовий лист, і вимагати повернення майна, якщо Орендар не вносить плату за користування майном протягом 2 (двох) місяців. Письмовий лист Орендодавця про відмову від договору з вказаних вище підстав вважається врученим, а договір відповідно припиненим (розірваним), через 5 (п’ять) днів після направлення його поштовою кореспонденцією у вигляді цінного листа з внутрішнім описом, доказом відправлення якого є розрахунковий документ та внутрішній опис за адресою місця знаходження нежилих приміщень, що є предметом цього договору, а саме: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 2-А.   

14.7.Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору, якщо Орендар:

14.7.1. Своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження майна.

14.7.2. Без письмового дозволу Орендодавця передав нерухоме майно у користування іншій особі;

14.7.3.Користується нерухомим майном всупереч договору або його призначенню, зокрема в порушення розділу 4 цього Договору;  

14.7.4.В інших випадках передбачених цим Договором.

14.8.Орендар має право вимагати розірвання цього Договору, якщо Орендодавець передав у користування майно, якість якого не відповідає умовам даного Договору, зокрема розділу 12.

14.9.Орендодавець має право відмовитись від даного договору в будь-який час, попередивши Орендодавця письмово не менш ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку дії цього Договору у випадку наявності в Орендодавця наміру використовувати дане майно для власної мети у господарській діяльності.  

14.10.Даний договір може бути припиненим за письмовою згодою Орендаря та Орендодавця, про що сторонами укладається додаткова угода до даного договору про його розірвання.

14.11.Реорганізація Орендаря чи Орендодавця не є підставою для зміни, припинення чи розірвання даного договору.

15.              Відповідальність сторін та вирішення спорів.

15.1.У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором. Порушенням зобов’язання є невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

15.2.Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.

15.3.Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

15.4.Якщо Орендар порушив строки сплати орендної плати, які передбачені п. п. 9.2., 9.4 цього Договору, на користь Орендодавця або ж сплатив у меншому розмірі ніж той, що передбачений п. п. 9.1., 9.2,  даного Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця додатково пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного чи не належно виконаного грошового зобов’язання за кожен день.

15.5.У випадку порушення строків передання Орендарем нерухомого майна Орендодавцю після розірвання чи припинення цього Договору, зокрема, але не виключення, відмови у підписанні Акту приймання, Орендар сплачує на користь Орендодавця неустойку, яка становить подвійний розмір орендної плати, встановлений п. 9.1 цього Договору, за користування нерухомим майном за час прострочення.  

15.6.У випадку порушення Орендарем умов п. 4 цього Договору щодо цільового використання майна, переданого в оренду, останній сплачує на користь Орендодавця штраф у розмірі 100 % від суми сплачених за період строку дії цього Договору, платежів за користування майном.

15.7.У випадку передання Орендарем нежилих приміщень, що є предметом цього Договору в суборенду будь-якім іншим особам, з порушенням порядку встановленого п. 12 даного Договору, зокрема без попередньої письмової згоди Орендодавця на передачу майна в суборенду, Орендар сплачує штраф у розмірі 100 % від суми перерахованих, за період строку дії цього Договору, Орендарем платежів за користування майном. 

15.8.У випадку прострочення Орендодавцем терміну передачі орендованого приміщення за договором оренди, останній сплачує на користь Орендаря пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми місячної орендної плати за кожен день прострочення. 

16.        Строк дії Договору та порядок його припинення.

16.1.Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту досягнення домовленості сторонами з усіх істотних умов, підписання Сторонами цього Договору і діє до ___________________ року.

16.2.Обчислення строку дії цього Договору, передбаченого п. 16.1 даного Договору, починається з моменту підписання Акту передачі, передбаченого п. 10.1., вказаного Договору.

16.3.Цей Договір вважається припиненим з моменту закінчення строку його дії, передбаченого п. 16.1 даного Договору, та підписання Акту повернення, передбаченого п. 10.2. цього Договору.

16.4.Орендар, який належно виконує свої обов’язки за цим Договором, після спливу строку даного Договору має переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди на новий строк.

16.5.Не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до спливу строку користування, зазначеного в п. 16.1. цього Договору, будь-яка із Сторін може запропонувати іншій Стороні укласти договір оренди на новий строк на умовах даного Договору або інших умовах, або ж одна із Сторін може попередити іншу сторону про відмову від укладання договору оренди на новий строк.

16.6.У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право Орендаря на укладання нового договору оренди припиняється.   

16.7.Якщо Орендар продовжує користуватись майном після закінчення строку цього Договору, то, за відсутності заперечень Орендодавця протягом одного місяця, даний Договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений Договором та на тих самих умовах.

16.8.Пропозиція Орендаря, що зазначена в п. 16.5 цього Договору та заперечення Орендодавця, передбачена п. 16.7 даного Договору, повинні бути викладені в письмовій формі та надіслані поштовим відправленням у вигляді цінного листа з внутрішнім описом за адресою місця знаходження Орендаря, яким є нежилі приміщення, що є предметом цього договору, а саме: Київська область м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 2-А, та Орендодавця, місце знаходження якого є таж сама адреса, доказом відправлення яких є розрахунковий документ (чек, квитанція, тощо) та внутрішній опис. 

17.        Прикінцеві положення.

17.1.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

17.2.Пропозиції, попередження та будь-які листи чи повідомлення передбачені даним договором, викладаються у письмовій формі та належним чином вручаються іншій Стороні, тобто або ж рекомендованим листом із внутрішнім описом поштового вкладення, або ж під розписку особі, яка уповноваження на прийняття поштової кореспонденції.    

17.3.Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

17.4.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

17.5.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

17.6.Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

17.7.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

18.        Додатки до Договору

18.1.До договору додається:


 

19.        Місцезнаходження і реквізити Сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

Підписи

 

ОРЕНДАР

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

сторін

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації