Договір перевезення ванатжу автомобільним вантажним транспортом (без складання перевізного документу (ТТН)

 ДОГОВІР № __

перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом

м. Київ                                                                                                             «_» лютого 2012 р.

____________________________________________________________ що надалі іменується «Перевізник», з однієї сторони, і _________________________________________________________, що надалі іменується «Замовник», з іншої сторони (разом Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору та умови перевезення

1.1.За даним Договором одна сторона – Перевізник зобов’язується здійснювати доставку ввіреного їй другою стороною – Замовником (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а Замовник (вантажовідправник) зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

1.2.Даний Договір укладено з метою здійснення систематичних перевезень впродовж річного строку його дії.

1.3.Правовідносини сторін щодо перевезення вантажів вантажним автомобільним транспортом регулюється цим Договором, а в частині, що не врегульовано ним – регулюється Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про автомобільний транспорт», Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні та іншими законодавчими актами України.

1.4.Перевезення вантажів автомобільним транспортом здійснюється Перевізником виключно в межах м. Києву за маршрутом, який визначається Замовником і повідомляється про нього Перевізнику в день подання транспортного засобу для завантаження вантажу, без попереднього повідомлення Перевізника про маршрут руху його транспортного засобу.

1.5.Замовник самостійно визначає одержувачів вантажів і в день подання Перевізником транспортного засобу для завантаження інформує його про це, без попереднього узгодження контактних даних та адрес знаходження вантажоодержувачів та місць розвантаження вантажу.          

1.6.Вантаж, який планується до перевезення автомобільним транспортом Перевізника, його найменування, вага та інші характеризуючи та ідентифікуючі ознаки, визначається Замовником самостійно і повідомляється про нього в день доставляння транспортного засобу під завантаження вантажу. Однак, сторони домовились, що характер вантажу повинен бути - ____________________________________________, вага якого не повинна перевищувати _______ кг. У випадку, якщо Замовник потребуватиме перевезення вантажу, який за характером буде відмінний від вантажу, що зазначений в цьому пункті Договору, подальше перевезення можливе виключно після внесення відповідних зміни до цього Договору, з набранням чинності яких Перевізник може перевозити товар з іншими характеризуючими ознаками.     

1.7.Перевізник зобов’язується щоденно в період часу починаючи з ___ по ____ год. забезпечити надання Замовнику транспортного засобу під завантаження вантажу в стані належному для перевезення вантажів за адресою: м. Київ, вул. ___________________ Перевізник самостійно визначає тип та марку вантажного транспортного засобу необхідно для перевезення вантажу Замовнику. У випадку, якщо Замовник не потребує перевезення вантажу в той чи інший день, останній зобов’язаний за _____ (днів, годин) повідомити про це Перевізника. В такий день перевезення вантажу не відбувається.

1.8.Строки перевезення вантажу за маршрутом в межах м. Києва від Замовника до вантажоодержувача чи від одного вантажоодержувача до іншого визначається попередньо Замовником і в день подання транспортного засобу до завантаження повідомляється Перевізнику. Строки, які визначаються та встановлюються Замовником повинні бути реальними та здійсненними, і якщо вони не відповідають дійсності можуть бути змінені Перевізником без шкоди інтересам Замовника. 

1.9.За наслідками виконання своїх зобов’язань щодо перевезення вантажів в межах одного робочого дня, Перевізник складає Акт наданих послуг в двох примірниках та рахунок на оплату провізної плати, які не пізніш ніж через _______ днів передаються Замовнику. Дані документи передаються особисто Змовнику, про що останній робить відмітку про їх отримання, або ж направляються рекомендованим чи цінним листом з описом вкладення на адресу, що зазначена в цьому Договорі. Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання вказаних вище документів підписати один примірник Акту наданих послуг та передати його Перевізнику або ж направити рекомендованим чи цінним листом з описом вкладення на адресу Перевізника, що зазначена цьому Договорі. У випадку відмови Змовника від підписання Акту наданих послуг, останній зобов’язаний скласти мотивовану письмову відповідь та направити (передати) її Перевізнику в порядку, що передбачений для направлення (передання) Акту наданих послуг. Якщо протягом 10 (десяти) днів, з моменту отримання вказаних вище документів від Перевізника, останній не отримав примірник Акту про надані послуги від Замовника, вважається, що такий Акт про надані послуги підписаний Замовником.  

1.10.В Актах наданих послуг Перевізник повинен зазначити маршрут руху транспортного засобу з вантажем в межах м. Києва, вантажоодержувача чи вантажоодержувачів, їх адреси, інші контактні дані та вантаж, щоб був їм доставлений, час подання транспортного засобу для розвантаження одержувачу (-ам) та інші дані, які нерозривно пов’язані із перевезенням вантажу За завданням Замовник.            

2.Права та обов'язки сторін

2.1.Права та обов'язки Замовника (вантажовідправника):

2.1.1.Забезпечити завантаження (розвантаження) транспортного засобу, а також належне оформлення всіх необхідних супровідних документів в нормативний термін ___ з моменту прибуття автомобіля для завантаження (розвантаження).  

Замовник зобов’язаний підготувати вантаж до перевезення з урахуванням необхідності забезпечення транспортабельності та збереження його в процесі перевезення.

2.1.2.Забезпечити правильне та повне оформлення документів на вантаж. Перевізник не зобов’язаний перевіряти вірність і адекватність цих документів та інформації. Замовник несе відповідальність перед перевізником за будь-які збитки, заподіяні відсутністю, недостатністю чи невірністю таких документів та інформації.

2.1.3.Своєчасно здійснювати оплату провізної плати (плати за перевезення вантажів) в строки  порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

2.2.Права та обов'язки Перевізника:

2.2.1.Забезпечити контроль за правильністю завантаження, розміщення та кріплення вантажу з метою забезпечення збереження вантажу.

Перевізник має право відмовитися від прийняття вантажу до перевезення, що поданий у тарі та (або) упаковці, які не відповідають встановленим вимогам, а також у разі відсутності або неналежного маркування вантажу.

При відсутності в документах відміток (застережень) Перевізника вважається, що вантаж та його упаковка були в справному стані в момент прийняття вантажу до перевезення, та що кількість вантажу відповідало кількості, вказаному в перевізному документі.

2.2.2.Інформувати Замовника (за допомогою засобів електронного зв’язку) про рух транспортного засобу, про затримки під час руху, а також про інші непередбачені обставини , що перешкоджають своєчасній доставці вантажу, завантаженні-розвантаженні.

2.2.3.Якщо з будь-якої причини виконання договору є чи стає неможливим до прибуття вантажу до передбаченого для його доставки місця, Перевізник запитує інструкції в Замовника.   

3.Провізна плата та порядок її справлення

3.1.Провізна плата – плата за перевезення вантажів вантажним автомобільним транспортом встановлюється за попередньою домовленістю сторонами, є вільною та може бути змінена виключено за взаємною згодою сторін цього Договору. Плата за перевезення вантажів визначається та встановлюється сторонами на підставі цін, які діють на підприємстві Перевізника згідно його прейскуранта. Укладаючи даний договір, Замовник підтверджує, що йому відомі ціни Перевізника та порядок їх формування.    

3.2. Вартість транспортних послуг Перевізника за перевезення вантажів становить ______ грн. за кожен день надання таких послуг, яка є фіксованою провізною платою не залежно від маршруту перевезення вантажу в межах м. Києва, кількості вантажоодержувачів, виду, ваги та обсягу вантажу. У випадку, якщо маршрут перевезення буде виходити за межі м. Києва або ж змінити характер вантажу (чи інші умови перевезення), розмір провізної плати також підлягає перегляді і сторони зобов’язані досягнути згоди щодо цієї істотної умови шляхом внесення відповідних змін до цього договору.

3.3.Замовник зобов’язаний сплатити половину провізної плати за день в тому випадку, якщо Перевізником був наданий транспортний засіб для завантаження Замовнику, однак який не завантажив протягом строків, встановлених цим Договором, автомобіль Перевізника.              

3.4.Провізна плата, встановлена п. 3.2. цього Договору, за кожен день надання послуг з перевезення вантажів справляється (вноситься, перераховується) Замовником не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Замовником документів, зазначених в п. 1.9. цього Договору, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок Перевізника в національній грошовій одиниці України – гривні.

4. Відповідальність сторін.

4.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, що передбачені даним Договором, чинного законодавства України, а також нормами міжнародного права, якщо перевезення вантажів здійснюється у міжнародному сполученні.

4.2.Сторона, що порушила свої зобов’язання за Договором, повинна негайно усунути ці порушення та поновити права іншої Сторони, повідомивши її про це.    

4.3.Відповідальність Перевізника за збереження вантажу виникає з моменту прийняття вантажу до перевезення. Відповідальність Перевізника за збереження вантажу припиняється з моменту його видачі вантажоодержувачу в пункті призначення.

4.4.Перевізник звільняється від відповідальності за прострочення в доставці вантажу, якщо прострочення сталося не з його вини.

Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу та пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися не з його вини. Зокрема, перевізник звільняється від відповідальності, якщо втрата вантажу, його ушкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій або недогляду Заявника, внаслідок інструкцій Заявника чи Вантажоодержувача, не викликаних діями або недоглядом з боку Перевізника, внаслідок дефекту вантажу чи внаслідок обставин, уникнути яких Перевізник не міг і наслідки яких він не міг відвернути. Перевізник не звільняється від відповідальності з причини несправності транспортного засобу, яким він користувався для виконання перевезення

4.5.За шкоду, заподіяну при перевезенні вантажу, що сталася з моменту прийняття вантажу для перевезення і до його доставки, Перевізник відповідає:

у разі втрати або нестачі вантажу — в розмірі вартості вантажу, який втрачено або якого не вистачає;

у разі пошкодження вантажу — в розмірі суми, на яку зменшилася його вартість;

у разі втрати вантажу, зданого до перевезення з оголошенням його цінності, — у розмірі оголошеної цінності, якщо не буде доведено, що вона є нижчою від дійсної вартості вантажу.  

Вартість вантажу визначається на підставі біржового котирування чи, за відсутності такого, на підставі поточної ринкової ціни, чи, за відсутності біржового котирування або поточної ринкової ціни, на підставі звичайної вартості товару такого ж роду і якості.

4.6.Сплата штрафу за доставку вантажу з простроченням не звільняє Перевізника від відповідальності за втрату, нестачу або пошкодження вантажу, що сталися внаслідок прострочення.

4.7.Перевізник і Замовник звільняються від відповідальності, якщо ненадання транспортного засобу або невикористання наданого транспортного засобу сталося не з їхньої вини, зокрема у разі припинення (обмеження) перевезення вантажу у певних напрямках та ін.

4.8.В разі несвоєчасної оплати Замовник сплачує Перевізнику штраф у розмірі 10% від суми фрахту (провізної плати) та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день не виконання чи не належного виконання грошового зобов’язання.

4.9.Перевізник несе відповідальність:

4.9.1.За несвоєчасну доставку вантажу Перевізник сплачує Замовнику штраф із розрахунку _______ грн. за кожну ______ запізнення за маршрутом визначеним Замовником.

4.9.2.Якщо Перевізник не надасть Замовнику транспортний засіб під завантаження, Перевізник сплачує штраф із розрахунку 10 % від розміру провізної плати.

4.10. Перевізник не несе відповідальності перед Замовником (вантажовідправник) або вантажоодержувачем у випадках:

- пошкодження вантажів, які не були належним чином упаковані Заявником для перевезення їх вантажним автомобільним транспортом у відповідності до вимог упакування вантажів;

- перевищення терміну транспортування вантажів, якщо затримка або обставини, які його визвали, трапилися не з вини Перевізника;

- видачі вантажу неналежному вантажоодержувачеві з вини Заявника (вантажовідправника);

- затримки доставки вантажів через неправильні вказівки Заявника (вантажовідправника);

- нестачі вантажу при зовнішній цілісності упакування, пломб і печаток Заявника (вантажовідправника);

5.Порядок вирішення спорів щодо перевезень вантажів

5.1. При виникненні спорів Сторони будуть прагнути до їхнього врегулювання шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть прийти до спільної згоди, то спір передається на розгляд Господарському суду м. Києва.

5.2. До пред’явлення Перевізникові позову, що випливає з договору перевезення вантажу, можливим є пред’явлення йому претензії.

5.3.Претензії можуть пред’являтися протягом шести місяців, а претензії щодо сплати штрафів і премій — протягом сорока п’яти днів.

5.4.Перевізник розглядає заявлену претензію і повідомляє Заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців. Претензії щодо сплати штрафу або премії розглядаються протягом сорока п’яти днів.

5.5.Якщо претензію відхилено або відповідь на неї не одержано в строк, зазначений в п. 6.4. даного Договору, Заявник має право звернутися до суду протягом шести місяців з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді.

5.6. Для пред’явлення Перевізником до Заявника (вантажовідправника) та вантажоодержувача позовів, що випливають з перевезення, встановлюється шестимісячний строк.

6.Форс - Мажор

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладання даного Договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти звичайними заходами. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси або інші явища природи, а також війни, воєнні дії, страйки, урядові втручання, зміни діючого законодавства, що обмежують дії однієї зі Сторін у рамках даного Договору.

6.2.При настанні або припиненні обставин, зазначених у п. 6.1. Договору, Сторона, у якої наступили форс-мажорні обставини, повинна в п’ятиденний термін сповістити про це іншу Сторону в письмовому вигляді. Також ця Сторона повинна протягом десяти днів передати іншій Стороні на її прохання підтвердження (документ) компетентного органу або організації відповідної сторони, що свідчить про наявність обставин непереборної сили.

6.3.Перераховані вище обставини продовжують термін виконання зобов’язань за цим Договором на час їхньої дії. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін може перервати дію цього Договору відповідно до законодавства

7. Термін дії договору

7.1. Цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і діє до «__» ________ 2012 року. У випадку, якщо жодна із Сторін протягом 1 (одного) місяця після закінчення дії даного Договору письмово не попередить про припинення його дії, договір вважається продовжений на той самий строк і на тих самих умовах.

7.2.Договір може бути змінений чи розірваний виключно за взаємною згодою обох Сторін. Усі зміни та доповнення до Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами, і становлять невід’ємну частину основного договору.  

7.3.Розірвання договору можливо з ініціативи однієї із сторін за умови попереднього письмового повідомлення про це іншу сторону за 30 днів і виконання всіх взятих на себе зобов’язань, що передбачені даним Договором. 

7.4.Даний Договір складений в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, для кожної із сторін.

9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін:

ПЕРЕВІЗНИК                                                                                            ЗАМОВНИК

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації