Договір перевезення вантажів автомобільним вантажним транспортом

 ДОГОВІР № __

перевезення вантажу автомобільним вантажним транспортом

м. Київ                                                                                                             «_» лютого 2012 р.

___________________________________________________________ що надалі іменується «Перевізник» з однієї сторони, і _________________________________________________________, що надалі іменується «Замовник», з іншої сторони (разом Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Загальні положення та предмет договору

1.1.За даним Договором одна сторона – Перевізник зобов’язується доставити ввірений їй другою стороною – Замовником (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а Замовник (вантажовідправник) зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

1.2.Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням перевізного документа (транспортної чи вантажної накладної, коносамента тощо) відповідно до вимог законодавства. Відсутність, неправильність чи утрата перевізного документа не впливають на існування та чинність договору перевезення. Перевізний документ є первинним доказом укладання договору перевезення, умов цього договору і прийняття вантажу Перевізником.  

1.3.Перевізний документ складається в чотирьох оригінальних примірниках, підписаних Замовником (вантажовідправником) і Перевізником. Перший примірник передається Замовнику (вантажовідправнику), другий супроводжує вантаж, а третій та четвертий залишається у Перевізника.

1.4.Даний Договір укладено з метою здійснення систематичних перевезень впродовж річного строку його дії, за яким Перевізник зобов’язується у встановлені строки приймати, а Замовник  — подавати до перевезення вантажі у погодженому сторонами обсязі.

1.5.Конкретні умови перевезення обумовлюються в «заявці на перевезення», умови якої повинні бути обов’язково погоджені (підписані) сторонами цього Договору та складають в результаті цього його невід’ємну частину. «Заявка на перевезення» має містити наступну інформацію: адресу та контактні дані вантажовідправника, адресу контактні дані вантажоодержувача, дату та час надання транспортного засобу під завантаження, найменування, вагу (брутто) та характер вантажу, адреси проведення митних процедур при завантаженні (розвантаженні), термін доставки вантажу, сума фрахту і терміни оплати та іншу інформацію необхідну для виконання перевезення.

1.6.Сторонами домовились, що дія цього договору поширюється на правовідносини щодо перевезення вантажів вантажним автомобільним транспортом в Україні, а також у міжнародному сполученні.

1.7.Перевізник та Замовник (вантажовідправник) домовились проте, що перевезення вантажів вантажним автомобільним транспортом в межах території України регулюється цим Договором, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про автомобільний транспорт», Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні та іншими законодавчими актами України, а якщо зазначені в договорі місце прийняття вантажу для перевезення і місце, передбачене для доставки, знаходяться у двох різних країнах – Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів, Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) та іншими конвенціями, міжнародними договорами та угодами, учасником якої є України та відповідно нею ратифіковані.  

2.Права та обов'язки сторін

2.1.Права та обов'язки Замовника (вантажовідправника):

2.1.1.Своєчасно інформувати Перевізника про готовність вантажів до завантаження та перевезення, надавати Перевізнику письмову заявку на перевезення вантажів не пізніше 72 годин до початку перевезення.

2.1.2.Забезпечити завантаження (розвантаження) транспортного засобу, його митне оформлення, а також належне оформлення всіх необхідних супровідних документів в нормативний термін: 48 годин - при міжнародних перевезеннях та 24 години при внутрішніх перевезеннях, з моменту прибуття автомобіля для завантаження (розвантаження).  

Замовник зобов’язаний підготувати вантаж до перевезення з урахуванням необхідності забезпечення транспортабельності та збереження його в процесі перевезення і має право застрахувати вантаж.

2.1.3.Забезпечити правильне та повне оформлення перевізних документів (товарно-транспортної документації), згідно вимоги актів законодавства України та міжнародних угод, своєчасно вирішувати питання ліцензування, митної обробки вантажів, ветеринарних і карантинних сертифікатів, необхідних для безперешкодного проходження транспортних засобів країнами, яким проходить маршрут Перевізника.

Своєчасно оформляти попереднє повідомлення або попередню декларацію для безперешкодного проходження транспортного засобу через кордон України. Нормативний простій транспортного засобу на митних переходах не повинен перевищувати 12 годин.

У разі якщо для здійснення перевезення вантажу законодавством або договором передбачено спеціальні документи (посвідчення), які підтверджують якість та інші властивості вантажу, що перевозиться, замовник (вантажовідправник) зобов’язаний передати такі документи перевізникові разом з вантажем.  

Для цілей митних та інших формальностей, які повинні бути здійснені до доставки вантажу, Замовник додає до перевізного документу необхідні додаткові документи або надає їх в подальшому в розпорядження Перевізника, і забезпечує його всією інформацією, якої він може потребувати.

Перевізник не зобов’язаний перевіряти вірність і адекватність цих документів та інформації. Замовник несе відповідальність перед перевізником за будь-які збитки, заподіяні відсутністю, недостатністю чи невірністю таких документів та інформації.

2.1.4.Замовник має право розпоряджатися вантажем, зокрема, вимагати від Перевізника припинення перевезення, зміни місця, передбаченого для доставки вантажу, або здачі вантажу одержувачу, іншому, ніж зазначений у вантажній накладній. В такому випадку сторони зобов’язані погодити заявку на перевезення вантажу на нових умовах, перелік яких визначений п. 1.5. даного Договору.

Замовник втрачає це право з того моменту, коли другий примірник перевізного документу  переданий Одержувачу. З цього моменту і надалі Перевізник керується вказівками Одержувача. Однак, право розпорядження вантажем належить Одержувачу з моменту складання перевізного документу, якщо в ньому Замовником зроблена відповідна позначка.

2.1.5.Своєчасно здійснювати оплату провізної плати (плати за перевезення вантажів) в строки  порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

2.2.Права та обов'язки Перевізника:

2.2.1.Надавати Замовнику письмове підтвердження прийняття замовлень із зазначенням номерів транспортних засобів та П.І.Б. водія.

2.2.2.Забезпечити надання транспортних засобів під завантаження в узгоджений термін в стані належному для перевезення вантажів з урахуванням особливостей і характеру вантажу, зазначених в замовленнях на перевезення вантажу та відповідно санітарним вимогам. Перевізник самостійно визначає тип та марку вантажного транспортного засобу необхідно для перевезення вантажу за заявкою Замовника.              

2.2.3.Забезпечити контроль за правильністю завантаження, розміщення та кріплення вантажу з метою забезпечення збереження вантажу.

Перевізник має право відмовитися від прийняття вантажу до перевезення, що поданий у тарі та (або) упаковці, які не відповідають встановленим вимогам, а також у разі відсутності або неналежного маркування вантажу.

При відсутності в перевізних документах відміток (застережень) Перевізника вважається, що вантаж та його упаковка були в справному стані в момент прийняття вантажу до перевезення, та що кількість вантажу відповідало кількості, вказаному в перевізному документі.

2.2.4.Перевірити правильність заповнення даних в перевізних документах, зокрема в товарно-транспортних накладних (ТТН, СМР) відносно кількості вантажних місць, а також їх маркування та нумерації місць, вагу брутто (нетто) вантажу.

2.2.5.Інформувати Замовника (письмово чи по факсу) про рух транспортного засобу, про затримки під час руху, а також про інші непередбачені обставини , що перешкоджають своєчасній доставці вантажу, його митному оформленню, завантаженні-розвантаженні.

2.2.6.Якщо з будь-якої причини виконання договору є чи стає неможливим до прибуття вантажу до передбаченого для його доставки місця, Перевізник запитує інструкції в особи, яка має право розпоряджатися вантажем (вантажовідправник, вантажоодержувач). 

У разі переривання або припинення перевезення вантажів з незалежних від Перевізника обставин, останній зобов’язаний повідомити вантажовідправника чи вантажоодержувача і одержати від нього відповідне розпорядження щодо вантажу.

2.2.7.Перевізник зобов’язаний повідомити вантажоодержувача про прибуття вантажу на його адресу за _____ днів (годин) до його фактичного прибуття до місця доставки.

3.Прийняття послуг з перевезення вантажів, провізна плата та порядок її справлення

3.1.З моменту прибуття вантажу до передбаченого для його доставки місця вважається, що Перевізник виконав свої зобов’язання щодо перевезення вантажів, обумовлених «замовленням на перевезення» та цим Договором. 

3.2.За наслідками виконання своїх зобов’язань щодо перевезення вантажів, Перевізник складає Акт наданих послуг в двох примірниках та рахунок на оплату провізної плати, які разом з оригіналами перевізних документів (ЦМР, ТТН) не пізніш ніж через 10 (десять) днів з моменту надання послуг з перевезення вантажів передаються Замовнику (вантажовідправнику). Дані документи передаються особисто Змовнику, про що останній робить відмітку про їх отримання, або ж направляються рекомендованим чи цінним листом з описом вкладення на адресу, що зазначена в цьому Договорі. Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання вказаних вище документів підписати один примірник Акту наданих послуг та передати його Перевізнику або ж направити рекомендованим чи цінним листом з описом вкладення на адресу Перевізника, що зазначена цьому Договорі. У випадку відмови Змовника від підписання Акту наданих послуг, останній зобов’язаний скласти мотивовану письмову відповідь та направити (передати) її Перевізнику в порядку, що передбачений для направлення (передання) Акту наданих послуг. Якщо протягом 10 (десяти) днів, з моменту отримання вказаних вище документів від Перевізника, останній не отримав примірник Акту про надані послуги від Замовника, вважається, що такий Акт про надані послуги підписаний Замовником.             

3.3.Провізна плата – плата за перевезення вантажів вантажним автомобільним транспортом встановлюється за попередньою домовленістю сторонами, є вільною та може бути змінена виключено за взаємною згодою сторін цього Договору. Плата за перевезення вантажів визначається та встановлюється сторонами на підставі цін, які діють на підприємстві Перевізника згідно його прейскуранта. Укладаючи даний договір, Замовник підтверджує, що йому відомі ціни Перевізника та порядок їх формування.    

3.4.Вартість транспортних послуг обумовлюється в кожній окремій «заявці на перевезення», яку оформляє Замовник, виходячи із цін, що затверджені Перевізником, та підлягає обов’язковому погодженню останнім, шляхом підписання «заявки на перевезення».    

3.5.Провізна плата за перевезення вантажів справляється (вноситься, перераховується) Замовником не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Замовником документів, зазначених в п. 3.2. цього Договору, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок Перевізника в національній грошовій одиниці України – гривні, якщо інше не обумовлене в «заявці на перевезення».  

4. Відповідальність сторін.

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, що передбачені даним Договором, чинного законодавства України, а також нормами міжнародного права, якщо перевезення вантажів здійснюється у міжнародному сполученні.

4.2.Сторона, що порушила свої зобов’язання за Договором, повинна негайно усунути ці порушення та поновити права іншої Сторони, повідомивши її про це.    

4.3.Відповідальність Перевізника за збереження вантажу виникає з моменту прийняття вантажу до перевезення. Відповідальність Перевізника за збереження вантажу припиняється з моменту його видачі вантажоодержувачу в пункті призначення. Якщо вантажоодержувач не затребував вантаж, що прибув, в установлений строк або відмовився його прийняти, Перевізник має право залишити вантаж у себе на зберігання за рахунок і на ризик Замовника (вантажовідправника), письмово повідомивши його про це. Вантаж, не одержаний протягом місяця після повідомлення Перевізником вантажоодержувача, вважається невитребуваним і реалізується в установленому законодавством порядку.

4.4. Перевізник звільняється від відповідальності за прострочення в доставці вантажу, якщо прострочення сталося не з його вини.

Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу та пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися не з його вини. Зокрема, перевізник звільняється від відповідальності, якщо втрата вантажу, його ушкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій або недогляду Заявника, внаслідок інструкцій Заявника чи Вантажоодержувача, не викликаних діями або недоглядом з боку Перевізника, внаслідок дефекту вантажу чи внаслідок обставин, уникнути яких Перевізник не міг і наслідки яких він не міг відвернути. Перевізник не звільняється від відповідальності з причини несправності транспортного засобу, яким він користувався для виконання перевезення

4.5.За шкоду, заподіяну при перевезенні вантажу, що сталася з моменту прийняття вантажу для перевезення і до його доставки, Перевізник відповідає:

у разі втрати або нестачі вантажу — в розмірі вартості вантажу, який втрачено або якого не вистачає;

у разі пошкодження вантажу — в розмірі суми, на яку зменшилася його вартість;

у разі втрати вантажу, зданого до перевезення з оголошенням його цінності, — у розмірі оголошеної цінності, якщо не буде доведено, що вона є нижчою від дійсної вартості вантажу.  

Вартість вантажу визначається на підставі біржового котирування чи, за відсутності такого, на підставі поточної ринкової ціни, чи, за відсутності біржового котирування або поточної ринкової ціни, на підставі звичайної вартості товару такого ж роду і якості. Розмір відшкодування не може, однак, перевищувати 25 франків за кілограм відсутньої ваги брутто. “Франк” означає золотий франк вагою 10/31 грама проби 0,900.

Крім того, підлягають відшкодуванню: плата за перевезення, мито, а також інші платежі, пов’язані з перевезенням вантажу, у випадку втрати всього вантажу й у пропорції, що відповідає розміру збитку, при частковій втраті; інший збиток відшкодуванню не підлягає.

4.6.Сплата штрафу за доставку вантажу з простроченням не звільняє Перевізника від відповідальності за втрату, нестачу або пошкодження вантажу, що сталися внаслідок прострочення.

4.7.Перевізник і Замовник звільняються від відповідальності, якщо ненадання транспортного засобу або невикористання наданого транспортного засобу сталося не з їхньої вини, зокрема у разі припинення (обмеження) перевезення вантажу у певних напрямках, встановленого у випадках і порядку, передбачених транспортними кодексами (статутами)

4.8.Замовник несе відповідальність за понаднормативний простій автомобіля:

-на території іноземних держав Замовник сплачує Перевізнику штраф із розрахунку 1000,00 гривень за кожну добу простою;

- на території України Замовник сплачує Перевізнику штраф із розрахунку 500,00 гривень за кожну добу простою;

-на митних переходах Замовник сплачує Перевізнику штраф із розрахунку 500,00 гривень за кожну добу простою;

4.9.За відмову Замовника від узгодженого замовлення менш чим за 48 годин (в міжнародному сполученні) та 24 години (при внутрішніх перевезеннях) до подачі транспортного засобу під завантаження, Замовник сплачую Перевізнику штраф із розрахунку 10 % від ставки фрахта.

4.10.В разі несвоєчасної оплати Замовник сплачує Перевізнику штраф у розмірі 10% від суми фрахту (провізної плати) та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми заборгованості.

4.11.Перевізник несе відповідальність:

4.11.1.За несвоєчасну доставку вантажу Перевізник сплачує Замовнику штраф із розрахунку 1000 грн. за кожну добу запізнення при міжнародних перевезеннях та 500,00 грн. за кожну добу запізнення при внутрішніх перевезеннях.

4.11.2.За відмову Перевізника від узгодженого замовлення менш чим за 48 годин (в міжнародному сполученні) та 24 години (при внутрішніх перевезеннях) до подачі транспортного засобу під завантаження, Перевізник сплачує Замовнику штраф із розрахунку 10 % від ставки фрахта.

4.12.Перевізник не несе відповідальності перед Замовником (вантажовідправник) або вантажоодержувачем у випадках:

- пошкодження вантажів, які не були належним чином упаковані Заявником для перевезення їх вантажним автомобільним транспортом у відповідності до вимог упакування вантажів;

- перевищення терміну транспортування вантажів, якщо затримка або обставини, які його визвали, трапилися не з вини Перевізника;

- видачі вантажу неналежному вантажоодержувачеві з вини Заявника (вантажовідправника);

- затримки доставки вантажів через неправильні вказівки Заявника (вантажовідправника);

- нестачі вантажу при зовнішній цілісності упакування, пломб і печаток Заявника (вантажовідправника);

- надання Перевізнику до перевезення контрабандних вантажів і вантажів, що вилучені (заборонені) з вільного товарообігу;

- неправильно або неповно вказані найменування й кількість вантажу, дані про Замовника й вантажоодержувача, місце призначення, місткість і вагу вантажу, об’єм, габаритні розміри;

5.Порядок вирішення спорів щодо перевезень вантажів

5.1.При виникненні спорів Сторони будуть прагнути до їхнього врегулювання шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть прийти до спільної згоди, то спір передається на розгляд Господарському суду м. Києва.

5.2.До пред’явлення Перевізникові позову, що випливає з договору перевезення вантажу, можливим є пред’явлення йому претензії.

5.3.Претензії можуть пред’являтися протягом шести місяців, а претензії щодо сплати штрафів і премій — протягом сорока п’яти днів.

5.4.Перевізник розглядає заявлену претензію і повідомляє Заявника про задоволення чи відхилення її протягом трьох місяців. Претензії щодо сплати штрафу або премії розглядаються протягом сорока п’яти днів.

5.5.Якщо претензію відхилено або відповідь на неї не одержано в строк, зазначений в п. 6.4. даного Договору, Заявник має право звернутися до суду протягом шести місяців з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді.

5.6.Для пред’явлення Перевізником до Заявника (вантажовідправника) та вантажоодержувача позовів, що випливають з перевезення, встановлюється шестимісячний строк.

5.7.Щодо спорів, пов’язаних з перевезеннями вантажів у міжнародному сполученні, термін позовної давності для вимог, що випливають з перевезення, встановлюється в один рік. День початку відліку терміну позовної давності у термін не зараховується. Відлік терміну позовної давності починається:

- у випадку часткової втрати чи пошкодження вантажу, або прострочення в доставці — з дня доставки;

- у випадку втрати всього вантажу — з тридцятого дня по закінченню узгодженого терміну доставки, або, за відсутності такого терміну, — з шістдесятого дня після прийняття вантажу перевізником для перевезення;

- у всіх інших випадках — по закінченню тримісячного терміну з дня укладання договору перевезення.

6.  Форс - Мажор

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли після укладання даного Договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти звичайними заходами. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси або інші явища природи, а також війни, воєнні дії, страйки, урядові втручання, зміни діючого законодавства, що обмежують дії однієї зі Сторін у рамках даного Договору.

6.2.При настанні або припиненні обставин, зазначених у п. 6.1. Договору, Сторона, у якої наступили форс-мажорні обставини, повинна в п’ятиденний термін сповістити про це іншу Сторону в письмовому вигляді. Також ця Сторона повинна протягом десяти днів передати іншій Стороні на її прохання підтвердження (документ) компетентного органу або організації відповідної сторони, що свідчить про наявність обставин непереборної сили.

6.3.Перераховані вище обставини продовжують термін виконання зобов’язань за цим Договором на час їхньої дії. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін може перервати дію цього Договору відповідно до законодавства

7.Термін дії договору

7.1.Цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і діє до «__» ________ 2012 року. У випадку, якщо жодна із Сторін протягом 1 (одного) місяця після закінчення дії даного Договору письмово не попередить про припинення його дії, договір вважається продовжений на той самий строк і на тих самих умовах.

7.2.Договір може бути змінений чи розірваний виключно за взаємною згодою обох Сторін. Усі зміни та доповнення до Договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами, і становлять невід’ємну частину основного договору.  

7.3.Розірвання договору можливо з ініціативи однієї із сторін за умови попереднього письмового повідомлення про це іншу сторону за 30 днів і виконання всіх взятих на себе зобов’язань, що передбачені даним Договором. 

7.4.Даний Договір складений в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, для кожної із сторін.

9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін:

ПЕРЕВІЗНИК                                                                                            ЗАМОВНИК

Average: 3 (2 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації