Договір поставки товарів (обладнання)

 ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ____

обладнання системи пожежної автоматики  

           м. Київ                                                                                «_____» ____________ 2006 року

______________________________________________________________, надалі іменується «ПОСТАЧАЛЬНИК», з одного боку

та

______________________________________________________________, надалі іменується «ПОКУПЕЦЬ», з другого боку (в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали договір поставки обладнання системи пожежної автоматики (надалі іменується «Договір»), про наступне.

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором, одна сторона (Постачальник) зобов’язується передати у зумовлений строк другій стороні (Покупцеві) обладнання ________________________ (далі по тексту - «Товар»), кількість та асортимент якого визначена Специфікацією, якість Товару – Сертифікатом відповідності, а Покупець зобов’язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього певну грошову суму.

1.2. В межах цього Договору, здійснюється передання Товару Постачальником Покупцю шляхом одноразової поставки однією партією всього об’єму Товару, який зазначається в специфікації, або в разі необхідності окремими партіями в межах однієї поставки.       

1.3. До цього Договору щодо поставки Товару застосовується термін та умови DDP (Delivered duty paid), викладених в офіційних правилах тлумачення торгівельних термінів Міжнародної торгової палати «Інкотермс» (в редакції 2000 року).               

2. Ціна Договору

2.1. Ціна товару на момент укладання цього Договору (досягнення усіх істотних умов та його підписання Сторонами) становить ________________ грн., крім того податок  на додану вартість в розмірі 20 %, який складає ______________, всього сума коштів в розмірі _____________________, яка є ціною цього Договору.

2.2. Всі витрати Постачальника пов’язані з перевезенням Товару до місця призначення, зазначеного в п. 4.2. цього Договору, в тому числі витрати по навантаженню, транспортуванню, зберіганню Товару протягом всього часу до моменту його передання Покупцеві, а також всі витрати по митним процедурам, сплаті податків та інших зборів, що підлягають сплаті при імпорті Товару та будь-які інші витрати, пов’язані з виконанням Постачальником своїх зобов’язань щодо поставки Товару Покупцю, включаються до Ціни Договору.

2.3. В тому випадку, якщо на момент митного оформлення та сплати необхідних податків і зборів за Товар, що є предметом цього Договору і який підлягає переданню Покупцеві, офіційно встановлений курс 1 (одного) ЄВРО по відношенню до грошової одиниці України – гривні Національним Банком України збільшиться більш ніж на 5 % (п’ять відсотків), ціна Товару, в частині неоплаченої вартості Товару передбаченої п. 3.3. цього Договору, підлягає уточненню за наступною формулою:

Ц = Цп * (Ко - Кп)

               Ц – уточнена ціна Товару, яка підлягає сплаті згідно п. ______ даного Договору;

               Цп – несплачена частина ціни Товару на момент укладення цього Договору, яка передбачена п. ______

Кп –  офіційно встановлений курс 1 (одного) ЄВРО по відношенню до грошової одиниці України – гривні Національним Банком України на момент укладання цього Договору, і становить _______________    

Ко –  офіційно встановлений курс 1 (одного) ЄВРО по відношенню до грошової одиниці України – гривні Національним Банком України на момент митного оформлення та сплати необхідних податків і зборів за Товар.           

2.4. Остаточна сума коштів, яка підлягатиме сплаті Покупцем на користь Постачальника у випадку уточнення несплаченої частини Ціни Товару, в порядку передбаченому п. 2.3. цього Договору, становитиме різницю між уточненою несплаченою частиною Ціни Товару та неоплаченою частиною Ціни Товару на момент укладання даного Договору.

2.5. Уточнення неоплаченої частини Ціни Товару, в разі зменшення офіційно встановленого курс 1 (одного) ЄВРО по відношенню до грошової одиниці України – гривні Національним Банком України на момент митного оформлення та сплати необхідних податків і зборів за Товар, більш ніж на 5 % (п’ять відсотків), відбувається в порядку передбаченому п. п. 2.3., 2.4. цього Договору.             

2.6. Постачальник повинен письмово повідомити Покупця протягом 5 (п’яти) днів після митного оформлення Товару про уточнення його несплаченої частини Ціни, в зв’язку з офіційно встановленим курсом 1 (одного) ЄВРО по відношенню до грошової одиниці України – гривні, та надсилає пропозицію про зміну Ціни Договору у формі проекту додаткової угоди до цього Договору.

2.7. Сторони уточнюють Ціну Договору, у випадку передбаченому п 2.3. цього Договору, шляхом обов’язкового укладання протягом 3 (трьох) днів, з моменту отримання Покупцем повідомлення Постачальника згідно п. 2.6. даного Договору, додаткової угоди до цього Договору, в якій Сторони встановлюють нову Ціну Договору та грошову суму коштів, яку Покупець зобов’язаний буде сплатити на користь Постачальника як частину неоплаченої вартості Товару, або ж Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю суму грошових коштів у разі зменшення розміру неоплаченої частини Ціни Товару            

3.Оплата товару та порядок здійснення розрахунків

3.1. Покупець зобов’язаний оплатити Постачальнику повну Ціну Товару шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на поточний рахунок Постачальника суму вартості Товару.

3.2. Ціну Товару, передбаченої п. 2.1. цього Договору, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Постачальника шляхом часткової попередньої оплати, яка складає 50 % від Ціни Договору і становить грошову суму коштів в розмірі _______________ грн., протягом 3 (трьох) днів з моменту укладання цього Договору.

3.3.  Остаточна оплата Ціни Товару, яка зазначена в п. 2.1. даного Договору, за поставлений Товар здійснюється Покупцем на користь Постачальника протягом 5 (п’яти) днів з моменту підписання Акту приймання-передачі товару, передбаченого п. 4.4. цього Договору.      

3.4. У разі збільшення суми неоплаченої частини Ціни Товару, з підстав передбачених п. 2.3. цього Договору, внаслідок укладання Сторонами додаткової угоди, згідно п. 2.7. даного Договору, Покупець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днів з моменту укладання вказаної додаткової угоди, сплатити на користь Постачальника остаточну грошову суму коштів як частину неоплаченої Ціни Товару. В такому самому порядку Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю суму грошових коштів у разі зменшення розміру неоплаченої частини Ціни Товару.    

4. Строки і порядок поставки товару

4.1. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару в період протягом 60 календарних днів з дня перерахування Покупцем на поточний рахунок Постачальника грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору, як часткову попередню оплату за Товар.

4.2. Товар, що є предметом цього Договору, Постачальник зобов’язується надати у розпорядження Покупця, на будь-якому транспортному засобі, за адресою:  ________________________________________________________

4.3. Постачальник повинен надати достатнє повідомлення Покупцю про день (дату) поставки Товару, а Покупець зобов’язаний в свою чергу вчинити дії, які відповідно до вимог, що звичайно ставляться, необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання Товару.

4.4. Приймання поставленого Постачальником Товару, здійснюється уповноваженими представниками Сторін на підставі Акту приймання-передачі Товару (далі по тексту – «Акт приймання-передачі товару»), якій підписується вказаними особами та скріплюється печатками Сторін.  З цього моменту Товар вважається наданим Постачальником Покупцю у розпорядження.      

4.5. Якщо Покупець порушить зобов’язання відносно попередньої оплату Товару в порядку та в строки, що передбачено п. 3.2. цього Договору, Постачальник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у вигляді односторонньої відмови від виконання взятого на себе зобов’язання щодо поставки Товару, на умовах та в порядку передбаченому цим Договором та відмовитись від нього, або ж вимагати виконання належним чином свого зобов’язання щодо часткової попередньої оплати Товару.        

4.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими особами Сторін Акту приймання-передачі товару.    

4.7. В тому випадку, якщо Покупець не сплатить на користь Постачальника суму коштів передбачену п. п. 2.3. - 2.7. цього Договору та укладеною додатковою угодою, останній має право вимагати від Покупця сплати вказаної грошової суми, або ж повернення Товару та стягненням збитків, які полягають у витратах Постачальника по навантаженню, транспортуванню, зберіганню Товару протягом всього часу до моменту його передання Покупцеві, а також всі витрати по митним процедурам, сплаті податків та інших зборів, що підлягають сплаті при імпорті Товару.    

5.Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару

5.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання йому Товару.

5.2. У випадку не виконання Покупцем свого зобов’язання передбаченого п. 4.3. цього Договору, останній несе всі ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару починаючі з настання погодженої Сторонами дати його поставки.     

6. Кількість, якість та комплектність товару

6.1. Найменування, загальна кількість товарів, їх технічна характеристика, комплектність та вартість Товару визначається Специфікацією яка підписується Сторонами і є додатком № 1 до цього Договору, що становить його невід’ємну частину.        

6.2. Товар, який є предметом цього Договору, на момент його постачання Покупцю відповідає технічному рівню та умовам державних стандартів, встановлених для таких чи подібних товарів законодавством України.

6.3. Постачальник засвідчує, що якість Товару, відповідає умовам викладеним у цьому Договорі та Сертифікатах відповідності, які є додатками до цього Договору.   

7. Гарантії якості Товару

7.1. Постачальник гарантує нормальну та безперебійну роботу Товару протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати введення його в експлуатацію, але не більше 18 (вісімнадцяти) місяців з дати поставки цього Товару, що є предметом Договору.

7.2. Постачальник зобов’язаний за свій рахунок протягом строку встановленого за домовленістю Сторін усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку, передбаченого п. 7.1. цього Договору, або замінити Товар, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання виробу.

7.3. У разі усунення дефектів у Товарі, на який встановлений гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого він не використовувався через дефекти, а при заміні Товару гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

8. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань та порядок урегулювання спорів

8.1. В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні цим збитки у повному їх обсязі.

8.2. У разі порушення зобов’язань за цим Договором можуть настати такі правові наслідки:

8.2.1. Припинення виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок односторонньої відмови від нього чи його розірвання Стороною, у випадках передбачених даним Договором;

8.2.2.Зміна умов цього Договору, у випадку передбачених даним Договором;

8.2.3.Сплата неустойки (штраф, пеня);

8.2.4.Відшкодування збитків.  

8.3. В разі прострочення Постачальником строків поставки Товару, зазначеного в п. 4.1. цього Договору, останній сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого Товару за кожен наступний день такого прострочення.

8.4. В разі поставки Постачальником Товарів неналежної якості, Покупець має право стягнути з Постачальника штраф у розмірі 3 % від вартості Товару.

8.5. В разі не виконання чи не належного виконання Покупцем свого обов’язку щодо попередньої та остаточної оплати Ціни Товару, що передбачені п. 2.1., 3.2., 3.3. цього Договору, зокрема порушення строків їх сплати, а також щодо оплати грошових коштів передбачених п. 2.3., 2.4. даного Договору, останній зобов’язаний сплатити на користь Постачальника пеню в розмірі 0,1 % від суми не належно виконаного грошового зобов’язання.

8.6. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків не звільняють Сторону від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

8.7. Сторони несуть також іншу відповідальність передбачену умовами цього Договору.

8.8. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.9. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

8.10. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.

8.11. У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, внаслідок не виконання чи не належного виконання зобов’язань іншою Стороною цього Договору, має право звернутися з відповідним позовом до господарського суду.

9. Обставини, які виключають відповідальність – непереборна сила (форс-мажор)

9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання чи неналежного виконання будь-яких умов цього Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання є наслідком обставин, які знаходяться поза сферою контролю Сторони, як то: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, надзвичайні погодні умови, війна, військові дії будь-якого виду, страйки, блокада, громадські безпорядки, арешт чи блокування рахунків в установах банків, неправомірні дії органів державної влади і управління, а також прийняття закону або іншого нормативного акту України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором (надалі  -  "Форс-мажор").

9.2. Сторона, яка знаходиться під дією Форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання Форс-мажору.

9.3. Після припинення Форс-мажору Сторона, яка знаходилася під дією Форс-мажору, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення Форс-мажору.

9.4. Настання, дія і припинення Форс-мажору повинні підтверджуватися документом, виданим уповноваженим на те органом.

10. Строк дії договору, умови та порядок внесення змін до договору та його припинення.

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов та його підписання і діє до належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.  

10.2. Внесення змін у цей Договір або його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, крім випадків встановлених цим Договором. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до господарського суду.

10.3. Внесення змін у цей Договір оформлюється додатковою угодою, яка є його невід’ємною частиною. 

11. Прикінцеві положення

11.1. Сторони застосовують до правовідносин, які виникли на підставі цього Договору, положення чинного законодавства, в частині, що не врегульовано даним Договором.   

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3. Всі зміни, доповнення, додаткові угоди чи акти до цього Договору мають юридичну силу і є невід’ємною частиною даного Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін в 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному примірнику – для кожної із Сторін.

11.4. Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.5. Цей Договір укладений в м. Києві, при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

12. Додатки до Договору

1.1.  До цього Договору додається:

1.1.1.     Специфікація  – Додаток № 1;

1.1.2.     ……………………………..

1.1.3.     …………………………….

1.1.4.     …………………………….

13. Місцезнаходження і реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

Підписи

 

ПОКУПЕЦЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

сторін

 

 

 

 

Average: 5 (5 голосів)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації