Договір про відшкодування вартості понесених витрат по сплаті за житлово-комунальні послуги з централізованого опалення

 

ДОГОВІР

Про відшкодування вартості понесених витрат по сплаті з житлово-комунальні послуги з централізованого опалення

 м. Київ                                                                                                                  «__» листопада 2008 року

 ____________________________________________________________________, надалі іменується «Кредитор», з одного боку

та

____________________________________________________________________,  надалі іменується «Боржник», з другого боку

(в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали цей договір (надалі іменується «Договір») про наступне.

1. Загальні положення

1.1.Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627 Цивільного кодексу України.

1.2. Сторони в договорі відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої правовідносини, які викладені нижче, на власний розсуд.

1.3.В даному Договорі сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для Сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

1.4. До вказаного договору застосовуються лише загальні принципи, засади та положення про договір найму (найму будівлі або іншої капітальної споруди), обмеживши та змінивши його тим колом умов, які запропонували Сторони та відповідно погодили.

2.Предмет договору

2.1.За цим Договором Боржник відшкодовує витрати Кредитора, понесених в рахунок сплати ним теплопостачальній організації за житлово-комунальні послуги з централізованого опалення нежитлової будівлі в порядку та на умовах передбачених цим договором.     

2.2.Кредитором був укладений договір з _____________________________________ про надання послуг з централізованого опалення від ________________ року за № _____, у відповідності до п. ____, якого, останній зобов’язується надавати Кредитору послуги з централізованого опалення, а Кредитор зобов’язується своєчасно сплачувати надані послуги за встановленими тарифами  строки та на умовах передбачених вказаним договором.

У відповідності до п. _____ договору про надання послуг з централізованого опалення від ____________ року за № ___, Кредитор сплачує грошові кошти за опалювальну площі всієї нежитлової будівлі, площею _________, кв. м.      

На праві власності Кредитору належать приміщення, які знаходяться в нежилій будівлі, що розташована в м. Києві, по вул. Харківське Шосе, __, лише площею _____ кв. м., про що свідчить правовстановлюючий документ на приміщення, а саме в свідоцтві про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності та поверхневий план, що міститься в технічному паспорті.  

2.3.Боржнику належать нежилі приміщення, які знаходяться __________________________________________, площа яких складає _______ кв. м., на праві власності (користування), про що свідчить _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4.Сторони домовились, що відшкодуванню підлягають витрати Кредитора понесених ним в рахунок сплати теплопостачальній організації - ____________________________ грошових коштів за житлово-комунальні послуги з централізованого опалення нежитлової будівлі, що знаходиться в м ___________________________________, в частині оплати за опалювальну площу, яка складає _________ кв. м., що належить Боржнику на праві власності (оренди) та якими, на момент укладання цього договору, Боржник користується.   

3. Умови та порядок відшкодування (компенсації) за комунальні послуги з централізованого опалення

3.1.Враховуючи, те, що Кредитор сплачує грошові кошти за надання теплопостачальною організацією послуг за житлово-комунальні послуги з централізованого опалення всієї будівлі, яка знаходиться в м. Києві, по вул. Харківське Шосе, ___, Боржник відшкодовує Кредитору вартість сплачених ним послуг, пропорційно займаній боржником площі приміщення в нежилій будівлі, яка складає ______ кв. м.      

3.2.Тому, виходячи з умов цього Договору, Боржник, зобов’язаний відшкодовувати Кредитору кожного місяця понесені ним витрати в рахунок сплати за житлово-комунальні послуги з централізованого опалення тієї площі будівлі, яку займає Боржник.                  

3.3.Відшкодування вартості понесених Кредитором витрат по сплаті за житлово-комунальних послуг з централізованого опалення здійснюється Боржником до ____ числа кожного місяця за тим місяцем в якому були сплачені кошти Кредитором за вказані комунальні послуги, шляхом перерахування такого відшкодування на розрахунковий рахунок Кредитора.   

3.4. Сплата Боржником відшкодування здійснюється на підставі виставлених Кредитором рахунків, які повинні бути надані не пізніше ніж за ____ днів до настання строку сплати Боржником відшкодування вартості понесених Кредитором витрат по сплаті з житлово-комунальні послуги з централізованого опалення, передбаченого п. 3.3. цього Договору.

3.5. Виставлений рахунок Кредитором на відшкодування витрат по сплаті з житлово-комунальні послуги з централізованого опалення, повинен містити суму такого відшкодування, яка розраховується наступним чином:

Спочатку розраховується вартість одного кв. м. опалювальної площі шляхом ділення ціни за опалення всієї будівлі на площу всієї будівлі.

В подальшому площа, яку займає Боржник множиться наваріть одного кв. м. опалювальної площі.   

3.6. До рахунку, який виставляється Кредитором, останній зобов’язаний додати докази сплати вартості понесених ним витрат по сплаті з житлово-комунальні послуги з централізованого опалення всієї будівлі, яким є платіжне доручення з відміткою банку.

3.7.Сума відшкодування може змінюватись в односторонньому порядку Кредитором в залежності від зміни цін та тарифів на житлово-комунальні послуги з централізованого опалення, які були змінені для Кредитора __________________________, яка здійснює постачання цих послуг в межах дії договору, зазначеного в п. 2.2. цього Договору, що підтверджується виставленим рахунком теплопостачальною організацією чи платіжним дорученням з відміткою банку про внесення коштів у більшому розмірі, або ж іншими доказами, що підтверджують внесення Кредитором плати _______________________________, в іншому розмірі. В такому випадку, Боржник здійснює відшкодування витрат Кредитора по сплаті за житлово-комунальні послуги з централізованого опалення в новому розмірі з наступного місця за тим місяцем в якому були здійснені нові розрахунки.      

4.       Зміна, припинення, розірвання та відмова від Договору суборенди

4.1. Зміна, розірвання, припинення чи відмова від цього Договору в односторонньому порядку не допускаються, крім випадків, які прямо передбачені цим Договором.   

4.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за вказаним Договором.

4.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання даного Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

4.4.У разі якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) цього  Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений, п. 14.3. даного Договору, строк, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду.   

4.5.Вказаний Договір припиняється у разі ліквідації Кредитора та Боржника як юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, в порядку встановленому чинним законодавством України, визнання їх банкрутами.

4.6.Вказаний Договір припиняється у випадку припинення чи розірвання Договору укладеного між Кредитором та ______________________, зазначеного в п. 2.2. цього Договору.

5. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

5.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором. Порушенням зобов’язання є невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.

5.3. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

5.4.Якщо Боржник порушив строки сплати відшкодування витрат понесених Кредитором по сплаті за житлово-комунальні послуги з централізованого опалення, які передбачені п. 3.4. цього Договору, на користь Кредитора або ж сплатив у меншому розмірі ніж той, що зазначений в рахунку на відшкодування, Боржник сплачує на користь Кредитора додатково пеню в розмірі 1% від суми невиконаного чи не належно виконаного грошового зобов’язання за кожен день.

6.Строк дії Договору та порядок його припинення.

6.1.Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту досягнення домовленості сторонами з усіх істотних умов, підписання Сторонами цього Договору і діє до ___________________ року, однак в будь-якому випадку цей строк не повинен перевищувати строку дії Договору про надання послуг з централізованого опалення від ________________ року за № _____, укладеного між Кредитором та ____________________________.

7.Прикінцеві положення.

7.1.  Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.2. Пропозиції, попередження та будь-які листи чи повідомлення передбачені даним договором, викладаються у письмовій формі та належним чином вручаються іншій Стороні, тобто або ж рекомендованим листом із внутрішнім описом поштового вкладення, або ж під розписку особі, яка уповноваження на прийняття поштової кореспонденції.     

7.3.Сторона несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках на, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.Додатки до Договору

8.1.До договору додається:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Місцезнаходження і реквізити Сторін

КРЕДИТОР

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

Підписи

 

БОРЖНИК

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 

 

сторін

 

 

Average: 5 (3 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації