Договір управління корпоративними правами

 ДОГОВІР

Управління корпоративними правами

           м. Київ                                                                                                «_____» ____________ 201_ року

            _______________________________________________________________ надалі іменується «Установник управління» з одного боку та ___________________________________________________________ надалі іменується «Управитель», з другого боку (в подальшому разом іменуються «Сторонами», а кожна окремо «Сторона») уклали цей договір управління корпоративними правами (надалі іменується «Договір» або «Договір управління майном») про наступне.

1. Загальні положення

1.1. Сторони виявили намір та волю скористатися наданим принципом свободи договору та прийшли до спільної згоди щодо застосування до вказаного Договору положення ч. 3 ст. 6 і ст. 627 Цивільного кодексу України.

1.2. Сторони в договорі відступають від положень актів цивільного законодавства і врегульовують свої правовідносини на власний розсуд, які викладені нижче.

1.3. В даному Договорі сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для Сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

1.4. До вказаного договору застосовуються лише загальні принципи, засади та положення про договір управління майном, обмеживши та змінивши його тим колом умов, які запропонували Сторони та відповідно погодили їх в установленому Законом порядку.    

2. Предмет договору управління корпоративними правами (Договір управління майном).

2.1. Установник управління являється учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» та володіє часткою (майном) в розмірі ___ % у статутному капіталі даного товариства, яка належить йому на праві приватної власності.   

2.2. Предметом Договору управління корпоративними правами є частина частки (майна) в розмірі ___  % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «____________» (надалі іменується – «майно»), яка належить на праві приватної власності Установнику управління.  

Місцезнаходження Товариства: ______________________________________________

Код за ЄДРПОУ: _______________

2.3. В порядку та на умовах визначених цим Договором Установник управління передає Управителеві майно, передбачене в п. 2.2. даного Договору, в управління на строк зазначений в Договорі, а Управитель зобов’язаний за плату, яка вказана в Договорі, здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах Установника управління.

2.4. Договір управління корпоративними правами засвідчує виникнення в Управителя права довірчої власності на отримане в управління майно, яке передбачене п. 2.2. даного Договору.

2.5. Передання майна в управління не тягне за собою переходу права власності на таке майно від Установника управління до Управителя. Власником майна залишається Установник управління.

2.6. Майно, яке передається в управління, є відокремленим від іншого майна Установника управління та від майна Управителя.   

2.7.  Метою управління корпоративними правами є зростання вартості власного капіталу Товариства та отримання дивідендів.

3.Правовий статус Установника управління

3.1. Установник управління являється фізичною особою та засвідчує, що на момент укладання Договору являється власником майна, зазначене в п. 2.2. цього Договору.     

3.2. У разі переходу права власності на майно, що є предметом Договору, від Установника управління до іншої особи договір управління не припиняється, крім випадків, коли право власності на майно переходить в наслідок звернення на нього стягнення, у випадку передбаченому п. 11.2.5 даного Договору.     

3.3. Установник управління надає дозвіл Управителю відчужувати майно, передавати в управління іншим особам, укладати щодо нього договір застави. 

4. Правовий статус Управителя

4.1. Управителем являється фізична особа.

4.2. Юридичні та фактичні дії пов’язані з управлінням майном, яке передбачене п. 2.2. даного Договору, Управитель вчиняє без довіреності.

4.3. Управитель, як довірчий власник майна, володіє, користується і розпоряджається цим майном відповідно до Закону та цього Договору.     

5.Права та обов’язки Установника управління

5.1. Установник управління має право:

5.1.1. Отримувати від Управителя вигоди від майна, що передане в управління, відповідно до п. ………. цього Договору

5.1.2. Після закінчення строку дії даного Договору, подати заяву Управителю про зміну або припинення Договору управління корпоративними правами та вимагати повернення майна.

5.2. Установник управління зобов’язаний:

5.2.1.Передати майно в управління після укладання цього Договору на підставі Акту прийняття передачі майна, у відповідності до п. п. 7.1, 7.2 цього Договору.

5.2.2.Попередити Управителя про те, що майно, яке передається в управління є предметом договору застави.

5.2.3.Не чинити перешкоди Управителю у здійсненні управління майном.           

6. Права та обов’язки Управителя.

6.1. Управитель має право:

6.1.1.Управляти майном відповідно до умов цього Договору.

6.1.2.Відчужувати майно, передавати в управління іншим особам, укладати щодо нього договір застави.

6.1.3.Вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, передане в управління.

6.1.4. Відраховувати належні йому грошові суми як плату за управління майном, переданого за даним Договором, безпосередньо з доходів від використання майна.

6.1.5.Володіти, користуватися та розпоряджатися майном, переданим в управління, у відповідності до чинного законодавства України та в межах передбачених цим Договором.                 

6.2.  Управитель зобов’язаний:

6.2.1. Здійснювати управління майном, яке передбачене п. 2.2. даного Договору, виключно в інтересах Установника управління.

7. Порядок передачі майна

7.1. Передача майна, яке являється предметом цього Договору, здійснюється на підставі Акту прийняття передачі, якій обов’язково підписується Сторонами.     

7.2. Установник управління зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів після укладання даного Договору передати Управителю майно в управління, а Управитель повинен прийняти його, після чого Сторони підписують в двох примірниках Акт прийняття передачі майна, кожен з яких має однакову юридичну силу.         

7.3. Після закінчення строку дії Договору, якщо не наступили наслідки передбачені п. 10.4 цього Договору, Управитель зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів передати майно Установнику управління, в свою чергу останній повинен прийняти його, після чого Сторони підписують в двох примірниках Акт прийняття передачі майна, кожен з яких має однакову юридичну силу.

8.Порядок Здійснення управління

8.1. Управитель управляє майном особисто.

8.2. Управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчиняти від його імені дії, необхідні для управління майном, при цьому Управитель відповідає в повному обсязі за дії обраного ним замісника, як за свої власні.

8.3. Вчиняти будь-які фактичні та юридичні дії з майном, переданого в управління, в тому числі мати всі права та нести обов’язки учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Радник Прес», які передбачені нормативно-правовими актами України та Статутом вказаного Товариства, в межах повноважень наданих за цим Договором.

8.4. Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов’язані з управлінням майном, зобов’язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є Управителем, а не власником майна.

8.5. У правочинах щодо майна, переданого в управління, які вчиняються у письмовій формі, обов’язково повинно вказуватись про те, що вони вчинені Управителем. У разі відсутності такої вказівки Управитель зобов’язується перед третіми особами особисто.    

9.       Набуття вигоди від майна переданого в управління та плата за управління майном

9.1. Вигоди від майна, що передане в управління, належать Установнику управління.

9.2. Управитель отримує від Установника Управління плату за управління майном, яке наведене в п. 2.2. даного Договору, шляхом відрахування Управителем 90 % грошових сум (іншого майна) безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління.

9.3. Грошові кошти (інше майно) відраховані Управителем безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління, являються власністю самого Управителя.

10.  Строк дії Договору

10.1. Вказаний Договір про управління корпоративними правами вважається укладеним і набирає чинності з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх його умов, підписання Сторонами та передання майна Установником управління Управителю.

10.2. Строк дії Договору становить 50 (п’ятдесят) років. 

10.3. Перебіг строку дії цього Договору (управлінням майном) починається з моменту передання майна на підставі Акту прийняття передачі, передбаченого п. п. 7.1., 7.2. даного Договору, та закінчується «____» _____________ 2055 року.

10.4.У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну Договору управління майном після закінчення його строку Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах.

10.5. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке вчинене під час дії цього Договору.

11.  Зміна, припинення та розірвання Договору.

11.1.Договір управління корпоративними правами може бути змінений або розірваний лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткової угоди у формі письмового правочину, якій підписується Установником управління та Управителем.  

11.2. Договір управління корпоративними правами припиняється у разі:

11.2.1.Припинення договору за заявою однієї із сторін у зв’язку із закінченням його строку.

11.2.2.Визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності або смерті.

11.2.3.Відмови Управителя від Договору управління майном у зв’язку з неможливістю останнім здійснювати управління майном.

11.2.4.Визнання в судовому порядку Товариства з обмеженою відповідальністю «Радник Прес» банкрутом або ліквідація даного Товариства у встановленому Законом порядку.  

11.2.5.Звернення стягнення за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом договору застави і одночасно предметом цього Договору.

11.2.6.Відчуження Управителем майна або іншим шляхом (на підставі цивільно-правових договорів) перехід права власності на це майно до іншої особи.        

11.3. Управитель має право вимагати розірвання Договору та виплати належної йому за Договором плати відповідно до строку управління цим майном, якщо Установник управління не попередив Управителя і сам Управитель не знав і не міг знати про те, що майно, яке передане в управління, є предметом договору застави.

12.  Відповідальність Управителя

12.1. Управитель, який не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтереси Установника управління, зобов’язаний відшкодувати останньому завдані збитки.

12.2. Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли не по його вині.

13.  Форс-мажорні обставини

13.1. Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін, якщо Установник управління або Управитель зіткнулись з обставинами непереборної сили або перешкодами поза контролем, що унеможливлюють належне виконання обов’язків за даним Договором. 

13.2.Під обставинами непереборної сили розуміють події, що не існували в момент підписання Договору, настання та дію яких Сторони не могли відвернути та подолати, а саме: пожежу, землетрус, паводок, аварійні умови, військові дії, а також інші подібні обставини.

13.3.Перешкодою поза контролем може бути визнана будь-яка дія третьої особи, якщо Сторона, яка зіткнулась з нею не в змозі була подолати її за допомогою законних засобів, що підтверджується відповідними документами.

13.4. Сторона, що зіткнулась з обставинами непереборної сили або з перешкодою поза контролем, повинна повідомити про це іншу Сторону.

13.5.  Виникнення обставин непереборної сили або перешкоди поза контролем продовжує термін виконання зобов’язань за цим Договором на термін, що відповідає часу дій вказаних обставин або перешкоди та потрібному терміну для подолання їх наслідків.

14.  Вирішення спорів

14.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом відкритого діалогу та переговорів між Сторонами.

14.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку у відповідності до положень чинного законодавства України.

15.  Прикінцеві положення

15.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

15.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

15.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

15.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, та підписані Сторонами.

15.5.Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані та засвідчені підписами Сторін.

15.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

16.  Місцезнаходження і реквізити Сторін

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Підписи

 

УПРАВИТЕЛЬ

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

сторін

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації