Колективний договір товариства

К О Л Е К Т И В Н И Й    Д О Г О В І Р

м. Київ                                                                                                                                 «___» _____________ 2012 року

 

З метою сприяння регулювання  трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і власників, _________________________________________________________________________, з однієї сторони і трудовий колектив _______________________________ , в особі вибраного і уповноваженого  _________________________________

____________________________________________________________________________

(представника ради трудового колективу, його посада, ПІБ) (надалі Сторони) підписали цей договір про подані нижче взаємні обов`язки.

1.     Загальні положення

1.1. Цей колективний договір складений відповідно до закону України „Про колективні договори і угоди”; він визначає взаємні виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між уповноваженим власника (надалі Адміністрація) і працівниками підприємства.

1.2. Умови цього колективного договору є обов`язковими для Сторін, що його підписали. Ці умови у випадку будь-яких спорів і розходжень  не можуть трактуватися як погіршуючи, порівняно з діючим законодавством України, положення працівників, оскільки в протилежному випадку вони визнаються недійсними.

1.3. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства і є обов’язковими, як для власників і управлінського персоналу, так і для кожного члена трудового колективу. З умовами цього договору мають бути ознайомлені всі працівники підприємства та особи, які приймаються на роботу.

1.4. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства і є обов`язковими як для власників і управлінського персоналу, так і для кожного члену трудового колективу.

1.5.Жодна із Сторін, що підписала колективний договір, не може в односторонньому  порядку припинити виконання його положень.

1.6. Цей колективний договір чинний у випадку зміни складу, структури і найменування підприємства, а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою Сторін. У випадку зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається не більше року. У цей період сторони  повинні розпочати переговори про підписання нового чи зміну діючого колективного договору.

1.7.Положення цього колективного договору діє до підписання нового договору.

2.     Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивної зайнятості

2.1.Жодний інший трудовий договір (контракт), що підписується підприємством з працівниками, не може суперечити цьому колективному договору таким чином, щоб порівняно з останнім права та інтереси працівника в договорі (контракті) були якимось чином обмежені. У випадку виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються не дійсними та не підлягають застосуванню.

2.2.Адміністрація не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовими договорами (контрактами). Підприємство зобов`язане передбачити в контракті чи розробити і затвердити для кожного працівника його функціональні обов`язки, ознайомити його з ними і вимагати лише їх виконання. В цих функціональних обов`язках  чи в контракті може бути передбачено виконання одним з працівників обов`язків іншого лише у випадках тимчасової відсутності останнього у зв`язку з хворобою, відпусткою чи з інших важливих причин, причому такі обов`язки можуть покладатися на іншого працівника лише за додаткову плату і з урахуванням його реальної можливості виконувати їх, тобто з врахуванням його професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов`язків.

2.4. Адміністрація підприємства забезпечує реалізацію прав інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями щодо працевлаштування, в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 18, 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».   

2.3.Кожний працівник зобов`язаний добросовісно і якісно виконувати свої  обов`язки, працювати чесно і добросовісно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження власників та уповноважених ними осіб, дотримуватися трудової та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитись до майна власника, на прохання адміністрації підприємства надавати звіти про виконання своїх конкретних обов`язків.

2.4.Звільнення працівників допускається лише після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві та в разі невідповідності робітника затвердженим посадовим інструкціям

2.5. Працівники можуть бути звільнені з підприємства у випадку змін в організації виробництва, при скороченні численності чи штату. У цих випадках вони персонально попереджаються Адміністрацією про майбутнє звільнення не пізніше ані ж за два місяці. При цьому підприємство надає працівнику іншу роботу по спеціальності, а у випадку неможливості або відмови працівника від неї останній працевлаштовується самостійно. При звільнені працівника за підставою вказаною в цьому пункті, йому виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного заробітку.

2.6. При вивільнені працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності повідомляти про це не пізніш як два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення – списки фактично вивільнених.

2.7. Звільнення працівників допускається лише після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.

3.     Нормування і оплата праці, встановлення норми, системи, розмірів заробітної  плати й інших видів трудових виплат

3.1. Адміністрація підприємства бере на себе наступні зобов’язання перед трудовим колективом:   

3.1.1. Щорічно аналізувати рівень заробітної плати працівників, за результатами якого вводити нові або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці , в межах та в порядку встановлених актами законодавства України, письмово попередивши працівників, не пізніше ніж за два місяці до їх введення, за винятком випадків підвищення заробітної плати. 

3.1.2. Визначати структуру, розмір, порядок нарахування, виплати заробітної плати працівникам підприємства, що здійснюється у відповідності до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці" та інших законодавчих актів України, з врахуванням Податкового кодексу України щодо порядку нарахування та сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.   

3.1.3. Провадити підвищення заробітної плати працівникам згідно із затвердженим штатним розписом, з урахуванням фінансових можливостей підприємства.

3.1.4. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін, в порядку передбаченому Постановою Кабінету  Міністрів України «Про затвердження Порядку індексації грошових доходів населення» від 17березня2003 за № 1078 та іншими нормативно-правовими актами України.  

3.2. Адміністрація здійснює виплату заробітної плати після сплати всіх податків, зборів та інших необхідних платежів, що передбачені податковим та іншим законодавством України.    

3.3. Заробітна плата виплачується за об`єм роботи грошовими одиницями України __________ числа кожного місяця, а у випадку, якщо день заробітної плати збігається з вихідним днем, - напередодні цього дня.

3.4. Адміністрація підприємства здійснює виплату заробітної плати не рідше ніж два рази на місяць, а саме: з 1 по 7 число поточного місяця заробітна плата нараховується та сплачується за попередній місяць, та аванс з 15 по 22 число поточного місяця за наступний місяць роботи працівників на підприємстві, згідно штатного розпису та у відповідності до укладених трудових договорів.  

3.5.Відомості про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам лише у випадках прямо передбачених законодавством.

3.6.При підписанні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівників розмір, порядок і термін виплати заробітної плати, умови згідно з якими можуть здійснюватися утримання із заробітної плати.

3.7. Структура заробітної плати складається з основної і додаткової зарплати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат, зміст яких полягає в наступному. Основна заробітна платня є обов`язковою винагородою працівнику за виконану їм роботу згідно з установленими нормами праці (норми часу виробітку, обслуговування, посадові обов`язки) і встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів). Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи і винахідливість, особливі умови праці, вона включає доплати, надбавки, гарантії, компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, доплата за виконання обов`язків тимчасово відсутнього працівника, компенсації при службових відрядженнях, доплата за роботу в понадурочний час, у святкові і неробочі дні, у нічний час, компенсація за знос інструментів, що належать працівникам тощо.

3.8. Конкретні розміри тарифних ставок (договірних розцінок) робочих і посадових окладів визначаються у межах наявних коштів на оплату праці у суворій відповідності з професіями, кваліфікацією працівників, складністю та умовами виконуваної ними роботи і встановлюються у кожному випадку в окремому трудовому договорі (контракті) з працівником. При цьому основна заробітна плата не може бути меншою встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

3.9. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також в понадурочний час оплачується у подвійному розмірі. При вирішені питань оплати праці власник (орган, що його представляє) керується положеннями статей КЗпП і Закону України „Про оплату праці”.

4.  Встановлення гарантій, компенсацій і пільг.

4.1.Працівникам надаються гарантії, компенсації при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в сільську місцевість і в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Підприємством встановлюються такі додаткові (не передбачені законодавством) гарантії, компенсації і пільги:

4.2.1. компенсація за використання особистого автотранспорту, в межах виконання трудових обов’язків;

4.2.2. компенсація у підвищених порівняно із законодавчо затвердженими розмірах за службові відрядження;

4.2.3. компенсація харчування у розмірі ___________ грн.;

4.2.4. додаткові пільги для окремих категорій працівників по узгодженню з представником ради трудового колективу.

4.2.5. Компенсація витрат, пов’язаних з роз’їзним характером роботи робітників;

4.2.6. Для забезпечення безперебійного спілкування в межах виконання трудових обов’язків надається право користування телефонним стільниковим зв’язком, а саме телефонним номером корпоративного зв’язку та телефонним апаратом. Узгодження фактичного використання телефонів повинно бути відповідним чином оформлено.

5. Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку

5.1. На підприємстві встановлюється такий режим роботи, який зобов`язуються виконувати всі працівники: початок роботи – 8-00, закінчення роботи – 17-00, перерва для відпочинку і харчування – з 12-00 до 13-00, субота і неділя – вихідні дні.

5.2. У будь-якому випадку тривалість робочого часу працівників не може перевищувати встановлену законодавством України: 40 годин на тиждень. Беручи до уваги специфіку роботи підприємства, тривалість щоденної роботи (зміни) затверджується графіками, з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

5.3. На передодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.4.Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менше 24 календарних днів.

5.5.  Графік чергових щорічних відпусток затверджується Адміністрацією підприємства до 1 січня поточного року, для чого не пізніше 1 січня надається їй трудовим колективом. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника.

5.6.За сімейними обставинами й іншими поважними причинами працівникам за їхніми заявами можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати на термін, обумовлений згодою між працівником і Адміністрацією підприємства, тривалістю не більше 15 (п’ятнадцять) календарних днів.

5.7. У випадку простою з незалежних від підприємства причин Адміністрація може надати працівникам відпустку без збереження заробітної платні тривалістю не більше 100 календарних днів за рік.

5.8. Всі працівники зобов`язуються без дозволу Адміністрації не перебувати у приміщеннях підприємства у неробочий час з причин, не пов`язаних з роботою, а також не запрошувати сторонніх осіб.

5.9. Залучати працівників до надурочних робіт, як виняток, тільки у передсвяткові і святкові дні з оплатою в подвійному розмірі.

6. Прийом і звільнення працівників

6.1.Форми і умови трудового договору(контракту), включаючи звільнення, непередбачені законодавством, підлягають узгодженню з Адміністрацією.

6.2. Кожний прийнятий працівник зобов`язаний ознайомитися з умовами колективного договору під розписку.

6.3.Контрактна форми підписання трудового договору встановлюється для (наприклад, заступників директора, начальників підрозділів, служб, провідних спеціалістів ін.).

6.4.Порядок прийняття та звільнення з роботи здійснюється на підставі положень Кодексу законів про працю України, правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві та трудовим договором укладеного з працівником. 

6.5. Звільнений працівник зобов’язаний відшкодувати підприємству заподіяні збитки у разі порушення ним вимог договору про матеріальну відповідальність.

7.  Умови і охорона праці

7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов`язком власника підприємства (уповноваженого ним органу),  який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових нормативних актів з охорони праці.

7.2. Працівники мають право відмовитись від дорученої роботи, при якій створюється ситуація, небезпечна для життя і здоров`я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами), а також для життя і здоров`я інших людей та навколишнього середовища.

7.3. Працівники зобов`язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки з машинами, механізмами, обладнанням, іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, проходити обов`язкові медичні огляди (можуть бути передбачені і інші обов`язки працівників).

7.4. Власник (уповноважений ним орган) зобов`язаний відшкодувати працівникам шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням трудових обов`язків, а також моральну шкоду, завдану в наслідок небезпечних або шкідливих умов праці, на умовах і в порядку, передбачених статтями 173, 173-1 КЗпП України, статтями 11013 Закону України „Про охорону праці” та іншими законодавчими актами.

7.5.  Працівники зобов`язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку та інше майно власника лише у службових цілях.

7.6. Адміністрація підприємства бере на себе наступні зобов’язання: 

7.6.1.Безкоштовно забезпечувати працівників, зайнятих на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за нормами, що встановлені Наказом Держнаглядохоронпраці від 20 жовтня 1998 за № 207 та затверджується власником чи уповноваженим ним органом, а також забезпечує комплектування та вміст засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці.

7.6.2. Здійснювати проведення періодичних (упродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, а також проводити рейдові медичні огляди спеціальною медичною службою в авторемонтній майстерні, вибірково ремонтних робітників та водіїв,  які приймають участь в ремонті. Медичні огляди по переосвідченню водіїв на предмет придатності їх  до управління автомобілями проводити за рахунок коштів підприємства

7.7. Також, адміністрація підприємства вживає всіх необхідних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та робочого середовища, з підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження  випадків травматизму, професійних захворювань.

8.  Соціальні пільги і гарантії.

8.1. Власник (Адміністрація) підприємства гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, відвідування державних органів для вирішення необхідних житлово-побутових проблем працівників без здійснення будь-яких стягнень із заробітної плати чи інших безпідставних санкцій.

8.2. Адміністрація зобов’язується застрахувати усіх працівників від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, згідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату непрацездатності”.

8.3. За рахунок підприємства, власник чи уповноважений ним орган має право видавати безпроцентні позики працівникам.

8.4. За рахунок підприємства видавати безвідсоткові позики працівникам, з затвердженням графіку погашення таких позик та окремого обліку даних операцій по бухгалтерії. Можливе погашення виданих (отриманих) позик за рахунок нарахованої заробітної плати, але не більше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків нарахованої заробітної плати за місяць. 

9.Гарантії діяльності представницьких організацій працівників

9.1. Підприємство гарантує свободу організації діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

10.Відповідальність Сторін, вирішення спорів.

10.1.У випадку невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

10.2.При цьому притягнення осіб, що представляють власника або уповноважений ним орган, чи профспілки, чи інші уповноважені трудовим колективом органи, з вини яких порушено чи не виконано зобов`язання по колективному договору, до адміністративної відповідальності  рада трудового колективу або представник власника направляють відповідну інформацію до правоохоронних органів.

10.3. Суперечки між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

10.4. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає цивільної, матеріальної чи інших видів відповідальності винних осіб.

11. Прикінцеві положення

11.1. Строк дії цього договору починається з «____» __________ 2012 року до «___» ______________ 20__ року.

11.2. Колективний договір підлягає реєстрації в ____________________________________________________

11.3. Зміни і доповнення до цього договору протягом його дії можуть вноситися лише за взаємною згодою сторін.

11.4. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами чи уповноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами згодою (в письмовій або усній формі).

11.5. Сторони, які підписали цей  колективний договір, щорічно, не пізніше «_____» ______________ кожного року , звітують про його виконання.

__________________________________       _____________________________________

(підпис власника або уповноваженної ним особи)      (підпис представника ради трудового колективу)

„___”__________________ 2012 рік                              „___”_________________ 2012 рік

 

 

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації