Контракт з керівником товариства

КОНТРАКТ

з керівником (директором) Командитного товариства «Марко»

м. Бориспіль                                                                                                             «__» __________ 2010 року

_______________________________________________________________________з одного боку (далі – одноосібний учасник товариства), та _______________________ (далі  -  Керівник),  з  другого  боку,  уклали  цей  контракт про таке: __________________________ призначається на посаду директора товариства на підставі ___________________________________________________________________.  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) командитним товариством (далі — КТ), забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства та майна, що не ввійшло до складеного капіталу, а власник зобов’язується створювати належні умови для роботи Керівника.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Керівником та одноосібним учасником товариства.

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.

1.3. Керівник є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов’язків, що передбачені законодавчими актами України та меморандумом КТ.

1.4. Керівник діє на началах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний одноосібному учаснику з повною відповідальністю КТ, у межах, установлених чинним законодавством, меморандуму товариства, рішення одноосібного власника товариства та цього контракту.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Одноосібний учасник КТ зобов’язаний:

2.1.1. Створювати Керівникові всі умови, необхідні для продуктивної праці.

2.1.2. Не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність Керівника.

2.2. Керівник зобов’язаний неухильно дотримуватись умов контракту, меморандуму товариства та рішень одноосібного учасника КТ, здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених меморандумом товариства, додатком 1 до цього контракту та річним фінансовим планом.

2.2.2. Виконувати такі функції й обов’язки щодо організації та забезпечення діяльності товариства:

виконувати рішення одноосібного учасника товариства;

організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань, що взяті товариством;

організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства;

організовувати реалізацію (збут) продукції, виробленої товариством, у тому числі робіт та послуг;

налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства;

забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами;

організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в товаристві;

створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в товаристві;

виконувати інші обов’язки з організації забезпечення діяльності товариства, якщо це передбачено діючим законодавством; організовувати збереження й ефективне використання майна та прибутку товариства, а також майна, що не ввійшло до складеного капіталу товариства.

2.2.3. Керівник зобов’язується забезпечувати прибуткову діяльність товариства. Рівень прибутковості товариства встановлюється у розмірі не менш ніж 14 000 грн. коштів отриманих від господарської діяльності після сплати всіх податків зборів та інших обов’язкових платежів, а також відрахування на заробітну плату та інші компенсаційні витрати, передбачені Законом чи договорами, сплати орендної плати за користування нежилими приміщеннями комунальної власності, а також інших витрат та платежів, які випливають із вимог нормативно-правових актів України  чи договорів.    

Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку товариства, не повинна здійснюватись на шкоду товариству.

2.2.4. Керівник щокварталу, не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним, подає одноосібному учаснику з повною відповідальністю Командитного товариства звіти про результати роботи за звітний період в довільній формі із зазначенням доходу та прибутку товариства, виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості та ______________________________________

2.2.5. Керівник передає одноосібному учаснику товариства по одному примірнику виданих ним наказів і розпоряджень.

2.2.6. На вимогу одноосібному учаснику товариства Керівник надає їм поточну інформацію про діяльність товариства.

2.2.7. Одноосібний учасник товариства має право вимагати від Керівника позачергового звіту про його діяльність, якщо він:

не виконує умов контракту, своїх обов’язків з ефективного управління товариством і ефективного розпорядження його майном, а також майном, що не ввійшло до складеного капіталу;

передав іншим особам, втратив або витратив майно товариства внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов’язків.

2.2.8. Керівник виконує функції і зобов’язання, які чинним законодавством покладаються на товариство і закріплені за Керівником.

2.2.9. Керівник зобов’язаний забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації в товаристві, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони комерційної таємниці (у разі наявності інформації, яка є комерційною таємницею).

2.2.10. Керівник несе особисту відповідальність за створення боргів товариства і доведення його до банкрутства.

Керівник зобов’язаний вжити дієвих заходів щодо ліквідації боргів товариства, у тому числі з ліквідації боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам товариства, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості товариству.

2.2.11. Крім того, Керівнику заборонено:

Ø  відчужувати будь-яким шляхом та в будь-який спосіб рухоме та нерухоме майно (речі), що належить на праві власності Командитному товариству «Марко». В такому випадку, Керівник має право відчужити рухоме та нерухоме майно виключно за наявності рішення про це одноосібного учасника товариства.  

Ø  укладання будь-яких договорів, ціна за якими перевищує 10 000 (десять тисяч) грн. або ж еквівалентно в іншій грошовій одиниці, без попереднього прийняття одноосібним учасником рішення про надання згоди на укладання відповідного правочину.

Ø  вчиняти будь-які юридичні дії в межах договору оренди нежилих приміщень комунальної власності, які знаходяться в м. Бориспіль, по вул. Київський Шлях, 79, укладеного між Командитним Товариством «Марко» та Бориспільським районним житлово-комунальним комбінатом 15 січня 2002 року за № 27, крім права здійснювати сплату орендної плати за користування цими нежилими приміщеннями в порядку та в строки передбачені цим договором.

Ø  розпоряджатися грошовими коштами Товариства (в національній чи іноземній валюті) де б вони не знаходилися (каса, розрахунковий рахунок, банківський вклад, цінні папери та ін.) в сумі більш як 10 000 (десять тисяч) грн. за один календарний день, окрім сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного чи місцевого бюджету та інших позабюджетних фондів, заробітної плати, комунальних послуг та інших платежів, обов’язок яких сплатити випливає з актів законодавства України, а також погашення грошових зобов’язань за договорами, які були укладені до призначення Карандюк Тетяни Іванівни директором Товариства.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів КТ:

розмір посадового окладу становить ______________

3.2. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.).

3.2. Керівнику сплачується винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років відповідно до чинного в товаристві положення.

3.4. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників товариства за відповідний період.

4. ПРАВА КЕРІВНИКА

4.1. Керівник має право, за виключенням встановлених обмежень, що зазначені в п. 2.2.11 цього Контракту:

діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; розпоряджатися майном товариства згідно з чинним законодавством, меморандумом товариства та рішенням одноосібного учасника товариства;

укладати господарські та інші договори відповідно до меморандуму товариства, рішення одноосібного учасника та чинного законодавства України;

надавати доручення;

відкривати в банках розрахункові рахунки;

розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному меморандумом товариства, рішенням одноосібного учасника товариства та чинним законодавством;

накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства;

у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників товариства;

розв’язувати інші питання, що належать за меморандумом і за цим контрактом до компетенції Керівника;

4.2. Керівник укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками товариства.

Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів товариства право наймання і звільнення працівників.

4.3. При укладанні трудових договорів з працівниками товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені меморандумом товариства.

4.4. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, меморандумом товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.

            5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

5.1. Керівник несе особисту відповідальність за діяльність товариства.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

5.3. Керівник несе повну матеріальну відповідальність за збитки (шкоду) заподіяні ним Товариству, в тому числі за привласнення, розтрату, псування чи пошкодження майна (грошових коштів), а також шкоду заподіяну третім особам  внаслідок прийняття Керівником незаконних рішень (наказів, розпоряджень та ін.) та вчинення ним незаконних та протиправних дій, чи дій, що не відповідають вимогам Закону, меморандуму Товариства, рішенням одноосібного учасника Товариства та цього Контракту.   

5.4. Спори між сторонами розв’язуються у порядку, установленому чинним законодавством.

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1. Після закінчення одного року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства.

Обгрунтовані пропозиції сторін ураховуються шляхом унесення до контракту відповідних змін і доповнень.

Взаємоприйняті зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

6.2. Цей контракт припиняється:

після закінчення строку дії контракту;

за згодою сторін;

з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього контракту;

з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.4 цього контракту;

з інших підстав, передбачених законодавством.

6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи одноосібного учасника Товариства до закінчення строку його дії:

а) у разі систематичного (два і більше) невиконання Керівником обов’язків, покладених на нього згідно з пунктом 2.2 цього контракту або передбачених додатковими угодами до контракту;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом (одноразовим грубим порушенням уважається невиконання вимог підпункту 2.2.2, підпунктів 2.2.4, підпункту 2.2.10 та підпункту 2.2.11 цього контракту);

в) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії у разі:

а) втручання одноосібного учасника Товариства в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності товариства;

б) хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом.

в) повідомивши одноосібного учасника товариства за 4 (чотири) місці про розірвання контракту в зв’язку з відмовою в подальшому перебувати на посаді директора (керівника) командитного товариства.    

6.5. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

6.6. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, то про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6.7. Про наміри розірвати контракт з підстав передбачених підпунктами «а», «б» п. 6.4. цього Контракту, Керівник повинен повідомити письмово одноосібного учасника товариства за 14 календарних днів.  

В строки передбачені цим пунктом та підпунктами «в» п. 6.4. Контракту, Керівник повинен представити передати керівництво справами новому Керівнику або ж одноосібному учаснику Товариства, про що скласти відповідний акт приймання-передавання справ та подати одноосібному учаснику Товариства заяву про звільнення.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє з "____"___________ 200_ року до "____"__________ 200_ року. Даний контракт може бути продовжений на новий строк виключно у випадку згоди одноосібного учасника товариства та Керівника, про що укладається додаткова угода до цього Контракту.

7.2. Сторони можуть передбачати в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, якщо:

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються відповідні працівники товариства та інші особи у зв’язку з потребою виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Керівнику, тощо).

Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі.

7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

7.5. Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) Керівника на роботу.

7.5. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації