Ліцензійний договір на використання деклараційного патенту на винахід

 Л І Ц Е Н З І Й Н И Й     Д О Г О В І Р

на використання Деклараційного Патенту на винахід    

            м. Київ                                                                                                              «__» ________ 2011 року

_________________________________________________________, надалі іменується "Ліцензіар" з однієї сторони, та _________________________________________________________, надалі іменується "Ліцензіат", з іншого боку, уклали ліцензійний  договір про наступне. 

1.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ:

1.1. Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Договором та Законом;

1.2. Ліцензія — дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу на певних умовах;

1.3.Виключне право — майнове право особи, яка має щодо винаходу право на використання цього об’єкту права інтелектуальної власності лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам;

1.4. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

1.5. Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.

1.6.Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

1.7.Винахід - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

1.8. Винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід;

1.9. Патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід;

1.10.Деклараційний патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід; 

2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності, зміст яких визначається цим Договором та актами законодавства України. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності;

2.2.Винахіднику належить право авторства, яке є невід’ємним особистим правом і охороняється безстроково;

2.3.Майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

2.4.За цим договором Ліцензіар надає Ліцензіату дозвіл (ліцензію) на використання об’єкта права інтелектуальної власності, яким є винахід.    

2.5.Цим договором Ліцензіар засвідчує, що йому належать виключні майнові права на такий об’єкт як винахід на процес: «Спосіб профілактики та лікування антропогенно зумовлених акушерських ускладнень у практично здорових вагітних», що підтверджується Деклараційним патентом на винахід, виданого Державним Департаментом інтелектуальної власності на підставі Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», відомості про видання якого було опубліковано в Бюлетені за № 4 від 15 квітня 2002 року.       

2.6.Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу, яка зазначена в Деклараційному патенті та додатку до нього.

2.7. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу, яка припадає на ________.

3. ЛІЦЕНЗІЯ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього договору за винагороду, яку виплачує Ліцензіат не виключну ліцензію на користування (використання) об’єктом права інтелектуальної власності, яким є винахід на процес: «Спосіб профілактики та лікування антропогенно зумовлених акушерських ускладнень у практично здорових вагітних».

3.2. Використанням винаходу визнається: застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні.

3.3. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

3.4.Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

3.5. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу:

1. Без комерційної мети;

2. З науковою метою або в порядку експерименту;

3. За надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації

3.6.При укладанні договору Сторони виходять з того, що ліцензія не виключає можливості використання Ліцензіаром винаходу та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта.

3.7.Ліцензіат має права надавати субліцензії, шляхом укладення субліцензійного договору, за яким ліцензіат може надати іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат.

3.8.Сторони домовилися, що дія ліцензії, що надається за цим Договором Ліцензіаром поширюється на всю територію України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Ліцензіат має право використовувати об’єкт права інтелектуальної власності яким є винахід для процесу та способу профілактики та лікування антропогенно зумовлених акушерських ускладнень у практично здорових вагітних за допомогою препарату рослинного походження (таблетки пектинові), мінерального комплексу та комплексного антимікробного препарату.    

4.2.Ліцензіат зобов'язується використовувати винахід Ліцензіара в тому вигляді, в якому він був розроблений та зареєстрований. Не дозволяється змінювати винахід Ліцензіара без його згоди, або ж відступати від умов та процесу винаходу.  

4.3.Ліцензіат має право використовувати винахід Ліцензіара за умови, що якість процесу винаходу буде не нижчою якості тих процесів, що впроваджуються Ліцензіаром на підставі того ж винаходу.

4.4.Якщо Ліцензіару стане відомо, що винахід протиправно використовується третьою особою, він зобов’язаний негайно інформувати про це Ліцензіара.

4.5.Ліцензіат має право використовувати винахід у тому випадку, якщо ним дотримання вимог даного договору.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.  Усі мита, збори, податки та інші витрати, пов'язані укладенням, реєстрацією та виконанням цього договору оплачує Ліцензіат.

5.2.Ліцензіат зобов’язаний сплачувати Ліцензіару винагороду з розрахунку _____________________________________________________________ грн. за право використання винаходу, що є предметом цього Договору, один раз на рік в термін до 25 січня відповідного року, що передує використанню об’єкта права інтелектуальної власності, окрім першої сплати, яка підлягає перерахуванню протягом місяця з моменту укладання цього Договору.        

6.Забезпечення конфіденційності

6.1. Сторони беруть на себе обов'язки із збереження конфіденційності винаходу, технічної документації та інформації, які відносяться до процесу та способу винаходу за ліцензією.

6.2.Сторони зобов’язуються вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти повному або частковому розголошенню вказаних даних або ознайомленню з ними третіх осіб.

6.3. З переданою процесом та способом (формулою) винаходу можуть бути ознайомлені тільки ті особи із персоналу підприємств Ліцензіата та його партнерів, які безпосередньо пов'язані процесом винаходу за цією ліцензією.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1.Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Договором та Законом.

7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним договором, сторони несуть матеріальну відповідальність, яка встановлена договором, діючим законодавством України та міжнародними угодами. 

7.3. В разі невиконання або неналежного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань по умовах даного договору, додатків та доповнень до даного договору, сторона з чиєї вини були нанесені збитки, сплачує стороні якій були нанесені збитки, суму таких збитків в повному обсязі, а також відшкодовує всі понесені затрати на підставі відповідних документів, які підтверджують факт нанесення збитків і понесених затрат в зв’язку з нанесенням таких збитків.

7.4. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.5.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.6. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.7.За не виконання або неналежне виконання Ліцензіатом вимог п. 6.2 даного договору, щодо неперерахування чи не своєчасному перерахуванні винагороди, Ліцензіат сплачує Ліцензіару пеню в розмірі 5 (п’яти) відсотків від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання (винагороди та збитків) за кожен день прострочення зобов’язання.

7.8.Ліцензіат несе особисто відповідальність по претензіям (скаргах, позовах), штрафним санкціям, інших видах стягнень з боку покупців та/або контролюючих органів, що виникли внаслідок порушенням Ліцензіатом умов даного договору, процесу винаходу,  вимог дійсного законодавства України і міжнародних угод.

7.9.Ліцензіар, у випадку порушення з боку Ліцензіата вимог цього договору, має право звернутися до суду з вимогами про: авторство на винахід; встановлення факту використання винаходу; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

7.10. Ліцензіар або ліцензіат в односторонньому порядку можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною умов договору.

7.11.У разі виникнення спорів між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, передбачених цим договором або у зв'язку з ним, Сторони вживуть усіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів між собою. Якщо Сторони не прийдуть до згоди шляхом переговорів, то спори вирішуються в судовому порядку. 

8.УКЛАДАННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2.Даний Договір вважається укладеним, оскільки сторонами досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов, зокрема строку дії договору, виду ліцензії, способу використання винаходу, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати винагороди.

8.3.Цей договір укладений строком на 5 (п’ять) років і набирає чинності з дати його підписання і діє до ____________ 2016  року, а в частині взаєморозрахунків – до їх повного завершення.   

8.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору

8.5.Цей договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін. Умови продовження строку дії цього договору визначаються Сторонами за 1 (один) місяць до його закінчення.

8.6. Даний договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін. Спори, які пов'язані з цими питаннями, вирішуються у судовому порядку, крім випадків передбачених цим Договором.

8.7.Зміни  до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.9.Даний договір, не підлягають обов’язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація може бути здійснена на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за цим договором, та інших прав на об’єкт права інтелектуальної власності.

8.10. По закінченню дії даного договору, у разі його розірвання чи визнання його недійсним, Ліцензіат зобов’язаний припинити використання винаходу, у будь-якій із способів.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3.Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.5.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.6.Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ ПРО СТОРІН

 

Average: 1 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації