Письмове повідомлення про відмову від підписання актів наданих послуг та оплати рахунків, які стосуються надання страховою компанією клієнтів за агентським договором для надання медичної допомоги медичним закладом

Директору Товариства з обмеженою

відповідальністю «НАЗВА_2»

юридичне місце знаходження:

АДРЕСА_1.

Фактичне місцезнаходження:

АДРЕСА_2

 

                                   Директора Приватного науково-

виробничого медичного підприємства

«НАЗВА_3»

ОСОБА_1

Юридичне місце знаходження: 

АДРЕСА_3

Фактичне місце знаходження:  

АДРЕСА_4  

 

 

Шановний _______________________

Приватне науково-виробниче медичне підприємство «НАЗВА_3» отримало від Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» Акт здачі-приймання робіт за № X за період з 1 серпня 2010 року по 20 вересня 2010 року, та Акт здачі-приймання робіт за № X за період з 21 вересня 2010 року по 30 жовтня 20010 року по договору про надання агентських послуг № ДМС/04/097/02, на підставі яких виконавець, тобто ТОВ «НАЗВА_4», надав послуги Замовнику, ПНВМП «НАЗВА_3», із залученням та супроводження клієнтів, а тому на підставі вказаних вище актів та договору просить сплатити на його користь винагороду у розмірі 10 (десяти) % від вартості послуг, наданих замовником клієнтам на суму коштів у розмірі 1 435 грн. 91 коп. (акт № X) та 982 грн. 50 коп. (Акт № X).     

Однак, Приватне науково-виробниче медичне підприємство «НАЗВА_3»  отримавши від Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» Акти здачі-приймання робіт № X було дуже здивоване позицією останнього з приводу підписання вказаних вище актів та оплати нібито наданих ним послуг по залученню та обслуговуванню клієнтів, оскільки вважає такі вимоги необґрунтованими і такими, що не відповідають дійсним правовідносинам між сторонами, які підтверджені тими документами, що містяться в обох сторін.

Тому, Приватне науково-виробниче медичне підприємство «НАЗВА_3»  вважає, що вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» щодо підписання вказаних вище актів здачі-приймання робіт за № X та № X та їх оплата не можуть бути задоволені, є безпідставними та необґрунтованими з наступних підстав.

1 червня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4», Компанією, та Приватним науково-виробничим медичним підприємством «НАЗВА_3», Медичним закладом, був укладений договір про надання медичної допомоги застрахованим особам за № ДМС/04/007/1, предметом якого є надання медичним закладом необхідної медичної допомоги застрахованим особам у зв’язку із настанням страхового випадку, який передбачений договором добровільного медичного страхування, в тому числі за програмою «НАЗВА_5».

Крім того, як передбачено п. 2.3. вказаного вище договору, надання медичної допомоги Медичним закладом Застрахованим особам здійснюється відповідно до Переліку видів медичної допомоги (додаток № X до цього Договору), в межах та обсягах, які пропонуються для обрання медичного страхування, що розроблені та затверджені відповідним Страховиком та закріплені Договором добровільного медичного страхування, який укладається між застрахованою особою та Страховиком.     

В той час, п. п. 3.1.1. – 3.1.11 Договору про надання медичної допомоги передбачені застрахованим особам від 1 червня 2010 року за № ДМС/04/007/1 передбачені обов’язки, які покладаються на Медичний заклад в межах цього договору, а саме: надавати медичну допомогу застрахованим особам з Переліку видів медичної допомоги, що входить до складу програми страхування, яку обрала застрахована особа; підтримувати постійну наявність та належний стан необхідних лікарських засобів; призначати відповідальну особу, яка буде здійснювати організацію. Координацію та контроль за застрахованими особами; отримувати від Компанії по кожному окремому випадку підтвердження  того, що особа, яка звернулася до Медичного закладу за медичною допомогою дійсно є застрахованою особою; оформляти на кожну застраховану особу медичну документацію; надавати до 10-го числа місяця, наступного за звітним, до компанії всю передбачену Договором документацію по лікуванню застрахованої особи та ін.

В свою чергу, як передбачено п. п. 3.3.1. – 3.1.5 Договору про надання медичної допомоги передбачені застрахованим особам від 1 червня 2010 року за № ДМС/04/007/1, на компанію покладаються лише обов’язки пов’язанні з оплатою рахунків за надання медичної допомоги Медичним закладом застрахованим особам в порядку передбаченому Договором; надавати підтвердження по кожному окремому випадку того, що особа, яка звернулася до Медичного закладу за медичною допомогою, дійсно є застрахованою особою та ін. обов’язки.

Крім того, розділом 4 вказаного вище договору сторони погоди окремо питання щодо узгодження надання медичної допомоги, яке полягає в тому, що надання медичної допомоги застрахованій особі здійснюється за умови отримання Медичним закладом попереднього погодження Компанії по кожному страховому випадку. Уповноважена особа компанії погоджує надання застрахованій особі відповідної медичної допомоги шляхом надіслання Медичному закладу факсимільної копії заявки на надання медичної допомоги з печаткою компанії та підписом уповноваженої особи із зазначенням страхової суми та обмежень стосовно конкретного страхового випадку. 

Як наслідок п. п. 5.1., 3.1.7. Договору про надання медичної допомоги передбачені застрахованим особам, передбачено умови та порядок розрахунків, за яких розрахунки за надання медичним закладом застрахованим особам по всіх випадках, по яких фактично закінчений процес надання медичної допомоги в звітному місяці, здійснюються Компанією не пізніше 10 (десяти) робочих днів від дати отримання Компанією документів, а саме:рахунок за надану медичну допомогу по страховому випадку, заява на виплату страхового відшкодування, акт виконаних робіт, акт звірки взаєморозрахунків.

Також, 1 червня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4», Виконавцем, та Приватним науково-виробничим медичним підприємством «НАЗВА_3», Замовником, був укладений договір про надання агентських послуг за № ДМС/04/097/02, у відповідності до якого виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги із залучення та супроводження клієнтів Замовника, а Замовник зобов’язується сплатити за це Виконавцю винагороду.

На підставі п. 2.1.1. вказаного вище договору, виконавець надає Замовнику послуги із залучення та супроводження клієнтів Замовника, а саме: проводить попередню маркетингову роботу (розміщення інформації про послуги замовника, створення консультаційного центру, формування баз даних), направляє клієнтів до Замовника, надає інформаційно-консультаційні послуги та сприяє автоматизації взаємовідносин сторін.

У відповідності до п. 3.2. зазначеного договору, після отримання Виконавцем запиту від потенційного клієнта Замовника на надання медичних послуг, передбачених Додатком № X до цього Договору, уповноважений представник Виконавця зв’язується у телефонному режимі із Замовником та здійснює запис клієнта на надання медичних послуг; Замовник, здійснивши запис клієнта, вносить у свою інформаційну систему інформацію про такий запис із обов’язковим зазначенням того, що клієнт направлений Виконавцем.

В той час, як передбачено п. 3.3. Договору про надання агентських послуг від 1 червня 2010 року за № ДМС/04/097/02, замовник направляє Виконавцю зведений звіт про послуги, надані за звітний місяць клієнтам, що були направлені Виконавцем; Замовник включає до звіту послуги, надані всім клієнтам, що були направлені Виконавцем за ввесь час дії цього Договору; Виконавець проводить звірку звіту Замовника із власними даними, підписує звіт або направляє свої зауваження до нього одночасно з проектом актів приймання – передачі наданих послуг.               

Крім того, п. 4.1. цього Договору передбачені права Замовника, а саме: змінювати в односторонньому порядку перелік та вартість послуг; самостійно визначати обсяг необхідних клієнту медичних заходів відповідно до діючих наказів МОЗ України про проведення амбулаторно-поліклінічного, стаціонарного лікування, надання невідкладної медичної допомоги;

І нарешті, п. 5 Договору про надання агентських послуг від 1 червня 2010 року за № ДМС/04/097/02 передбачена винагорода виконавця, яка щомісячно складає 10 % від вартості послуг, наданих Замовником за розрахунковий місяця клієнтам, направленим Виконавцем.

При таких обставинах, кожен із укладених вище договорів є абсолютно самостійними договорами, які регулюють різні за змістом та предметом договірні правовідносини, зі своїми правами та обов’язками сторін та призводять до виникнення різних правових наслідків, оскільки договір про надання медичної допомоги застрахованим особам регулює порядок надання медичним закладом медичних послуг особам, які звернулися за лікуванням маючи договір добровільного медичного страхування, на підставі якого медичний заклад надає медичні послуги виключно в порядку та на умовах передбачених цим договором та договором страхування з попереднім погодженням з Компанією, а на підставі договору про надання агентських послуг, виконавець здійснює комплекс заходів для пошуку клієнтів, які не є застраховані та мають намір лікуватись поза межами відносин медичного страхування, та направлення їх на лікування до замовника, який лише фіксує це направлення для визначення в подальшому винагороди виконавця, однак самостійно визначає перелік медичних послуг, порядок їх надання, тривалість та розрахунки між клієнтом та Замовником відбуваються безпосередньо між ними, в той час як на підставі договору про надання медичної допомоги застрахованим особам, розрахунків з клієнтом не здійснюються, а вартість медичних послуг відшкодовує страхова компанія.

Отже, надані Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» Акт здачі-приймання робіт за № X за період з 1 серпня 2010 року по 20 вересня 2010 року, та Акт здачі-приймання робіт за № X за період з 21 вересня 2010 року по 30 жовтня 20010 року по договору про надання агентських послуг № ДМС/04/097/02, на підставі яких виконавець, тобто ТОВ «НАЗВА_4», надав послуги Замовнику, ПНВМП «НАЗВА_3», із залученням та супроводження клієнтів, а тому на підставі вказаних вище актів та договору просить сплатити на його користь винагороду у розмірі 10 (десяти) % від вартості послуг, наданих замовником клієнтам на суму коштів у розмірі 1 435 грн. 91 коп. (акт № X) та 982 грн. 50 коп. (Акт № X) – є безпідставним, оскільки сума коштів, яка зазначена в цих актах та з якої здійснювався розрахунок винагороди Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» у розмірі 10 % є тими грошовими коштами, що були сплачені страховою компанією ПНВМП «НАЗВА_3» за медичне лікування застрахованих осіб в страховій компанії та здійснювалось в межах дії Договору про надання медичної допомоги передбачені застрахованим особам від 1 червня 2010 року за № ДМС/04/007/1.

Натомість звертаємо увагу на те, що в межах дії Договору про надання агентських послуг від 1 червня 2010 року за № ДМС/04/097/02, Виконавець не направив до Замовника жодного потенційного клієнта для лікування його в ПНВМП «НАЗВА_3», оскільки на підстав цього ж договору виконавець не телефонував Замовнику та не фіксував направлення клієнта для проведення лікування у медичному закладі, жоден із всіх клієнтів, які звернулися в приватному порядку до ПНВМП «НАЗВА_3» не зазначали, що вони були направлені від імені ТОВ «НАЗВА_4», з приводу чого і не зверталося саме ТОВ «НАЗВА_4» для перевірки відповідних даних щодо направлених клієнтів, окрім тих, що зверталися в межах дії Договору про надання медичної допомоги передбачені застрахованим особам від 1 червня 2010 року за № ДМС/04/007/1, стосовно яких існує абсолютно інший порядок надання медичної допомоги та розрахунків між ТОВ «НАЗВА_4» та ПНВМП «НАЗВА_3».             

За таких умов, вимоги щодо підписання актів здачі-приймання робіт та сплату відповідну винагороду на користь ТОВ «НАЗВА_4» є безпідставними та необґрунтованими жодними документальними доказами, що могли б свідчити про надання направленим від імені ТОВ «НАЗВА_4» клієнтам медичних послуг ПНВМП «НАЗВА_3» та їх вартість, з якої і повинна вираховуватись 10 – відсоткова винагорода ТОВ «НАЗВА_4», що не стосується тих осіб, які уклали договір добровільного медичного страхування і звернулися до ПНВМП «НАЗВА_3» для надання медичної допомоги як застраховані особи в межах дії Договору про надання медичної допомоги передбачені застрахованим особам від 1 червня 2010 року за № ДМС/04/007/1.         

 

       Директор

ПНВМП «НАЗВА_3»                                                   ___________                                     ОСОБА_1    

                                                           м.п.             (підпис)

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації