Положення про представництво Товариства з обмеженою відповідальністю

                                                                                              «Затверджено» 

                                                                                                   Рішенням загальних зборів

                                                                     Товариства з обмеженою відповідальністю

                                                                                                    «Компанія «НАЗВА_9»

                                                                                                                   Протокол №________                                                                                                                                                         

                                                                                                 від   «____»  ______    2007 р.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про представництво

Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_9»

у місті __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ - 2007 р.

1. Загальні положення

 

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_9»  є  суб’єктом господарської діяльності, яке відповідно до чинного законодавства України є юридичною особою, зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 6 грудня 2005 року, свідоцтво № X 074 105 0002 013005, ідентифікаційний код 33889237, юридична та фактична адреса якого: АДРЕСА_1-41, іменована надалі - «Товариство», відкриває своє представництво в ___________________  іменоване надалі  - «Представництво».

1.2. Повне найменування представництва:

Представництво товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_9» у м. ________________

1.3. Місцезнаходження представництва:

(індекс), _____________ обл., м. ______________, вул. _____________

1.4. Представництво не має статусу юридичної особи та відповідно до чинного законодавства України є відокремленим підрозділом товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_9», виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права від імені та в інтересах Товариства.

1.5. Представництво має фірмові бланки і інші атрибути, зразки яких затверджуються загальними зборами Товариства. На фірмовому бланку Представництва повинні бути відображені реквізити Товариства.

1.6. Представництво діє на підставі Статуту Товариства та цього Положення, затвердженого рішенням загальних зборів Товариства  (протокол  № ___________ від  « _______ » _______________  2007 р.).

1.7. Положення про Представництво визначає його найменування, місцезнаходження, мету і предмет діяльності, компетенцію органів управління, порядок здійснення діяльності, порядок реєстрації та припинення діяльності.

1.8. Представництво створюється безстроково та діє до його закриття Товариством з підстав передбачених цим Положенням та чинним законодавством України. 

 

2. Мета і предмет діяльності Представництва 

2.1. Метою відкриття Представництва є територіальне розширення сфери діяльності передбаченої Статутом Товариства, яка не суперечить чинному законодавству України.  

2.2. Основна мета діяльності Представництва – є діяльність пов’язана з посередництвом та захистом інтересів Товариства в сфері надання туристичних послуг як туроператором та турагентом, а також посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

2.3.  Основними  видами діяльності Представництва  від імені та в інтересах Товариства:

- туроператорська та турагенська діяльність (послуги з організації подорожувань);

- посередницька діяльність турагентів з реалізації туристичного продукту ткроператорів;

- туристична діяльність: реалізація та надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення, консультації та планування маршрутів, організація індивідуальних подорожей та інші туристичні послуги (відвідування об’єктів культури, організація відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо);

2.4. Представництво може здійснювати іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України та не суперечить статуту Товариства. Така діяльність може здійснюватися тільки після прийняття рішення загальними зборами Товариства про внесення відповідних змін до цього Положення в частині надання повноважень на представництво та захист інтересів Товариства в інших видах діяльності.

 

3.  Майно Представництва.

3.1.  В оперативному управлінні Представництва знаходиться майно, оборотні засоби, кошти передані йому Товариством на підставі прийнятого рішення загальних зборів Товариства.

3.2. Представництво володіє та користується майном, закріпленим за ним  на праві оперативного управління Товариством для здійснення діяльності, у межах,  встановлених даним Положенням. 

3.3. Товариство  здійснює  контроль  за використанням  і  збереженням  переданого  в оперативне управління майно через Директора Представництва і має  право вилучати  у Представництва  надлишкове  майно,  а також майно,  що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням.

3.4. Функції щодо оперативного управління майном покладено на Директора Представництва.

3.5. Сплату податків, зборів та інших обов‘язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів за Представництво здійснює Товариство.

 

4.  Структура та управління Представництвом. 

4.1. Управління та поточне керівництво Представництвом здійснює Директор Представництва, який діє як представник Товариства на підставі довіреності виданої Товариством та є підзвітним загальним зборам Товариства.

4.2. Директор Представництва призначається та звільняється рішенням загальних зборів Товариства.

4.3. У випадку відсутності Директора Представництва всі його обов‘язки виконує Заступник, який призначається та звільняється з посади наказом Директора Представництва за письмової згоди загальних зборів Товариства, або ж директор самого Товариства.

4.4. Голова Представництва:

4.4.1. Представляє інтереси Товариства в усіх державних органах, підприємствах,  установах, громадських організаціях; політичних партіях та рухах,  а також інших підприємствах, установах, організаціях   незалежно від форм власності.

4.4.2.  Здійснює оперативне управління майном Представництва та поточне керівництво Представництвом в межах наданих Товариством повноважень.

4.4.3. Укладає від імені та в інтересах Товариства будь-які договори та інші правочини в межах повноважень наданих йому довіреністю та цим Положенням, а також в межах діяльності Представництва та самого Товариства.

4.4.4. Видає Накази, які є обов’язковими до виконання всіма працівниками Представництва, в межах своїх повноважень та цього Положення, які не повинні суперечити Статуту Товариства, рішенням Загальних Зборів та Наказам Директора Товариства.         

4.4.5. Складає та затверджує поточні плани діяльності Представництва за погодженням з Директором Товариства.

4.4.6. Щомісячно до 15 числа інформує про результати поточної діяльності Представництва перед Директором Товариства, подає на затвердження Загальних зборів Товариства річний звіт Представництва. 

4.4.7. Забезпечує виконання рішень загальних зборів та директора Товариства.

4.4.6. Здійснює інші поточні функції управління в процесі керівництва Представництвом в межах  довіреності та даного Положення.

4.5. Представництво відкриває свій рахунок в установі банку в порядку та в строки передбачені діючим законодавством України.

4.6. Після реєстрації Представництва, останній повинен отримати, в установленому законом порядку, печатку Представництва.   

 

5.  Облік та контроль діяльності Представництва 

5.1. Оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності Представництва, ведення статистичної звітності здійснює Товариство, однак Представництво та його Директор несе відповідальність за достовірність та вчасність подання Товариству відомостей щодо своєї діяльності.

5.2. Звітність Директора Представництва перед Товариством, а також контроль останньої за діяльністю Представництва здійснюється в порядку, строки та формах, встановлених Товариством.

5.3. Державний контроль за діяльністю Представництва здійснюють уповноважені державні органи у відповідності до їх компетенції.

 

6. Порядок створення

та припинення діяльності Представництва

6.1. Рішення про створення Представництва та Положення про Представництво приймається Загальними зборами Товариства.

6.2. Державна реєстрація Представництва здійснюється шляхом включення до Єдиного державного реєстру за місцем знаходження Товариства відомостей про Представництво та залучення цих відомостей до її реєстраційної справи.  

6.3. Припинення діяльностіПредставництва може здійснюватись шляхом його закриття.

6.4. Закриття Представництва здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства або судових органів.

6.5. Представництво закривається в наступних випадках:

-  недоцільності його існування  в статутних інтересах Товариства;

-  прийняттям відповідного рішення судом;

-  з інших підстав, передбачених законодавством України.

6.6. Після прийняття рішення загальними зборами Товариства про закриття Представництва, виконавчий орган Товариство або уповноважена ним особа звертається до державного реєстратора за місцем знаходження Товариства із повідомленням встановленого зразка про закриття Представництва як відокремленого підрозділу, внаслідок чого державним реєстратором вносяться відповідні зміни до Єдиного державного реєстру та реєстраційної справи Товариства. З моменту внесення відповідних змін державним реєстратором до Єдиного державного реєстру, Представництво вважається закритим.    

6.7. Майно Представництва, у випадку закриття, після сплати податків та інших обов‘язкових платежів до бюджету передається Товариству або використовується в інших цілях за рішенням Товариства.

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації