Положення Товариства з обмеженою відповідальністю про дисципліну

             «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами Товариства

з обмеженою відповідальністю „НАЗВА_2”

Протокол № ___ від „___”________  2006 р.

Директор ТОВ „НАЗВА_2”

__________________________

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про дисципліну працівників Товариства з обмеженою відповідальністю „НАЗВА_2 ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2006 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про дисципліну працівників товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» (далі по тексту – «Положення») визначає особливості дисциплінарної відповідальності працівників Товариства за порушення трудового законодавства.

1.2. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного впливу, передбачених цим Положенням, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

1.3. Це положення розроблене з урахуванням Конституції України, Кодексу законів про працю України та інших чинних нормативно-правових актів України.

1.4. Працівник, який перебуває в трудових відносинах з Товариством, зобов’язаний неухильно дотримуватись та виконувати покладені на нього обов’язки Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та чинним законодавством України.

1.5. Власник або уповноважений ним орган (керівник) в свою чергу зобов’язаний належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем, затвердити чітко визначений обсяг трудових обов’язків кожного працівника та забезпечити здорові та безпечні умови праці.

 

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. За порушення трудової дисципліни та цього Положення до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

догана;

звільнення.

2.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

2.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом (керівником) та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку, з обумовленням мотивів застосування стягнення. Наказ в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників Товариства.  

2.4. При обранні виду стягнення керівник повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

2.5. У разі застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган (керівник) не повинен принижувати особисту гідність працівника.

2.6. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган (керівник) повинен вимагати, в строки визначені останнім, від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт, який підписується керівником Товариства, бухгалтером та керівником структурного підрозділу Товариства (або двома працівниками Товариства).

2.7. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його встановлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

2.8. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

2.9. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

2.10. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством України.

2.11. У разі коли за порушення трудового законодавства передбачена кримінальна відповідальність, власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний передати матеріали до відповідних правоохоронних органів.

2.12. Застосування дисциплінарного стягнення не звільняє працівника, який допустив порушення трудової дисципліни, від матеріальної відповідальності, передбаченої законодавством.

2.13. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

2.14. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Положення про дисципліну працівників доводяться до кожного працівника під розписку та вивішуються в приміщенні Товариства на видному місці.

 

Підписи учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2»

 

ОСОБА_1                            __________________

 

ОСОБА_2                            __________________

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації