Положення Товариства з обмеженою відповідальністю про преміювання працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Товариства

з обмеженою відповідальністю „НАЗВа_1”

Протокол № ___ від „___”________  2006 р.

Директор ТОВ „НАЗВА_1”

________________________

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників Товариства з обмеженою

 відповідальністю „НАЗВА_1 ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2006 рік


1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників Товариства з обмеженою відповідальністю „НАЗВА_1” (далі — Положення)  розроблене відповідно до Статуту Товариства, колективного договору та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю „Аванкард” (далі – Товариство).

1.2. Керівництво Товариства у межах установленого фонду оплати праці має право здійснювати заохочувальне преміювання працівників відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи.

1.3. Преміювання працівників проводиться за результатами роботи в такому порядку:

1.3.1. За результатами роботи за місяць преміюються робітники дільниці з технічного обслуговування та ремонту, монтажної дільниці, дільниці водяного та газового пожежегасіння (окрім начальників цих дільниць).

1.3.2. Всі інші працівники преміюються за результатами роботи за рік та за виконання особливо важливих конкретних завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат.

1.4. За виконання особливо важливих конкретних завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних дат працівникам може бути виплачено також одноразову премію із загального квартального фонду преміювання, утвореного відповідно до пункту 2.2. цього Положення.

1.5. Положення поширюється на всіх працівників Товариства.

 

2. Визначення загального фонду преміювання

2.1. Річний фонд преміювання утворюється в розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці протягом року.

Річний фонд преміювання на наступний рік розраховується бухгалтерією Товариства в строки не пізніше ніж за 10 днів до закінчення поточного року та затверджується наказом директора Товариства протягом п’яти днів.

2.2. Фонд преміювання працівників за результатами роботи за місяць визначається в розмірі реальної економії фонду оплати праці, що утворилася в межах затвердженого Товариством поквартального кошторису видатків на оплату праці, та одної четвертої частини тримісячного фонду оплати праці, призначеного для преміювання.

 

3. Визначення розміру премії

3.1. Розрахунковий розмір премії кожному працівнику визначається у розмірі посадового окладу за штатним розписом.

3.2. Розмір премії, визначений відповідно до пункту 3.1 цього Положення, може бути збільшено або зменшено з урахуванням особистого вкладу працівника у загальні результати роботи. Збільшення розміру премії здійснюється за рахунок суми, що утворилася в процесі цього перерозподілу в межах загального місячного фонду преміювання.

3.3. За результатами роботи за місяць розмір премії визначається за такими показниками:

обсяг і якість виконуваних робіт;

дотримання термінів виконання планових робіт і доручень;

виконання позапланових робіт;

подання ініціативних пропозицій щодо вдосконалення роботи з профільних питань та діяльності Товариства у цілому;

дотримання трудової дисципліни;

3.4. Премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

3.5. Працівникам, які звільнилися з роботи в кварталі, за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

3.6. У разі несвоєчасного виконання та неналежної організації виконання у встановлені терміни завдань, розмір визначеної премії зменшується:

безпосереднім виконавцям та начальникам відділів, на яких було покладено виконання завдань:

на 5 відсотків — за порушення терміну виконання одного завдання від 1 до З днів;

на 10 відсотків — за порушення терміну виконання одного завдання більше ніж на 3 дні;

У разі невиконання у встановлені терміни завдань із причин, що не залежать від виконавця, питання щодо зменшення розміру премії вирішується директором Товариства на підставі доповідної записки начальника відділу чи безпосередньо виконавця.

3.7. В інших випадках працівникам Товариства зменшується розмір премії за рішенням директора Товариства.

3.8. Працівники можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків за невчасне (неналежне) виконання одного з показників, передбачених пунктом 3.3.

 

4. Преміювання за виконання особливо важливої роботи

4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат здійснюється в кожному конкретному випадку за наказом директора Товариства.

4.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюються за рахунок фонду преміювання, утвореного відповідно до пункту 2.1. цього Положення.

 

5. Виплата премії

5.1. Підставою для виплати премії є наказ директора Товариства.

5.2. Проект наказу про преміювання працівників з мотивів, викладених у пункті 1.4 цього Положення, готує начальник відповідного відділу або менеджер з персоналу на підставі пропозицій начальників інших відділів.

5.3. Бухгалтерія Товариства до 27 числа поточного місяця визначає розрахункову суму премії кожному працівнику і подає ці розрахунки на узгодження директору Товариства.

5.4. Начальник відділу або менеджер з персоналу погоджує розрахунок або готує доповідну записку щодо збільшення, зменшення чи позбавлення премії працівників відділу з обґрунтуванням своїх пропозицій.

5.5. На підставі погоджених розрахунків і доповідних записок начальників відділів бухгалтерія Товариства до 30 числа поточного місяця готує проект наказу про преміювання працівників за результатами роботи за місяць.

5.6. Премію працівники одержують у тому ж порядку, як і заробітну плату.

Average: 2.7 (3 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації