Позовна заява про стягнення заборгованості, пені та процентів за договором поставки внаслідок не виконання грошового зобов"язання

             До Господарського суду м. Києва

 

                                                                                  АДРЕСА_1-В.

                                                              

                                                      Позивач:          Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                                   «НАЗВА_1»,

місце знаходження:

АДРЕСА_2   

             

    Відповідач:        Товариство з обмеженою відповідальністю

«ОСОБА_1»,

місце знаходження: АДРЕСА_3

                                                                      

Ціна позову: 146 018  грн. 59 коп.  

          

П О З О В Н А   З А Я В А

Про стягнення заборгованості, пені та процентів за договором поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д внаслідок не виконання грошового зобов’язання. 

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - Постачальником та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» - Покупцем, 19 серпня 2011 року був укладений договір постачання товару за № XXX/Д.    

У відповідності до п. п. 1.1., 1.2. договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д, Постачальник приймає на себе зобов’язання виконати поставку мінібарів, відповідно до специфікації та вихідних даних для замовлення мінібарів, які є невід’ємною частиною даного Договору. Покупець зобов’язаний прийняти товар належної якості та оплатити їх вартість згідно умов даного Договору.  

Як передбачено Специфікацією, яка є додатком № X до Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д та становить невід’ємну частиною договору поставки, підписану сторонами, позивач зобов’язаний передати у власність відповідачу за плату товар, а саме мінібари РВ-40, в кількості 181 шт. на загальну вартість 373 004 грн. 80 коп. та здійснити доставку товарів, вартість якої становить 5 000 грн.. Загалом, як передбачено специфікацією, сторони домовились, що вартість товару з доставкою, включаючи податок на додану вартість, становить 453 605 грн. 76 коп.          

Таким чином, кожна із сторін, уклавши вказаний вище договір поставки товарів, взяла на себе зобов’язання, а саме позивач поставити товар, а відповідач оплатити його в порядку та на умовах визначених вказаним вище договором.

У відповідності до п. п. 3.1., 3.2. Договору Поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д, загальна вартість по цьому Договору включає в себе вартість товару, вартість доставки Покупцю (в т.ч. вартість перевезення, страхування, імпортних митних зборів, завантаження та розвантаження, а також інші витрати, пов’язані з виконанням даного Договору). Загальна вартість встановлюється в гривнях та дорівнює 453 605 грн. 76 коп., в тому числі ПДВ – 20 %.       

Згідно п. 2.1. Договору поставки, Постачальник зобов’язаний здійснити поставку товару протягом 90 календарних днів з дня перерахування Покупцем на поточний рахунок Постачальника грошових коштів, передбачених п. 3.4. цього Договору.

Як передбачено п. 3.4. Договору поставки, Покупець сплачує Постачальнику авансовий платіж в розмірі 70 % від Загальної вартості Договору протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору, а саме грошову суму коштів у розмірі 317 524 грн. 03 коп.  

В зв’язку з цим, відповідачем дійсно було належним чином виконано, покладене на нього п. 3.4. договору поставки, грошове зобов’язання по сплаті авансового платежу в рахунок поставки товару, який 19 серпня 2011 року перерахував на розрахунковий рахунок Товариства  з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» грошову суму коштів у розмірі 317 524 грн. 03 коп., що становить 70 від Загальної вартості Договору поставки.      

Позивач, в свою чергу, на виконання своїх зобов’язань передбачених п. 2.1. Договору, протягом 90 календарних днів з моменту перерахування відповідачем авансового платежу, здійснив поставку товарів, а саме мінібарів РВ-40, в кількості 181 шт. як передбачено специфікацією та вихідними даними для замовлення, що є невід’ємними частинами Договору поставки.     

У відповідності до п. 2.5. Договору поставки, під час підписання видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару уповноваженими представниками Сторін проводиться перевірка по кількості та задонської якості одержаного матеріалу. Покупець зобов’язаний підписати Акт або надати постачальнику письмову мотивовану відмову від його підписання із зауваженнями по якості. 

Доказом виконання позивачем взятих на себе зобов’язань щодо поставки товарів у кількості та належній якості, що складає предмет Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д, є підписаний між позивачем та відповідачем 28 листопада 2011 року Акт № ОУ-0000502 здачі – приймання робіт (надання послуг), на підставі якого позивач здійснив поставку відповідачу товарів та їх доставку, у кількості та якості, що зазначено в специфікації, яка є невід’ємною частиною договору поставки.

Крім того, позивачем 28 листопада 2011 року була видана видаткова накладна № РН-000158 на поставку товарів згідно Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д - мінібарів РВ-40, в кількості 181 шт. на загальну вартість 453 605 грн. 76 коп., яка була підписана уповноваженою особою відповідача, ОСОБА_2 Олександрівною, яка діяла на момент підписання на підставі Довіреності від 28 листопада 2011 року за № XX, на отримання вказаних вище товарів. Крім того, відповідач, підписавши Акт приймання-передачі товару, зазначив у ньому та підтвердив, що не має жодних претензій до позивача з приводу, кількості, якості та комплектності поставленого товару – мінібарів.     

Таким чином, на підставі Акту № ОУ-0000502 здачі – приймання робіт (надання послуг) від 28 листопада 2011 року та видаткової накладної № РН-000158 від 28 листопада 2011 року, позивач передав у розпорядження відповідача, а відповідач отримав у власність товари - мінібари РВ-40, в кількості 181 шт. на загальну вартість 453 605 грн. 76 коп., виконавши вимоги п. п. 2.5., 4.2.3. Договору поставки.  

В свою чергу, відповідач, у відповідності до п. 3.4. Договору поставки, зобов’язаний сплатити Постачальнику (позивачу) остаточний платіж в розмірі 30 % від Загальної вартості Договору протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару, який складає грошову суму коштів у розмірі 136 081 грн. 73 коп.

Однак, відповідач не виконав належним чином умови договору поставки в частині повної оплати вартості поставленого Товару, в порядку та на умовах передбачених п. п. 3.1, 3.2., 3.5. Договору поставки та Специфікації, не сплативши остаточну грошову суму коштів у розмірі 136 081 грн. 73 коп., починаючи з 28 листопада 2011 року по день звернення з цим позовом до суду, що потягло за собою не виконання грошового зобов’язання відповідачем, внаслідок чого у нього виник борг в сумі 136 081 грн. 73 коп.

136 081 грн. 73 коп. (сума заборгованості за поставлений товар) =  453 605 грн. 76 коп. (ціна товару, що передбачена договором поставки)  –  317 524 грн. 03 коп. (сплачений відповідачем авансовий платіж за поставку товару).

У відповідності до ст. 526 ЦК України та ч.1 ст. 193 ГК України, господарське зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору.

Також, як передбачено ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. 

Як передбачено ч.6 ст. 265 ГК України, до відносин поставки, не врегульованих ГК України, застосовуються відповідні положення ЦК України про договір купівлі-продажу.

Згідно ч.1 ст. 691 ЦК України, покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу.

Більш того, ч.1 та ч.2 ст. 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього. Покупець зобов’язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

При таких обставинах, відповідач не виконав належним чином своє грошове зобов’язання в строки та в розмірі передбаченому п. п. 3.1, 3.2., 3.5 договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/д, за поставлений товар – мінібарів, внаслідок чого не сплатив за нього остаточну грошову суму коштів у розмірі 136 081 грн. 73 коп., а тому необхідно стягнути її як заборгованість по оплаті за поставлений товар.     

В зв’язку з наведеними вище обставинами, з метою безпосереднього врегулювання спору, позивач неодноразово звертався до відповідача з претензіями в усній формі про наявність в нього заборгованості у розмірі 136 081 грн. 73 коп. внаслідок невиконання грошового зобов’язання по оплаті за поставлений товар, яку необхідно сплатити в найкоротші строки. Однак, відповідач на час звернення з цим позовом не повідомив  позивача про результати розгляду претензій, та не задовольнив обґрунтовані вимоги позивача щодо сплати боргу за поставлений товар у розмірі 136 081 грн. 73 коп.

            ____________________________________

Крім того, у відповідності до п. 8.1. договору поставки, у випадку несвоєчасної оплати згідно договору, покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення оплати. 

Згідно ч. 1 та ч.3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Як передбачено ч.2 ст. 550 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі.

У відповідності до ч.6 ст. 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

За таких умов, з підстав викладених вище в актах законодавства України, випливає, що пеня як штрафна санкція застосовується за не виконання чи не належне виконання господарського зобов’язання, розмір якої визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами.  

При таких обставинах пеня, у відповідності до п. 8.1. договору поставки, складає грошову суму коштів розмір якої становить 8 315 грн. 76 коп., яка вираховується наступним чином: 

Облікова ставка Національного банку України станом на 2011 рік та до 23 березня 2012 року становить 7,75 % річних, а починаючи з 23 березня 2012 року по день звернення позивача до суду 7,5 % річних.

Враховуючи те, що між позивачем та відповідачем був підписаний Акт приймання-передачі товару та власне сама його передача 28 листопада 2011 року, відповідач зобов’язаний на підставі п. 3.5. договору поставки, протягом 5 (п’яти) днів сплатити грошову суму коштів, як остаточну вартість товару, у розмірі 136 081 грн. 73 коп. Тобто, останнім днем належного виконання грошового зобов’язання по оплаті товару було 3 грудня 2011 року (28 листопада 2011 року + 5 днів), коли відповідач зобов’язаний був сплатити на користь позивача грошову суму коштів у розмірі 136 081 грн. 73 коп., однак не сплатив її, а тому пеня починаючи з 4 грудня 2011 року по 23 березня 2012 року, складає 6 414 грн. 48 коп., яка вираховується наступним чином:

            Розмір пені – 15,5 % (подвійна облікова ставка НБУ в період з 4 грудня 2011  року по 23 березня 2012 року)

            Розмір пені за один день внаслідок не виконання грошового зобов’язання становить – 57 грн. 79 коп. = 136 081 грн. 73 коп. (сума заборгованості) х 15,5 % (розмір пені) / 365 днів. 

            Сума пені в період часу починаючи з 4 грудня 2011 року по 23 березня 2012 року складає 6 414 грн. 48 коп. = 57 грн. 79 коп. (пеня за один день) х 111 днів (з 4 грудня 2011 року по 23 березня 2012 року).

            Розмір пені, в період часу починаючи з 23 березня 2012 року по 26 квітня 2012 року, становить грошову суму коштів у розмірі 1901 грн. 28 коп., яка вираховується наступним чином:  

            Розмір пені – 15 % (подвійна облікова ставка НБУ в період з 23 березня 2012 року по день звернення з позовом до суду)

            Розмір пені за один день внаслідок не виконання грошового зобов’язання становить – 55 грн. 92 коп. = 136 081 грн. 73 коп. (сума заборгованості) х 15 % (розмір пені) / 365 днів.    

            Сума пені в період часу починаючи з 23 березня 2012 року по 26 квітня 2012 року складає 1901 грн. 28 коп. = 55 грн. 92 коп. (пеня за один день) х 34 днів (з 23 березня 2012 року по 26 квітня 2012 року).

При таких обставинах, загальна сума пені у зв’язку з невиконанням грошового зобов’язання з оплати за поставлений товар згідно договору поставки починаючи з 4 грудня 2011 року по 26 квітня 2012 року, яку повинен сплатити відповідач складає 8 315 грн. 76 коп., яку необхідно стягнути з відповідача на користь позивача.

            _____________________________________

Також, як передбачено ч.2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, на підставі ч.2 ст. 625 ЦК України, відповідач, який прострочив виконання грошового зобов’язання щодо сплати остаточної вартості поставки товарів у розмірі 136 081 грн. 73 коп., зобов’язаний сплатити на користь позивача 3 % річних від простроченої суми за період часу починаючи з 4 грудня 2011 року по 26 квітня 2012 року, що складає грошову суму коштів у розмірі 1621 грн. 10 коп., і вираховується наступним чином:   

Розмір процентів –3 % (згідно ч.2 ст. 625 ЦК України)

Розмір процентів у грошову виразі за один день внаслідок не виконання грошового зобов’язання становить – 11 грн. 18 коп. = 136 081 грн. 73 коп. (сума заборгованості) х 3 % / 365 днів. 

Розмір процентів у грошовому виразі в період часу починаючи з 4 грудня 2011 року по 26 квітня 2012 року складає 1621 грн. 10 коп. = 11 грн. 18 коп. (розмір процентів у грошову виразі за один день) х 145 днів (з 4 грудня 2011 року по 26 квітня 2012 року).

Тому враховуючи вище викладене та на підставі ст.ст. 1, 2, 4, 5, 12, 32, 54, 57 ГПК України, ст.ст. 193, 231, 265 Господарського кодексу України, ст.ст. 526, 530, 549, 550, 691, 692 Цивільного кодексу України, п. п. 1.1., 2.1., 2.3., 3.1, 3.2., 3.4., 7.4. Договору поставки товарів від 28 грудня 2007 року за № XXX/07-Д, -         

П Р О Ш У:

1. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» заборгованість у розмірі 136 081 (сто тридцять шість тисяч вісімдесят одна) грн. 73 коп. внаслідок не виконання грошового зобов’язання щодо оплати за поставлені товари на підставі договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д.      

2. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» пеню в розмірі 8 315 (вісім тисяч триста п'ятнадцять) грн. 76 коп. внаслідок не виконання грошового зобов’язання по оплаті товару в порядку, в розмірі та в строки передбачені договором поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д.

3.Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», 3 (три) процента річних від простроченої суми за не виконання грошового зобов’язання, у розмірі 1 621 (одна тисяча шістсот двадцять одна) грн. 10 коп.       

4.Судові витрати, у вигляді судового збору за подання цієї позовної заяви в розмірі 3000 грн., сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1».       

ДОДАТКИ:

1.      Копія Договору поставки від 19 серпня 2011 року за № XXX/Д з додатком № X (специфікація) та додатком № X (вихідні дані для замовлення);

2.      Копія Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) від 28 листопада 2011 року; 

3.      Копія Видаткової накладної № РН-000158 від 28 листопада 2011 року;

4.      Копія Довіреності від 28 листопада 2011 року за № XX, виданої на ім’я ОСОБА_3;     

5.      Копія протоколу загальних зборів ТОВ «НАЗВА_1» про призначення директором;    

6.      Копія Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»;

7.      Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

8.      Копія довідки ЄДРПОУ;

9.      Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НАЗВА_1»;

10.  Копія Довіреності на представництво інтересів позивача у судах; 

11.  Докази направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу.

12.  Платіжне доручення про сплату судового збору.

«25» квітня 2012 року.   

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                  _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

 

Average: 4.9 (16 голосів)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації