Позовна заява про визнання установчого документу (статуту) господарського товариства недійсним

               До Господарського суду м. Києва

 

                                                         Позивач:       ОСОБА_1

                                                                                   місце проживання:

АДРЕСА_1

 

                                                      Відповідач:     Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                                  «НАЗВА_1»

місце знаходження:

АДРЕСА_2.

                                                                                

       Корпоративний спір

                                                                               

П О З О В Н А      З А Я В А

Про визнання установчого документу (статуту) господарського

товариства частково недійсним 

6 квітня 1992 року відбулись загальні збори Учасників, на яких було прийнято рішення, у формі протоколу за № 1 від 6 квітня 1992 році, про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», затверджено Статут цього товариства та обрано генеральним директором товариства, ОСОБА_1, якому надано право діяти від імені та в інтересах товариства з усіх питань його фінансово-господарської діяльності.  

В зв’язку з проведенням загальних зборів учасників товариства та прийняття рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», до виконавчого комітету Шевченківської районної ради народних депутатів в м. Києві були подані всі необхідні документа для проведення державної реєстрації юридичної особи, в тому числі протокол загальних зборів Учасників про створення товариства та його Статут.

На підставі рішення заступника намісника президента по Шевченківському районі м. Києва було здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в тому числі був зареєстрований Статут Товариства та видано свідоцтво про державну реєстрацію за № XXXX від 24 квітня 1992 року.

В подальшому свідоцтво про державну реєстрацію від 24 квітня 1992 року за № XXXX було змінено на нове свідоцтво за № XXXXXXXX, виданого 10 квітня 1996 року заступником голови Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва, яке в подальшому знову ж таки було замінено на нове свідоцтво Серії А01 № XXXXXX, яке було видано державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 5 березня 2008 року.

Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», які заснували юридичну особу, є: ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, частки яких в статутному капіталі Товариства є рівними, в зв’язку з чим на кожного із учасника товариства припадає частка у розмірі 20 % від статутного капіталу товариства.

Однак, установчий документ Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», яким є статут, частково, тобто окремі його положення, не відповідають вимогам актів законодавства України, що встановлюють вимоги до установчих документів юридичної особи, зокрема створених в такій організаційно-правовій формі як Товариство з обмеженою відповідальністю, а також порушують права та інтереси позивача як учасника цього товариства на прийняття участі в його управлінні та господарській діяльності і крім того, порушує саме право на участь у товаристві, внаслідок чого учасник не має можливості реалізувати свої корпоративні права, що є підставою для визнання їх недійсними в судовому порядку, що полягає в наступному.

1.                 У відповідності до п. 6.3. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», засідання зборів учасників проводяться по мірі необхідності, але не рідше двох разів на рік. Засідання правомочне при наявності Учасників або призначених ним представників, які становлять не менш 70 % пайового вкладу в Статутний фонд.

Однак, вказане вище положення Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» не відповідає вимогам законодавства України, що полягає в наступному.               

Як передбачено ч.1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотків голосів.

При таких обставинах, як випливає з положення п. 6.3. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», що загальні збори учасників товариства правомочні лише за наявності більш як 70 відсотків голосів усіх учасників товариства, що не відповідає вимогам ч.1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», яким встановлено правомочність загальних зборів учасників за наявності їх присутності лише  більш як 60 % від загальної сукупності голосів усіх учасників товариства.

Крім того, відповідно до абз.1 п. 25 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24 жовтня 2008 року за № XX, згідно зі ст. ст. 41, 60 Закону про господарські товариства загальні збори изнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (учасники), що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 % голосів. У зв’язку з цим положення установчих документів товариства, які встановлюють інші правила щодо визначення кворуму, є такими, що суперечать закону і не підлягають застосуванню.

Також, в п. 2.4. Рекомендацій Президій Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28 грудня 2007 року за № XX-X/XX передбачено, що відповідно до частини восьмої статті 41,  частини першої статті 60 Закону України "Про господарські товариства" загальні  збори учасників (акціонерів) акціонерних товариств, товариств з  обмеженою   або додатковою відповідальністю є правомочними, якщо на них присутні учасники  (акціонери)  або представники учасників (акціонерів), що володіють у сукупності більш як 60  відсотками голосів від загальної кількості голосів. Зазначеними нормами не передбачається  можливість встановлення у статутах цих товариств іншого кворуму. Тому у вирішенні питання про правомочність загальних зборів учасників (акціонерів) господарських  товариств господарським судам слід виходити з того, що  незалежно  від  положень  статуту  товариства щодо кворуму загальних зборів вони є правомочними, якщо на них зареєструвалися учасники, які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів від загальної кількості голосів.

За таких обставин, як випливає з наведених вище норм актів законодавства України та судової практики розгляду подібних правовідносин, у випадку, якщо статутом товариства з обмеженою відповідальністю передбачено кворум (правомочність) загальних зборів не у відповідності до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», якою передбачено присутність учасників товариства, що у сукупності володіють саме 60 % від загальної кількості голосів, таке положення Статуту не відповідає вимогам ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», а тому підлягає визнанню недійсним з цих підстав.

2.                 У відповідності до п. п. 6.7., 6.7.1. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», до виключної компетенції Зборів учасників відносяться вирішення слідуючих питань, зокрема розгляд пропозицій про зміни Статуту. 

В той час, п. 6.8. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» передбачено, що по питаннях, вказаних в пунктах 6.7.1. рішення приймається при одностайному голосуванні всіх учасників Товариства.  

Однак, вказане вище положення п. 6.8. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» не відповідає вимогам законодавства України, що полягає в наступному.     

У відповідності до ч.2 ст. 98 Цивільного кодексу України, рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

В зв’язку з цим, ч.2 ст. 59 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року передбачено, що з питань, зазначених у пунктах “а”, “б” статті 41 цього

Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

 В той час, п. б ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» передбачено, що до компетенції загальних зборів належить внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу.

При таких обставинах, виходячи з вимог ст. ст. 41, 59 Закону України «Про господарські товариства», для прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, в тому числі щодо зменшення розміру статутного капіталу, необхідно голосування учасників товариства, що в сукупності володіють більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Тому, положення п. 6.8. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», яким передбачено, що по питаннях щодо внесення змін до статуту товариства (розгляд пропозицій про зміну статуту) рішення приймається при одностайному голосуванні всіх учасників Товариства, тобто для прийняття цього рішення необхідно щоб за нього було проголосовано учасники, які в сукупності володіють 100 % загальної кількості голосів учасників товариства, що не відповідає вимогам ст. ст. 98 ЦК України та ст.ст. 41, 59 Закону України «Про господарські товариства», а тому підлягає визнанню недійсним з цих підстав.

3.                 Крім того, внаслідок того, що статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» містить положення, які не відповідають законодавству України, порушуються права та інтереси позивача як учасника цього товариства на прийняття участі в його управлінні та господарській діяльності і крім того, порушується саме по собі право на участь у товаристві, внаслідок чого учасник не має можливості реалізувати свої корпоративні права, що полягає в наступному.      

У відповідності до ст. 10 Закону України «Про господарські товариства», учасники товариства мають право: брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом; брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); вийти в установленому порядку з товариства; одержувати інформацію про діяльність товариства; здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, а також також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.

27 січня 2007 року ОСОБА_5 звернувся до загальних зборів учасинків Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» із заявою про свій вихід із складу учасників Товариства, відступивши свою частку в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на розгляд цього Товариства.

В зв’язку з цим, з метою приведення установчих документів у відповідності до вимог актів законодавства України, загальні збори учасників товариства повинні були розглянути заяву учасника товариства, ОСОБА_5, та прийняти рішення про виключення учасника в зв’язку із його виходом зі складу учасників Товариства, а також прийняти рішення про внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в зв’язку із виходом одного із учасника товариства та зменшити розмір статутного капіталу товариства на частку учасника який вийшов зі складу учасників товариства.

Крім того, учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», ОСОБА_8, починаючи з 2007 року по сьогоднішній день не приймає участь в управлінні Товариства, не виконує обов’язки, які покладені на неї Статутом цього Товариства та законодавчими актами України, зокрема не з’являється протягом майже 4 років на проведення Зборів Учасників, та як наслідок не приймає участі у проведені голосування. Більш того, остання не повідомляє про місце свого знаходження чи проживання, за адресою місця знаходження Товариства в період часу починаючи з 2007 року по сьогоднішній день жодного разу не з’являлась до Товариства, про зміну адреси місця знаходження чи проживання не повідомляла Товариство.   

При таких обставинах, загальні збори учасників Товариства не можуть бути проведені в зв’язку з тим, що відсутній кворум, оскільки, як було зазначено вище, п. 6.3. Статуту Товариства передбачено, що збори є правомочні за наявності присутній учасників, що володіють у сукупності 70 % голосів, однак враховуючи те, що два з п’яти учасників не приймають участь в загальних зборах, останні три учасників володіють в сукупності лише 60 % голосів, що не дає можливості провести загальні збори та прийняти необхідні рішення, які стосуються діяльності товариства.

Крім того, враховуючи те, що навіть якби загальні збори і були правомочні, вказані вище питання не можливо прийняти на загальних зборах учасників Товариства, оскільки за кожним рішенням, що стосується виходу учасника зі складу учасників Товариства, можливого примусового виключення учасника, який своїми діями перешкоджає діяльності товариства, а також зменшення розміру статутного капіталу товариства на частку учасника який вийшов зі складу учасників товариства та/або якого було примусово виключено з числа учасників Товариства – необхідно приймати рішення про внесення змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», яке на підставі п. п. 6.7., 6.7.1. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» повинне бути прийняте одностайно всіма учасниками товариства та набуває чинності виключно з моменту державної реєстрації таких змін в порядку встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

З наведених вище обставин випливає те, що позивач як учасник товариства позбавлений права приймати участь в діяльності товариства, виносити на розгляд загальних зборів необхідні питання, що стосуються діяльності товариства, оскільки більшість з них потребують внесення змін до статуту, що є не можливим виходячи з підстав наведених вище щодо невідповідності положень статуту вимогам актів законодавства України. З цих же підстав порушуються і інтереси позивача в тій частині, що метою участі позивача у Товаристві є саме поліпшення та розвиток фінансово-господарської діяльності Товариства, чого неможливо досягнути внаслідок окремих положень Статуту, що не відповідають вимогам Закону.

4.                 У відповідності до п. 6 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24 жовтня 2008 року за № XX, усі  спори між господарським товариством та його учасником (засновником,  акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками  (засновниками,  акціонерами) господарських товариств, пов'язані зі здійсненням ними корпоративних прав та виконанням   обов'язків  учасника господарського товариства, на підставі пункту 4 частини першої статті  12  ГПК підвідомчі (підсудні) господарським судам незалежно від суб'єктного складу учасників спору. 

Крім того, як передбачено п. п. 1.1. 1.4 Рекомендацій Президій Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28 грудня 2007 року за № XX-X/XX, до виключної   компетенції  господарських  судів  відносяться справи  у  спорах  між  учасниками   (акціонерами,   засновниками) господарського товариства та господарським товариством,  пов'язані з реалізацією та захистом корпоративних прав. Як   випливає  зі  змісту  пункту 1 частини  четвертої статті 12 ГПК,  до корпоративних спорів належать спори між учасниками (акціонерами) господарського товариства з приводу створення,  припинення товариства та управління його діяльністю. Оскільки установчі документи    господарського  товариства затверджуються під час створення товариства, подаються для державної реєстрації товариства та в подальшому регулюють відносини з приводу управління господарським товариством, спори за позовами  учасників  товариства про визнання недійсними установчих документів товариства або їх частини,  змін  до  них  належать до корпоративних і вирішуються господарськими судами за місцезнаходженням відповідних господарських товариств.

В то як передбачено абз. 2 п. 12 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів», До корпоративних  належать  спори   за   позовами учасників (засновників, акціонерів) господарського товариства, пов'язані з вимогами про визнання недійсними установчих документів господарського товариства та припинення юридичної особи у зв'язку з порушеннями вимог законодавства щодо порядку  їх прийняття та затвердження.  

У відповідності до п. 4.1. Рекомендацій Президій Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин», вирішуючи спори про визнання недійсними установчих документів господарських товариств, господарські суди повинні виходити з того, що  затвердження установчого документа є необхідною дією у процесі створення господарського товариства. Тому, підставами прийняття рішення про визнання    недійсними установчих документів господарського  товариства є порушення закону,  які не можуть бути  усунуті.

Також, п. 4.8. Рекомендацій Президій Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» передбачено, що  у  судовому  рішенні  про  визнання  недійсними  окремих положень  установчих  документів  повинно  вказуватись,  яким саме положенням закону суперечать ці положення,  та які права  позивача ними порушуються або оспорюються.

Статут господарського  товариства  є  актом "іншого суб'єкта" (у розумінні частини другої статті  20  ГК  України. Відповідачем у справі про визнання недійсним статуту, його частини або змін до нього є господарське товариство,  а не його  учасники. Тому залучення господарським судом до участі у справі про визнання недійсним  статуту  господарського  товариства   учасників   цього товариства не є обов'язковим. (п. 4.10 Рекомендацій Президій Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин»)

Тому на підставі ст.ст. 1, 2, 4, 5, 12, 32, 54, 57 ГПК України, ст.ст. 16, 98 ЦК України, ст. 20 ГК України, ст.ст. 10, 41, 59, 60 Закону України  «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року, а також враховуючи положення Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24 жовтня 2008 року за № XX та Рекомендацій Президій Вищого господарського суду України «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 28 грудня 2007 року за № XX-X/XX-

П Р О Ш У:

1. Визнати недійсним п. 6.3. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», як таке, що не відповідає вимогам ч.1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» і порушує права та інтереси позивача як учасника товариства на учать в управлінні справами товариства. 

2. Визнати недійсним п. 6.8. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», як таке, що не відповідає вимогам ст. ст. 98 ЦК України та ст.ст. 41, 59 Закону України «Про господарські товариства» і порушує права та інтереси позивача як учасника товариства на участь в управлінні справами товариства.

  ДОДАТКИ:

1.      Копія Протоколу зборів учасників Товариства від 6 квітня 1992 року за № 1;

2.      Копія Статуту ТОВ «НАЗВА_5»;

3.      Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «НАЗВА_5» від 10 квітня 1996 року;

4.      Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НАЗВА_1» від 5 березня 2008 року;

5.      Копія довідки про включення до ЄДРПОУ ТОВ «НАЗВА_6»;

6.      Копія заяви ОСОБА_5 про вихід із складу учасників ТОВ «НАЗВА_1»;

7.      Копія Довіреності на представництво і захист прав та інтересів позивача у судах;

8.      Докази направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу;

9.      Квитанція про сплату державного мита;

10. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;   

20 січня 2011 року

Представник позивача,

який діє на підставі довіреності      

 

______________

(підпис)

 

Ковальчук С.М.          

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації