Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Товариства з обмеженою відповідлаьністю

             «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами Товариства

з обмеженою відповідальністю „НАЗВА_2”

Протокол № ___ від „___”________  2008 р.

Директор ТОВ „НАЗВА_2”

_________________________

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Товариства з обмеженою відповідальністю

„НАЗВА_2”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2008 рік


1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

1.2. Метою правил внутрішнього трудового розпорядку (далі по тексту – «Правила») для працівників товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов’язків.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу, порядок застосування яких передбачено Положенням про дисципліну працівників товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2».

1.4. Для працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» (далі по тексту – «Товариство») правила встановлюються з урахуванням Конституції України, а також Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року, Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року та інших нормативно-правових актів України.   

1.5. Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:

демократизму і законності;

гуманізму і соціальної справедливості;

пріоритету прав людини і громадянина;

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

персональної відповідальності за виконання трудових обов’язків і дисципліни;

дотримання прав та законних інтересів кожної людини;

дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.

1.6. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються власником або уповноваженим ним органом (керівником) товариства (далі по тексту – «Керівник») в межах наданих йому актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку. Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України та іншого діючого трудового законодавства.

2.2. Під час укладення трудового договору громадяни зобов’язані подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

2.3. Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.4. Прийом на роботу працівників оформляється наказом керівника Товариства, який оголошується працівнику під розписку.

2.5. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

2.6. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

2.7. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Під час прийняття на роботу може встановлюватися випробування строком до трьох місяців.

Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, — шести місяців.

2.8. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведенні його в установленому порядку на іншу роботу власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний:

роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією та положенням про дисципліну працівників, під розписку;

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

про інструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

2.9. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в кадровій службі Товариства. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника кадрової служби Товариства.

2.10.  Власник або уповноважений ним орган має право відсторонити працівника від роботи в разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення працівника від виконання ним трудових обов’язків приймається керівником Товариства та оформлюється наказом.

Тривалість відсторонення від роботи не повинна перевищувати часу, який необхідний для усунення тих обставин, що зумовили відсторонення працівника від роботи.

Після спливу обставин, що зумовили відсторонення працівника від роботи, керівник Товариства видає відповідний наказ.   

2.11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.

2.12. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши власника або уповноважений ним орган (керівника) письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а власник або уповноважений ним орган відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов’язаний в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

2.13. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України та трудовим договором укладеним між Товариством та працівником. 

2.14. Припинення трудового договору оформлюється  наказом керівника Товариства.

2.15. Керівник Товариства при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх документів та матеріальних цінностей, які належать Товариству, іншій особі, визначеній керівником.

2.16. В день звільнення власник або уповноважений ним орган (керівник) Товариства зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов’язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», мають право:

1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу трудових обов’язків;

5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

6) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

7) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Працівники зобов’язані:

1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

3) сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

4) виконувати свої посадові обов’язки чесно та неупереджено;

5) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам Товариства;

6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

8) своєчасно і точно виконувати рішення загальних зборів та накази керівника Товариства, розпорядження і вказівки своїх безпосередніх керівників;

9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення;

10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

11) збереження комерційної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

12) утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

13) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) Товариства;

14) працівники несуть також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

 

4. ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

4.1. Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов’язаний:

1) під час укладення трудового договору роз’яснити працівникові його права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

2) належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

3) затвердити чітко визначений обсяг трудових обов’язків кожного працівника;

4) забезпечити здорові та безпечні умови праці;

5) контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

6) неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

7) виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

8) забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи, на підставі Положення про преміювання працівників Товариства, за рахунок економного і раціонального витрачання фонду оплати праці; 

9) постійно вдосконалювати організацію роботи Товариства, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

10) створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

11) у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв’язку з умовами праці;

12) забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників.

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ.

5.1. Нормальна тривалість робочого часу працівників Товариства, не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою та неділею.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.2. Тривалість робочого дня визначається наступним чином:

            Початок робочого дня -

  Закінчення робочого дня –

  Перерва для відпочинку та харчування -

5.3. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

5.4. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом керівника.

Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов’язані за розпорядженням керівника з’являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

5.5. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

5.6. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівником на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності Товариства та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.7. Надання відпусток працівникам оформляється наказом керівника.

5.8. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.9. За рішенням керівника працівники можуть бути відкликані з відпустки. Відкликання зі щорічної відпустки працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна Товариства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

5.10. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

 

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки;

преміювання;

нагородження почесною грамотою.

Працівникам за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Положенням про преміювання працівників Товариства.

6.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів Товариства.

6.3. Заохочення оголошуються в наказі керівника, доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. За порушення трудової дисципліни та цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

догана;

звільнення.

7.2. Порядок притягнення працівників Товариства до відповідальності за порушення трудової дисципліни регулюється Положенням про дисципліну працівників Товариства.  

Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до працівників під розписку та вивішуються в приміщенні Товариства на видному місці.

 

Підписи учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2»

 

ОСОБА_2                            __________________

 

ОСОБА_3                            __________________

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації