Претензія щодо погашення заборгованості за виконані роботи з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації

У відповідності до ст. 526 ЦК України та ч.1 ст. 193 ГК України, господарське зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору.

Як передбачено ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. 

Отже, ч.1 ст. 854 ЦК України встановлено, що якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк.

«Замовник» порушив умови, порядок та строки розрахунків за виконані роботи «Виконавцем» згідно Договору та не дотримався вимог актів законодавства України, які регулюють порядок виконання грошового зобов’язання за договором підряду (договором на виконання робіт), оскільки прийнявши роботи виконані «Виконавцем» та не пред’явивши жодних претензій і зауважень щодо їх виконання, - «Замовник» не сплатив "Виконавцю" обумовлену Договором ціну робіт, внаслідок чого виникла заборгованість. 

№ ____________

від «___» _________ 2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_2»,

місце знаходження:

АДРЕСА_1   

Код ЄДРПОУ:         

     

Товариству з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_4»,

місце знаходження:

АДРЕСА_2        

Код ЄДРПОУ:        

 

П Р Е Т Е Н З І Я

щодо погашення заборгованості за виконані роботи з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» - «Замовником» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» - «Виконавцем», 21 листопада 2011 року був укладений договір з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації (далі по тексту – Договір з технічного обслуговування) за № XXX/Д, на термін до 21 грудня 2012 року.      

У відповідності до п. п. 1.1, 1.2. Договору з технічного обслуговування від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д, «Виконавець» приймає на себе зобов’язання по наданню послуг з технічного обслуговування, згідно з «Правилами технічного утримування установок пожежної автоматики», інструкціями заводів-виробників та іншими чинними нормативно-технічними документами, справних і працездатних установок: автоматичної пожежної сигналізації, змонтованих за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxxxx, 4. Згідно Правил, технічне обслуговування містить у собі: здійснення технічного нагляду за правильним змістом і організацією експлуатації установок «Замовником»; здійснення планових регламентних робіт, необхідних для утримання установок у справному робочому стані; надання технічної допомоги «Замовнику» у питаннях що стосуються експлуатації установок (проведення інструктажу, складання інструкцій з експлуатації установок і т.д.); усунення несправностей в обсязі поточного ремонту, виявлених у процесі проведення планових регламентних робіт; видачу технічних рекомендацій з поліпшення роботи установок.

Виконання робіт з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації здійснюється «Виконавцем», згідно п. 2.1. Договору з технічного обслуговування, за планом-графіком проведення технічного обслуговування (додаток №2) та переліком регламентних робіт (додаток №1), складеним «Виконавцем» і погодженим з «Замовником».   

В період часу, починаючи з листопада 2011 року по липень місця 2011 року, «Виконавець» виконав комплекс робіт з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації, змонтованих за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxxxx, 4, за завданням «Замовника», в порядку та на умовах, передбачених Договором від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д.

Як передбачено п. п. 2.2, 2.3 Договору з технічного обслуговування, після закінчення робіт з технічного обслуговування «Виконавцем», «Замовник» підтверджує їхнє виконання і приймає установки для подальшої експлуатації, про що складається двосторонній Акт виконаних робіт і підтверджується записом у журналах обліку робіт з технічного обслуговування. «Замовник» зобов’язується розглянути наданий «Виконавцем» Акт прийому-передачі виконаних робіт та підписати його у термін 3-х (трьох) банківських днів з дати отримання від «Виконавця», або надати письмову мотивовану відмову.

«Замовник» підтвердив належне виконання «Виконавцем» робіт з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації, які повністю відповідають умовам Договору, укладеного між сторонами, шляхом підписання з «Виконавцем» Актів приймання-передачі виконаних робіт згідно договору № XXX/Д від 21.11.11 року в період часу починаючи з грудня місяця 2011 року по липень місяць 2012 року. В самих же Актах «Замовник» зазначив, що не має претензій до виконаних робіт «Виконавцем».   

На письмову вимогу «Замовника», яка була направлена «Виконавцю», між ТОВ «НАЗВА_4» та ТОВ «НАЗВА_2» 1 серпня 2012 року була укладена додаткова угода № X до договору № XXX/Д, на підставі якої сторони дійшли згоди припинити дію Договору з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д, яка вступила в силу з моменту її підписання, 1 серпня 2012 року.      

Таким чином, «Виконавець» належним чином виконав свої зобов’язання за Договором технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д, в межах терміну його дії, в тому числі в строки та в порядку передбаченому цим Договором, «Виконавець» виконував комплекс робіт з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації, змонтованих за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxxxx, 4, що є основним зобов’язанням «Виконавця» за договором.     

У відповідності до п. 3.1. Договору з технічного обслуговування від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д, вартість технічного обслуговування «установки» по об'єкту за місяць складає: житлова частина 4 250,00 грн.; підземний паркінг 2 688,75 грн.; офісні приміщення 2 431,09 грн. Разом - 9 369,84 грн. ПДВ 20% - 1 873,97 грн. Всього 11 243,81 грн.

Однак, 21 листопада 2011 року між ТОВ «НАЗВА_4» та ТОВ «НАЗВА_2»  була укладена додаткова угода № X до договору № XXX/Д, на підставі якої сторони дійшли згоди про внесення змін до п. 3.1. Договору від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д в частині зміни вартості технічного обслуговування «установки» по об’єкту за місяць щодо житлової частини: 2125,00 грн., ПДВ 20% - 425,00 грн., всього 2 550,00 грн. - в період з 21 листопада 2011р. по 31 березня 2012 р.; 4 250,00 грн., ПДВ 20% - 850,00 грн., всього 5 100,00 грн. - з 01 квітня 2012 р.

Як передбачено п. 3.2. Договору з технічного обслуговування від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д, оплата за надані «Виконавцем» послуги з технічного обслуговування установок виконується «Замовником» на підставі рахунку, який оформляється згідно двостороннього акта, протягом 5-ти днів після підписання.

Таким чином, «Замовник» не належним чином виконав свої грошові зобов’язання щодо оплати робіт з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації, змонтованих за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxxxx, 4, в строки та в порядку передбаченому п. 3.1 цього Договору та додаткової угоди № X не здійснював оплату таких робіт у повному обсязі, в наслідок чого станом на момент звернення з цією претензією «Замовник» має заборгованість у розмірі 14 300 (чотирнадцять тисяч триста) грн.

ТОВ «НАЗВА_4» ще 22 серпня 2012 року надіслав ТОВ «НАЗВА_2» письмовий лист за № XXX, яким гарантував виплату заборгованості по Договору № XXX/Д від 21.11.2011 р. в сумі 15 300 грн. до 01.02.2013 р.

В такий спосіб, «Замовник» визнає існування в нього заборгованості з оплати робіт по технічному обслуговуванню установок автоматичної пожежної сигналізації на підставі Договору від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д в сумі 15 300 грн., однак свої додаткові гарантійні зобов’язання щодо сплати заборгованості в строк до 1 лютого 2013 року виконав лише частково в розмірі 1000 грн., при цьому «Замовником» не було проведено остаточну оплату «Виконавцю» залишкової вартості виконаних робіт у розмірі 14 300 грн., яка і не була сплачена на момент звернення з цією претензією.        

У відповідності до ст. 526 ЦК України та ч.1 ст. 193 ГК України, господарське зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору.

Згідно абз.2 ч.1 ст. 193 ГК України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Як передбачено ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. 

Відповідно до ч.2 ст. 317 ГК України, загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Отже, ч.1 ст. 854 ЦК України встановлено, що якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк.

Таким чином, «Замовник» порушив умови, порядок та строки розрахунків за виконані роботи «Виконавцем» згідно Договору від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д та не дотримався вимог актів законодавства України, які регулюють порядок виконання грошового зобов’язання за договором підряду (договором на виконання робіт), оскільки прийнявши роботи виконані «Виконавцем» та не пред’явивши жодних претензій і зауважень щодо їх виконання, - «Замовник» не сплатив обумовлену Договором ціну робіт, внаслідок чого заборгував «Виконавцю» суму коштів у розмірі 14 300 грн., що підтверджується умовами Договору, Актами приймання-передачі виконаних робіт та гарантійним листом ТОВ «НАЗВА_4» від 22 серпня 2012 року за № XXX.

Крім того, внаслідок тривалого невиконання «Замовник» господарського зобов’язання щодо оплати робіт, останній постійно заподіює збитки «Виконавцю» та порушує його право на вчасне та повне отримання оплати за виконані роботи. В силу Закону, «Замовник» зобов’язаний поновити права та інтереси «Виконавця», погасивши заборгованість по оплаті за виконані роботи, не чекаючи пред’явлення цієї претензії чи звернення з відповідним позовом до суду.  

Також, «Виконавець» звертає увагу «Замовника» на його відповідальність у вигляді штрафу, який передбачений п. 3.4. Договору від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д, за не виконання грошового зобов’язання та встановлений у розмірі 0,1 % від суми невиплаченої в термін за кожен день прострочення до виконання «Замовником» свого грошового зобов’язання.                      

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 222 Господарського кодексу України,

П Р О Ш У:

1.    Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» належним чином у відповідності до вимог Договору від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д  та Закону, виконати своє грошове зобов’язання за роботи з технічного обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації, змонтованих за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxxxx, 4, сплативши Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», протягом 30 (тридцяти) робочих днів, заборгованість у розмірі 14 300 (чотирнадцять тисяч триста).    

2.    Розглянути пред’явлену товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» претензію і в місячний строк, з дня її одержання, повідомити письмово про результати її розгляду.  

У разі залишення Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» пред’явленої Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» претензії без відповіді у встановлений строк для її розгляду або відхилення претензії повністю чи частково, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» змушене буде звернутись до господарського суду з вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» щодо стягнення заборгованості за виконані роботи згідно Договору від 21 листопада 2011 року за № XXX/Д у розмірі 14 300 грн., штрафу, відповідно до п. 3.4. цього Договору, у розмірі 0,1 % за кожен день прострочення виконання грошового зобов’язання щодо оплати за виконані роботи, а також стягнення судових витрат у вигляді судового збору за подання позову до суду, розмір якого складає не менше 1720 грн., та витрат на правову допомогу адвоката у господарській справі           

 

       Директор

ТОВ «НАЗВА_2»                                                              ____________                                                             ОСОБА_1    

                                             М.П.                                     (підпис)  

Average: 3.7 (3 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації