Протокол розбіжностей до проекту договору підряду на виконання монтажних та пусконалагоджуваних робіт

ПРОТОКОЛ   РОЗБІЖНОСТЕЙ

до проекту договору підряду на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт по системі пожежної автоматики

Проект договору підряду запропонований до укладання замовником, Товариством з обмеженою відповідальністю «ХХХ», підряднику Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЕЕ».  

Однак, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЕЕ» не може підписати договір підряду в редакції, яка запропонована Товариством з обмеженою відповідальністю «ХХХ», оскільки є ряд заперечень щодо окремих його умов, а саме:

 

№ п/п

Редакція ТОВ «ХХХ», замовника

Редакція ТОВ «ЕЕЕ», підрядника

1.

п. 4.1. за текстом проекту договору підряду

Викласти п. 4.1. проекту договору підряду в наступній редакції:

«Підрядник зобов’язаний приступити до виконання Робіт не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дати отримання від Замовника авансового платежу та передачі Об’єкту виконання робіт, про що Сторони повинні підписати Акт прийняття-передачі Об’єкту для виконання робіт».  

2.

п. 4.2. за текстом проекту договору підряду

Викласти п. 4.2. проекту договору підряду в наступній редакції:

«Підрядник зобов’язаний закінчити виконання робіт протягом 40 календарних днів, перебіг строку якого починається з моменту отримання Підрядником від Замовника авансового платежу в розмірі передбаченому цим Договором, при умові, що Замовник передав Об’єкт виконання робіт».

3.

п. 5.1. за текстом проекту договору підряду

Викласти п. 5.1. проекту договору підряду в наступній редакції:

«Передача закінчених Робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом приймання-передачі, який складається та підписується Підрядником і направляється невідкладно Замовнику для здійснення заходів по прийманню робіт, який протягом п’яти днів зобов’язаний прийняти виконані роботи Підрядником, шляхом підписання Акту приймання-передачі робіт». 

4.

п. 6.2. за текстом проекту договору підряду

Додати підпункт до п. 6.2. проекту договору підряду в наступній редакції:

«- надати Підряднику об’єкт виконання робіт».

5.

п. 8.1.1. за текстом проекту договору підряду

Викласти п. 8.1.1.  проекту договору підряду в наступній редакції:

«В разі порушення строку виконання робіт Підрядником, останній сплачує на користь Замовника штраф у розмірі ________, за кожен день прострочення».

6.

п. 8.1.3. за текстом проекту договору підряду

Виключити п. 8.1.3. з проекту договору підряду.

Примітка: умова договору, яка викладена в цьому пункті надає право Замовнику в односторонньому порядку вирішувати питання розірвання договору в односторонньому порядку фактично при будь-яких обставинах, більш того підрядник повинен повернути Замовнику всі суми отримані за цим Договором. Вказана умова абсолютно не конкретизована, створює нерівність між сторонами в частині прав та обов’язків, та надає право Замовнику в будь-який час фактично безпідставно відмовитись від договору.     

7.

п. 8.1.4. за текстом проекту договору підряду

Доповнити п. 8.1.4. проекту договору підряду наступним реченням:

«Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу»  

8.

п. 8.1.5. за текстом проекту договору підряду

Викласти п. 8.1.5.  проекту договору підряду в наступній редакції:

«У випадку, якщо підрядник протягом 5 (п’яти) робочих днів не розпочав виконання робіт або виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк є неможливим, Замовник надсилає на адресу Підрядника письмову вимогу стосовно виконання робіт, а у випадку не виконання цієї вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту її отримання, - відмовитись від договору та вимагати відшкодування збитків»

9.

п. 8.1.6. за текстом проекту договору підряду

Викласти п. 8.1.6.  проекту договору підряду в наступній редакції:

«При наявності істотних недоліків у роботі Підрядника, Замовник має право розірвати даний Договір у судовому порядку та вимагати відшкодування збитків»

10.

п. 8.2.1. за текстом проекту договору підряду

Викласти п. 8.2.1.  проекту договору підряду в наступній редакції:

«В разі невиконання чи неналежного виконання Замовником будь-якого грошового зобов’язання за цим Договором, в тому числі щодо строків оплати Замовником виконаних Робіт та виплати останнім авансу, Замовник сплачує на користь Підрядника пеню в розмірі _______ відсотків від суми невиконаного чи неналежно виконаного зобов’язання, за кожен день такого прострочення».  

12.

п. 9.3. за текстом проекту договору підряду

Додати до  п. 9.3.  проекту договору підряду наступні слова:

«… про що Сторони Договору складають та підписують відповідний Акт про усунені недоліки»

13.

п. 14.7. за текстом проекту договору підряду

Викласти п. 14.7.  проекту договору підряду в наступній редакції:

«Строк позовної давності щодо стягнення з однієї Сторони на користь іншої Сторони неустойки (штрафу, пені), передбаченої даним Договором, встановлюються в 3 (три) роки».     

14.

п. 14.11. за текстом проекту договору підряду

Виключити п. 14.11. з проекту договору підряду.

Примітка: п. 14.11. проекту Договору підряду повністю ідентичний п. 14.6. Договору. 

15.

Даної умови в проект договору не існує 

Додати до розділу 14 «Інші умови» проекту договору підряду пункт з номером по порядку в наступній редакції:

«Розірвання чи відмова від цього Договору допускається тільки за згодою сторін, крім випадків передбачених цим Договором, коли Замовник або Підрядник мають право відмовитись або розірвати даний Договір в односторонньому порядку до закінчення строку його дії».   

 

 

Average: 1 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації