Юридичний висновок щодо строків, порядку та розміру нарахування та виплати дивідентів Товариством з обмеженою відповідальністю

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК

№ 9/07-10

 

Виконавець: Ковальчук Степан Миколайович 

«Про строки, порядок та розмір нарахування та виплати дивідендів Товариством з обмеженою відповідальністю»

Цей висновок підготовлений з наступних питань:

1.      Чи передбачено чинними нормативно-правовими актами України строки, порядок та розмір нарахування та виплати дивідендів Товариством з обмеженою відповідальністю та їх оподаткування, зокрема враховуючи зміни, які були внесені до законодавчих актів України щодо сплати дивідендів на підставі Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік» ?

Нормативно-правові акти, що використовувались для обґрунтування висновку:

-       Закон України «Про державний бюджет на 2010 рік» від 27 квітня 2010 року;

-       Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року;

-       Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року;

-       Закон України «Про оподаткування доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року;

-       Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року

-       Цивільний кодекс України;

-       Господарський кодекс України;

О Б Г Р У Н Т У В А Н Н Я:

Для того, щоб вірно зрозуміти порядок, строки і розмір сплати дивідендів юридичною особою, яка створена в такій організаційно-правовій формі як Товариство з обмеженою відповідальністю необхідно спочатку зрозуміти, що взагалі таке дивіденди.

Законодавство України, яке регулює діяльність господарських товариств визначає що таке дивіденди лише для такої організаційно-правової форми як Акціонерні товариства, проте таке визначення поняття дивідендів не стосується Товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки є значна відмінність в структурі органів управління, учасниках (засновниках) та формуванні статутного капіталу Акціонерного товариства та Товариства з обмеженою відповідальністю.

Забігаючи на перед, хотілося б звернути увагу на те, що між Акціонерним товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю є багато чого спільного, але все ж таки більше відмінностей в їх статусі, структурі, діяльності, формування статутного капіталу, учасниках (акціонерах) та в ряді інших питань. Тому законодавство України закріплює дві різні між собою організаційно-правові форми товариства – Акціонерне Товариство та Товариство з обмеженою відповідальністю, діяльність яких спільно регулюється загальними нормами, однак в більшості актами законодавства України передбачено їх окреме регулювання, що відповідно передбачає значну відмінність між цими Товариствами.

Тому, більш менш повне та змістовне визначення поняття дивідендів, що стосується будь-якої юридичної особи, яка згідно Закону здійснює нарахування та їх виплату, міститься в Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року, а саме п. 1.9 цього нормативно-правового акту України передбачено, що Дивіденд - платіж, який здійснюється юридичною особою - емітентом  корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких   корпоративних прав (інвестиційних сертифікатів) у зв'язку з розподілом частини  прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

На підставі п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік» від 27 квітня 2010 року, були внесені зміни до ст. 15 Закону України «Про господарські товариства», яка після внесення змін має наступний зміст: «прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати обов’язкової суми дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання».

Таким чином, ст. 15 Закону України «Про господарські товариства» була доповнена словами «та сплати обов’язкової суми дивідендів» після слова «розрахунків», а загалом зміст вказаної вище статті залишився фактично незмінним, що абсолютно не впливає на строки, порядок та розмір нарахування та виплати дивідендів Товариством з обмеженою відповідальністю.  

Зауважу, що Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року є спеціальним нормативно-правовим актом України, який регулює діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю, діяльність якого регулюється звісно і іншими нормативно-правовими актами України, зокрема Цивільним та Господарським кодексами України.             

Інша частина змін, що була внесена на підставі п. 10 Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік» від 27 квітня 2010 року до ст. 15 Закону України «Про господарські товариства» не стосується правового регулювання діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю, і застосовується виключно до Акціонерних товариств.

Аналогічно внесення змін на підставі п. 11 Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік» від 27 квітня 2010 року до Закону України «Про акціонерні товариства» знову ж таки стосується виключно діяльності акціонерних товариств та жодного відношення до діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю не має.      

При таких обставинах, строки, порядок та розмір нарахування та виплати дивідендів як Законом України «Про господарські товариства» так і іншими нормативно-правовими актами країни, які регулюють діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю – не передбачено.

З цього випливає, що оскільки законодавець не встановив строки, порядок та розмір нарахування та виплати дивідендів Товариством з обмеженою відповідальністю, всі ці питання віднесені до виключної компетенції Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю, які виключно на зборах більшістю голосів вирішують здійснювати нарахування та виплату дивідендів чи ні, якщо так то саме збори учасників вирішують в якому розмірі нараховувати та виплачувати дивіденди та в які саме строки.

На відміну від цього, Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає строки нарахування та виплату дивідендів, їх розмір та порядок сплати акціонерам Товариства, чого звісно не передбачено для Товариства з обмеженою відповідальністю.

Тому, якщо строки, порядок та розмір нарахування та виплати дивідендів Товариством з обмеженою відповідальністю – не передбачено, оподаткування дивідендів здійснюється в тому ж порядку, що і було раніше, виключно після прийняття Зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю рішення про виплату дивідендів, що є правовою підставою для сплати податку з прибутку підприємства.

Вказаний вище висновок випливає також і з положення п. 7.8.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року, якими передбачено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент   корпоративних  прав,  на  які  нараховуються  дивіденди, провадить зазначені  виплати  власнику таких корпоративних прав пропорційно частці його в статутному фонді   підприємства - емітента таких корпоративних прав незалежно від того, чи була діяльність  такого підприємства-емітента  прибутковою протягом звітного періоду при наявності інших власних джерел для виплати дивідендів, а також від того, чи є наявним прибуток, розрахований за правилами податкового обліку, чи ні.

Крім того, податок з прибутку підприємства сплачується на підставі Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року виключно в тому випадку, якщо учасником Товариства з обмеженою відповідальністю є юридична особа. Якщо учасником (-ами) Товариства з обмеженою відповідальністю є фізична (-ні) особи, останні сплачують податок з доходів фізичних осіб в порядку та в розмірі, що передбачений Законом України «Про оподаткування доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року, зокрема в порядку передбаченому п. 9.3 цього нормативного акту, який регулює оподаткування дивідендів, де Товариство з обмеженою відповідальністю є податковим агентом.

В И С Н О В О К:

____________________

Враховуючи вищевикладене та аналізуючи наведені вище нормативно-правові акти, можна дійти висновку, що строки, порядок та розмір нарахування та виплати дивідендів Товариством з обмеженою відповідальністю жодним правовим актом не передбачено, а тому питання нарахування та виплати дивідендів належить до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю, а оподаткування дивідендів здійснюється лише в тому випадку, якщо саме Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю були прийнято рішення про виплату дивідендів, тобто саме з цього часу в товариства виникають податкові зобов’язання, зокрема зобов’язання внести до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток підприємства, якщо отримувач дивідендів є виключно юридична особа.     

_____________________

  27 липня 2010 року

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                                  ______________

                                                                                              М.П.                    (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації