Нові матеріали

2013-05-27 Документи по адміністративних справах

У відповідності до ч.7 ст. 118 ЗК України, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

Суб’єкт владних повноважень не вказав у своєму рішенні чи письмовій відповіді жодних із підстав для відмови у наданні особі дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, з числа тих, що передбачені ч. 7 ст. 118 ЗК України, які є виключними та імперативно встановленими законом підставами для відмови у наданні такого дозволу, в зв’язку з чим вийшов за межі своїх повноважень передбачених ст. 118 ЗК України, не дотримався порядку розгляду звернення, передбаченого ст. 15 Закону України «Про звернення громадяни» та порушив основоположні принципи діяльності органу місцевого самоврядування, встановлені ст. 19 Конституції України та ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2013-05-27 Документи по цивільних та господарських справах, Договірні правовідносини

У відповідності до ч.1 та ч.3 ст. 251 ЦК України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду

Як передбачено ч.5 ст. 254 ГК України, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день. 

Якщо останній день десятиденного строку, що обчислюється календарними днями та передбачений Договором поставки, в межах якого не настає відповідальність постачальника у вигляді застосування продавцем штрафної санкції, - припадає на вихідний день – неділю, днем закінчення десятиденного строку виконання постачальником зобов’язання щодо поставки товарів згідно Договору, зі спливом якого відповідальність такої особи не настає - є перший за таким вихідним днем робочий день, - понеділок. 

2013-05-27 Документи по цивільних та господарських справах, Трудові правовідносини

У відповідності до ч.1 ст. 38 КЗпП України у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, зокрема прийняття на роботу за конкурсом, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

З положення наведеної вище норми випливає, що за наявності такої поважної причини для розірвання трудового договору з працівником як прийняття його на роботу на інше підприємство за конкурсом, таке підприємство зобов’язано розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Такий строк для підприємства є обов’язковим і не може бути ним змінений, в тому числі продовжений по тих чи інших причинах, які для нього є нібито істотними, зокрема проведення перевірок, аудитів, складання звітності, передача документів іншому працівникові тощо. 

2013-05-27 Документи по цивільних та господарських справах, Трудові правовідносини

Строк попередження про розірвання трудового договору з ініціативи працівника, встановлений ст. 38 КЗпП України, є імперативним строком, який не може бути змінений власником чи уповноваженим ним органом, оскільки положення цього кодексу, як і будь-якого іншого нормативно-правого акту не передбачають його збільшення чи зменшення за жодних обставин, не зважаючи на їх істотність для сторони роботодавця.

Отже, двотижневий строк попередження про розірвання трудового договору з ініціативи працівника, жодним чином не впливає на бажання керівництва Приватного акціонерного товариства залишити  на роботі працівника по тих чи інших причинах, які для нього є нібито істотними, зокрема проведення перевірок, аудитів, складання звітності, передача документів іншому працівникові, тощо, оскільки трудовий договір буде вважатись розірваний працівником по закінченню строку попередження про звільнення, встановлений ст. 38 КЗпП України, не залежно від волі та бажання роботодавця 

2013-05-26 Документи по цивільних та господарських справах, Наказне провадження

Вимоги стягувача щодо стягнення заборгованості за споживчий природній газ є необґрунтованими та безпідставними, з підстав надання ним   неправдивих відомостей та фальшивих доказів (договору про постачання скрапленого газу), що свідчить про існування між сторонами спору про право, встановлення та доведення яких в установленому законом порядку можливо лише під час розгляду таких вимог за правилами позовного провадження, і є підставою для скасування судового наказу.    

Як передбачено п. 13 вказаної вище Постанови Пленуму ВССУ, якщо заявлено вимогу про стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні, телекомунікаційні послуги, послуги телебачення та радіомовлення (пункт 3 частини першої статті 96 ЦПК ), судовий наказ може бути видано за наявності відповідних договорів про надання таких послуг, інших письмових доказів, що підтверджують фактичне надання та отримання таких послуг. Крім того, заявник має обґрунтувати свої вимоги та додати документи, що вказують на правильність і безспірність розрахунків, а також застосування тарифів на відповідні послуги.

2013-05-26 Документи по цивільних та господарських справах, Договірні правовідносини

Кредитний договору, примірник якого було надано позивачем по справі і на якій його представник в судовому засіданні посилається як на доказ в рахунок обґрунтування задоволення своїх вимог заявлених в позові – з підстав передбачених ст. ст. 57, 59, 60 ЦПК України є не допустимим доказом та засобом доказування по справі, оскільки є фальшованим, тобто підробленим письмовим доказом, а тому з підстав передбачених ч.2 ст. 185 ЦПК суд не повинен приймати його до уваги під час оцінки всіх доказів по справі, більш того який спростовується іншими доказами.

Крім того, у відповідності до ч.1 ст. 218 ЦК України заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків.

2013-05-26 Документи по цивільних та господарських справах, Договірні правовідносини

Відповідно до ч.1 ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Суд зобов’язаний сприяти всебічному і повному з’ясуванню всіх обставин справи, реалізації сторонами їх прав та обов’язків і за наслідками розгляду справи ухвалити, відповідно до ст. 213 ЦПК України законне та обґрунтоване рішення, що не можливо без призначення почеркознавчої експертизи, оскільки в такому випадку суд позбавить сторону можливості ефективно користуватись своїми правами та здійснювати захист інтересів у справі.    

2013-05-26 Письмові консультації

ст. 19 Закону України «Про громадські об’єднання» передбачено, що для набуття всеукраїнського статусу необхідно створення
відокремлених підрозділів громадським об’єднанням у більшості, тобто в 14 адміністративно-територіальних одиницях України.   

У відповідності до п. 4 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року, громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення.

Одночасно, цим же п. 4 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» передбачено, що статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом п'яти років з дня введення цього Закону в дію.

2013-05-26 Документи по цивільних та господарських справах, Правовідносини щодо прав на майно, Земельні правовідносини

Підставою для пред’явлення вимог щодо усунення перешкод у здійсненні права користування землею мають бути належні та допустимі докази щодо вчинення відповідачем неправомірних дій спрямованих прямо або опосередковано на свідоме порушення прав позивача на володіння чи користування земельною ділянкою у такий спосіб як самовільне перенесення спільної межі земельних ділянок на землю позивача, в супереч тим даним розташування спільної межі земель, що були встановлені землевпорядною організацією в натурі (на місцевості). У випадку відсутності надежних та допустимих доказів такій обставини, вимоги позивача задоволенню не підлягають 

 

2013-05-26 Документи по цивільних та господарських справах, Правовідносини щодо прав на майно

У відповідності до ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 14 березня 1995 року, у разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов’язки за договором оренди. Сторони можуть встановити в договорі оренди, що в разі відчуження власником об’єкта договір оренди припиняється. 

Аналогічна норма міститься в ст. 770 ЦК України, якою передбачено, що у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.

При таких обставинах, особа користується нежилими приміщеннями на достатніх правових підставах, якими є Договір оренди, чинний на час розгляду справи в суді та який є обов’язковим для нового власника, оскільки до нього перейшли всі права та обов’язки орендодавця за договором оренди, а тому підстав для задоволення позову останнього щодо усунення перешкод у здійсненні права користування нежилими приміщеннями та виселення - відсутні, оскільки право позивача на володіння, користування та розпорядження – не порушено.      

2013-05-26 Документи по цивільних та господарських справах, Сімейні правовідносини

У випадку відсутності спору між стягувачем та боржником щодо розміру заборгованості із сплати аліментів, вимоги щодо стягнення такої заборгованості в судовому порядку не підлягають розгляду, а обчислюється та нараховується державним виконавцем і стягується в подальшому ним в примусовому порядку шляхом звернення стягнення на майно боржника. У випадку наявності спору між боржником і стягнувачем щодо визначення державним виконавцем суми боргу за аліментами, і як наслідок порушення прав чи інтересів однієї із сторін, така заінтересована особа мала б право звернутися до суду з вимогами про визначення заборгованості із сплати аліментів, оскільки існував би спір про право.   

Крім того, ч.2 ст. 196 СК України передбачає, що розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

2013-05-26 Документи по цивільних та господарських справах, Сімейні правовідносини

У відповідності до ч.1 ст. 192 СК України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

 

2013-05-26 Авторські статті та публікації

Найголовніше про що повинна пам’ятати особа, якій було заподіяно шкоди як власнику транспортного засобу в дорожньо-транспортній пригоді, це те, що така шкоди, може бути відшкодована іншою особою, володільцем джерела підвищеної небезпеки, виключно за наявності її вини....

Сторінки